EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_386_R_0017_01

2006/953/ET: Nõukogu otsus, 27. märts 2006 , Euroopa Ühenduse ja Maroko Kuningriigi vahelise lennuühenduse teatavaid aspekte käsitleva lepingu allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta
Euroopa Ühenduse ja Maroko Kuningriigi vaheline lennuühenduse teatavaid aspekte käsitlev leping

OJ L 386, 29.12.2006, p. 17–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 386/17


NÕUKOGU OTSUS,

27. märts 2006

Euroopa Ühenduse ja Maroko Kuningriigi vahelise lennuühenduse teatavaid aspekte käsitleva lepingu allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta

(2006/953/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 80 lõiget 2 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu volitas 5. juunil 2003. aastal komisjoni alustama kolmandate riikidega läbirääkimisi olemasolevate kahepoolsete lepingute teatavate sätete asendamiseks ühenduse lepinguga.

(2)

Komisjon on kooskõlas nõukogu otsuse (millega volitati komisjoni alustama kolmandate riikidega läbirääkimisi olemasolevate kahepoolsete lepingute teatavate sätete asendamiseks ühenduse lepinguga) lisas sätestatud menetluste ja suunistega pidanud ühenduse nimel Maroko Kuningriigiga läbirääkimisi lennuühenduse teatavaid aspekte käsitleva lepingu (edaspidi “leping”) üle.

(3)

Leping tuleks alla kirjutada ja seda tuleks ajutiselt kohaldada, eeldusel et see sõlmitakse hilisemal kuupäeval,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga kiidetakse ühenduse nimel heaks Euroopa Ühenduse ja Maroko Kuningriigi vahelise lennuühenduse teatavaid aspekte käsitleva lepingu allakirjutamine, eeldusel et nõukogu teeb otsuse nimetatud leping sõlmida.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud ühenduse nimel lepingule alla kirjutama, eeldusel et see sõlmitakse.

Artikkel 3

Kuni jõustumiseni kohaldatakse lepingut ajutiselt alates selle kuu esimesest päevast, mis järgneb päevale, mil lepinguosalised teatavad teineteisele selleks vajalike menetluste lõpuleviimisest.

Artikkel 4

Käesolevaga volitatakse nõukogu eesistujat esitama kõnealuse lepingu artikli 8 lõikes 2 ettenähtud teade.

Brüssel, 27. märts 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

M. GORBACH


Euroopa Ühenduse ja Maroko Kuningriigi vaheline lennuühenduse teatavaid aspekte käsitlev

LEPING

EUROOPA ÜHENDUS

ühelt poolt ja

MAROKO KUNINGRIIK

teiselt poolt,

(edaspidi “lepinguosalised”),

MÄRKIDES, et Euroopa Ühenduse mitme liikmesriigi ja Maroko Kuningriigi vahel on sõlmitud kahepoolsed lennuühenduse lepingud, mis sisaldavad Euroopa Ühenduse õigusega vastuolus olevaid sätteid,

MÄRKIDES, et Euroopa Ühendusel on ainupädevus mitmetes küsimustes, mis võivad sisalduda Euroopa Ühenduse liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelistes kahepoolsetes lennuühenduse lepingutes,

MÄRKIDES, et Euroopa Ühenduse õiguse alusel on liikmesriikides asutatud ühenduse lennuettevõtjatel õigus mittediskrimineerivale juurdepääsule Euroopa Ühenduse liikmesriikide ja kolmandate riikide vaheliste lennuliinide turule,

VÕTTES ARVESSE Euroopa Ühenduse ja teatavate kolmandate riikide vahelisi lepinguid, millega nähakse nende kolmandate riikide kodanikele ette võimalus omandada osalus lennuettevõtjates, kellele on antud tegevusluba vastavalt Euroopa Ühenduse õigusele,

TUNNISTADES, et Euroopa Ühenduse liikmesriikide ja Maroko Kuningriigi vaheliste kahepoolsete lennuühenduse lepingute sätted, mis on vastuolus Euroopa Ühenduse õigusega, tuleb viia sellega täielikku vastavusse, et luua Euroopa Ühenduse ja Maroko Kuningriigi vahelisele lennuühendusele kindel õiguslik alus ning tagada lennuühenduse jätkumine,

MÄRKIDES, et Euroopa Ühenduse eesmärgiks ei ole nendel läbirääkimistel Euroopa Ühenduse ja Maroko Kuningriigi vahelise lennuliikluse kogumahu suurendamine, ühenduse lennuettevõtjate ja Maroko Kuningriigi lennuettevõtjate vahelise tasakaalu mõjutamine ega olemasolevate kahepoolsete lennuühenduse lepingute liiklusõigusi käsitlevatesse sätetesse kahepoolsete muudatuste tegemine,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Üldsätted

1.   Käesolevas lepingus tähendab mõiste “liikmesriigid” Euroopa Ühenduse liikmesriike.

2.   I lisas loetletud lepingutes sisalduvaid viiteid lepinguosaliseks oleva liikmesriigi kodanikele tõlgendatakse viidetena Euroopa Ühenduse liikmesriikide kodanikele.

