EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0901

2006/901/EÜ: Komisjoni otsus, 20. oktoober 2005 , EÜ asutamislepingu artikli 81 lõike 1 kohase menetluse kohta (juhtum COMP/C38.281/B2) – Toortubakas, Itaalia) (teatavaks tehtud numbri K(2005) 4012)

OJ L 353, 13.12.2006, p. 45–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/901/oj

13.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 353/45


KOMISJONI OTSUS,

20. oktoober 2005,

EÜ asutamislepingu artikli 81 lõike 1 kohase menetluse kohta

(juhtum COMP/C38.281/B2– Toortubakas, Itaalia)

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 4012)

(Ainult inglis- ja itaaliakeelne tekst on autentsed)

(2006/901/EÜ)

OTSUSE KOKKUVÕTE

1.   Sissejuhatus

20. oktoobril 2005. aastal võttis komisjon vastu EÜ asutamislepingu artikli 81 kohase otsuse (edaspidi “otsus”). Kooskõlas määruse 1/2003 artikliga 30 avaldab komisjon käesolevaga poolte nimed ja otsuse põhilise sisu, sealhulgas kehtestatud sanktsioonid, võttes arvesse ettevõtjate õigustatud huvi kaitsta oma ärisaladusi. Otsuse täisteksti mittekonfidentsiaalne versioon juhtumi autentsetes keeltes ja komisjoni töökeeltes on kättesaadav konkurentsi peadirektoraadi veebisaidil aadressil http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.

1995. aastast kuni 2002. aasta alguseni olid neli suuremat Itaalia toortubaka töötlejat, Deltafina, Dimon (praegu nimega Mindo), Transcatab ja Romana Tabacchi (edaspidi “töötlejad”) sõlminud omavahelisi kokkuleppeid ja/või osalenud kooskõlastatud tegevustes, mille eesmärgiks oli fikseerida tehingutingimused toortubaka ostmiseks Itaalias (nii otseostud tootjatelt kui ka ostud kolmandatelt pakendajatelt), mis tähendas ka hindade kindlaksmääramist ning turu jagamist.

Otsus käsitleb ka kahte eraldiseisvat rikkumist, mis leidsid aset vähemalt 1999. aasta algusest kuni 2001. aasta lõpuni ja mis tähendasid Itaalia tubakatöötlejate kutseliidu (Associazione Professionale Transformaturi Tabacchi Italiani, edaspidi “APTI”) poolt lepinguliste hindade kindlaksmääramist ja oma liikmete esindamist läbirääkimistel tootmisharude vaheliste kokkulepete sõlmimiseks Itaalia toortubaka tootjate ühenduste konföderatsiooniga Unione Italiana Tabacco (“UNITAB”), kes seisis oma liikmeid esindades oma kindlaksmääratud lepinguhindade eest.

2.   Juhtumi taust ja menetlus

Olles saanud teavet sektori kokkulepete kohta, millega kehtestati hinnapiirid eri kvaliteediga ühele või mitmele toortubakasordile, saatis komisjon teabenõude 15. jaanuaril 2002. aastal nii töötlejate kui ka tootjate kutseliidule (vastavalt APTI ja UNITAB), kes vastasid sellele 12. veebruaril 2002.

19. veebruaril 2002. aastal sai komisjon juhtivalt Itaalia töötlejalt Deltafina S.p.A. (edaspidi “Deltafina”) leebema kohtlemise taotluse vastavalt tollal äsja avaldatud komisjoni teatisele, mis käsitleb kaitset trahvide eest ja trahvide vähendamist kartellide puhul (edaspidi “leebema kohtlemise teatis”). 6. märtsil 2002. aastal andis komisjon vastavalt leebema kohtlemise teatise punktile 15 ettevõtjale Deltafina tingimusliku kaitse.

4 ja 10. aprillil 2002. aastal sai komisjon veel kaks leebema kohtlemise taotlust vastavalt ettevõtjatelt Dimon S.r.l. (edaspidi “Dimon”) ja Transcatab S.p.A. (edaspidi “Transcatab”).

18.–19. aprillil 2002. aastal viis komisjon läbi uurimised ettevõtjate Dimon, Transcatab Trestina Azienda Tabacchi S.p.A. (edaspidi “Trestina”) ja Romana Tabacchi s.r.l. (edaspidi “Romana Tabacchi”) valdustes.

