EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1365

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1365/2006, 6. september 2006 , mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 80/1119/EMÜ

OJ L 264, 25.9.2006, p. 1–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 016 P. 84 - 94
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 016 P. 84 - 94
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 008 P. 102 - 106

No longer in force, Date of end of validity: 04/08/2018; kehtetuks tunnistatud 32018R0974 . Latest consolidated version: 07/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1365/oj

25.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 264/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1365/2006,

6. september 2006,

mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 80/1119/EMÜ

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 285 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Siseveeteed on tähtis osa ühenduse transpordivõrkudest ning siseveetranspordi edendamine on ühise transpordipoliitika üks eesmärkidest nii majandusliku tasuvuse tõttu kui ka energiatarbimise ja transpordist tulenevate keskkonnamõjude vähendamise seisukohalt, nagu on kirjeldatud komisjoni valges raamatus “Euroopa transpordipoliitika aastani 2010: aeg otsustada”.

(2)

Komisjon vajab statistikat kaupade siseveetranspordi kohta, et jälgida ja arendada ühist transpordipoliitikat ning samuti piirkondi ja üleeuroopalisi võrke käsitlevates tegevuspõhimõtetes sisalduvaid transpordiaspekte.

(3)

Siseveetransporti käsitlevat statistikat on kogutud vastavalt nõukogu 17. novembri 1980. aasta direktiivile 80/1119/EMÜ kaupade siseveetransporti käsitlevate statistiliste aruannete kohta, (2) kuid kõnealune direktiiv ei vasta enam antud valdkonna vajadustele. Seetõttu on asjakohane nimetatud direktiiv asendada uue õigusaktiga, millega laiendatakse direktiivi reguleerimisala ja muudetakse see tõhusamaks.

(4)

Seega tuleks direktiiv 80/1119/EMÜ kehtetuks tunnistada.

(5)

Ühenduse statistilisi andmeid kõikide transpordiliikide kohta tuleks koguda ühiste põhimõtete ja normide kohaselt, et saavutada transpordiliikide vahel võimalikult hea võrreldavus.

(6)

Kõikides liikmesriikides ei esine siseveetransporti ja seetõttu piirdub käesoleva määruse mõju liikmesriikidega, kus see on olemas.

(7)

Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt ühtlustatud andmete tootmist võimaldavate ühiste statistiliste standardite loomist, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning seda on parem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(8)

Nõukogu 17. veebruari 1997. aasta määrus (EÜ) nr 322/97 ühenduse statistika kohta (3) on käesoleva määruse sätete raamistikuks.

(9)

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks võtta vastu vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (4).

(10)

Nõukogu otsusega 89/382/EMÜ, Euratom (5) loodud statistikaprogrammi komiteega on konsulteeritud kooskõlas nimetatud otsuse artikliga 3,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu

Käesoleva määrusega kehtestatakse siseveetransporti käsitleva ühenduse statistika tootmise ühised eeskirjad.

Artikkel 2

Reguleerimisala

1.   Liikmesriigid edastavad komisjonile (Eurostatile) andmeid oma riigi territooriumil esineva siseveetranspordi kohta.

2.   Liikmesriigid, kus iga-aastane siseveeteede kaudu riigisisese, rahvusvahelise või transiitveona transporditavate kaupade kogumaht ületab ühte miljonit tonni, esitavad artikli 4 lõikes 1 nimetatud andmeid.

3.   Erandina lõikest 2 esitavad liikmesriigid, kus ei esine rahvusvahelist või transiitsiseveetransporti, kuid kus iga-aastane siseveeteede kaudu riigisisese veona transporditavate kaupade kogumaht ületab ühte miljonit tonni, ainult artikli 4 lõikes 2 nõutud andmeid.

