EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_386_R_0050_01

2006/958/ET: Nõukogu otsus, 19. detsember 2006 , Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise vastavushindamise vastastikuse tunnustamise kokkuleppe läbivaatamist käsitleva Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kokkuleppe sõlmimise kohta

OJ L 386, 29.12.2006, p. 50–54 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 386/50


NÕUKOGU OTSUS,

19. detsember 2006,

Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise vastavushindamise vastastikuse tunnustamise kokkuleppe läbivaatamist käsitleva Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kokkuleppe sõlmimise kohta

(2006/958/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 133 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon on pidanud ühenduse nimel Šveitsi Konföderatsiooniga läbirääkimisi Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise vastavushindamise vastastikuse tunnustamise kokkuleppe läbivaatamise üle.

(2)

Kokkulepe tuleks heaks kiita,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Ühenduse nimel kiidetakse heaks Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline kokkulepe Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise vastavushindamise vastastikuse tunnustamise kokkuleppe läbivaatamise kohta.

Kokkuleppe tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud ühenduse nimel kokkuleppele alla kirjutama, et see ühenduse suhtes siduvaks muuta.

Artikkel 3

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud edastama Euroopa Ühenduse nimel kokkuleppe artiklis 2 sätestatud diplomaatilise noodi.

Brüssel, 19. detsember 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. KORKEAOJA


TÕLGE

Kokkulepe Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise vastavushindamise vastastikuse tunnustamise kokkuleppe läbivaatamise kohta

EUROOPA ÜHENDUS JA ŠVEITSI KONFÖDERATSIOON,

edaspidi “lepinguosalised”,

olles sõlminud vastavushindamise vastastikuse tunnustamise kokkuleppe

(edaspidi “kokkulepe”),

VÕTTES ARVESSE, et kokkulepe jõustus 1. juunil 2002,

VÕTTES ARVESSE vajadust lihtsustada kokkuleppe toimimist,

VÕTTES ARVESSE, et kokkuleppe artiklites 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja 11 osutatakse lisas 1 toodud vastavushindamisasutustele,

VÕTTES ARVESSE, et kokkuleppe artiklis 2 osutatakse ISO/IEC II juhendi 1996. aasta väljaandes ja Euroopa standardi EN 45020 1993. aasta väljaandes sätestatud mõistetele,

VÕTTES ARVESSE, et kokkuleppe artiklis 4 piiratakse kokkuleppe kohaldamine toodetega, mis on pärit lepinguosaliste riikidest vastavalt mittesooduspäritolu reguleerivatele eeskirjadele,

VÕTTES ARVESSE, et kokkuleppe artiklis 6 osutatakse artiklis 11 sätestatud korrale,

VÕTTES ARVESSE, et kokkuleppe artiklis 8 osutatakse komitee esimehele,

VÕTTES ARVESSE, et kokkuleppe artiklis 9 osutatakse kokkuleppe kohaselt tunnustatud vastavushindamisasutuste vahelisele kooskõlastamis- ja võrdlustööle,

VÕTTES ARVESSE, et kokkuleppe artikliga 10 moodustatakse komitee, kes otsustab vastavushindamisasutuste kandmise lisasse 1 ning nende väljaarvamise lisast 1,

VÕTTES ARVESSE, et kokkuleppe artiklis 11 sätestatakse vastavushindamisasutuste lisasse 1 kandmise ja nende lisast 1 väljaarvamise kord,

VÕTTES ARVESSE, et kokkuleppe artiklis 12 sätestatakse kohustus vahetada teavet,

ARVESTADES, et kokkuleppe artiklis 11 tehtud muudatuste kajastamiseks tuleks mõiste “lisas 1 loetletud vastavushindamisasutused” artiklitest 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja 11 välja jätta ning asendada see viitega mõistele “tunnustatud vastavushindamisasutused”,

ARVESTADES, et kokkuleppe muutmise vajaduse vältimiseks juhul, kui muudetakse asjaomaste ISO/IEC juhendite mõisteid, tuleks artiklist 2 välja jätta viide nende juhendite eriväljaannetele ning asendada need üldise viitega ISO ja IECga sätestatud mõistetele,

ARVESTADES, et viide Euroopa standardis 45020 (1993. aasta väljaanne) sätestatud mõistetele enam ei kehti, tuleks viide artiklist 2 välja jätta,

ARVESTADES, et lepinguosaliste vahelise kaubanduse hõlbustamiseks ning kokkuleppe toimimise lihtsustamiseks tuleks artiklist 4 jätta välja piirang kokkuleppe kohaldamiseks ainult toodetele, mis on pärit lepinguosaliste riikidest,

ARVESTADES, et kokkuleppe lihtsustamiseks tuleks artikli 6 teatavad sätted artiklis 11 sätestatud vastavasisuliste sätete dubleerimise vältimiseks välja jätta,

ARVESTADES, et selle kajastamiseks, et komiteed juhivad lepinguosalised koos, tuleks artiklist 8 jätta välja viide komitee esimehele,

