EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0928

2006/928/EÜ: Komisjoni otsus, 13. detsember 2006 , millega nähakse ette kord, mille abil teha Rumeeniaga koostööd ja jälgida tema edusamme konkreetsete eesmärkide täitmisel kohtureformi alal ning korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6569 all)

ELT L 354, 14.12.2006, p. 56–57 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
ELT L 142M, 5.6.2007, p. 825–826 (MT)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/10/2023; kehtetuks tunnistatud 32023D1786

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/928/oj

14.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 354/56


KOMISJONI OTSUS,

13. detsember 2006,

millega nähakse ette kord, mille abil teha Rumeeniaga koostööd ja jälgida tema edusamme konkreetsete eesmärkide täitmisel kohtureformi alal ning korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 6569 all)

(2006/928/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Vabariigi ühinemislepingut, eriti selle artikli 4 lõiget 3,

võttes arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Vabariigi ühinemisakti, eriti selle artikleid 37 ja 38,

võttes arvesse liikmesriikide avaldatud arvamusi,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidu aluseks on õigusriigi põhimõte, mida järgivad kõik liikmesriigid.

(2)

Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Ühenduse asutamislepinguga loodud vabadusel, turvalisusel ning õigusel rajanev ala ning siseturg põhinevad vastastikusel kindlustundel, et kõigi liikmesriikide haldus- ja kohtuotsuste ning -tavade juures järgitakse täielikult õigusriigi põhimõtet.

(3)

See eeldab, et kõigis liikmesriikides on erapooletu, sõltumatu ja tõhus kohtu- ja haldussüsteem, millel on asjakohased vahendid muu hulgas korruptsioonivastaseks võitluseks.

(4)

1. jaanuaril 2007 saab Rumeeniast Euroopa Liidu liikmesriik. Tunnustades märkimisväärseid jõupingutusi, mida on tehtud Rumeenia ühinemisettevalmistuste lõpuleviimisel, on komisjon oma 26. septembri 2006. aasta aruandes määratlenud eelkõige kohtusüsteemi ja õiguskaitseorganite usaldusväärsuse ja tõhususega seotud veel lahendamata küsimused, mille puhul on veel vaja teha täiendavaid edusamme, et tagada nende suutlikkus rakendada ja kohaldada meetmeid, mis on vastu võetud siseturu ning vabadusel, turvalisusel ning õigusel rajaneva ala loomiseks.

(5)

Ühinemisakti artikliga 37 antakse komisjonile õigus võtta asjakohaseid meetmeid, kui esineb otsene oht, et Rumeenia ei täida endale võetud kohustusi, häirides sellega siseturu toimimist. Ühinemisakti artikliga 38 antakse komisjonile õigus võtta asjakohaseid meetmeid, kui Rumeenias esineb otsene tõsiste puudujääkide oht Euroopa Liidu lepingu VI jaotise ja Euroopa Ühenduse asutamislepingu IV jaotise alusel vastuvõetud õigusaktide ülevõtmisel, rakendamisel või kohaldamisel.

(6)

Kuna kohtusüsteemi ja õiguskaitseorganite usaldusväärsuse ja tõhususega on seotud veel lahendamata küsimusi, tuleks luua kord, mille abil teha Rumeeniaga koostööd ja jälgida tema edusamme konkreetsete eesmärkide saavutamisel kohtureformi alal ning korruptsioonivastases võitluses.

(7)

Kui Rumeenia ei suuda eesmärke saavutada, võib komisjon kohaldada ühinemisakti artiklitel 37 ja 38 põhinevaid kaitsemeetmeid, sealhulgas peatada liikmesriikide kohustuse tunnustada ja täita Rumeenias ühenduste õigusaktides sätestatud tingimuste kohaselt tehtud kohtuotsuseid ja kohtu määrusi, näiteks Euroopa vahistamismäärusi.

(8)

Käesolev otsus ei välista kaitsemeetmete vastuvõtmist ühinemisakti artiklite 36–38 alusel mis tahes ajal, kui kõnealuste meetmete võtmise tingimused on täidetud.

(9)

Käesolevat otsust tuleks muuta, kui komisjoni hinnang osutab vajadusele eesmärke muuta. Käesolev otsus tuleks tühistada, kui kõik eesmärgid on rahuldavalt täidetud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rumeenia esitab iga aasta 31. märtsiks ja esimest korda 31. märtsiks 2007 komisjonile aruande edusammude kohta, mis on tehtud iga lisas nimetatud eesmärgi täitmiseks.

Komisjon võib igal ajal pakkuda erinevate meetmete kaudu tehnilist abi ning koguda ja vahetada eesmärke käsitlevat teavet. Lisaks sellele võib komisjon igal ajal korraldada sel otstarbel Rumeeniasse ekspertide lähetamist. Rumeenia ametiasutused pakuvad selleks vajalikku tuge.

Artikkel 2

Komisjon edastab Euroopa Parlamendile ja nõukogule oma märkused ja tähelepanekud Rumeenia aruande kohta esimest korda 2007. aasta juunis.

Komisjon esitab seejärel uue aruande vajaduse korral, kuid vähemalt iga kuue kuu järel.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub vaid ühinemislepingu jõustumise korral ja selle jõustumise kuupäeval.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud kõikidele liikmesriikidele.

Brüssel, 13. detsember 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Olli REHN


LISA

Artiklis 1 osutatud eesmärgid, mille Rumeenia peab täitma:

1.

Edendada kohtunike ülemkogu suutlikkust ja usaldusväärsust, et tagada kohtumenetluste suurem läbipaistvus ja tõhusus. Jälgida uue tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku mõju ning esitada asjakohane aruanne.

2.

Luua ettenähtud korras asutus, mis kontrollib majanduslike huvide deklaratsioonides esitatud andmete õigsust, vastuolusid ja võimalikke huvide konflikte, ning teeb siduvaid otsuseid, mis on aluseks võimalikele hoiatavatele sanktsioonidele.

3.

Jätkata saavutatud edule toetudes kõrgemal tasemel esinevate korruptsioonijuhtumite professionaalset ja erapooletut uurimist.

4.

Võtta täiendavaid meetmeid, et ennetada korruptsiooni ja võidelda selle vastu eelkõige kohalikes omavalitsustes.


Top