4.   Käesolevat määrust ei kohaldata:

a)

kaubaveo suhtes laevadel, mille kandevõime on alla 50 tonni;

b)

peamiselt sõitjateveoks kasutatavate laevade suhtes;

c)

üleveoks kasutatavate laevade suhtes;

d)

sadamate administratsiooni ja riigiasutuste poolt üksnes mittekaubanduslikel eesmärkidel kasutatavate laevade suhtes;

e)

üksnes punkerdamiseks või ladustamiseks kasutatavate laevade suhtes;

f)

laevade suhtes, mida ei kasutata kaubaveoks, näiteks kalalaevad, bagerid, ujuvtöökojad, paatmajad ja lõbusõidulaevad.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

laevatav siseveetee – veeala, mis ei ole osa merest ja kus saavad liigelda vähemalt 50tonnise kandevõimega tavapäraselt lastitud laevad; kõnealune mõiste hõlmab nii laevatatavaid jõgesid, järvesid kui ka kanaleid;

b)

siseveelaev – laevatatavatel siseveeteedel kaubaveoks või ühiskondlikuks sõitjateveoks ette nähtud ujuvvahend;

c)

laeva riikkondsus – riik, kus siseveelaev on registrisse kantud.

Artikkel 4

Andmete kogumine

1.   Andmeid kogutakse vastavalt lisades A kuni D esitatud tabelitele.

2.   Artikli 2 lõikes 3 osutatud juhul kogutakse andmeid vastavalt E-lisas esitatud tabelile.

3.   Käesoleva määruse kohaldamisel liigitatakse kaubad vastavalt F-lisale.

Artikkel 5

Andmete edastamine

1.   Esimene vaatlusperiood algab 1. jaanuaril 2007. Andmete edastamine toimub niipea kui võimalik, kuid hiljemalt viis kuud pärast vastava vaatlusperioodi lõppu.

2.   Käesoleva määruse kohaldamise esimesel kolmel aastal võib lõikes 1 nimetatud andmete edastamiseks ettenähtud ajavahemikku pikendada artikli 10 lõikes 2 osutatud korra kohaselt. Andmete edastamiseks ettenähtud maksimaalne ajavahemik, mis hõlmab antud pikendamist, ei või ületada kaheksat kuud.

Andmete edastamiseks ettenähtud ajavahemiku pikendamine on esitatud G-lisas.

Artikkel 6

Avaldamine

Artiklis 4 osutatud andmetele põhinev ühenduse statistika avaldatakse samade ajavahemike jooksul, mis on ette nähtud liikmesriikide poolt andmete edastamiseks.

Artikkel 7

Andmete kvaliteet

1.   Artikli 10 lõikes 2 osutatud korra kohaselt arendab komisjon (Eurostat) välja ja avaldab statistiliste andmete kvaliteedi tagamiseks ettenähtud metoodilised nõuded ja kriteeriumid.

2.   Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada edastavate andmete kõrget kvaliteeti.

3.   Komisjon (Eurostat) hindab edastatud andmete kvaliteeti. Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostatile) aruande, mis sisaldab teavet ja andmeid, mida see vajab edastatud andmete kvaliteedi kontrollimiseks.

Artikkel 8

Rakendamisaruanne

15. oktoobriks 2009, pärast konsulteerimist statistikaprogrammi komiteega esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse rakendamise kohta. See aruanne sisaldab eelkõige:

a)

hinnangut selle kohta, milline on olnud koostatud statistikast saadud kasu ühendusele, liikmesriikidele, statistilise teabe tootjatele ja kasutajatele, võrreldes tehtud kulutustega;

b)

hinnangut koostatud statistika kvaliteedi kohta;

c)

võimalikku parandamist vajavate valdkondade ja saadud tulemuste põhjal vajalikuks peetavate muudatuste kindlaksmääramist.

