EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1891(01)

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1891/2006, 18. detsember 2006 , millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 6/2002 ja (EÜ) nr 40/94, et jõustada Euroopa Ühenduse ühinemine tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooniga

OJ L 386, 29.12.2006, p. 14–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 017 P. 212 - 215
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 017 P. 212 - 215
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 111 - 113

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1891/oj

29.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 386/14


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1891/2006,

18. detsember 2006,

millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 6/2002 ja (EÜ) nr 40/94, et jõustada Euroopa Ühenduse ühinemine tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooniga

EUROOPA LIIDU NÕUKOG,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 308,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 12. detsembri 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduste kohta (1) kehtestati ühenduse disainilahenduste süsteem, mis võimaldab ettevõtetel ühe menetlussüsteemi raames omandada kogu ühenduse territooriumil ühesuguselt toimiva disainilahenduste kaitse.

(2)

Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni poolt koostöös Haagi Liitu kuuluvate liikmesriikidega algatatud ja teostatud ettevalmistuste järel korraldasid Haagi Liitu mittekuuluvad liikmesriigid ja Euroopa Ühendus diplomaatilise konverentsi Genfis, kus nad 2. juulil 1999 võtsid vastu tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni (edaspidi “Genfi redaktsioon”).

(3)

Nõukogu kiitis nõukogu otsusega 954 heaks Euroopa Ühenduse ühinemise tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooniga (2) ja volitas nõukogu eesistujat andma ühinemiskirja hoiule Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni peadirektori juures alates kuupäevast, mil nõukogu on vastu võtnud meetmed, mis on vajalikud Euroopa Ühenduse ühinemise jõustamiseks Genfi redaktsiooniga. Need meetmed on toodud käesolevas määruses.

(4)

Asjakohased meetmed tuleks inkorporeerida määrusesse (EÜ) nr 6/2002, lisades uue jaotise “Disainilahenduste rahvusvaheline registreerimine”.

(5)

Euroopa Ühendust märkivate rahvusvaheliste registreeringutega seotud eeskirjad ja menetlus peaksid põhimõtteliselt olema ühenduse disainilahenduste taotluste suhtes kehtivate eeskirjade ja menetlustega ühesugused. Selle põhimõtte kohaselt ei hakka ühendust märkiv rahvusvaheline registreering omama registreeritud ühenduse disainilahendusega sama mõju enne, kui on kontrollitud, kas on põhjuseid registreerimisest keeldumiseks. Registreeritud ühenduse disainilahendusega sama mõju omava rahvusvahelise registreeringu ja registreeritud ühenduse disainilahenduse kehtetuks tunnistamisel kehtivad samad eeskirjad.

(6)

Määrust (EÜ) nr 6/2002 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(7)

Ühenduse ühinemisel Genfi redaktsiooniga tekib siseturu ühtlustamisametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) uus tuluallikas. Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrust (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (3) tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 134 lõige 3 asendatakse järgmisega:

“3.   Ilma et see piiraks muud liiki sissetulekuid, sisaldavad tulud lõive käsitlevate eeskirjade alusel makstavaid lõive, käesoleva määruse artiklis 140 osutatud Madridi protokolli alusel Euroopa Ühendust märkivast rahvusvahelisest registreeringust tulenevaid lõive ja muid Madridi protokolli osalistele tehtavaid makseid ning Euroopa Ühendust märkivate rahvusvaheliste registreeringute lõive Genfi redaktsiooni kohaselt, nagu on osutatud määruse (EÜ) nr 6/2002 artiklis 106c, ja Genfi redaktsiooni lepinguosalistele tehtavaid muid makseid ning vastavalt vajadusele Euroopa ühenduste üldeelarve komisjoni eelarveosast eraldi rubriigi alt eraldatud subsiidiumi.”.

Artikkel 2

Määrust (EÜ) nr 6/2002 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 25 lõike 1 punkt d asendatakse järgmisega:

“d)

ühenduse disainilahendus on vastuolus varasema disainilahendusega, mis on avalikkusele kättesaadavaks tehtud pärast taotluse esitamise kuupäeva või, kui nõutakse prioriteeti, pärast ühenduse disainilahenduse prioriteedikuupäeva, ning mille kaitse algas enne nimetatud kuupäeva

i)

ühenduse registreeritud disainilahenduse või nimetatud disainilahenduse taotlusega,

või

ii)

liikmesriigis registreeritud disainilahenduse õiguse või nimetatud õiguse taotlusega,

või

iii)

2. juulil 1999. aastal Genfis vastuvõetud tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni (edaspidi “Genfi redaktsioon”) alusel registreeritud disainilahendusega, mis on nõukogu otsusega 954/2006 heaks kiidetud ja mis omab mõju ühenduses, või nimetatud õiguse taotlusega.”