3.   I lisas loetletud lepingutes sisalduvaid viiteid lepinguosaliseks oleva liikmesriigi lennuettevõtjatele või lennuliinidele tõlgendatakse viidetena selle liikmesriigi määratud lennuettevõtjatele või lennuliinidele.

Artikkel 2

Liikmesriigipoolne määramine

1.   Käesoleva artikli lõige 2 asendab II lisa punktis a loetletud artiklite vastavad sätted lennuettevõtja määramise kohta asjaomase liikmesriigi poolt ning talle Maroko Kuningriigi poolt tegevus- ja muude lubade andmise kohta ning lõige 3 asendab II lisa punktis b loetletud artiklite vastavad sätted lennuettevõtjatele tegevus- või muude lubade andmisest keeldumise, nende tühistamise, peatamise või piiramise kohta.

2.   Kui liikmesriik on lennuettevõtja määranud, annab Maroko Kuningriik lennuettevõtjale minimaalse menetlusajaga asjakohased tegevus- ja muud load, eeldusel et:

i)

lennuettevõtja on asutatud määrava liikmesriigi territooriumil vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingule ning tal on kehtiv lennutegevusluba kooskõlas Euroopa Ühenduse õigusega;

ii)

lennuettevõtja on lennuettevõtja sertifikaadi välja andnud liikmesriigi tõhusa ja jätkuva halduskontrolli all ning asjaomane lennundusamet on määramisel selgelt nimetatud,

ja

iii)

lennuettevõtja on otseselt või läbi enamusaktsiate liikmesriikide ja/või liikmesriikide kodanike ja/või III lisas loetletud teiste riikide ja/või nende teiste riikide kodanike omandis ja jääb sinna ning on alati nende riikide ja/või kodanike tegeliku kontrolli all.

3.   Maroko Kuningriik võib liikmesriigi määratud lennuettevõtjale tegevus- või muude lubade andmisest keelduda, neid tühistada, peatada või piirata, kui:

i)

lennuettevõtja ei ole asutatud määrava liikmesriigi territooriumil Euroopa Ühenduse asutamiselepingu alusel või kui tal ei ole kehtivat lennutegevusluba kooskõlas Euroopa Ühenduse õigusega;

ii)

lennuettevõtja sertifikaadi välja andnud liikmesriik ei teosta lennuettevõtja üle tõhusat ja jätkuvat halduskontrolli või kui asjaomane lennundusamet ei ole määramisel selgelt nimetatud,

või

iii)

lennuettevõtja ei ole otseselt või läbi enamusaktsiate liikmesriikide ja/või liikmesriikide kodanike ja/või III lisas loetletud teiste riikide ja/või nende teiste riikide kodanike omandis ning nende tegeliku kontrolli all.

Käesolevast lõikest tulenevat õigust kasutades ei diskrimineeri Maroko Kuningriik ühenduse lennuettevõtjaid kodakondsuse põhjal.

4.   Käesoleva artikli lõige 5 asendab II lisa punktis a loetletud artiklite vastavad sätted lennuettevõtja määramise kohta Maroko Kuningriigi poolt ning talle asjaomase liikmesriigi poolt tegevus- ja muude lubade andmise kohta ning lõige 6 asendab II lisa punktis b loetletud artiklite vastavad sätted lennuettevõtjatele tegevus- või muude lubade andmisest keeldumise, nende tühistamise, peatamise või piiramise kohta.