ARVESTADES, et lepinguosaliste vahelise kaubanduse hõlbustamiseks ning kokkuleppe toimimise läbipaistvuse tagamiseks tuleks artiklisse 8 lisada kohustus osutada tunnustatud vastavushindamisasutuste nimekirjas tunnustatud vastavushindamisasutuste tegevuse võimalikule peatamisele,

ARVESTADES, et kokkuleppe toimimise hõlbustamiseks tuleks artiklisse 9 lisada määrajaasutuste vajadus anda oma parim, et tagada tunnustatud vastavushindamisasutuste asjakohane koostöö,

ARVESTADES, et kokkuleppe toimimise lihtsustamiseks tuleks komitee vajadus teha otsuseid vastavushindamisasutuste tunnustamise või tunnustamise tühistamise kohta artiklis 10 piirata juhtudega, mis on teise lepinguosalise poolt vaidlustatud,

ARVESTADES, et kokkuleppe toimimise lihtsustamiseks tuleks artiklis 11 sätestada vastavushindamisasutuste tunnustamise, tunnustamise tühistamise, tegevusulatuse muutmise ja tegevuse peatamise lihtsam kord,

ARVESTADES, et läbipaistvuse suurendamiseks tuleks artiklisse 12 lisada kohustus teatada kirjalikult asjaomaste õigus- ja haldusnormide, samuti määrajaasutuste ja pädevate asutustega seotud muudatustest,

ON LEPPINUD KOKKU VAADATA KOKKULEPE LÄBI:

Artikkel 1

Kokkuleppe läbivaatamine

1.   Artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

i)

lõikes 1 asendatakse tekst “lisas 1 loetletud asutuste” tekstiga “vastavalt käesolevas kokkuleppes kehtestatud korrale tunnustatud asutuste (edaspidi” tunnustatud vastavushindamisasutused);

ii)

lõikes 2 asendatakse tekst “lisas 1 loetletud asutuste” tekstiga “tunnustatud vastavushindamisasutuste”.

2.   Artikli 2 lõige 2 asendatakse järgmisega:

“Käesolevas kokkuleppes sisalduvate vastavushindamisega seotud üldmõistete tähenduse kindlaksmääramiseks võib kasutada ISO ja IEC sätestatud mõisteid.”.

3.   Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 4

Päritolu

Käesoleva kokkuleppe sätteid kohaldatakse käesoleva kokkuleppega hõlmatud toodete suhtes, olenemata nende päritolust.”.

4.   Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 5

Tunnustatud vastavushindamisasutused

Käesolevaga lepivad lepinguosalised kokku, et vastavalt artiklis 11 sätestatud korrale tunnustatud vastavushindamisasutused vastavad vastavushindamise teostamisel nõutavatele tingimustele.”.

5.   Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 6

Määrajaasutused

1.   Käesolevaga kohustuvad lepinguosalised tagama, et nende määrajaasutustel on vastavushindamisasutuste määramiseks ja määramise tühistamiseks, nende jurisdiktsiooni alla kuuluvate määratud vastavushindamisasutuste tegevuse peatamiseks või peatamise lõpetamiseks vajalikud volitused ja vajalik pädevus.

2.   Vastavushindamisasutuste määramiseks järgivad määrajaasutused lisas 2 sätestatud määramise üldpõhimõtteid, kui lisa 1 IV jao vastavatest sätetest ei tulene teisiti. Nimetatud määrajaasutused järgivad määramise tühistamisel, tegevuse peatamisel või peatamise lõpetamisel samu põhimõtteid.”.

6.   Artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

lõikes 1 asendatakse tekst “nende jurisdiktsiooni alla jäävad lisas 1 loetletud vastavushindamisasutused” tekstiga “nende jurisdiktsiooni alla jäävad tunnustatud vastavushindamisasutused”.

7.   Artiklit 8 muudetakse järgmiselt:

i)

lõike 1 esimeses lõigus asendatakse tekst “lisas 1 loetletud” tekstiga “tunnustatud vastavushindamisasutuste”;

ii)

lõike 1 teisest lõigust jäetakse välja tekst “ja komitee esimehele”;

iii)

lõikes 4 lisatakse esimese lause järele uus lause: “Sellisele tegevuse peatamisele tuleb viidata lisas 1 osutatud tunnustatud vastavushindamisasutuste üldnimekirjas.”

8.   Artiklit 9 muudetakse järgmiselt:

i)

lõikes 2 asendatakse tekst “nende jurisdiktsiooni alla kuuluvad lisas 1 loetletud vastavushindamisasutused” tekstiga “nende jurisdiktsiooni alla kuuluvad tunnustatud vastavushindamisasutused”;

ii)

lõikes 3 asendatakse tekst “lisas 1 loetletud vastavushindamisasutused” tekstiga “tunnustatud vastavushindamisasutused” ning esimese lause järele lisatakse järgmine lause: “Määrajaasutused annavad oma parima, et tagada tunnustatud vastavushindamisasutuste asjakohane koostöö.”.

