EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1643

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1643/2006, 7. november 2006 , millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad eksporditoetuse andmiseks veise- ja vasikalihatoodetele, mis võivad kolmandas riigis kasutada impordi erirežiimi (kodifitseeritud versioon)

OJ L 308, 8.11.2006, p. 7–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 076 P. 213 - 217
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 076 P. 213 - 217
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 129 - 132

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1643/oj

8.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 308/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1643/2006,

7. november 2006,

millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad eksporditoetuse andmiseks veise- ja vasikalihatoodetele, mis võivad kolmandas riigis kasutada impordi erirežiimi

(kodifitseeritud versioon)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 29 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 1979. aasta määrust (EMÜ) nr 2931/79 eksporditoetuse andmise kohta põllumajandustoodetele, mis võivad kolmandas riigis kasutada impordi erirežiimi, (2) eriti selle artikli 1 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 21. detsembri 1979. aasta määrust (EMÜ) nr 2973/79, millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad ekspordiabi andmiseks veise- ja vasikalihatoodetele, mis võivad kolmandas riigis kasutada impordi erirežiimi, (3) on korduvalt oluliselt muudetud. (4) Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune määrus kodifitseerida.

(2)

Ameerika Ühendriigid kohaldavad erikorda 5 000 tonni ühenduse päritolu ning teatavatele nõuetele vastava veise- ja vasikaliha iga-aastase sisseveo suhtes. Üheks tingimuseks on, et nimetatud lihaga peab kaasas olema eksportiva liikmesriigi väljastatud samasussertifikaat.

(3)

Samasussertifikaate tuleb väljastada üksnes nende 5 000 tonni kohta, mille osas saab nimetatud erikorda kasutada. Seetõttu on vaja ette näha komisjoni heakskiit enne kõnealusele lihale ekspordilitsentsi väljastamist. Samuti ei peaks kohaldama komisjoni 9. juuni 2000. aasta määruse (EÜ) nr 1291/2000 (millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad) (5) artikli 8 lõikes 4 sätestatud lubatud hälvet koguse osas, mis ületab kogust, millele on väljastatud litsents.

(4)

On vaja määratleda samasussertifikaatide olemus ning nende kasutamise kord.

(5)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas veise- ja vasikalihaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad 5 000 tonni ühenduse päritolu värske, jahutatud või külmutatud, erirežiimikõlbliku veise- ja vasikaliha iga-aastase sisseveo kohta Ameerika Ühendriikidesse.

2.   Lõikes 1 osutatud liha peab vastama importiva kolmanda riigi kehtestatud tervisekaitsenõuetele ning peab olema saadud loomadelt, kes on tapetud mitte rohkem kui kaks kuud enne ekspordiks vajalikku tollivormistust.

Artikkel 2

Liha ekspordi tollivormistuse käigus väljastatakse artiklis 3 määratletud samasussertifikaat, kui taotleja seda soovib ning esitab komisjoni määruse (EÜ) nr 1445/95 (6) artiklis 12 viidatud ekspordilitsentsi ja veterinaarsertifikaadi, milles näidatakse nende loomade tapmise kuupäev, kelle viidatud määruse artiklis 12 nimetatud liha eksporditakse.

Artikkel 3

1.   I lisas esitatud vormis koostatakse samasussertifikaadi originaal ja vähemalt üks koopia.

Sertifikaadid trükitakse inglise keeles valgele paberile mõõtudega 210 × 297 millimeetrit. Artiklis 4 viidatud tolliasutus annab igale sertifikaadile eraldi seerianumbri.

Eksportiv liikmesriik võib nõuda, et tema territooriumil kasutatavad sertifikaadid trükitaks lisaks inglise keelele ühes selle liikmesriigi riigikeeltest.

2.   Koopiatel on sama seerianumber kui originaalil. Originaal ja koopiad täidetakse masinakirjas või käsitsi, viimasel juhul trükitähtedega ja tindiga.

Artikkel 4

1.   Samasussertifikaadi ja koopiad väljastab tolliasutus, kus tehakse liha ekspordiks vajalik tollivormistus.

2.   Lõikes 1 viidatud tolliasutus kannab sertifikaadi originaalile vajalikku kohta oma kinnituse ning annab sertifikaadi üle asjaomasele isikule, jättes endale koopia.

Artikkel 5

Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid kontrollimaks nende toodete päritolu ja liiki, millele samasussertifikaadid väljastatakse.

Artikkel 6

Määrus (EMÜ) nr 2973/79 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele kooskõlas III lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 7

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. november 2006

Komisjoni nimel

asepresident

Franco FRATTINI


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  EÜT L 334, 28.12.1979, lk 8.

(3)  EÜT L 336, 29.12.1979, lk 44. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1234/2006 (ELT L 225, 17.8.2006, lk 21).

(4)  Vt II lisa.

(5)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 410/2006 (ELT L 71, 10.3.2006, lk 7).

(6)  EÜT L 143, 27.6.1995, lk 35.


I LISA

Image


II LISA

Kehtetuks tunnistatud määrus koos muudatustega

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2973/79 (1)

(EÜT L 336, 29.12.1979, lk 44)

 

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2077/80

(EÜT L 202, 2.8.1980, lk 22)

 

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3582/81

(EÜT L 359, 15.12.1981, lk 14)

 

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3434/87

(EÜT L 327, 18.11.1987, lk 7)

Ainult artikkel 1

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1234/2006

(ELT L 225, 17.8.2006, lk 21)

 


(1)  Määrust on muudetud ka määruse (EMÜ) nr 2377/80 (EÜT L 241, 13.9.1980, lk 5) (kehtetuks tunnistatud määrusega (EÜ) nr 1445/95) artikli 18 lõikega 1.


III LISA

VASTAVUSTABEL

Määrus (EMÜ) nr 2973/79

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 3

Artikkel 2

Artikkel 4

Artikkel 3

Artikkel 5

Artikkel 4

Artikkel 6

Artikkel 5

Artikkel 6

Artikkel 8

Artikkel 7

Lisa

I lisa

II lisa

III lisa


Top