5.   Kui Maroko Kuningriik on lennuettevõtja määranud, annab asjaomane liikmesriik lennuettevõtjale minimaalse menetlusajaga asjakohased tegevus- ja muud load, eeldusel et:

i)

lennuettevõtja on asutatud Maroko Kuningriigi territooriumil ning tal on kehtiv lennutegevusluba või muu samaväärne dokument kooskõlas Maroko õigusega;

ii)

lennuettevõtja on Maroko Kuningriigi tõhusa ja jätkuva halduskontrolli all;

iii)

lennuettevõtja on otseselt või läbi enamusaktsiate Maroko Kuningriigi ja/või Maroko Kuningriigi kodanike või liikmesriikide ja/või liikmesriikide kodanike omandis ja jääb sinna ning on alati Maroko Kuningriigi ja/või Maroko Kuningriigi kodanike või liikmesriikide ja/või liikmesriikide kodanike tegeliku kontrolli all, välja arvatud juhul, kui I lisas loetletud kohaldatav leping sisaldab selles osas soodsamaid sätted.

6.   Asjaomane liikmesriik võib Maroko Kuningriigi määratud lennuettevõtjale tegevus- või muude lubade andmisest keelduda, neid tühistada, peatada või piirata, kui:

i)

lennuettevõtja ei ole asutatud Maroko Kuningriigi territooriumil või tal ei ole kehtivat lennutegevusluba kooskõlas Maroko õigusega;

ii)

lennuettevõtja ei ole Maroko Kuningriigi tõhusa ja jätkuva halduskontrolli all;

iii)

lennuettevõtja ei ole otseselt või läbi enamusaktsiate Maroko Kuningriigi ja/või Maroko Kuningriigi kodanike või liikmesriikide ja/või liikmesriikide kodanike omandis ning nende tegeliku kontrolli all, välja arvatud juhul, kui I lisas loetletud kohaldatav leping sisaldab selles osas soodsamaid sätted.

Artikkel 3

Reguleeriva kontrolliga seotud õigused

1.   Käesoleva artikli lõige 2 täiendab II lisa punktis c loetletud artikleid.

2.   Kui liikmesriik on määranud lennuettevõtja, kes on teise liikmesriigi halduskontrolli all ja jääb sinna, kohaldatakse Maroko Kuningriigi õigusi, mis tulenevad lennuettevõtja määranud liikmesriigi ja Maroko Kuningriigi vahelise lepingu ohutust käsitlevatest sätetest, samaväärselt selle teise liikmesriigi ohutusnõuete vastuvõtmise, täitmise või säilitamise ning lennuettevõtjale tegevusloa andmise suhtes.

Artikkel 4

Lennukikütuse maksustamine

1.   Käesoleva artikli lõige 2 täiendab II lisa punktis d loetletud artiklite vastavaid sätteid.

2.   Olenemata mis tahes vastupidistest sätetest, ei takista II lisa punktis d loetletud lepingutes sätestatu liikmesriiki kehtestamast makse, lõivusid, tollimaksu või tasusid kütusele, mis tarnitakse tema territooriumil kasutamiseks Maroko Kuningriigi määratud lennuettevõtja õhusõidukis, mis lendab selle liikmesriigi siseselt või selle ja mõne teise liikmesriigi vahel.

Artikkel 5

Veotariifid

1.   Käesoleva artikli lõige 2 täiendab II lisa punktis e loetletud artikleid.

2.   Tariifide suhtes, mida Maroko Kuningriigi määratud lennuettevõtja/lennuettevõtjad kohaldab/kohaldavad ühendusesiseste vedude puhul I lisas loetletud lepingu alusel, mis sisaldab II lisa punktis e loetletud sätet, kohaldatakse Euroopa Ühenduse õigust.

3.   Tariifide suhtes, mida liikmesriikide määratud lennuettevõtja/lennuettevõtjad kohaldab/kohaldavad Maroko Kuningriigi siseste vedude puhul I lisas loetletud lepingu alusel, mis sisaldab II lisa punktis e loetletud sätet, kohaldatakse Maroko õigust.

Artikkel 6

Lepingu lisad

Käesoleva lepingu lisad moodustavad selle lahutamatu osa.

Artikkel 7

Läbivaatamine või muutmine

Lepinguosalised võivad igal ajal vastastikusel kokkuleppel käesoleva lepingu läbi vaadata või seda muuta.

Artikkel 8

Jõustumine ja ajutine kohaldamine

1.   Käesolev leping jõustub, kui lepinguosalised teineteisele kirjalikult teatavad, et nad on lõpetanud lepingu jõustumiseks vajalikud siseriiklikud menetlused.

2.   Olenemata lõikest 1 nõustuvad lepinguosalised käesolevat lepingut ajutiselt kohaldama alates selle kuu esimesest päevast, mis järgneb kuupäevale, mil lepinguosalised teatavad teineteisele selleks vajalike menetluste lõpuleviimisest.