Komisjon teatas 8. oktoobril 2002 ettevõtjatele Dimon ja Transcatab kavatsusest vähendada menetluse lõpus nende trahve (vastavalt 30-50 % ja 20-30 % ulatuses).

25. veebruaril 2003. aastal algatas komisjon selle juhtumiga seoses menetluse ja võttis vastu vastuväited (edaspidi “vastuväited”), millele said adressaadid võimaluse vastata nii kirjalikult kui ka 22. juunil 2004. aastal toimunud suulisel ärakuulamisel.

25. veebruari 2004. aasta vastuväidete lisand (edaspidi “lisand”) esitati 21. detsembril 2004. Teine suuline ärakuulamine toimus 1. märtsil 2005.

3.   pooled

3.1.   Töötlejad

Deltafina on 100 %-liselt maailma suurimale tubakaga kauplejale Itaalia Universal Corporation (edaspidi “Universal”) kuuluv tütarettevõtja. 2001. aastal (st viimasel rikkumise toimepanemise täisaastal) ostis Deltafina umbes 25 % Itaalia toortubakast. Otsus on adresseeritud nii ettevõtjale Deltafina kui ka kontsernile Universal.

Dimon ja Transcatab olid rikkumise toimepanemise ajal 100 %-liselt suuruselt teise ja kolmanda tubakaga kaupleja Dimon Incorporated (edaspidi “Dimon Inc”) ja Standard Commercial Corporation (edaspidi “SCC”) tütarettevõtjad. Alates septembrist 2004 võttis Dimon omale nimeks Mindo S.r.l. (edaspidi “Mindo”) ja ei kuulu enam kontserni Dimon Inc. Dimon Inc. ja SCC ühinesid 13. aprillil 2005. aastal ja moodustasid kontserni Alliance One International Inc. (edaspidi “Alliance”). 2001. aastal ostis Dimon umbes 11,28 % ja Transcatab 10,8 % Itaalias toodetud toortubakast. Otsus on adresseeritud nii ettevõtjatele Mindo ja Transcatab kui ka kontsernile Alliance.

Romana Tabacchi on pereettevõte. Kuni 1997. aastani esindas ta rahvusvahelist vahendajat (mille siis omandas ettevõtja Dimon Inc.). Alates 1997. aastast tegutseb ta iseseisva vahendajana. 2001. aastal ostis Romana Tabacchi 9,5 % Itaalias toodetud toortubakast.

APTI on Itaalia toortubaka töötlejate ühendus. Itaalia 59st töötlejast on APTI liikmed 17.

3.2.   Tootjad

UNITAB on Itaalia tubaka tootjate ühenduste konföderatsioon, kes esindab umbes 80 % tootjaid.

4.   Asjaomane sektor: ITAALIA toortubakas

Toortubakatootmine Euroopa Liidus moodustab maailma toortubakatootmisest umbes 5 %. Juhtivad liikmesriigid tubakatootmises on Kreeka, Itaalia ja Hispaania, moodustades vastavalt 38 %, 37,5 % ja 12 % ELi kogutoodangust.

Toortubakas ei ole ühtlase kvaliteediga. Itaalias on kõige levinumad sordid “Burley” ja “Bright”. Iga sordi puhul saab eristada erinevaid kvaliteeditasemeid. Kuivatamise järel müüvad tootjad tubaka töötlejatele partiides, mille hind sõltub sisalduva tubaka kvaliteedist.

Itaalia toortubaka töötlejad ostavad toortubaka tootjatelt ning tootjate ühendustelt Itaalias (samuti töödeldud tubakat teistelt vahendajatelt), töötlevad seda või töötlevad selle ümber ning müüvad seejärel selle sobival kujul edasi nii Itaalia kui ka ülemaailmsele tubakatööstusele. Toortubaka töötlejaid nimetatakse ka “esmasteks töötlejateks”, sest nad töötlevad esimesena tubakat (erinevalt sigarettide valmistajatest, kes on järgmised töötlejad), või “tubakalehtedega kauplejateks” oma vahendajarolli tõttu tootjate ja lõpptoote valmistajate vahel.

