EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_105_R_0033_01

Nõukogu määrus (EÜ) nr 563/2006, 13. märts 2006 , mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Saalomoni Saarte vahelise Saalomoni Saarte piirkonnas kalastamist käsitleva partnerluslepingu sõlmimist
Euroopa ühenduse ja Saalomoni Saarte vaheline Saalomoni Saarte piirkonnas kalastamist käsitlev partnerlusleping

OJ L 105, 13.4.2006, p. 33–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

13.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 105/33


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 563/2006,

13. märts 2006,

mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Saalomoni Saarte vahelise Saalomoni Saarte piirkonnas kalastamist käsitleva partnerluslepingu sõlmimist

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 37 koostoimes artikli 300 lõikega 2 ja artikli 300 lõike 3 esimese lõiguga,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühendus ja Saalomoni Saared on läbi rääkinud ja parafeerinud kalastamise partnerluslepingu, mis võimaldab ühenduse kaluritel püüda kala vetes, mis kuuluvad kalandusküsimustes Saalomoni Saarte suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla.

(2)

Nimetatud lepinguga nähakse ette majanduslik, rahanduslik, teaduslik ja tehniline koostöö kalanduse valdkonnas eesmärgiga tagada kalavarude kaitse ja säästev kasutamine ning partnerlussuhted ettevõtete vahel, mille eesmärk on arendada ühistes huvides majandustegevust kalandussektoris ja sellega seotud tegevust.

(3)

Nimetatud leping tuleks heaks kiita.

(4)

Tuleks kindlaks määrata kalapüügivõimaluste jagunemine liikmesriikide vahel.

(5)

Liikmesriigid, kelle laevad nimetatud lepingu alusel kala püüavad, teatavad komisjonile kõigi Saalomoni Saarte kalastusvööndis püütud kalavarude kogused vastavalt komisjoni 14. märtsi 2001. aasta määrusele (EÜ) nr 500/2001, millega sätestatakse ühenduse kalalaevade poolt kolmandate riikide vetes ja avamerel püütud saagi seiret käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2847/93 üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (2)

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga kiidetakse ühenduse nimel heaks Euroopa Ühenduse ja Saalomoni Saarte vaheline Saalomoni Saarte piirkonnas kalastamist käsitlev partnerlusleping (edaspidi “leping”).

Lepingu tekst on lisatud käesolevale määrusele.

Artikkel 2

Lepingu protokollis esitatud kalapüügivõimalused jagatakse liikmesriikide vahel järgmiselt:

tuunikülmutusseinerid:

Hispaania:

75 % olemasolevatest kalapüügivõimalustest

Prantsusmaa:

25 % olemasolevatest kalapüügivõimalustest

triivõngejadaga kalapüügilaevad:

Hispaania:

6 laeva

Portugal:

4 laeva.

Kui nimetatud liikmesriikide püügilitsentside taotlused ei kata täielikult protokolliga määratud püügivõimalusi, võib komisjon võtta arvesse mis tahes teise liikmesriigi litsentsitaotlusi.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 13. märts 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

M. BARTENSTEIN


(1)  Arvamus on esitatud 14. veebruaril 2006. aastal (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  EÜT L 73, 15.3.2001, lk 8.


Euroopa Ühenduse ja Saalomoni Saarte vaheline Saalomoni Saarte piirkonnas kalastamist käsitlev

PARTNERLUSLEPING

EUROOPA ÜHENDUS, edaspidi “ühendus”, ja

SAALOMONI SAARTE VALITSUS, edaspidi “Saalomoni Saared”,

üheskoos “lepinguosalised”,

VÕTTES ARVESSE ühenduse ja Saalomoni Saarte vahelist tihedat koostööd ning sõbralikke suhteid, eriti seoses Lomé ja Cotonou lepingutega, ja nende ühist soovi neid suhteid ka edaspidi säilitada ning arendada;

VÕTTES ARVESSE Saalomoni Saarte soovi oma kalavarusid tihedama koostöö kaudu otstarbekamalt kasutada;

TULETADES MEELDE, ET Saalomoni Saarte suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla kuulub merekalapüügi osas kaldast kuni 200 meremiilini ulatuv vöönd;

VÕTTES ARVESSE Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguste konventsiooni ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kalavarude lepingut;