3.   Liikmesriikide ja Maroko Kuningriigi vahelised lepingud ja muud kokkulepped, mis ei ole käesoleva lepingu allkirjastamise kuupäevaks jõustunud ning mida ei kohaldata ajutiselt, on loetletud I lisa punktis b. Käesolevat lepingut kohaldatakse kõikide kõnealuste lepingute ja kokkulepete suhtes nende jõustumisest või ajutisest kohaldamisest.

Artikkel 9

Lõpetamine

1.   Kui I lisas loetletud leping lõpetatakse, lõpetatakse samal ajal ka kõik käesoleva lepingu need sätted, mis on seotud asjaomase lepinguga.

2.   Kui kõik I lisas loetletud lepingud lõpetatakse, lõpetatakse samal ajal ka käesolev leping.

SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

Koostatud kahes eksemplaris eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi, ungari ja araabia keeles [koht], [kuupäev].

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapens vägnar

Image 1

Image 2

Image 3

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā

Maroko Karalystès vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image 4

Image 5

I LISA

Käesoleva lepingu artiklis 1 osutatud lepingute nimekiri

a)

Maroko Kuningriigi ja Euroopa Ühenduse liikmesriikide vahelised kahepoolsed lennuühenduse lepingud, mis käesoleva lepingu allakirjutamise kuupäevaks on sõlmitud, allkirjastatud ja/või mida kohaldatakse ajutiselt.

Belgia Kuningriigi valitsuse ja Tema Majesteedi Maroko Kuninga valitsuse vaheline õhutranspordi leping, sõlmitud Rabatis 20. jaanuaril 1958 (edaspidi “Maroko–Belgia leping”);

täiendatud 20. jaanuari 1958. aastal nootide vahetamisega;

viimati muudetud 11. juunil 2002. aastal Rabatis koostatud vastastikuse mõistmise memorandumiga;

Tšehhoslovakkia Sotsialistliku Vabariigi valitsuse ja Tema Majesteedi Maroko Kuninga valitsuse vaheline õhutranspordi leping, mille sätted Tšehhi Vabariik on kuulutanud siduvateks, sõlmitud Rabatis 8. mail 1961“edaspidi” Maroko – Tšehhi Vabariigi leping;

Taani Kuningriigi valitsuse ja Maroko Kuningriigi valitsuse vaheline lennuühenduse leping, sõlmitud Rabatis 14. novembril 1977 (edaspidi “Maroko–Taani leping”);

viimati täiendatud 14. novembri 1977. aasta nootide vahetamisega;

Saksamaa Liitvabariigi ja Maroko Kuningriigi vaheline õhutranspordi leping, sõlmitud Bonnis 12. oktoobril 1961 (edaspidi “Maroko–Saksamaa leping”);

muudetud 12. detsembril 1991. aastal Bonnis koostatud vastastikuse mõistmise memorandumiga;

muudetud 9. aprilli 1997. aasta ja 16. veebruari 1998. aasta nootide vahetamisega;

viimati muudetud 15. juulil 1998. aastal Rabatis koostatud vastastikuse mõistmise memorandumiga;

Kreeka Vabariigi valitsuse ja Maroko Kuningriigi valitsuse vaheline õhutranspordi leping, sõlmitud Ateenas 6. oktoobril 1998 (edaspidi “Maroko–Kreeka leping”);

loetakse koos 6. oktoobril 1998. aastal Ateenas koostatud vastastikuse mõistmise memorandumiga;

Hispaania valitsuse ja Maroko Kuningriigi valitsuse vaheline õhutranspordi leping, sõlmitud Madridis 7. juulil 1970 (edaspidi “Maroko–Hispaania leping”);

viimati täiendatud 12. augusti 2003. aasta ja 25. augusti 2003. aasta kirjavahetusega;

Prantsuse Vabariigi valitsuse ja Tema Majesteedi Maroko Kuninga valitsuse vaheline õhutranspordi leping, sõlmitud Rabatis 25. oktoobril 1957 (edaspidi “Maroko–Prantsusmaa leping”).