Väljendit “eksportija” kasutatakse üldiselt töötlejate kohta, kel on tubakaribade valmistamise seadmed, mille abil saadakse lõplikult töödeldud toode (ribad) sigarettide valmistajatele. Töötlejaid, kes toodavad vaid lahtiseid lehti, kutsutakse “kolmandateks pakendajateks” või lihtsalt “pakendajateks”. Pärast esialgset töötlemist (nt lisandite eemaldamine ja sortimine) edastavad pakendajad tubaka eksportijatele edasiseks töötlemiseks, et tubakat saaks pakkuda lõpptoote valmistajale. Töötlejad, kes on otsuse adressaadid, loetakse “eksportijateks”.

5.   Reguleeriv raamistik

Nii toortubaka tootmine kui ka selle müümine on reguleeritud ühenduse ja liikmesriigi õigusaktidega.

5.1.   Toortubakaturu ühine korraldus

Toortubakaturu ühises korralduses (1) sätestatakse (i) tootmise kvoodisüsteem ja (ii) tootjate sissetulekutoetus toortubakatootmise lisatasude süsteemi kaudu.

Lisatasu makstakse ainult kvoodisüsteemi raames toodetud tubaka eest (teatavate kohandustega). Alates 1998. aastast on ühenduse lisatasu ühe osa (nn “muutuva osa”) maksmine seotud toodetud tubaka kvaliteediga, mis kajastub hinnas. Lisatasu muutuva osa maksmine on usaldatud tootjate rühmadele.

Toortubakaturu ühises korralduses on sätestatud, et iga tootja või tootjate rühm ja esmatöötleja sõlmivad iga-aastase tootmistsükli alguses (umbes märtsis–mais, seemikute istutamise ajal) nn “külvieelsed lepingud”, milles nad lepivad kokku iga üksiku sordi iga kvaliteeditaseme “lepingulised hinnad”. Selles etapis esitatakse hindu sageli kas miinimumhindadena või hinnavahemikena. Tuleb aga märkida, et lõpliku hinna (ehk “tarnehinna”) saab määrata alles saagikoristuse järel (s.o vahemikus oktoober–jaanuar) ning see võib “külvieelse lepingu hinnast” oluliselt erineda, sõltudes kvaliteedist, kogusest ja hilisematest läbirääkimistest.

Ühenduse õigus soosib tegevusaladevaheliste organisatsioonide loomist, mille raames peaksid tootjad ja töötlejad tegema koostööd turu tõhusa toimimise nimel. Hindade ja kvootide kehtestamine on siiski selgesõnaliselt keelatud. Ükski kõnealuse juhtumiga seotud liit ei ole tegevusaladevaheline organisatsioon ühenduse õiguse tähenduses.

5.2.   Liikmesriigi õigusaktid

Itaalias reguleeritakse seadusega 88/88 tootmisharude vahelisi (s.t sektoriüleseid) kokkuleppeid, külvieelseid lepinguid ja põllumajanduslike toodete müüki. Seaduse 88/88 artikkel 5 lõike 1 punktis b on täpsemalt sätestatud, et tootmisharudevahelised kokkulepped peavad sisaldama kokkuleppes reguleeritud toodet, üksikasjalikke eeskirju, tarneaegu ning miinimumhinda. Tootjatele ja töötlejatele pakutakse stiimuleid (eelkõige soodustingimustel antav abi), mis vastavad tootmisharudevaheliste kokkulepete tingimustele. Seadust 88/88 on rakendatud mitmes põllumajandussektoris, sealhulgas tubakasektoris, kus APTI ja UNITAB sõlmisid 1999-2001 mitu tootmisharudevahelist kokkulepet (millega nähti ette külvieelsete lepinguhindade miinimumhind või hinnapiirid).

