EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0957

2006/957/EÜ: Nõukogu otsus, 18. detsember 2006 , keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni muudatuse sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse nimel

OJ L 386, 29.12.2006, p. 46–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 240 - 243
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 240 - 243
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007 P. 168 - 171

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/957/oj

29.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 386/46


NÕUKOGU OTSUS,

18. detsember 2006,

keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni muudatuse sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse nimel

(2006/957/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 175 lõiget 1 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lause ja artikli 300 lõike 3 esimese lõiguga,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust

ning arvestades järgmist:

(1)

ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni (“Århusi konventsioon”) eesmärk on anda üldsusele õigused ning konventsiooniga kehtestatakse konventsiooniosalistele ja riigiasutustele kohustused seoses keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumisega.

(2)

Euroopa Ühenduse pädevuses on vastavalt asutamislepingule, eriti selle artikli 175 lõikele 1, sõlmida rahvusvahelisi lepinguid, mis aitavad kaasa asutamislepingu artikli 174 lõikes 1 loetletud eesmärkide saavutamisele, ja täita nendest tulenevaid kohustusi.

(3)

Ühendus allkirjastas Århusi konventsiooni 25. juunil 1998. Konventsioon jõustus 30. oktoobril 2001. Ühendus kiitis konventsiooni heaks 17. veebruaril 2005 kooskõlas nõukogu otsusega 2005/370/EÜ. (1)

(4)

Konventsiooniosaliste teisel kohtumisel 25.-27. mail 2005 jõuti kokkuleppele Århusi konventsiooni muutmises, et täpsustada konventsiooniosaliste kohustusi seoses üldsuse osalemisega geneetiliselt muundatud organisme (“GMO”) käsitlevate otsuste tegemisel. GMOsid reguleerivad ühenduse asjaomased õigusaktid, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiiv 2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta (2) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta, (3) hõlmavad sätteid üldsuse osalemise kohta GMOsid käsitlevate otsuste tegemisel, mis on kooskõlas Århusi konventsiooni muudatusega.

(5)

Århusi konventsiooni muudatus on olnud konventsiooniosalistele avatud ratifitseerimiseks, vastuvõtmiseks või heakskiitmiseks alates 27. septembrist 2005. Euroopa Ühendus ja liikmesriigid peaksid astuma vajalikke samme, et tagada võimalusel oma ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või heakskiitmiskirjade samaaegne hoiuleandmine.

(6)

Århusi konventsiooni muudatus tuleks heaks kiita,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga kiidetakse ühenduse nimel heaks Århusi konventsiooni muudatus, mis käsitleb üldsuse osalemist otsuste tegemisel geneetiliselt muundatud organismide kohta.

Århusi konventsiooni muudatuse tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

1.   Nõukogu eesistujale antakse õigus nimetada isik(ud), kes on volitatud andma muudatuse heakskiitmiskirja hoiule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile vastavalt Århusi konventsiooni artiklile 14.

2.   Euroopa Ühendus ja Århusi konventsiooni osalisteks olevad liikmesriigid püüavad nii kiiresti kui võimalik ja hiljemalt 1. veebruariks 2008 anda hoiule oma ratifitseerimis- või heakskiitmiskirjad.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 18. detsember 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-E. ENESTAM


(1)  ELT L 124, 17.5.2005, lk 1.

(2)  EÜT L 106, 17.4.2001, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1830/2003 (ELT L 268, 18.10.2003, lk 24).

(3)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 1.


LISA

Keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni muudatus

Artikli 6 lõige 11

Olemasolev tekst asendatakse järgmisega:

“11.   Ilma et see piiraks artikli 3 lõike 5 kohaldamist, ei kohaldata käesolevat artiklit otsuste suhtes, mis käsitlevad geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise ja turuleviimise lubamist.”.

Artikkel 6a

Pärast artiklit 6 lisatakse uus artikkel järgmises sõnastuses:

“Artikkel 6a

Üldsuse osalemine otsuste tegemisel, mis käsitlevad geneetiliselt muundatud organismide tahtlikku keskkonda viimist ja turuleviimist

1.   Ia lisas sätestatud korra kohaselt tagab iga konventsiooniosaline varajase ja tõhusa teabe ning üldsuse osalemise enne otsuste tegemist selle kohta, kas lubada geneetiliselt muundatud organismide tahtlikku keskkonda viimist ja turuleviimist.

