EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D1012

2006/1012/EÜ: Nõukogu otsus, 20. detsember 2006 , mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahelise kahepoolse kirjavahetuse vormis lepingu, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahel sõlmitud tekstiiltoodetega kauplemise lepingut, allakirjutamist ja ajutist kohaldamist

OJ L 384, 29.12.2006, p. 98–103 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 052 P. 84 - 85
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 052 P. 84 - 85
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 130 - 131

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/1012/oj

Related international agreement

29.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 384/98


NÕUKOGU OTSUS,

20. detsember 2006,

mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahelise kahepoolse kirjavahetuse vormis lepingu, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahel sõlmitud tekstiiltoodetega kauplemise lepingut, allakirjutamist ja ajutist kohaldamist

(2006/1012/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 133 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon on ühenduse nimel pidanud läbirääkimisi kahepoolse lepingu üle, mis käsitleb olemasoleva Valgevene Vabariigiga sõlmitud kahepoolse tekstiiltoodetega kauplemise lepingu ja protokollide (milles on kohandatud koguselisi piirnorme) pikendamist ühe aasta võrra.

(2)

Kõnealust kahepoolset lepingut tuleks ajutiselt kohaldada alates 1. jaanuarist 2007 kuni selle sõlmimiseks vajalike menetluste lõpuleviimiseni, tingimusel et Valgevene Vabariik omalt poolt samuti lepingut ajutiselt kohaldab.

(3)

Kavandatav leping tuleks ühenduse nimel alla kirjutada,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud Euroopa Ühenduse nimel alla kirjutama Euroopa Ühenduse ja Valgevene vahelisele tekstiiltoodetega kauplemist käsitlevale kirjavahetuse vormis lepingule, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahelist tekstiiltoodetega kauplemise lepingut, eeldusel et see sõlmitakse hilisemal kuupäeval.

Artikkel 2

Lepingut kohaldatakse vastastikkuse põhimõttel ajutiselt alates 1. jaanuarist 2007 kuni selle ametliku sõlmimiseni.

Kirjavahetuse vormis lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 3

1.   Kui Valgevene Vabariik ei täida oma lepingu punkti 2.4 kohaseid kohustusi, vähendatakse 2007. aasta kvoote 2006. aastal kohaldatavate tasemeteni.

2.   Lõike 1 rakendamist käsitlev otsus võetakse vastu nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 3030/93 (teatavate tekstiiltoodete kolmandatest riikidest importimise ühiseeskirjade kohta) (1) artiklis 17 osutatud menetluse kohaselt.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

See jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 20. detsember 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. KORKEAOJA


(1)  EÜT L 275, 8.11.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 35/2006 (ELT L 7, 12.1.2006, lk 8).


KIRJAVAHETUSE

vormis leping Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahel, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahel sõlmitud tekstiiltoodetega kauplemise lepingut

Lugupeetud härra

1.

Mul on au viidata 1. aprillil 1993 parafeeritud Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahelisele tekstiiltoodetega kauplemise lepingule, mida on viimati muudetud ja pikendatud 11. novembril 2005 parafeeritud kirjavahetuse vormis lepinguga (edaspidi “leping”).

2.

Pidades silmas, et lepingu kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 2006, ja lähtudes lepingu artikli 19 lõikest 1, lepivad Euroopa Ühendus ja Valgevene Vabariik kokku pikendada lepingu kehtivusaega veel ühe aasta võrra, kohaldades järgmisi muudatusi ja tingimusi:

2.1.

Lepingu artikli 19 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“Käesolev leping jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kuupäevale, mil lepinguosalised on teatanud üksteisele sel eesmärgil vajalike menetluste lõpuleviimisest. Seda kohaldatakse 31. detsembrini 2007.”

2.2.

II lisa, kus on esitatud koguselised piirmäärad ekspordile Valgevene Vabariigist Euroopa Ühendusse, asendatakse käesoleva kirja 1. liitega.

2.3.

Protokolli C lisa, milles on esitatud koguselised piirnormid ekspordile Valgevene Vabariigist Euroopa Ühendusse pärast välistöötlemistehinguid (OPT) Valgevene Vabariigis, asendatakse ajavahemikus 1. jaanuar 2007 kuni 31. detsember 2007 käesoleva kirja 2. liitega.

2.4.

Euroopa Ühendusest pärit tekstiil- ja rõivatoodete importimisel Valgevene Vabariiki kohaldatakse 2007. aastal tollimakse, mis ei tohi ületada 11. novembril 1999 parafeeritud Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu 4. liites 2003. aasta jaoks ette nähtud tollimakse.

Kui neid määrasid ei kohaldata, on ühendusel õigus kuni lepinguperioodi lõpuni taaskehtestada proportsionaalselt 2006. aastal kohaldatud koguseliste piirnormide tasemed, mis on kindlaks määratud 11. novembril 2005 parafeeritud kirjavahetuses.

3.

Kui Valgevene Vabariik peaks enne käesoleva lepingu kehtivusaja lõppemist saama Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) liikmeks, kohaldatakse alates Valgevene Vabariigi WTO liikmeks saamise kuupäevast WTO lepinguid ja eeskirju.

4.