6.   Otsuse objekt

6.1.   Töötlejate poolne rikkumine

1995. aastast kuni 2002. aasta alguseni olid Deltafina, Dimon, Transcatab ja Romana Tabacchi sõlminud omavahelisi kokkuleppeid ja/või osalenud kooskõlastatud tegevuses, mille eesmärgiks oli Itaalias toortubaka ostmise tehingutingimuste kehtestamine (hõlmatud olid nii otseostud tootjatelt kui ka ostud kolmandatelt pakendajatelt). Tehingutingimused hõlmasid (a) ühiste ostuhindade, mida töötlejad maksaksid tubaka tarnimisel, ja teiste tehingutingimuste kehtestamist, (b) tarnijate ja koguste jaotamist, (c) teabevahetust, et kooskõlastada oma konkurentsivõimeline ostukäitumine, (d) kindlaks määratud koguseid ja hindu ületoodangu korral, ja (e) 1995. ja 1998. aastal pakkumiste kooskõlastamist avalike enampakkumiste jaoks.

6.2.   APTI poolne rikkumine

Alates 1999. aastast kuni 2001. aasta lõpuni kaitses APTI oma seisukohta läbirääkimistel tootjate ühenduste konföderatsiooniga UNITAB iga tubakasordi kvaliteeditaseme hinna üle, mis kinnitati tootmisharudevaheliste kokkulepetega.

6.3.   UNITABi poolne rikkumine

Alates 1999. aastast kuni 2001. aasta lõpuni kaitses UNITAB oma seisukohta läbirääkimistel töötlejate ühendusega APTI iga tubakasordi kvaliteeditaseme hinna üle, mis kinnitati tootmisharudevaheliste kokkulepetega.

7.   Õiguslik hinnang

Komisjon leiab oma otsuses, et eespool kirjeldatud tegevused kujutavad endast asutamislepingu artikli 81 kolme eraldiseisvat (üksikut ja jätkuvat) rikkumist.

Kõik rikkumistega seotud pooled, kellele otsus on adresseeritud, on ettevõtjad või osa ettevõtjatest, ettevõtjate ühendused või ettevõtjate ühenduste liidud asutamislepingu artikli 81 tähenduses.

Kokkulepped ja/või kooskõlastatud tegevus, millega otseselt või kaudselt määratakse kindlaks tehingute hinnad või jagatakse kogused, on oma eesmärgilt konkurentsi piiravad. See, et töötlejad kooskõlastasid omavahel ostukäitumise, mõjutas eriti nende konkurentsivõimelise käitumise põhialuseid ja võis mõjutada nende käitumist teistel turgudel, kus nad konkureerivad, sealhulgas järgnevatel turgudel. EÜ asutamislepingu artikli 81 lõige 1 käsitleb kõnealuseid tegevusi täpsemalt.

Kirjeldatud tegevused võivad vähemalt potentsiaalselt avaldada mõju Itaalia ja teiste liikmesriikide vahelisele toortubakaga kauplemisele, sest nad hõlmavad märkimisväärse osa Itaalia toortubaka ostudest ja on seotud tootega (toortubakas), mis on suures osas eksporditava toote, töödeldud tubaka, vahetoode.

Käesolev otsus käsitleb nõukogu 4. aprilli 1962. aasta määruse nr 26 (millega kohaldatakse teatavaid konkurentsieeskirju põllumajandussaaduste ja -toodete tootmise ning nendega kauplemise suhtes – edaspidi “määrus nr 26”) kohaldamist kõnealuste tegevuste suhtes. Otsuses järeldatakse, et kõnealuseid konkurentsi piiravaid tegevusi ei saa lugeda ühise põllumajanduspoliitika eesmärkide saavutamiseks “vajalikeks” ja seega need kuuluvad täielikult asutamislepingu artikli 81 lõike 1 kohaldamisalasse.

Lisaks on komisjon jõudnud järeldusele, et ei liikmesriigi õigusaktid ega haldustava ei kohustanud töötlejaid toortubaka keskmist või kõrgeimat ostuhinda kokku leppima ega töötlejate vahel ostetavaid koguseid ära jagama. Peale selle ei nõutud selle reguleeriva raamistikuga töötlejatelt ega tootjatelt kollektiivset “lepinguliste hindade” kokkuleppimist ega välistatud võimalust, et osapooled käituksid konkurentidena. Järelikult kuuluvad tootjate esindajate ning töötlejate vahelised kokkulepped ja/või kooskõlastatud tegevus täielikult asutamislepingu artikli 81 lõike 1 kohaldamisalasse.

