EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1830

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1830/2006, 13. detsember 2006 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2092/2004, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Šveitsist pärineva kuivatatud kondita veiseliha imporditariifikvoodi rakendamiseks

ELT L 354, 14.12.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
ELT L 312M, 22.11.2008, p. 179–180 (MT)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/02/2013; kehtetuks tunnistatud 32013R0082

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1830/oj

14.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 354/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1830/2006,

13. detsember 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2092/2004, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Šveitsist pärineva kuivatatud kondita veiseliha imporditariifikvoodi rakendamiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 32 lõike 1 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 2092/2004 (2) avati CN-koodi ex 0210 20 90 alla kuuluva Šveitsist pärineva kuivatatud kondita veiseliha mitmeaastane ühenduse tollivaba imporditariifikvoot 1 200 tonni ulatuses aastas ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni järgmise aasta 31. detsembrini.

(2)

Komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi, (3) kohaldatakse impordilitsentside suhtes, mille imporditariifikvootide kehtivusperiood algab 1. jaanuaril 2007. Määruses (EÜ) nr 1301/2006 on eelkõige kindlaks määratud üksikasjalikud sätted impordilitsentsitaotluste, taotlejate seisundi ja litsentside väljastamise kohta. Kõnealuse määrusega nähakse ette, et imporditariifikvoodid avatakse 12 järjestikust kuud hõlmavaks ajavahemikuks, ja piiratakse impordilitsentside kehtivusaeg imporditariifikvoodi kehtivusperioodi viimase päevaga. Määruse (EÜ) nr 1301/2006 sätteid tuleks kohaldada impordilitsentside suhtes, mis on välja antud vastavalt määrusele (EÜ) nr 2092/2004, ilma et see piiraks kõnealuses määruses sätestatud lisatingimuste või erandite kohaldamist. Kuna määrusega (EÜ) nr 2092/2004 nähakse ette, et kõnealust kvooti kasutatakse impordilitsentside alusel ja Šveitsi ametiasutuste poolt väljastatud autentsussertifikaatide alusel, on vaja viia määruse (EÜ) nr 2092/2004 sätted vastavusse määruse (EÜ) nr 1301/2006 I ja III peatükiga.

(3)

Seega tuleb määrust (EÜ) nr 2092/2004 vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas veise- ja vasikalihaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 2092/2004 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

“Käesolevaga avatakse CN-koodi ex 0210 20 90 alla kuuluva Šveitsist pärineva kuivatatud kondita veiseliha ühenduse tollivaba imporditariifikvoot 1 200 tonni ulatuses aastas ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini (edaspidi “kvoot”).”

2.

Artikli 2 lõike 2 teine lõik jäetakse välja.

3.

Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 5

Autentsussertifikaadid ja impordilitsentsid kehtivad kolm kuud alates nende väljastamise kuupäevadest.”

4.

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 6

Määruste (EÜ) nr 1291/2000 ja (EÜ) nr 1445/95 sätteid, samuti määruse (EÜ) nr 1301/2006 I ja III peatükki kohaldatakse vastavalt käesoleva määruse sätetele.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. detsember 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  ELT L 362, 9.12.2004, lk 4.

(3)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13.


Top