2.   Konventsiooniosaliste käesoleva artikli lõike 1 kohased nõuded ja siseriiklik bioloogilist ohutust käsitlev raamistik peaksid kooskõlas bioloogilise ohutuse Cartagena protokolli eesmärkidega teineteist täiendama ja vastastikku toetama.”.

Ia lisa

Pärast I lisa lisatakse uus lisa järgmises sõnastuses:

“Ia lisa

Artiklis 6A osutatud kord

1.

Iga konventsiooniosaline sätestab oma õiguslikus raamistikus korra tõhusa teabe ja üldsuse osalemise tagamiseks otsuste puhul, mille suhtes kohaldatakse artikli 6a sätteid; nimetatud kord peab hõlmama mõistlikke tähtaegu, et anda üldsusele piisav võimalus avaldada arvamust selliste kavandatavate otsuste kohta.

2.

Konventsiooniosaline võib vajadusel kehtestada oma õiguslikus raamistikus erandeid käesolevas lisas sätestatud üldsuse osalemist käsitlevast menetlusest järgmistel juhtudel:

a)

geneetiliselt muundatud organismi (GMO) tahtliku keskkonda viimise korral muul kui tema turuleviimise eesmärgil, eeldusel et:

i)

kõnealune keskkonda viimine sarnastes biogeograafilistes tingimustes on asjaomase konventsiooniosalise õiguslikus raamistikus juba heaks kiidetud,

ning

ii)

eelnevalt on saadud piisavalt kogemusi kõnealuse GMO keskkonda viimisel võrreldavates ökosüsteemides.

b)

GMO turuleviimise korral, eeldusel et:

i)

see oli asjaomase konventsiooniosalise õiguslikus raamistikus juba heaks kiidetud,

või

ii)

see on kavandatud teadusuuringute või kultuuride kogu jaoks.

3.

Ilma et see piiraks konfidentsiaalsust käsitlevate õigusaktide kohaldamist vastavalt artikli 4 sätetele, teeb iga konventsiooniosaline üldsusele sobivalt, õigeaegselt ja tõhusalt kättesaadavaks nii kokkuvõtte oma territooriumil GMO tahtliku keskkonda viimise ja turuleviimise jaoks loa saamiseks esitatud teatisest kui ka hindamisaruande kooskõlas bioloogilist ohutust reguleeriva siseriikliku raamistikuga, kui see on olemas.

4.

Konventsiooniosalised ei käsitle mingil juhul konfidentsiaalsena järgmist teavet:

a)

asjaomase geneetiliselt muundatud organismi või asjaomaste organismide üldine kirjeldus, tahtliku keskkonda viimise loa taotleja nimi ja aadress, kavandatavad kasutusviisid ja, kui see on asjakohane, keskkonda viimise koht;

b)

meetodid ja kavad asjaomase geneetiliselt muundatud organismi või asjaomaste organismide seireks ning hädaolukordadele reageerimiseks;

c)

keskkonnaohu hinnang.

5.

Iga konventsiooniosaline tagab otsuste tegemise menetluse läbipaistvuse ja üldsuse juurdepääsu asjakohasele menetlust käsitlevale teabele. Kõnealune teave võib sisaldada näiteks järgmist:

i)

võimalike otsuste olemus;

ii)

otsuste tegemise eest vastutav avaliku võimu organ;

iii)

vastavalt lõikele 1 sätestatud kord üldsuse osalemiseks;

iv)

avaliku võimu organ, kellelt võib asjaomast teavet saada;

v)

avaliku võimu organ, kellele võib esitada märkuseid, ja kõnealuste märkuste edastamise tähtaeg.

6.

Lõike 1 kohaste sätetega võimaldatakse üldsusel esitada sobival viisil mis tahes märkuseid, teavet, analüüse või arvamusi, mida kavandatava tahtliku keskkonda viimise, sealhulgas turuleviimisega seoses oluliseks peetakse.

7.

Iga konventsiooniosaline püüab tagada, et kui võetakse vastu otsuseid, mis käsitlevad GMOde tahtliku keskkonda viimise, sealhulgas turuleviimise lubamist, võetakse nõuetekohaselt arvesse lõike 1 kohaselt korraldatud üldsuse osalemise menetluse tulemust.

8.

Konventsiooniosalised tagavad, et kui avaliku võimu organ teeb otsuse, mille suhtes kohaldatakse käesoleva lisa sätteid, tehakse kõnealuse otsuse tekst koos selle aluseks olevate põhjenduste ja kaalutlustega üldsusele kättesaadavaks.”.


Top