OLLES TEADLIKUD 1995. aastal FAO konverentsil vastu võetud vastutustundliku kalapüügi juhendiga kehtestatud põhimõtete tähtsusest;

KINNITADES, ET rannikuäärsete riikide suveräänsete õiguste kasutamine nende riikide jurisdiktsiooni alla kuuluvates vetes elusressursside kasutamisel, kaitsmisel ja majandamisel peab olema kooskõlas rahvusvahelise õiguse põhimõtete ja tavadega ning toimuma piirkonnas kujunenud tegevustavasid piisaval määral arvestades;

OLLES OTSUSTANUD teha mõlema lepinguosalise huvides koostööd vastutustundliku kalapüügi edasise tugevdamise soodustamisel, et tagada mere elusressursside pikaajaline kaitse ja säästev kasutamine;

OLLES VEENDUNUD, ET selline koostöö peab toimuma algatuste ja meetmete kujul, mis nii ühiselt kui ka eraldi võetuna on vastastikku täiendavad, kooskõlas vastava poliitikaga ja tagavad jõupingutuste koostoime;

OLLES OTSUSTANUD alustada nende sihtide saavutamiseks dialoogi, et töötada välja Saalomoni Saarte kalanduspoliitika ja leida selle poliitika tulemuslikuks elluviimiseks ning ettevõtete ja kodanikuühiskonna sellesse protsessi kaasamiseks sobivad vahendid;

SOOVIDES kehtestada tingimused, mis reguleerivad ühenduse laevade kalastustegevust Saalomoni saarte kalastusvööndis ja ühenduse toetust vastutustundliku kalapüügi arendamisele nimetatud kalastusvööndis;

OLLES OTSUSTANUD teha tihedamat majanduskoostööd kalanduse alal ja sellega seotud tegevusvaldkondades mõlema lepinguosalise äriühingute ühisettevõtete moodustamise ja arendamise teel,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Kohaldamisala

Käesoleva lepinguga kehtestatakse põhimõtted, eeskirjad ja menetlused, mis reguleerivad:

kalandussektoris tehtavat majanduslikku, rahanduslikku, teaduslikku ja tehnilist koostööd, mille eesmärk on vastutustundliku kalapüügi tugevdamine Saalomoni Saarte kalastusvööndis, kalavarude kaitse ja säästva kasutamise tagamine ning Saalomoni Saarte kalandussektori arendamine,

ühenduse kalalaevade Saalomoni Saarte kalastusvööndisse pääsemise tingimusi,

Saalomoni Saarte kalastusvööndis toimuva kalapüügi järelevalve korraldust, mille eesmärk on tagada ülalnimetatud eeskirjade ja tingimuste täitmine,

kalavarude tulemuslikuks kaitseks ja majandamiseks võetavaid meetmeid,

ebaseadusliku, deklareerimata ja reguleerimata kalapüügi tõkestamist,

äriühingute koostööd kalandussektoris ja sellega seotud tegevusvaldkondades tehtava vastastikust huvi pakkuva majandustegevuse arendamisel.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

Saalomoni Saarte asutused – Saalomoni Saarte kalanduse ja mereressursside ministeerium või Saalomoni Saarte kalanduse ja mereressursside ministeeriumi alaline sekretär kalapüügi alal;

b)

ühenduse asutused – Euroopa Komisjon;

c)

Saalomoni Saarte kalastusvöönd – veed, millel toimuv kalapüük kuulub Saalomoni Saarte suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla ja mida Saalomoni Saarte siseriiklikes õigusaktides nimetatakse “Saalomoni Saarte kalastuspiirideks”;

d)

ühenduse laev – mõne liikmesriigi lipu all sõitev ja ühenduses registreeritud kalalaev;

e)

ühisettevõte – lepinguosaliste laevaomanike või ettevõtete poolt Saalomoni Saartel kalapüügiks või sellega seotud tegevuseks moodustatud äriettevõte;

f)