8.   Deltafina, Transcatabi ja Dimoni emaettevõtjate vastutus

Otsuses leitakse, et Universal (ettevõtja Deltafina puhul), Dimon Inc. (ettevõtja Dimon puhul) ja SCC (ettevõtja Transcatab puhul) mõjutasid oluliselt oma tütarettevõtjaid kõnealusel ajavahemikul ja seega tuleks nad tütarettevõtjate tegevuse eest solidaarselt vastutusele võtta.

9.   Trahvid

9.1.   Ühendustele UNITAB ja APTI määratud trahvid

Võttes arvesse tootjate ja töötlejate esindajate käitumist, leitakse otsuses, et asjakohane on trahv 1 000 eurot.

Kuigi tootmisharudevaheliste kokkulepete sõlmimine seaduse 88/88 alusel ei olnud kohustuslik ja tegelikult ka ühtegi sellist kokkulepet ei sõlmitud mitme aasta jooksul, loodi seadusega 88/88 (mida ministeerium edaspidi haldustava raames kohaldas) stiimulid miinimumhindu sisaldavate tootmisharudevaheliste kokkulepete sõlmimiseks. Arvestada tuleb, et seadust 88/88 oli rakendatud põllumajandussektori mitmes valdkonnas, sealhulgas tubakasektoris, enne käesolevas otsuses arutluse all olnud tootmisharudevaheliste kokkulepete sõlmimist ja kunagi ei seatud poolte läbirääkimiste pidamist kokkulepete sõlmimiseks kahtluse alla ei liikmesriigi ega ühenduse õiguse alusel, olenemata sellest, et sõlmitud kokkulepped olid üldsusele kättesaadavad ja edastatud ministeeriumile.

9.2.   Töötlejatele määratud trahvid

9.2.1.   Töötlejate poolse rikkumise raskus

Töötlejate poolse rikkumise laadi loetakse väga tõsiseks, sest see on seotud Itaalia toortubaka sortide hindade kindlaksmääramisega ja koguste jagamisega. Kokkuostev kartell võib moonutada tootjate toodangumahtusid ja piirata töötlejate vahelist konkurentsi järgnevatel turgudel. Eelkõige on see nii eespool kirjeldatud juhtudel, kus kokkuostva kartelli poolt mõjutatav toode (toortubakas) annab olulise sisendi järgnevate turgude osaliste tegevusele (antud juhul tubaka esimesele töötlemisele ning töödeldud tubaka müümisele). Itaalias moodustab toortubaka tootmine umbes 38 % ühenduse kvootide raamesse jäävast toodangust. 2001. aastal (viimasel rikkumise toimepanemise täisaastal) oli toortubaka tootmise koguväärtus 67 338 miljonit eurot.

9.2.2.   Individuaalne osakaal ja hoiatav mõju

Komisjon leiab, et trahvid neljale rikkumises osalenud töötlejale tuleks määrata vastavalt nende turupositsioonile. Kõige suurem algsumma tuleks kohaldada ettevõtja Deltafina suhtes, sest ta näib olevat suurim ostja umbes 25 % turuosaga 2001. aastal (viimasel rikkumise toimepanemise täisaastal). Ettevõtjatele Transcatab, Dimon ja Romana Tabacchi, kel on Itaalia toortubaka turul väiksem turuosa (8,86–11,28 %), tuleks määrata ühine, kuid väiksem algsumma.

Kuna Deltafina, Transcatab ja Dimon (praegu Mindo) kuuluvad (Mindo kuulus) suurtesse kontsernidesse, kellele on samuti otsus adresseeritud, siis kohaldatakse nende trahvide suhtes kordajaid, et tagada piisav hoiatav mõju.

Nimetatud põhjustel määratakse käesoleva juhtumi trahvide algsummad järgmiselt:

Deltafina

37 500 000 eurot

Transcatab

12 500 000 eurot

Dimon (Mindo)

12 500 000 eurot

Romana Tabacchi

10 000 000 eurot

9.2.3.   Rikkumise kestus

Deltafina, Dimoni ja Transcatabi osalesid rikkumises umbes 6 aastat ja 5 kuud,. Romana Tabacchi enam kui 2 aastat ja 9 kuud.