2.

XI jaotise järele lisatakse järgmine jaotis:

“XIa JAOTIS

DISAINILAHENDUSTE RAHVUSVAHELINE REGISTREERIMINE

1. jagu

Üldsätted

Artikkel 106a

Sätete kohaldamine

1.   Kui käesolevas jaotises ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse käesolevat määrust ja selle rakendusmääruseid, mis on vastu võetud artikli 109 alusel, mutatis mutandis Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni Rahvusvahelise Büroo peetavas rahvusvahelises registris Genfi redaktsiooni alusel tehtavate ühendust märkivate tööstusdisainilahenduste registreeringute suhtes.

2.   Kõigil rahvusvahelises registris ühendust märkivatel rahvusvahelistel registreeringutel on sama mõju kui ühenduse disainilahenduse registreerimisel ametis ja iga ühendust märkiva rahvusvahelise registreeringu avaldamisel Rahvusvahelise Büroo bülletäänis on sama mõju kui avaldamisel Ühenduse Disainilahenduste Bülletäänis.

2. jagu

Ühendust märkivad rahvusvahelised registreeringud

Artikkel 106b

Rahvusvahelise registreerimise taotlus

Genfi redaktsiooni artikli 4 lõikest 1 lähtuvad rahvusvahelised taotlused tuleb esitada otse Rahvusvahelisele Büroole.

Artikkel 106c

Märkimislõivud

Genfi redaktsiooni artikli 7 lõikes 1 ette nähtud märkimislõivud asendatakse individuaalse märkimislõivuga.

Artikkel 106d

Euroopa Ühendust märkivate rahvusvaheliste registreeringute mõju

1.   Ühendust märkival rahvusvahelisel registreeringul on alates Genfi redaktsiooni artikli 10 lõikes 2 osutatud registreerimiskuupäevast sama mõju kui registreeritud ühenduse disainilahenduse taotlusel.

2.   Kui keeldumisest ei teatata või kui keeldumisotsus tagasi võetakse, on ühendust märkival rahvusvahelisel registreeringul lõikes 1 osutatud kuupäevast alates registreeritud disainilahendusena sama mõju kui registreeritud ühenduse disainilahendusel.

3.   Amet peab andma teavet lõikes 2 osutatud rahvusvaheliste registreeringute kohta rakendusmääruses sätestatud tingimuste kohaselt.

Artikkel 106e

Keeldumine

1.   Kui amet tuvastab rahvusvahelise registreeringu kontrollimisel, et disainilahendus, mille kaitsmist taotletakse, ei vasta artikli 3 punktis a esitatud määratlusele või on vastuolus avaliku huvi või üldtunnustatud moraalipõhimõtetega, siis edastab ta Rahvusvahelisele Büroole hiljemalt kuue kuu jooksul pärast rahvusvahelise registreeringu avaldamist keeldumisteate.

Keeldumisteates märgitakse ära keeldumise põhjused.

2.   Rahvusvahelise registreeringu mõjust ühenduses ei keelduta seni, kuni omanikule on antud võimalus loobuda rahvusvahelisest registreeringust ühenduse osas või esitada märkusi.

3.   Rakendusmääruses sätestatakse keeldumise põhjuste olemasolu kontrollimise kord.

Artikkel 106f

Rahvusvahelise registreeringu mõju kehtetuks tunnistamine

1.   Rahvusvahelise registreeringu mõju võib ühenduses osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistada vastavalt jaotistes VI ja VII sätestatud menetlusele või rikkumismenetluse raames vastuhagiga ühenduse disainilahenduste kohtus.

2.   Juhul kui amet on kehtetuks tunnistamisest teadlikuks saanud, teavitab ta sellest Rahvusvahelist Bürood.”.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub Genfi redaktsiooni Euroopa Ühenduses jõustumise kuupäeval.

Käesoleva määruse jõustumise kuupäev avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. detsember 2006.

Nõukogu nimel

Eesistuja

J.-E. ENESTAM


(1)  EÜT L 3, 5.1.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud 2005. aasta ühinemisaktiga.

(2)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk. 18.

(3)  EÜT L 11, 14.1.1994, lk 1. Määrust on viimati muudetud 2005. aasta ühinemisaktiga.


Top