EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1183

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1183/2006, 24. juuli 2006 , ühenduse täiskasvanud veiste rümpade klassifitseerimisskaala kohta (kodifitseeritud versioon)

OJ L 214, 4.8.2006, p. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 386–397 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 160 - 166
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 160 - 166

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; kehtetuks tunnistatud 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1183/oj

4.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 214/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1183/2006,

24. juuli 2006,

ühenduse täiskasvanud veiste rümpade klassifitseerimisskaala kohta

(kodifitseeritud versioon)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 37,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 28. aprilli 1981. aasta määrust (EMÜ) nr 1208/81 (millega määratakse kindlaks ühenduse täiskasvanud veiste rümpade liigitusskaala) (3) on oluliselt muudetud. (4) Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune määrus kodifitseerida.

(2)

Hindade registreerimisel ning sekkumisel veise- ja vasikalihasektoris tuleb kohaldada ühenduse täiskasvanud veiste rümpade klassifitseerimisskaalat.

(3)

Täiskasvanud veiste rümpade klassifitseerimisel tuleb lähtuda lihakusest ja rasvasusest; nende kahe kriteeriumi üheaegne kasutamine võimaldab rümpi klassidesse jagada; selliselt klassifitseeritud rümbad tuleb identifitseerida.

(4)

Käesoleva määruse ühtse kohaldamise tagamiseks ühenduses tuleb sätestada ühenduse inspekteerimiskomisjoni kohapealsed kontrollimised,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevas määruses sätestatakse ühenduse täiskasvanud veiste rümpade klassifitseerimisskaala.

Artikkel 2

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   rümp– tapetud looma terve keha pärast veretustamist, siseelundite eemaldamist ja nülgimist, mis esitatakse:

ilma pea ja jalgadeta; pea eraldatakse rümbast kuklaluu ja esimese kaelalüli vahelt ning jalad kämblaliigesest või kanna-pöialiigesest,

ilma rinna- ja kõhuõõneorganiteta, koos neerude, neerurasva ja vaagnarasvaga või ilma nendeta,

ilma suguorganite ja nende juurde kuuluvate lihasteta ning emasloomadel ilma udara ja udararasvata;

b)   poolrümp– toode, mis on saadud punktile a vastava rümba sümmeetrilisel poolitamisel piki kaela-, rinna-, nimme- ja ristluulülide keskkohti ning läbi rinnaku ja vaagnaliiduse keskkoha.

Artikkel 3

Turuhindade kindlaksmääramiseks esitatakse rümp välisrasva eemaldamata, kusjuures kael on lõigatud veterinaarnõuete kohaselt:

ilma neerude, neerurasva ja vaagnarasvata,

ilma vahelihase kõõluselise ja lihaselise osata,

ilma sabata,

ilma seljaajuta,

ilma kubemevoldi rasvkoeta,

ilma rümba tagaosa sisetüki seespoolse rasvkoeta,

ilma kägiveeni ja sellega külgneva rasvkoeta.

Kui käesolevat võrdlusesituskuju ei kasutata, on liikmesriikidel lubatud võtta vastu ka teisiti esitatud rümpi.

Sellistel juhtudel määratakse neilt esitustelt võrdlusesituskujule üleminekuks vajalikud kohandused kindlaks nõukogu 17. mai 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1254/1999 (veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta) (5) artikli 43 lõikes 2 viidatud korra kohaselt.

Artikkel 4

1.   Ilma, et see piiraks sekkumiseeskirjade kohaldamist, jagatakse täiskasvanud veiste rümbad järgmistesse kategooriatesse:

A.

kuni kaheaastaste noorte kastreerimata veiste rümbad;

B.

muude kastreerimata isasloomade rümbad;

C.

kastreeritud isasloomade rümbad;

D.

poeginud lehmade rümbad;

E.

muude emasloomade rümbad.

Rümpade kategooriate eristamise kriteeriumid sätestatakse määruse (EÜ) nr 1254/1999 artikli 43 lõikes 2 viidatud korras.

2.   Täiskasvanud veiste rümpade klassifitseerimiseks hinnatakse järjekorras:

a)

lihakust, mis on määratletud vastavalt I lisas, ja

b)

rasvasust, mis on määratletud vastavalt II lisas.

3.   Liikmesriigid võivad kasutada I lisas tähega S märgistatud lihakusklasse selleks, et võtta olemasolevatest klassidest kõrgemate lihakusklasside (topeltlihaselisusega rümbad) valikulise kasutamisega arvesse konkreetse tootmisviisi omadusi või selle eeldatavat arengut.

Liikmesriigid, kes kavatsevad seda võimalust kasutada, teatavad oma kavatsusest komisjonile ja teistele liikmesriikidele.

4.   Liikmesriikidel on lubatud jagada iga I ja II lisas ettenähtud klass maksimaalselt kolmeks alamklassiks.

Artikkel 5

1.   Rümbad ja poolrümbad klassifitseeritakse pärast tapmist niipea kui võimalik ja see klassifitseerimine toimub tapamajas.

