EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1366

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1366/2006, 6. september 2006 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2037/2000 osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinike kvootide määramise võrdlusaasta osas Euroopa Liiduga 1. mail 2004 ühinenud liikmesriikide suhtes

ELT L 264, 25.9.2006, p. 12–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; mõjud tunnistatud kehtetuks 32009R1005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1366/oj

25.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 264/12


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1366/2006,

6. september 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2037/2000 osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinike kvootide määramise võrdlusaasta osas Euroopa Liiduga 1. mail 2004 ühinenud liikmesriikide suhtes

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 175 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korra kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. juuni 2000. aasta määrus (EÜ) nr 2037/2000 osoonikihti kahandavate ainete kohta (3) määrab osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinike kvootide eraldamise võrdlusaastaks aasta 1999. Osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinike turg kümnes uues liikmesriigis on seoses uute ettevõtete turuletuleku ja turuosade muutumisega alates 1999. aastast oluliselt muutunud. 1999. aasta kasutamine osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinike kvootide eraldamise võrdlusaastana nendes uutes liikmesriikides tooks kaasa paljude ettevõtete impordikvoodist ilmajäämise. Seda võiks lugeda meelevaldseks ja see võib viia mittediskrimineerimise ja õiguspärase ootuse põhimõtete rikkumiseni.

(2)

Üldjuhul peaksid kvoodid põhinema kõige uuematel ja esinduslikumatel näitajatel, et vältida uute liikmesriikide importijate väljajäämist. Seetõttu on asjakohane valida aastad, mille osas on olemas kõige uuemad andmed. Et võimalikult täpselt kajastada olukorda kümne uue liikmesriigi osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinike turul, tuleks nende liikmesriikide ettevõtete jaoks kasutada võrdluse alusena 2002. ja 2003. aasta keskmist turuosa.

(3)

Määrust (EÜ) nr 2037/2000 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2037/2000 artikli 4 lõike 3 punktile i lisatakse järgmine alapunkt:

“i)

erandina alapunktist h tagab iga Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia tootja ja importija, et tema poolt turule viidavate või omaenda tarbeks kasutatavate osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinike kalkuleeritud maht, väljendatuna protsentosana alapunktides b, d, e, ja f ette nähtud kalkuleeritud mahtudest, ei ületaks tema protsentuaalset keskmist turuosa 2002. ja 2003. aastal.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 6. september 2006

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BORRELL FONTELLES

Nõukogu nimel

eesistuja

P. LEHTOMÄKI


(1)  ELT C 110, 9.5.2006, lk 33.

(2)  Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2006. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 27. juuni 2006. aasta otsus.

(3)  EÜT L 244, 29.9.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 29/2006 (ELT L 6, 11.1.2006, lk 27).


Top