Artikkel 9

Rakendusmeetmed

Käesoleva määruse rakendusmeetmed, sealhulgas meetmed majanduslike ja tehniliste suundumuste arvessevõtmiseks, sätestatakse artikli 10 lõikes 2 osutatud korras. Sellised meetmed hõlmavad järgmisi valdkondi:

a)

siseveetranspordi alase statistika ulatust käsitleva künnise kohandamine (artikkel 2);

b)

mõistete kohandamine ja lisamõistete kehtestamine (artikkel 3);

c)

andmete kogumise ulatuse ja lisade sisu kohandamine (artikkel 4);

d)

menetlused andmete edastamiseks komisjonile (Eurostatile), sealhulgas andmevahetust käsitlevad standardid (artikkel 5);

e)

menetlused statistiliste tulemuste avaldamiseks komisjoni (Eurostati) poolt (artikkel 6);

f)

metoodiliste nõuete ja kriteeriumide väljatöötamine ja avaldamine (artikkel 7).

Artikkel 10

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab otsuse 89/382/EMÜ, Euratom artikli 1 alusel loodud statistikaprogrammi komitee.

2.   Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artiklis 8 sätestatut.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3.   Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 11

Üleminekusätted ja kehtetuks tunnistamine

1.   Liikmesriigid esitavad 2006. aasta statistilised tulemused vastavalt direktiivile 80/1119/EMÜ.

2.   Direktiiv 80/1119/EMÜ tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2007.

Artikkel 12

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 6. september 2006

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BORRELL FONTELLES

Nõukogu nimel

eesistuja

P. LEHTOMÄKI


(1)  Euroopa Parlamendi 17. jaanuari 2006. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 24. juuli 2006. aasta otsus.

(2)  EÜT L 339, 15.12.1980, lk 30. Direktiivi on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(3)  EÜT L 52, 22.2.1997, lk 1. Määrust on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(4)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).

(5)  EÜT L 181, 28.6.1989, lk 47.


A-LISA

Tabel A1. Kaupade transport kaubaliikide kaupa (aastaandmed)

Elemendid

Koodi tase

Kodeerimine

Ühik

Tabel

2tähtnumbriline

“A1”

 

Andmeid esitav riik

2täheline

Riigi ISO-kood

 

Aasta

4numbriline

“yyyy”

 

Pealelaadimisriik/piirkond

2täheline või 4tähtnumbriline

Riigi ISO-kood või NUTS2

 

Mahalaadimisriik/piirkond

2täheline või 4tähtnumbriline

Riigi ISO-kood või NUTS2

 

Veoliik

1numbriline

1 = riigisisene

2 = rahvusvaheline (v.a transiit)

3 = transiit

 

Kaubaliik

2numbriline

NST 2000

 

Pakendiliik

1numbriline

1 =

konteinerites veetavad kaubad

2 =

mitte konteinerites veetavad kaubad

 

Transporditud tonnid

 

 

Tonn

Tonn-km

 

 

Tonn-km


B-LISA

Tabel B1. Transport laeva riikkondsuse ja laevaliigi kaupa (aastaandmed)

Elemendid

Koodi tase

Kodeerimine

Ühik

Tabel

2tähtnumbriline

“B1”

 

Andmeid esitav riik

2täheline

Riigi ISO-kood

 

Aasta

4numbriline

“yyyy”

 

Pealelaadimisriik/piirkond

2täheline või 4tähtnumbriline

Riigi ISO-kood või NUTS2

 

Mahalaadimisriik/piirkond

2täheline või 4tähtnumbriline

Riigi ISO-kood või NUTS2

 

Veoliik

1numbriline

1 = riigisisene

2 = rahvusvaheline (v.a transiit)

3 = transiit

 

Laeva tüüp

1numbriline

1 = mootorpraam

2 = mitte-iseliikuv praam

3 = mootorpraamtanker

4 = mitte-iseliikuv praamtanker

5 = muu kaubaveolaev

 

Laeva riikkondsus

2täheline

Riigi ISO-kood

 

Transporditud tonnid

 

 

Tonn

Tonn-km

 

 

Tonn-km


Tabel B2. Laevaliiklus (aastaandmed)

Elemendid

Koodi tase

Kodeerimine

Ühik

Tabel

2tähtnumbriline

“B2”

 

Andmeid esitav riik

2täheline

Riigi ISO-kood

 

Aasta

4numbriline

“yyyy”

 

Lastiga laevade arv

 

 

Laevad

Tühjade laevade arv

 

 

Laevad

Laev-km (lastiga laevad)

 

 

Laev-km

Laev-km (tühjad laevad)

 

 

Laev-km

Märkus: Tabelis B2 märgitud andmete esitamine on vabatahtlik.


