EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0871

Komisjoni määrus (EÜ) nr 871/2006, 15. juuni 2006 , millega määratakse kindlaks toorpuuvilla tegelik toodang ja sellest tulenev soovitushinna vähendamise määr 2005/2006. turustusaastal

OJ L 164, 16.6.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/871/oj

16.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 164/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 871/2006,

15. juuni 2006,

millega määratakse kindlaks toorpuuvilla tegelik toodang ja sellest tulenev soovitushinna vähendamise määr 2005/2006. turustusaastal

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Kreeka ühinemisakti, eriti selle protokolli nr 4 puuvilla kohta, (1)

võttes arvesse nõukogu 22. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1051/2001 puuvilla tootmistoetuste kohta, (2) eriti selle artikli 19 lõike 2 kolmandat taanet,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 2. augusti 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1591/2001 (millega sätestatakse puuvilla toetuskava üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (3) artikli 16 lõike 3 esimese lõiguga on ette nähtud, et jooksva turustusaasta tegelik toodang määratakse kindlaks enne selle turustusaasta 15. juunit.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1591/2001 artikli 16 lõike 3 teises lõigus on täpsustatud tingimused, millest tuleb kinni pidada, et toorpuuvill võetaks arvele tegeliku toodanguna.

(3)

Kiusaagist kvaliteedikriteeriumina kasutades on Kreeka ametiasutused tunnistanud abikõlblikuks 1 122 445 tonni toorpuuvilla.

(4)

2 844 tonni 15. mail 2006 Kreeka asutuste poolt mitteabikõlblikuks tunnistatud toorpuuvilla hulka kuulub kõnealuste asutuste andmetel 603 tonni, mis on pärit IACSis valesti deklareeritud aladelt ja on avastatud kohapealsete ja ristkontrollide käigus, 41 tonni, mis on liigse niiskusesisaldusega ega ole kõnealuse määruse artikli 15 lõikele 1 vastava veatu ja standardse turustuskvaliteediga ning 2 200 tonni, mis hävinesid tulekahjudes.

(5)

2 200 tonni tulekahjudes hävinenud toorpuuvilla väljajätmine tegeliku toodangu hulgast ei ole põhjendatud. Lisaks vastab kõnealune kogus määruse (EÜ) nr 1591/2001 artikli 16 lõike 3 teises lõigus sätestatud kriteeriumidele ja tuleb seetõttu nimetatud 1 122 445 tonnile juurde liita.

(6)

Seega tuleb kiusaagist kvaliteedikriteeriumina kasutades Kreeka tegelikuks toorpuuvillatoodanguks 2005/2006. turustusaastal lugeda 1 124 714 tonni.

(7)

Kiusaagist kvaliteedikriteeriumina kasutades on Hispaania asutused tunnistanud abikõlblikuks 355 348 tonni toorpuuvilla.

(8)

1 708 tonni 15. mail 2006 Hispaania asutuste poolt mitteabikõlblikuks tunnistatud toorpuuvilla hulka kuulub kõnealuste asutuste andmetel 1 482 tonni, mille puhul ei ole täidetud määruse (EÜ) nr 1051/2001 artikli 17 lõike 3 alusel vastuvõetud riiklikke külvipindade vähendamise sätteid; 21 tonni, mis ei ole kõnealuse määruse artikli 15 lõikele 1 vastava veatu ja standardse turustuskvaliteediga; 75 tonni, mis ei ole deklareeritud vastavalt määruse (EÜ) nr 1591/2001 artiklile 9; 120 tonni, mis hävinesid tulekahjudes, ning 10 tonni, mille puhul ei ole täidetud kõnealuse määruse artiklis 11 osutatud eeskirju lepingu kohta.

(9)

10 tonni toorpuuvilla väljajätmine tegeliku toodangu hulgast lepingut käsitlevate reeglite eiramise tõttu ei ole põhjendatud, samuti ei ole põhjendatud 120 tonni tulekahjudes hävinenud toorpuuvilla väljajätmine. Lisaks vastavad kõnealused kogused määruse (EÜ) nr 1591/2001 artikli 16 lõike 3 teises lõigus sätestatud kriteeriumidele ja tuleb seetõttu kõnealusele 355 348 tonnile juurde liita.

(10)

Seega tuleb kiusaagist kvaliteedikriteeriumina kasutades Hispaania tegelikuks toorpuuvillatoodanguks 2005/2006. turustusaastal lugeda 355 482 tonni.

(11)

Kiusaagist kvaliteedikriteeriumina kasutades on Hispaania asutused tunnistanud abikõlblikuks 440 tonni toorpuuvilla, mis on kasvatatud Portugali külvipindadel. See kogus vastab määruse (EÜ) nr 1591/2001 artikli 16 lõike 3 teises lõigus sätestatud kriteeriumidele ja tuleb seetõttu lugeda Portugali 2005/2006. turustusaasta tegelikuks toorpuuvillatoodanguks.

(12)

Määruse (EÜ) nr 1051/2001 artikli 7 lõikega 2 on ette nähtud, et juhul, kui Hispaanias ja Kreekas kindlaksmääratud tegelike toodangute summa ületab 1 031 000 tonni, vähendatakse kõnealuse määruse artikli 3 lõikes 1 osutatud soovitushinda igas liikmesriigis, kus tegelik toodang ületab garanteeritud riikliku koguse.

(13)

Juhul kui Hispaania ja Kreeka tegelik kogutoodang, mida on vähendatud 1 031 000 tonni võrra, on üle 469 000 tonni, suurendatakse soovitushinna 50 % hinnaalandust määruse (EÜ) nr 1051/2001 artikli 7 lõike 4 teise lõigu eeskirjade kohaselt.

(14)

2005/2006. turustusaastal ületatakse garanteeritud riiklik kogus nii Hispaanias kui Kreekas. 2005/2006. turustusaastal jääb Hispaania tegelik toodang alla 113 000 tonni võrra suurendatud riiklikku garanteeritud kogust. Seetõttu alandatakse Hispaania puhul soovitushinda 50 % ületamise protsendist. Kreeka tegelik toodang jääb alla 356 000 tonni võrra suurendatud riiklikku garanteeritud kogust. Seetõttu alandatakse Kreeka puhul soovitushinda 50 % ületamise protsendist.

(15)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   2005/2006. turustusaastal määratakse toorpuuvilla tegelikuks toodanguks:

Kreekas 1 124 714 tonni,

Hispaanias 355 482 tonni,

Portugalis 440 tonni.

2.   Soovitushinna vähendamise summaks 2005/2006. turustusaastal määratakse:

Kreekas 23,280 eurot 100 kg toorpuuvilla kohta,

Hispaanias 22,748 eurot 100 kg toorpuuvilla kohta,

Portugalis 0 eurot 100 kg toorpuuvilla kohta.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuni 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  Protokolli on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1050/2001 (EÜT L 148, 1.6.2001, lk 1).

(2)  EÜT L 148, 1.6.2001, lk 3.

(3)  EÜT L 210, 3.8.2001, lk 10. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1486/2002 (EÜT L 223, 20.8.2002, lk 3).


Top