Nimetatud põhjustel määratakse käesoleva juhtumi trahvide algsummad järgmiselt:

Deltafina

60 000 000 eurot

Transcatab

20 000 000 eurot

Dimon (Mindo)

20 000 000 eurot

Romana Tabacchi

12 500 000 eurot

9.2.4.   Kergendavad asjaolud

Romana Tabacchi suhtes on kergendavaks asjaoluks tema mitteosalemine kartelli teatud aspektides ja kartelli eesmärkide vastane käitumine, millega ta põhjustas teiste osalejate ühise vastutegevuse.

Deltafina suhtes tunnustatakse kergendava asjaoluna tema tõhusat koostööd menetluse ajal. Nagu on selgitatud allpool, minetas Deltafina leebema kohtlemise teatisest tuleneva õiguse kaitsele trahvide eest. Pidades siiski silmas käesoleva juhtumi erandjuhte (esimene juhtum, kus leebema kohtlemise taotlus esitati, ja esimene kord, kus leebemat kohtlemist kohaldatakse), tuleks koostööd ettevõtjaga Deltafina arvesse võtta. Koostöö nimetatud ettevõtjaga oli oluline ja kestis kogu menetluse ajal (erandina allpool kirjeldatud faktide puhul) ning peaks seega kaasa tooma kergendava asjaolu arvestamise.

9.2.5.   Trahvi ülempiir

Määruses (EÜ) nr 1/2003 artikli 23 lõikega 2 kehtestatud piirangut, et trahv ei tohi ületada 10 % ettevõtja eelmise majandusaasta kogukäibest, ei ole trahvide määramisel menetlusosalistele Universal/Deltafina ja Alliance/Transcatab-Mindo ületatud. Kuna ettevõtjal Mindo ei ole enam mingeid suhteid varasema kontserniga Dimon, siis on tema solidaarvastutus määratud 10 %ga tema kõige viimase majandusaasta kogukäibest (s.t 2,59 miljonit eurot).

Romana Tabacchi puhul on vaja vähendada trahvi 10 % piirmäära raames.

Seega on summad järgmised:

Deltafina

30 000 000 eurot

Dimon (Mindo)

20 000 000 eurot

Transcatab

20 000 000 eurot

Romana Tabacchi

2 050 000 eurot

9.3.   Leebema kohtlemise teatise kohaldamine

Deltafina, Dimon ja Transcatab taotlesid 2002. aasta leebema kohtlemise teatise alusel leebemat kohtlemist (vt eespool punkt 2).

9.3.1.   Deltafina kaitsetaotlus

Leebema kohtlemise teatise kohaselt sõltub lõpliku kaitse andmine teatise punktis 11 sätestatud tingimuste täitmisest. Nimelt nõutakse artikli 11 punktiga a ettevõtjatelt (kellele on antud tingimuslik kaitse) “pidevalt tihedat ja tõhusat” koostööd.

22. juuni 2004. aasta suulise ärakuulamise ajal selgus, et Deltafina oli APTI juhtkogu koosolekul, millest võtsid osa ka ettevõtjate Dimon, Transcatab ja Trestina esindajad, teatanud kaitsetaotluse esitamisest. Selline avalikustamine toimus enne komisjoni poolt läbi viidud uurimist ja seega seadis uurimise ohtu.

Komisjon on jõudnud järeldusele, et niimoodi käitudes rikkus Deltafina koostöökohustust, mille kehtestab leebema kohtlemise teatise punkt 11 a. Seetõttu ei saa ettevõtjale Deltafina kaitset anda.

Vastuseks Deltafina õigustusele kinnitab komisjon, et leebema kohtlemise teatise punkt 11 alapunkt a hõlmab endas kohustust hoida kaitsetaotlus salajasena, mis kindlustaks komisjoni edasiste uurimiste tulemuse korrektsuse. Deltafina oli teadlik komisjoni kavatsusest viia läbi ootamatuid uurimisi. Uurimine korraldati ja viidi läbi nii nagu ettevõtjale Deltafina oli teatatud nõupidamisel komisjoni talitustega.