2.   Klassifitseeritud rümbad ja poolrümbad identifitseeritakse.

3.   Enne identifitseerimist märgistamise teel on liikmesriikidel õigus lasta eemaldada rümpadelt või poolrümpadelt välisrasv, kui see on rasvkatte tõttu põhjendatav.

Tingimused, mille korral rakendatakse välisrasva eemaldamist, määratakse kindlaks vastavalt määruse (EÜ) nr 1254/1999 artikli 43 lõikes 2 viidatud korrale.

Artikkel 6

1.   Kohapealset inspekteerimist teostab ühenduse inspekteerimiskomisjon, kuhu kuuluvad komisjoni eksperdid ja liikmesriikide nimetatud eksperdid. Inspekteerimiskomisjon annab inspekteerimistest aru komisjonile.

Komisjon võtab vajaduse korral kasutusele meetmed ühesuguse klassifitseerimise tagamiseks.

Neid inspekteerimisi teostatakse ühenduse nimel, kes kannab sellest tulenevad kulud.

2.   Lõike 1 üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse vastu vastavalt määruse (EÜ) nr 1254/1999 artikli 43 lõikes 2 viidatud korrale.

Artikkel 7

Täiendavad sätted lihakus- ja rasvasusklasside täpsemaks määratlemiseks võetakse vastu vastavalt määruse (EÜ) nr 1254/1999 artikli 43 lõikes 2 viidatud korrale.

Artikkel 8

Määrus (EMÜ) nr 1208/81 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele kooskõlas IV lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 9

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. juuli 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

M. PEKKARINEN


(1)  Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2006. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  ELT C 65, 17.3.2006, lk 50.

(3)  EÜT L 123, 7.5.1981, lk 3. Määrust on muudetud määrusega (EMÜ) nr 1026/91 (EÜT L 106, 26.4.1991, lk 2).

(4)  Vt III lisa.

(5)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).


I LISA

LIHAKUS

Rümba piirkondade, eriti selle oluliste osade (taga-, selja- ja abaosa) areng

Lihakusklass

Kirjeldus

S

super

Kõik rümba piirkonnad äärmiselt kumerad; erakordselt hea lihaste areng (topeltlihaselisus)

E

kõrgem

Kõik rümba piirkonnad kumerad kuni väga kumerad; erakordselt hea lihaste areng

U

väga hea

Rümba piirkonnad tervikuna ümarad; väga hea lihaste areng

R

hea

Rümba piirkonnad tervikuna lamedad; hea lihaste areng

O

rahuldav

Rümba piirkonnad lamedad kuni nõgusad; keskmine lihaste areng

P

nõrk

Kõik rümba piirkonnad nõgusad kuni väga nõgusad; nõrk lihaste areng


II LISA

RASVASUS

Rasva hulk rümba välispinnal ja rinnaõõnes

Rasvasusklass

Kirjeldus

1

väga õhuke

Ilma rasvakihita või väga õhukese rasvakihiga

2

õhuke

Õhuke rasvakiht, lihased peaaegu kõikjal nähtavad

3

keskmine

Lihased peaaegu kõikjal rasvaga kaetud, välja arvatud taga- ja abaosas, õhuke rasvaladestus rinnaõõnes

4

paks

Lihased rasvaga kaetud, kuid taga- ja abaosas veel osaliselt nähtavad, selgesti nähtavad rasvaladestused rinnaõõnes

5

väga paks

Kogu rümp rasvaga kaetud; tugevad rasvaladestused rinnaõõnes


III LISA

Kehtetuks tunnistatud määrus koos muudatustega

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1208/81

(EÜT L 123, 7.5.1981, lk 3)

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1026/91

(EÜT L 106, 26.4.1991, lk 2)


IV LISA

Vastavustabel

Määrus (EMÜ) nr 1208/81

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2, lõige 1

Artikkel 2

Artikkel 2, lõige 2

Artikkel 3

Artikkel 3, lõige1

Artikkel 4, lõige 1

Artikkel 3, lõige 2, esimene lõik

Artikkel 4, lõige 2

Artikkel 3, lõige 2, teine ja kolmas lõik

Artikkel 4, lõige 3, esimene ja teine lõik

Artikkel 3, lõige 3

Artikkel 4, lõige 4

Artikkel 4

Artikkel 5

Artikkel 5, esimene, teine ja kolmas lõik

Artikkel 6, lõige 1 esimene, teine ja kolmas lõik

Artikkel 5, neljas lõik

Artikkel 6, lõige 2

Artikkel 6, esimene lõik

Artikkel 7

Artikkel 6, teine, kolmas ja neljas lõik

Artikkel 8

Artikkel 7

Artikkel 9

I ja II lisa

I ja II lisa

III lisa

IV lisa


Top