Itaalia Vabariigi valitsuse ja Tema Majesteedi Maroko Kuninga valitsuse vaheline õhutranspordi leping, sõlmitud Roomas 8. juulil 1967 (edaspidi “Maroko–Itaalia leping”);

muudetud 13. juulil 2000. aastal Roomas koostatud vastastikuse mõistmise memorandumiga;

viimati muudetud nootide vahetamisega 17. oktoobril 2001 ja 3. jaanuaril 2002;

Läti Vabariigi valitsuse ja Maroko Kuningriigi valitsuse vaheline õhutranspordi leping, sõlmitud Varssavis 19. mail 1999 (edaspidi “Maroko–Läti leping”);

Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse ja Tema Majesteedi Maroko Kuninga valitsuse vaheline õhutranspordi leping, sõlmitud Bonnis 5. juulil 1961, edaspidi “Maroko–Luksemburgi leping”.

Ungari Rahvavabariigi ja Maroko Kuningriigi vaheline õhutranspordi leping, sõlmitud Rabatis 21. märtsil 1967 (edaspidi “Maroko–Ungari leping”);

Malta Vabariigi valitsuse ja Tema Majesteedi Maroko Kuninga valitsuse vaheline õhutranspordi leping, sõlmitud Rabatis 26. mail 1983 (edaspidi “Maroko–Malta leping”);

Tema Majesteedi Madalmaade Kuninganna valitsuse ja Tema Majesteedi Maroko Kuninga valitsuse vaheline õhutranspordi leping, sõlmitud Rabatis 20. mail 1959 (edaspidi “Maroko–Madalmaade leping”);

Austria Föderaalvalitsuse ja Maroko Kuningriigi valitsuse vaheline õhutranspordi leping, sõlmitud Rabatis 27. veebruaril 2002 (edaspidi “Maroko–Austria leping”);

Poola Rahvavabariigi valitsuse ja Maroko Kuningriigi valitsuse vaheline õhutranspordi leping, sõlmitud Rabatis 29. novembril 1969 (edaspidi “Maroko–Poola leping”);

Portugali ja Maroko Kuningriigi valitsuse vaheline õhutranspordi leping, sõlmitud Rabatis 3. aprillil 1958 (edaspidi “Maroko–Portugali leping”);

täiendatud 19. detsembril 1975 Lissabonis koostatud protokolliga;

viimati täiendatud 17. novembril 2003 Lissabonis koostatud protokolliga;

Rootsi Kuningriigi valitsuse ja Maroko Kuningriigi valitsuse vaheline õhutranspordi leping, sõlmitud Rabatis 14. novembril 1977 (edaspidi “Maroko–Rootsi leping”);

viimati täiendatud 14. novembri 1977. aasta nootide vahetamisega;

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsuse ja Maroko Kuningriigi valitsuse vaheline õhutranspordi leping, sõlmitud Londonis 22. oktoobril 1965 (edaspidi “Maroko–Ühendkuningriigi leping”);

muudetud 10. ja 14. oktoobri 1968. aasta nootide vahetamisega;

muudetud 14. märtsil 1997 Londonis koostatud protokolliga;

Muudetud 17. oktoobril 1997 Rabatis koostatud protokolliga.

b)

Euroopa Ühenduse liikmesriikide ja Maroko Kuningriigi vahelised lennuühenduse lepingud või muud kokkulepped, mis käesoleva lepingu allakirjutamise kuupäevaks on parafeeritud või allkirjastatud, kuid ei ole veel jõustunud ja mida ei kohaldata ajutiselt.

Madalmaade Kuningriigi valitsuse ja Maroko Kuningriigi valitsuse vaheline lennuühenduse leping, mis on lisatud I lisana 20. juunil 2001 Haagis sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumile (edaspidi “Maroko–Madalmaade parafeeritud leping”).

II LISA

I lisas loetletud lepingute artiklid, millele viidatakse käesoleva lepingu artiklites 2–5

a)

Liikmesriigipoolne määramine:

Maroko–Belgia lepingu artikkel 18;

Maroko – Tšehhi Vabariigi lepingu artikkel 13;

Maroko–Taani lepingu artikkel 3;

Maroko–Saksamaa lepingu artikkel 3;

Maroko–Kreeka lepingu artikkel 3;

Maroko–Hispaania lepingu artikkel 3;

Maroko–Prantsusmaa lepingu artikkel 12;

Maroko–Itaalia lepingu artikkel 14;

Maroko–Läti lepingu artikkel 3;

Maroko–Luksemburgi lepingu artikkel 14;

Maroko–Ungari lepingu artikkel 3;

Maroko–Malta lepingu artikkel 16;

Maroko–Madalmaade lepingu artikkel 17;

Maroko–Madalmaade parafeeritud lepingu artikkel 3;

Maroko–Austria lepingu artikkel 3;

Maroko–Poola lepingu artikkel 7;

Maroko–Portugali lepingu artikkel 13;