9.   Artikli 10 lõige 4 asendatakse järgmisega:

9.“4.   Komitee võib arutada kõiki käesoleva kokkuleppega seotud küsimusi. Eelkõige vastutab ta:

a)

artiklis 7 sätestatud kontrollimiste korra kehtestamise eest;

b)

artiklis 8 sätestatud kontrollimiste korra kehtestamise eest;

c)

vastavalt artiklile 8 vaidlustatud vastavushindamisasutuste tunnustamist käsitlevate otsuste vastuvõtmise eest;

d)

vastavalt artiklile 8 vaidlustatud vastavushindamisasutuste tunnustamise tühistamist käsitlevate otsuste vastuvõtmise eest;

e)

ühe lepinguosalise poolt teisele lepinguosalisele artikli 12 kohaselt teatatud õigus- ja haldusnormide uurimise eest, et hinnata nende mõju kokkuleppele ja muuta lisa 1 vastavaid jagusid.”.

10.   Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 11

Vastavushindamisasutuste tunnustamine, tunnustamise tühistamine, tegevusulatuse muutmine ning tegevuse peatamine

10.1.   Vastavushindamisasutuste tunnustamisel kehtib järgmine, lisa 1 asjaomastes peatükkides sätestatud nõuetega seotud kord:

a)

lepinguosaline, kes soovib mis tahes vastavushindamisasutuse tunnustamist, teatab oma ettepanekust tunnustamise kohta teisele lepinguosalisele kirjalikult, lisades oma taotlusele asjakohase teabe;

b)

kui teine lepinguosaline nõustub ettepanekuga või ei esita ettepaneku kohta teate saamisest 60 päeva jooksul vastuväiteid, loetakse vastavushindamisasutus artikli 5 tingimuste kohaselt tunnustatud vastavushindamisasutuseks;

c)

kui teine lepinguosaline esitab selle 60päevase perioodi jooksul kirjaliku vastuväite, kohaldatakse artiklit 8.

2.   Lepinguosaline võib tema jurisdiktsiooni alla kuuluva vastavushindamisasutuse tunnustamise tühistada või peatada või peatamise lõpetada. Asjaomane lepinguosaline peab teisele lepinguosalisele oma otsusest koos selle otsuse kuupäevaga viivitamata kirjalikult teatama. Tühistamine, peatamine või peatamise lõpetamine jõustub nimetatud kuupäeval. Sellisele tühistamisele või peatamisele tuleb osutada lisas 1 viidatud tunnustatud vastavushindamisasutuste üldnimekirjas.

3.   Lepinguosaline võib teha ettepaneku muuta tema jurisdiktsiooni alla kuuluva tunnustatud vastavushindamisasutuse tegevusulatust. Tegevusulatuse laiendamise ja vähendamise suhtes kohaldatakse vastavalt artikli 11 lõigetes 1 ja 2 sätestatud korda.

4.   Lepinguosaline võib erandlike asjaolude korral vaidlustada teise lepinguosalise jurisdiktsiooni alla kuuluva tunnustatud vastavushindamisasutuse tehnilise pädevuse. Sellisel juhul kohaldatakse artiklit 8.

5.   Lepinguosalised ei pea tunnustama pärast vastavushindamisasutuse tunnustamise tühistamise või peatamise kuupäeva viimase poolt välja antud aruandeid, tunnistusi, lubasid ja vastavusmärke. Enne vastavushindamisasutuse tunnustamise tühistamise või peatamise kuupäeva tema poolt välja antud aruandeid, tunnistusi, lubasid ja vastavusmärke tunnustavad lepinguosalised jätkuvalt, kui vastutav määrajaasutus ei ole nende kehtivust piiranud või tühistanud. Lepinguosaline, kelle jurisdiktsiooni all vastutav määrajaasutus töötab, teatab teisele lepinguosalisele kirjalikult kõigist kehtivuse piiramise või tühistamisega seotud muudatustest.”.

11.   Artiklit 12 muudetakse järgmiselt:

i)

lõikes 2 lisatakse teksti “ja teavitab teist lepinguosalist” järele sõna “kirjalikult”;

ii)

lõike 2 järele lisatakse lõige 2a: “Kumbki lepinguosaline teatab teisele lepinguosalisele kirjalikult määrajaasutustes ja pädevates asutustes tehtavatest muudatustest.”.

Artikkel 2

Jõustumine

Lepinguosalised ratifitseerivad või kiidavad käesoleva kokkuleppe heaks oma menetluse kohaselt. Kokkulepe jõustub sellele kuupäevale järgneva teise kuu esimesel päeval, mil lepinguosalised on vahetanud diplomaatilised noodid, mis kinnitavad käesoleva kokkuleppe jõustumiseks vajalike menetluste lõpetamist.

Artikkel 3

Keeled

1.   Käesolev kokkulepe on koostatud kahes eksemplaris hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, soome ja taani keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed.

2.   Käesolev kokkulepe ning Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline vastavushindamise vastastikuse tunnustamise kokkulepe tõlgitakse niipea kui võimalik eesti, leedu, läti, malta, poola, slovaki, sloveeni, tšehhi ja ungari keelde. Komiteel on volitus kiita nendesse keeltesse tõlgitud versioonid heaks. Pärast heakskiitmist on nendesse keeltesse tõlgitud versioonid samuti autentsed nagu lõikes 1 osutatud tekstid.

SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.


Top