ühiskomitee – ühenduse ja Saalomoni Saarte esindajatest koosnev komitee, mille ülesandeid kirjeldatakse käesoleva lepingu artiklis 9;

g)

kalapüük:

i)

kalade otsimine, püüdmine, kalastamine või väljapüüdmine;

ii)

püüded kalu otsida, püüda, kalastada või välja püüda;

iii)

igasugune muu tegevus, millest võib mõistlikel tingimustel eeldada, et see lõpeb kalade leidmise, püüdmise, kalastamise või väljapüüdmisega;

iv)

peibutuspüügivahendite ja nendega seotud elektrooniliste seadmete, näiteks raadiomajakate ülesseadmine, otsimine ja äratoomine;

v)

igasugune merel toimuv tegevus, mis vahetult toetab või valmistab ette mis tahes alapunktides i–iv kirjeldatud tegevust;

vi)

igasuguse muu vee- või õhusõiduki kasutamine alapunktides i–v kirjeldatud tegevuste sooritamiseks, välja arvatud laeva ohutuse või meeskonna tervise ja ohutusega seotud hädaolukordades;

h)

kalalaev – igasugune kalapüügil kasutatav või selleks ette nähtud laev, sealhulgas abilaevad, praamerid ja kõik muud sellise püügitegevusega vahetult seotud laevad;

i)

operaator – iga isik, kes kalalaeva tegevust juhib või selle eest vastutab või laeva juhib või kontrollib, sealhulgas laeva omanik, prahtija või kapten;

j)

ümberlaadimine – merel või sadamas toimuv kalalaeva pardal olevate kalade osaline või täielik teise kalalaeva lossimine.

Artikkel 3

Käesoleva lepingu täitmisega seonduvad põhimõtted ja eesmärgid

1.   Lepinguosalised kohustuvad edendama Saalomoni Saarte kalastusvööndis vastutustundlikku kalapüüki seal kalastavate erinevate kalalaevastike vahelise mittediskrimineerimise põhimõtte alusel, ilma et see piiraks antud geograafilise piirkonna arenguriikide vahel sõlmitud lepingute, sealhulgas vastastikuste kalanduskokkulepete kohaldamist.

2.   Lepinguosalised teevad koostööd Saalomoni Saarte kalastusvööndi kalanduspoliitika väljatöötamiseks ja elluviimiseks ning algatavad selleks vajalikke reforme käsitleva poliitilise dialoogi. Käesolevaga kohustuvad nad enne antud valdkonnas meetmete vastuvõtmist omavahel nõu pidama.

3.   Lisaks teevad lepinguosalised koostööd ka käesoleva lepingu põhjal ellu viidud meetmete, programmide ja abinõude nii ühiste kui ka ühepoolsete eel-, vahe- ja järelhindamiste teostamisel.

4.   Lepinguosalised kohustuvad tagama käesoleva lepingu täitmise vastavalt hea majandusliku ja sotsiaalse juhtimise põhimõtetele.

5.   Saalomoni Saarte meremeeste palkamist ühenduse laevadele reguleerib Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) töö põhimõtete ja -õiguste deklaratsioon, mida kohaldatakse vastavate lepingute sõlmimise õiguse ja töölevõtmise üldtingimuste suhtes. See puudutab eeskätt ühinemisvabadust ja kollektiivlepingute sõlmimise õiguse sisulist tunnustamist, samuti diskrimineerimisest hoidumist tööle võtmisel ja tegevusala valikul.

Artikkel 4

Teaduskoostöö

1.   Käesoleva lepinguga kaetud ajavahemikul jälgivad ühendus ja Saalomoni Saared kalavarude seisundit Saalomoni Saarte kalastusvööndis; selleks korraldatakse vaheldumisi ühenduses ja Saalomoni Saartel ühiseid teaduslikke nõupidamisi.

2.   Teadusliku nõupidamise tulemuste ja parimate kättesaadavate teaduslike soovituste alusel peavad lepinguosalised artiklis 9 nimetatud ühiskomitees nõu ning võtavad vajaduse korral ja vastastikusel kokkuleppel meetmeid kalavarude säästva majandamise tagamiseks.

3.   Lepinguosalised peavad teineteisega nõu kas vahetult või asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonide siseselt, et korraldada Vaikse ookeani kesk- ja lääneosa elusressursside majandamist ja kaitset ning teha asjakohast teaduskoostööd.

Artikkel 5

Ühenduse laevade pääs Saalomoni Saarte kalastusvööndis asuvatesse kalapüügipiirkondadesse

1.   Käesolevaga kohustuvad Saalomoni Saared lubama ühenduse laevadel oma kalastusvööndis kala püüda vastavalt käesolevale lepingule, kaasa arvatud selle protokoll ja lisa.