Maroko–Rootsi lepingu artikkel 3;

Maroko–Ühendkuningriigi lepingu artikkel 3.

b)

Tegevus- või muude lubade andmisest keeldumine, nende tühistamine, peatamine või piiramine:

Maroko–Belgia lepingu artikkel 5;

Maroko – Tšehhi Vabariigi lepingu artikkel 7;

Maroko–Taani lepingu artikkel 4;

Maroko–Saksamaa lepingu artikkel 4;

Maroko–Kreeka lepingu artikkel 4;

Maroko–Hispaania lepingu artikkel 4;

Maroko–Prantsusmaa lepingu artikkel 6;

Maroko–Itaalia lepingu artikkel 7;

Maroko–Läti lepingu artikkel 4;

Maroko–Luksemburgi lepingu artikkel 7;

Maroko–Ungari lepingu artikkel 8;

Maroko–Malta lepingu artikkel 9;

Maroko–Madalmaade lepingu artikkel 4;

Maroko–Madalmaade parafeeritud lepingu artikkel 4;

Maroko–Austria lepingu artikkel 4;

Maroko–Poola lepingu artikkel 8;

Maroko–Portugali lepingu artikkel 6;

Maroko–Rootsi lepingu artikkel 4;

Maroko–Ühendkuningriigi lepingu artikkel 4.

c)

Halduskontroll:

Maroko–Saksamaa lepingu artikkel 9a;

Maroko–Kreeka lepingu artikkel 7;

Maroko–Itaalia lepingu artikkel 5a;

Maroko–Luksemburgi lepingu artikkel 5;

Maroko–Ungari lepingu artikkel 6;

Maroko–Madalmaade parafeeritud lepingu artikkel 17.

d)

Lennukikütuse maksustamine

Maroko–Belgia lepingu artikkel 7;

Maroko – Tšehhi Vabariigi lepingu artikkel 3;

Maroko–Taani lepingu artikkel 6;

Maroko–Saksamaa lepingu artikkel 6;

Maroko–Kreeka lepingu artikkel 10;

Maroko–Hispaania lepingu artikkel 5;

Maroko–Prantsusmaa lepingu artikkel 3;

Maroko–Itaalia lepingu artikkel 3;

Maroko–Läti lepingu artikkel 14;

Maroko–Luksemburgi lepingu artikkel 3;

Maroko–Ungari lepingu artikkel 4;

Maroko–Malta lepingu artikkel 3;

Maroko–Madalmaade lepingu artikkel 6;

Maroko–Madalmaade parafeeritud lepingu artikkel 10;

Maroko–Austria lepingu artikkel 9;

Maroko–Poola lepingu artikkel 3;

Maroko–Portugali lepingu artikkel 3;

Maroko–Rootsi lepingu artikkel 6;

Maroko–Ühendkuningriigi lepingu artikkel 5.

e)

Euroopa Ühenduse sisesed veotariifid

Maroko–Belgia lepingu artikkel 19;

Maroko – Tšehhi Vabariigi lepingu artikkel 19;

Maroko–Taani lepingu artikkel 9;

Maroko–Saksamaa lepingu artikkel 9;

Maroko–Kreeka lepingu artikkel 13;

Maroko–Hispaania lepingu artikkel 11;

Maroko–Prantsusmaa lepingu artikkel 17;

Maroko–Itaalia lepingu artikkel 20;

Maroko–Läti lepingu artikkel 10;

Maroko–Luksemburgi lepingu artikkel 20;

Maroko–Ungari lepingu artikkel 17;

Maroko–Malta lepingu artikkel 19;

Maroko–Madalmaade lepingu artikkel 18;

Maroko–Madalmaade parafeeritud lepingu artikkel 6;

Maroko–Austria lepingu artikkel 13;

Maroko–Poola lepingu artikkel 19;

Maroko–Portugali lepingu artikkel 18;

Maroko–Rootsi lepingu artikkel 9;

Maroko–Ühendkuningriigi lepingu artikkel 9.

III LISA

Käesoleva lepingu artiklis 2 osutatud muude riikide nimekiri

a)

Islandi Vabariik (Euroopa Majanduspiirkonna lepingu alusel)

b)

Liechtensteini Vürstiriik (Euroopa Majanduspiirkonna lepingu alusel)

c)

Norra Kuningriik (Euroopa Majanduspiirkonna lepingu alusel)

d)

Šveitsi Konföderatsioon (Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise õhutranspordi lepingu alusel)


Top