Oleksin tänulik, kui saaksite mulle kinnitada, et Teie valitsus on eespool nimetatuga nõus. Kui Te annate oma kinnituse, jõustub käesolev kirjavahetuse vormis leping selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kuupäevale, mil lepinguosalised on üksteisele teatanud sel eesmärgil vajalike õiguslike menetluste lõpuleviimisest. Seni kohaldatakse lepingut vastastikkuse põhimõttel ajutiselt alates 1. jaanuarist 2007.

Minu sügavaim lugupidamine

Euroopa Liidu Nõukogu nimel

Liide 1

“II LISA

Valgevene

Kategooria

Ühik

Kvoot alates 1. jaanuarist 2007

IA rühm

1

Tonnid

1 585

2

Tonnid

6 600

3

Tonnid

242

IB rühm

4

1 000 tükki

1 839

5

1 000 tükki

1 105

6

1 000 tükki

1 705

7

1 000 tükki

1 377

8

1 000 tükki

1 160

IIA rühm

9

Tonnid

363

20

Tonnid

329

22

Tonnid

524

23

Tonnid

255

39

Tonnid

241

IIB rühm

12

1 000 paari

5 959

13

1 000 tükki

2 651

15

1 000 tükki

1 726

16

1 000 tükki

186

21

1 000 tükki

930

24

1 000 tükki

844

26/27

1 000 tükki

1 117

29

1 000 tükki

468

73

1 000 tükki

329

83

Tonnid

184

IIIA rühm

33

Tonnid

387

36

Tonnid

1 309

37

Tonnid

463

50

Tonnid

207

IIIB rühm

67

Tonnid

356

74

1 000 tükki

377

90

Tonnid

208

IV rühm

115

Tonnid

114

117

Tonnid

2 310

118

Tonnid

471”

Liide 2

“PROTOKOLLI C LISA

Kategooria

Ühik

Alates 1. jaanuarist 2007

4

1 000 tükki

5 399

5

1 000 tükki

7 526

6

1 000 tükki

10 037

7

1 000 tükki

7 534

8

1 000 tükki

2 565

12

1 000 tükki

5 072

13

1 000 tükki

795

15

1 000 tükki

4 400

16

1 000 tükki

896

21

1 000 tükki

2 927

24

1 000 tükki

754

26/27

1 000 tükki

3 668

29

1 000 tükki

1 487

73

1 000 tükki

5 700

83

Tonnid

757

74

1 000 tükki

994”

Lugupeetud ...

Mul on au Teile teatada, et sain kätte Teie... (kuupäev) kirja, mis sisaldab järgmist:

“Lugupeetud härra

1.

Mul on au viidata 1. aprillil 1993 parafeeritud Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahelisele tekstiiltoodetega kauplemise lepingule, mida on viimati muudetud ja pikendatud 11. novembril 2005 parafeeritud kirjavahetuse vormis lepinguga (edaspidi “leping”).

2.

Pidades silmas, et lepingu kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 2006, ja lähtudes lepingu artikli 19 lõikest 1, lepivad Euroopa Ühendus ja Valgevene Vabariik kokku pikendada lepingu kehtivusaega veel ühe aasta võrra, kohaldades järgmisi muudatusi ja tingimusi:

2.1.

Lepingu artikli 19 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“Käesolev leping jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kuupäevale, mil lepinguosalised on teatanud üksteisele sel eesmärgil vajalike menetluste lõpuleviimisest. Seda kohaldatakse 31. detsembrini 2007.”

2.2.

II lisa, kus on esitatud koguselised piirmäärad ekspordile Valgevene Vabariigist Euroopa Ühendusse, asendatakse käesoleva kirja 1. liitega.

2.3.

Protokolli C lisa, milles on esitatud koguselised piirnormid ekspordile Valgevene Vabariigist Euroopa Ühendusse pärast välistöötlemistehinguid (OPT) Valgevene Vabariigis, asendatakse ajavahemikus 1. jaanuar 2007 kuni 31. detsember 2007 käesoleva kirja 2. liitega.

2.4.

Euroopa Ühendusest pärit tekstiil- ja rõivatoodete importimisel Valgevene Vabariiki kohaldatakse 2007. aastal tollimakse, mis ei tohi ületada 11. novembril 1999 parafeeritud Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu 4. liites 2003. aasta jaoks ette nähtud tollimakse.

Kui neid määrasid ei kohaldata, on ühendusel õigus kuni lepinguperioodi lõpuni taaskehtestada proportsionaalselt 2006. aastal kohaldatud koguseliste piirnormide tasemed, mis on kindlaks määratud 11. novembril 2005 parafeeritud kirjavahetuses.

3.

Kui Valgevene Vabariik peaks enne käesoleva lepingu kehtivusaja lõppemist saama Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) liikmeks, kohaldatakse alates Valgevene Vabariigi WTO liikmeks saamise kuupäevast WTO lepinguid ja eeskirju.

4.

Oleksin tänulik, kui saaksite mulle kinnitada, et Teie valitsus on eespool nimetatuga nõus. Kui Te annate oma kinnituse, jõustub käesolev kirjavahetuse vormis leping selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kuupäevale, mil lepinguosalised on üksteisele teatanud sel eesmärgil vajalike õiguslike menetluste lõpuleviimisest. Seni kohaldatakse lepingut vastastikkuse põhimõttel ajutiselt alates 1. jaanuarist 2007.

Minu sügavaim lugupidamine”

Mul on au Teile kinnitada, et minu valitsus on Teie kirja sisuga nõus.

Minu sügavaim lugupidamine,

Valgevene Vabariigi valitsuse nimel


Top