EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0925

2006/925/EÜ: Komisjoni otsus, 13. detsember 2006 , millega muudetakse otsust 92/452/EMÜ seoses Kanada, Uus-Meremaa ja Ameerika Ühendriikide teatavate embrüokogumis- ja -tootmisrühmadega (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6441 all) (EMPs kohaldatav tekst)

ELT L 354, 14.12.2006, p. 50–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
ELT L 142M, 5.6.2007, p. 819–820 (MT)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/02/2008; mõjud tunnistatud kehtetuks 32008D0155

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/925/oj

14.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 354/50


KOMISJONI OTSUS,

13. detsember 2006,

millega muudetakse otsust 92/452/EMÜ seoses Kanada, Uus-Meremaa ja Ameerika Ühendriikide teatavate embrüokogumis- ja -tootmisrühmadega

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 6441 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/925/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. septembri 1989. aasta direktiivi 89/556/EMÜ koduveiste embrüote ühendusesisese kaubanduse ja nende kolmandatest riikidest impordi loomatervishoiu nõuete kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 30. juuli 1992. aasta otsuses 92/452/EMÜ, millega kehtestatakse kolmandate riikide heakskiidetud embrüokogumisrühmade ja embrüotootmisrühmade nimekirjad veiste embrüote ekspordiks ühendusse, (2) on sätestatud, et liikmesriigid võivad importida embrüoid kolmandatest riikidest vaid siis, kui need on kogunud, töödelnud ja ladustanud nimetatud otsuses esitatud nimekirjadesse kantud embrüokogumisrühmad.

(2)

Kanada on esitanud taotluse uue embrüotootmisrühma lisamiseks oma riigi kannetesse.

(3)

Uus-Meremaa on esitanud taotluse ühe keskuse nime muudatuse tegemiseks oma riigi kannetes.

(4)

Ameerika Ühendriigid on esitanud taotluse muuta mõningaid üksikasju seoses teatavate embrüokogumis- ja embrüotootmisrühmadega oma riigi kannetes.

(5)

Kanada, Uus-Meremaa ja Ameerika Ühendriigid on esitanud tagatised direktiivi 89/556/EMÜ asjakohaste eeskirjade täitmise kohta ning asjaomane kogumisrühm on saanud vastava riigi veterinaarteenistuse ametliku tunnustuse ühendusse eksportimisega tegelemiseks.

(6)

Seepärast tuleks otsust 92/452/EMÜ vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 92/452/EMÜ lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates kolmandast päevast pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. detsember 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 302, 19.10.1989, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2006/60/EÜ (ELT L 31, 3.2.2006, lk 24).

(2)  EÜT L 250, 29.8.1992, lk 40. Otsust on viimati muudetud otsusega 2006/706/EÜ (ELT L 291, 21.10.2006, lk 40).


LISA

Otsuse 92/452/EMÜ lisa muudetakse järgmiselt.

a)

Kanadat käsitlevasse osasse lisatakse järgmine rida:

“CA

 

E1567 (IVF)

 

IND Lifetech Inc

1629 Fosters Way

Delta, British Columbia V3M 6S7

Dr Richard Rémillard”

b)

Rida Uus-Meremaa embrüokogumisrühma nr NZEB11 kohta asendatakse järgmisega:

“NZ

 

NZEB11

 

IVP International (NZ) Ltd

PO Box 23026

Hamilton

Dr Rob Courtney

Dr William Hancock”

c)

Rida Ameerika Ühendriikide embrüokogumisrühma nr 02TX107 E1428 kohta asendatakse järgmisega:

“US

 

02TX107 E1428

 

OvaGenix

4700 Elmo Weedon RD #103

College Station, TX 77845

Dr Stacy Smitherman”

d)

Rida Ameerika Ühendriikide embrüokogumisrühma nr 99TX104 E874 kohta asendatakse järgmisega:

“US

 

99TX104 E874

 

Ultimate Genetics/Camp Cooley,

Rt 3, Box 745

Franklin, TX 77856

Dr Joe Oden

Dr Dan Miller”

e)

Rida Ameerika Ühendriikide embrüokogumisrühma nr 96TX088 E928 kohta asendatakse järgmisega:

“US

 

96TX088 E928

 

Ultimate Genetics/Normangee,

41402 OSR

Normangee, TX 77871

Dr Joe Oden

Dr Dan Miller”

f)

Rida Ameerika Ühendriikide embrüokogumisrühma nr 91TX012 E948 kohta asendatakse järgmisega:

“US

 

91TX012 E948

 

Veterinary Reproductive Services

8225 FM 471 South

Castroville, TX 78009

Dr Sam Castleberry”


Top