EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0924

2006/924/EÜ: Komisjoni otsus, 13. detsember 2006 , millega muudetakse otsust 2005/176/EÜ, milles sätestatakse loomahaigustest teatamise kodeeritud vorm ja koodid vastavalt nõukogu direktiivile 82/894/EMÜ (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6437 all) (EMPs kohaldatav tekst)

ELT L 354, 14.12.2006, p. 48–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
ELT L 142M, 5.6.2007, p. 817–818 (MT)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/924/oj

14.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 354/48


KOMISJONI OTSUS,

13. detsember 2006,

millega muudetakse otsust 2005/176/EÜ, milles sätestatakse loomahaigustest teatamise kodeeritud vorm ja koodid vastavalt nõukogu direktiivile 82/894/EMÜ

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 6437 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/924/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingut, eriti selle artikli 4 lõiget 3,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti, eriti selle artiklit 56,

võttes arvesse nõukogu 21. detsemberi 1982. aasta direktiivi 82/894/EMÜ ühendusesisese loomahaigustest teatamise kohta, (1) eriti selle artiklit 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsusega 2005/176/EÜ on kindlaks määratud kodeeritud vorm ja koodid loomahaigustest teatamiseks vastavalt direktiivile 82/894EMÜ. (2)

(2)

Võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist on asjakohane kohandada otsust 2005/176/EÜ.

(3)

EÜ–Fääri saarte ühiskomitee 31. jaanuari 2001. aasta otsuses nr 1/2001 (millega kehtestatakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Fääri saarte kohaliku valitsuse vahelist kokkulepet täiendava veterinaarküsimusi käsitleva protokolli rakendussätted) (3) on sätestatud, et Fääri saared osalevad loomahaigustest teatamise süsteemis (ADNS).

(4)

Fääri saared esitasid komisjonile nimekirja nende piirkondade kohta, mida nad ADNSis kasutavad. Need piirkonnad tuleks seepärast lisada otsusele 2005/179/EÜ.

(5)

Hispaania kohandas oma veterinaarpiirkondade nimesid ja piire. Regioonide kohandamine Hispaanias mõjutab ADNSi, mis on sätestatud otsusega 2005/176/EÜ. Seega peavad uued piirkonnad asendama ADNSi olemasolevid piirkondi.

(6)

Maailma loomatervishoiu organisatsioon (OIE) võttis 2005. aasta mai üldkogul vastu lindude gripi läbivaadatud peatüki, muutes OIE teavitamise nii kõrge patogeensusega kui ka madala patogeensusega linnugripist alates 1. jaanuarist 2006 kohustuslikuks. Selleks et ADNSi teavitamisel oleks võimalik vahet teha kõrge patogeensusega ja madala patogeensusega linnugripil, tuleb nendele haigustele määrata erinevad koodid.

(7)

Selleks, et teha vahet metslindudel ja kodulindudel esinenud haiguspuhangutest teavitamisel, tuleks mõlemale esinemise juhule määrata erinevad koodid.

(8)

Seepärast tuleks otsust 2005/176/EÜ vastavalt muuta.

(9)

Edastatud teabe konfidentsiaalsuse tagamiseks peaksid käesoleva otsuse lisad avaldamata jääma.

(10)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Määrust 2005/176/EÜ muudetakse järgmiselt:

1.

IV, V ja X/11 lisa asendatakse käesoleva otsuse I lisa tekstiga;

2.

käesoleva otsuse II lisas esitatud tekst lisatakse X lisasse.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuar 2007.

Bulgaaria ja Rumeenia lisatakse otsuse 2005/176/EÜ IV ja X lisasse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingu jõustumise korral selle jõustumiskuupäevast alates.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. detsember 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 378, 31.12.1982, lk 58. Direktiivi on viimati muudetud otsusega 2004/216/EÜ (ELT L 67, 5.3.2004, lk 27).

(2)  ELT L 59, 5.3.2005, lk 40.

(3)  EÜT L 46, 16.2.2001, lk 24. Otsust on muudetud otsusega nr. 2/2005 (ELT L 8, 13.1.2006, lk 46).


Top