C-LISA

Tabel C1. Konteineritega transport kaubaliikide kaupa (aastaandmed)

Elemendid

Koodi tase

Kodeerimine

Ühik

Tabel

2tähtnumbriline

“C1”

 

Andmeid esitav riik

2täheline

Riigi ISO-kood

 

Aasta

4numbriline

“yyyy”

 

Pealelaadimisriik/piirkond

2täheline või 4tähtnumbriline

Riigi ISO-kood või NUTS2

 

Mahalaadimisriik/piirkond

2täheline või 4tähtnumbriline

Riigi ISO-kood või NUTS2

 

Veoliik

1numbriline

1 = riigisisene

2 = rahvusvaheline (v.a transiit)

3 = transiit

 

Konteinerite suurus

1numbriline

1 = lastiühik 20 jalga

2 = lastiühik 40 jalga

3 =

lastiühik >20 jalga ja <40 jalga

4 = lastiühik >40 jalga

 

Lastimisstaatus

1numbriline

1 = lastiga konteinerid

2 = tühjad konteinerid

 

Kaubaliik

2numbriline

NST 2000

 

Transporditud tonnid (1)

 

 

Tonn

Tonn-km (1)

 

 

Tonn-km

TEU

 

 

TEU

TEU-km

 

 

TEU-km


(1)  Ainult lastiga konteinerite puhul.


D-LISA

Tabel D1. Transport laeva riikkondsuse kaupa (kvartaliandmed)

Elemendid

Koodi tase

Kodeerimine

Ühik

Tabel

2täheline

“D1”

 

Andmeid esitav riik

2täheline

Riigi ISO-kood

 

Aasta

4numbriline

“yyyy”

 

Kvartal

2tähtnumbriline

“Q1, Q2, Q3 või Q4”

 

Veoliik

1numbriline

1 = riigisisene

2 = rahvusvaheline (v.a transiit)

3 = transiit

 

Laeva riikkondsus

2täheline

Riigi ISO-kood

 

Transporditud tonnid

 

 

Tonn

Tonn-km

 

 

Tonn-km


Tabel D2. Konteineritega transport laeva riikkondsuse kaupa (kvartaliandmed)

Elemendid

Koodi tase

Kodeerimine

Ühik

Tabel

2täheline

“D2”

 

Andmeid esitav riik

2täheline

Riigi ISO-kood

 

Aasta

4numbriline

“yyyy”

 

Kvartal

2tähtnumbriline

“Q1, Q2, Q3 või Q4”

 

Veoliik

1numbriline

1 = riigisisene

2 = rahvusvaheline (v.a transiit)

3 = transiit

 

Laeva riikkondsus

2täheline

riigi ISO-kood

 

Lastimisstaatus

1numbriline

1 = lastiga konteinerid

2 = tühjad konteinerid

 

Transporditud tonnid (1)

 

 

Tonn

Tonn-km (1)

 

 

Tonn-km

TEU

 

 

TEU

TEU-km

 

 

TEU-km


(1)  Ainult lastiga konteinerite puhul.


E-LISA

Tabel E1. Kaupade transport (aastaandmed)

Elemendid

Koodi tase

Kodeerimine

Ühik

Tabel

2tähtnumbriline

“E1”

 

Andmeid esitav riik

2täheline

Riigi ISO-kood

 

Aasta

4numbriline

“yyyy”

 

Transporditud tonnid kokku

 

 

Tonn

Tonn-km kokku

 

 