Kõikide sarnaste juhtumite puhul on kartelli osalisel, kes on otsustanud taotleda kaitset, keeruline hoida oma taotlust salajasena. Siiski ei anna selline keeruline olukord (või tõsiasi, et komisjoni on sellest teavitatud) kaitse taotlejale õigust vabatahtlikult avalikustada kaitsetaotlus kohtumistel konkurentidega.

9.3.2.   Deltafina alternatiivne taotlus trahvi vähendamiseks

Deltafina kaitsetaotlus sisaldab ka trahvi vähendamise taotlust, mida oleks saanud tema suhtes kohaldada vaid juhul, kui “konkurentsi peadirektoraat oleks lükanud tagasi tema täieliku kaitse taotluse”.

Käesolevas otsuses (mis põhineb leebema kohtlemise teatise sisul ning selle teleoloogilisel ja süstemaatilisel tõlgendamisel) leitakse, et lisataotlused trahvi vähendamise kohta saab heaks kiita ainult juhul, kui tingimuslikku kaitset ei saa taotluse esitamisega samal ajal anda ja kui lisataotlus kaotab tingimusliku kaitse andmise korral oma õigusliku väärtuse. Arvestades, et ettevõtjale Deltafina oli algselt antud tingimuslik kaitse ja see tühistati Deltafina suhtes kehtinud koostöökohustuse rikkumise tõttu, ei ole võimalik ka trahvi vähendada.

9.3.3.   Leebema kohtlemise teatise kohaldamine ettevõtjate Dimon ja Transcatab suhtes

Käesolevas otsuses järeldatakse, et kaitse kohaldamata jätmine ettevõtja Deltafina suhtes ei mõjuta kuidagi seda, kuidas leebema kohtlemise teatist kohaldatakse ettevõtjate Dimon ja Transcatab suhtes. Leebema kohtlemise teatis ei õigusta siiski nende seisundi parandamist pärast seda, kui Deltafina kaitsetaotlus lõplikult tagasi lükati.

Nii ettevõtjate Dimon kui ka Transcatab puhul leitakse, et nad vastavad trahvi vähendamise tingimustele. Komisjonile esitatud tõendite ja menetlusaegse koostöö hindamisel leiab komisjon, et Dimon ja Transcatab väärivad kõrgeimat trahvide vähendamise määra (s.t vastavalt 50 % ja 30 %), millest neile ka trahvide vähendamise taotluse esitamise järel teatati.

Eespool esitatut arvestades määratakse käesoleva juhtumi trahvide lõplikud summad järgmiselt:

Deltafina ja Universal solidaarselt,

30 000 000 eurot

Dimon (Mindo) ja Alliance One International,

10 000 000 eurot

Kontsern Alliance One International vastutab kogusumma eest, ettevõtja Mindo vaid solidaarselt 3,99 miljoni euro eest

Transcatab ja Alliance One International solidaarselt

14 000 000 eurot

Romana Tabacchi

2 050 000 eurot

APTI

1 000 eurot

UNITAB

1 000 eurot


(1)  Nõukogu 21. aprilli 1970. aasta määrus (EMÜ) nr 727/70 toortubakaturu ühise korralduse kohta, edaspidi “määrus 727/70” (EÜT L 94, 28.4.1970, lk 1.), mida on muudetud nõukogu 30. juuni 1992. aasta määrusega (EMÜ) nr 2075/92 toortubaka ühise korralduse kohta, edaspidi “määrus 2075/92” (EÜT L 215, 30.7.1992, lk 70) (viimati muudetud nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 864/2004 (ELT L 161, 30.4.2004, lk 48). Vt ka nõukogu 20. juuli 1998. aasta määrust (EÜ) nr 1636/98, edaspidi “määrus 1636/98”(EÜT L 210, 28.7.1998, lk. 23), millega muudetakse määrust 2075/92, ja komisjoni 22. detsembri 1998. aasta määrust (EÜ) nr 2848/98, milles sätestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2075/92 kohaldamiseks üksikasjalikud eeskirjad seoses tubakasektori lisatasukava, tootmiskvootide ja tootjarühmadele antava eriabiga, edaspidi “määrus 2848/98” (EÜT L 358, 31.12.1998, lk. 17), viimati muudetud komisjoni 7. novembri 2002. aasta määrusega (EÜ) nr 1983/2002, (EÜT L 306, 8.11.2002, lk. 8).


Top