2.   Käesoleva lepinguga reguleeritud kalastustegevuse suhtes kehtivad Saalomoni Saarte seadused ja määrused. Saalomoni Saared teavitavad komisjoni kõigist nimetatud seadustes ja määrustes tehtavatest muudatustest vastavalt kuus kuud ja üks kuu enne muudatuste kohaldamist.

3.   Saalomoni Saared vastutavad kalapüügi seiret käsitlevate protokolli sätete tulemusliku täitmise eest. Ühenduse laevad teevad nimetatud seire eest vastutavate Saalomoni Saarte asutustega koostööd. Abinõud, mida Saalomoni Saared rakendavad kalavarude kaitseks toimuval kalapüügi reguleerimisel, tuginevad objektiivsetele ja teaduslikele kriteeriumidele. Neid kohaldatakse mittediskrimineerivalt nii ühenduse, Saalomoni Saarte kui ka välisriikide laevade suhtes, ilma et see piiraks antud geograafilise piirkonna arenguriikide vahel sõlmitud lepingute, sealhulgas vastastikuste kalanduskokkulepete kohaldamist.

4.   Ühendus rakendab kõiki vajalikke abinõusid, tagamaks et tema laevad täidavad käesolevat lepingut ja Saalomoni Saarte kalastusvööndis kalapüüki reguleerivaid õigusnorme.

Artikkel 6

Püügilitsentsid

Laeva jaoks püügilitsentsi saamise menetlus, tasutavad lõivud ja nende laevaomanike poolt tasumise viis esitatakse protokolli lisas.

Artikkel 7

Rahaline toetus

1.   Ühendus annab protokollis ja lisades sätestatud tingimustel Saalomoni Saartele ühekordset rahalist toetust. Nimetatud ühekordse rahalise toetuse suurus arvutatakse kahe omavahel seotud näitaja alusel, milleks on:

a)

ühenduse laevade pääs Saalomoni Saarte kalastusvööndisse ja

b)

ühenduse rahaline toetus vastutustundliku kalapüügi edendamiseks ja kalavarude säästvaks kasutamiseks Saalomoni Saarte kalastusvööndis.

Rahalise toetuse lõike 1 punktis b nimetatud osa suurus määratakse kindlaks ja selle kasutamist korraldatakse, arvestades lepinguosaliste kokkuleppel seatud ja protokolliga kooskõlas olevaid eesmärke, mis tuleb täita Saalomoni Saarte kalanduspoliitika kontekstis ja selle poliitika elluviimise ühe- ning mitmeaastaste programmide kohaselt.

2.   Ühenduse antavat rahalist toetust makstakse igal aastal vastavalt protokollile ja ilma et see piiraks käesoleva lepingu ning selle protokolli sätete kohaldamist iga kord, kui toetuse suurus muutub ühel järgmistest põhjustest:

a)

tõsised asjaolud (v.a loodusnähtused), mis takistavad kalastustegevust Saalomoni Saarte kalastusvööndis (vastavalt lepingu artiklile 14);

b)

lepinguosaliste vahel kooskõlastatud ühenduse laevade kalapüügivõimaluste piiramine asjaomaste kalavarude majandamise eesmärgil, kui seda peetakse parimate olemasolevate teaduslike soovituste põhjal varude kaitse ja säästva kasutamise seisukohalt vajalikuks (vastavalt protokolli artiklile 4);

c)

lepinguosaliste vahel kooskõlastatud ühenduse laevade kalapüügivõimaluste suurendamine, kui parimate olemasolevate teaduslike soovituste põhjal leitakse, et varude seisukord seda võimaldab (vastavalt protokolli artiklitele 1 ja 4);

d)

Saalomoni Saarte kalanduspoliitika elluviimiseks antava ühenduse rahalise toetuse tingimuste ümberhindamine (vastavalt protokolli artiklile 5) tulenevalt iga-aastase ja mitmeaastase programmi tulemustest, mida järgivad mõlemad lepinguosalised;

e)

käesoleva lepingu lõpetamine vastavalt artiklile 12;

f)

käesoleva lepingu täitmise peatamine vastavalt artiklile 13.

Artikkel 8

Ettevõtetevahelise ja kodanikuühiskonnasisese koostöö toetamine

1.   Lepinguosalised toetavad majanduslikku, ärialast, teaduslikku ja tehnilist koostööd kalandussektoris ja sellega seotud sektorites. Nad peavad omavahel nõu, et kooskõlastada meetmed, mida sel eesmärgil võib võtta.