Tonn-km


F-LISA

Kaupade nomenklatuur

NST-2000

NST-2000 rühmad

Kaupade kirjeldus

Vastavad CPA osade tooterühmad

01

Põllumajandus-, jahindus- ja metsamajandustooted; kala ja muud kalapüügitooted

01, 02, 05

02

Kivisüsi ja pruunsüsi; turvas; toornafta ja maagaas; uraan ja toorium

10, 11, 12

03

Metallimaagid ja muud kaevandustooted

13, 14

04

Toiduained, joogid ja tubakas

15, 16

05

Tekstiil ja tekstiilitooted; nahk ja nahatooted

17, 18, 19

06

Puit ning puit- ja korktooted (v.a mööbel); õlest ja punumismaterjalist tooted; paberimass, paber ja pabertooted; trükised ja salvestised

20, 21, 22

07

Koks, puhastatud naftatooted ja tuumkütus

23

08

Kemikaalid, keemiatooted ja keemilised kiud; kummi- ja plasttooted

24, 25

09

Muud mittemetalsetest mineraalidest tooted

26

10

Metall; metalltooted, v. a masinad ja seadmed

27, 28

11

Mujal liigitamata masinad ja seadmed; kontorimasinad ja arvutid; mujal liigitamata elektrimasinad ja -aparaadid; raadio-, televisiooni- ja sideseadmed ja -aparatuur; meditsiinitehnika, optikariistad, täppisinstrumendid; ajanäitajad

29, 30, 31, 32, 33

12

Transpordivahendid

34, 35

13

Mööbel ja muud mujal liigitamata tööstustooted

36

14

Teisene toore; olmejäätmed ja mujal CPA-s nimetamata muud jäätmed

37 + olmejäätmed (aluseks CPA osa 90) ja mujal CPAs nimetamata muud jäätmed

15

Post, pakid

Märkus: seda rubriiki kasutatakse tavaliselt nende kaupade puhul, mida transpordivad postitalitused ja erikullerteenistused (NACE Rev. 1 osa 64)

 

16

Kaupade transportimisel kasutatav varustus ja materjalid

Märkus: siia rubriiki kuuluvad järgmised esemed: tühjad konteinerid, kaubaalused, kastid, karbid ja ratastel võrekonteinerid. Siia kuuluvad ka kaubaveoks mõeldud sõidukid, mida transporditakse teise sõiduki peal.

Sellist liiki materjali puhul ei tähenda koodi olemasolu seda, et materjale peaks lugema “kaupadeks”, see oleneb andmete kogumise eeskirjadest iga transpordiliigi puhul.

 

17

Kaubad, mida transporditakse kodumajapidamise või kontori kolimise puhul; pagasi transport reisijatest eraldi; remonti viidavad mootorsõidukid; muud mujal liigitamata turuvälised kaubad.

 

18

Rühmitatud kaubad: koos transporditavad eri liiki kaubad

Märkus: seda rubriiki kasutatakse siis, kui ei peeta asjakohaseks liigitada kaubad eraldi rühmadesse 01–16.

 

19

Kindlaks määramata kaubad: kaubad, mida mingil põhjusel ei ole võimalik kindlaks määrata ning seetõttu ei saa neid liigitada rühmadesse 01–16.

Märkus: siia rubriiki peaksid kuuluma kaubad, mille puhul andmeid esitaval üksusel ei ole teavet transporditavate kaupade liigi kohta.

 

20

Muud mujal liigitamata kaubad

Märkus: siia rubriiki kuuluvad kaubad, mida ei ole võimalik liigitada ühtegi rühma 01–19. Kuna rühmad 01–19 peaksid hõlmama transporditavate kaupade kõiki võimalikke kategooriaid, tuleks rühma 20 kasutamist pidada harukordseks ning kõnealuse rühma kasutamine võib viidata vajadusele selle rubriigi all esitatud andmeid täiendavalt kontrollida.

 


G-LISA

Andmete esitamiseks ettenähtud ajavahemiku pikendamine (artikli 5 lõige 2)

Liikmesriik

Andmete edastamiseks ettenähtud pikendatud ajavahemik pärast vaatlusperioodi lõppu

Viimane aasta, milleks on antud pikendus

Belgia

8 kuud

2009


Top