2.   Lepinguosalised toetavad püügitehnikat ja -varustust, kalandustoodete säilitamisviise ja tööstuslikku töötlemist puudutava teabe vastastikust vahetamist.

3.   Lepinguosalised püüavad luua tingimusi, mis soodustavad lepinguosaliste ettevõtete vaheliste suhete edendamist tehnika-, majandus- ja ärialastes küsimustes, toetades äritegevust ja investeeringuid soodustava keskkonna kujundamist.

4.   Eriti toetavad lepinguosalised nende mõlema huvides olevate ühisettevõtete asutamist. Ühisettevõtete moodustamine Saalomoni Saartel ja ühenduse laevade ühisettevõtetesse üleviimine peab olema süstemaatiliselt kooskõlas Saalomoni Saarte ja ühenduse õigusaktidega.

Artikkel 9

Ühiskomitee

1.   Käesoleva lepingu täitmise jälgimiseks moodustatakse ühiskomitee. Ühiskomitee täidab järgmisi ülesandeid:

a)

lepingu tulemuslikkuse, tõlgendamise ja täitmise jälgimine ning eelkõige artikli 5 lõikes 2 viidatud ühe- ning mitmeaastaste programmide koostamine ja nende täitmise hindamine;

b)

vajalike kontaktide loomine kalapüügiga seotud vastastikust huvi pakkuvates küsimustes;

c)

toimimine foorumina, kus vastastikusel kokkuleppel lahendatakse kõik käesoleva lepingu täitmisel ja tõlgendamisel tekkivad lahkarvamused;

d)

vajaduse korral kalapüügivõimaluste ja sellest tulenevalt ka rahalise toetuse suuruse ümberhindamine. Vastastikuste konsultatsioonide aluseks on protokolli artiklites 1, 2, ja 3 toodud põhimõtted;

e)

mis tahes muud ülesanded, mida lepinguosalised võivad vastastikusel kokkuleppel komiteele määrata.

2.   Ühiskomitee koosolekud toimuvad vähemalt üks kord aastas vaheldumisi ühenduses ja Saalomoni Saartel ning koosoleku eesistujaks on seda võõrustav lepinguosaline. Ühiskomitee võib ükskõik kumma lepinguosalise taotlusel kokku kutsuda erakorralise koosoleku.

Artikkel 10

Lepingu geograafiline kohaldamisala

Käesolevat lepingut kohaldatakse ühelt poolt nende territooriumide suhtes, kus kohaldatakse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, nimetatud asutamislepingus sätestatud tingimustel, ja teiselt poolt Saalomoni Saarte territooriumi suhtes.

Artikkel 11

Lepingu kestus

Käesoleva lepingu kestus on kolm aastat alates selle jõustumise kuupäevast; leping pikeneb automaatselt kolmeaastaste ajavahemike kaupa, välja arvatud juhul, kui selle lõpetamisest teatatakse vastavalt artiklile 12.

Artikkel 12

Lepingu lõpetamine

1.   Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu lõpetada, kui ilmnevad tõsised asjaolud, nagu näiteks asjaomaste kalavarude vähenemine, ühenduse laevadele antud kalapüügivõimaluste kasutamata jätmine või lepinguosaliste suutmatus täita endale ebaseadusliku, deklareerimata ja reguleerimata kalapüügiga võitlemise osas võetud kohustusi.

2.   Asjaomane lepinguosaline teatab teisele lepinguosalisele lepingu lõpetamise kavatsusest kirjalikult vähemalt kuus kuud enne esialgse või täiendava lepingutähtaja lõppemist.

3.   Eelmises lõikes nimetatud teatise saatmisega avatakse küsimuse arutamine lepinguosaliste vahel.

4.   Lepingu lõpetamise aastal makstavat artiklis 7 nimetatud rahalist toetust vähendatakse proportsionaalselt pro rata temporis põhimõttel.

5.   Enne käesoleva lepingu protokolli kehtivusaja lõppemist peavad lepinguosalised läbirääkimisi, et leppida kokku, milliseid muudatusi või lisandusi tuleb protokollis ja lisas teha.

Artikkel 13

Rahalise toetuse maksmise peatamine ja läbivaatamine

1.   Käesoleva lepingu täitmise võib ühe lepinguosalise algatusel peatada, kui ilmnevad tõsised erimeelsused käesoleva lepingu või selle protokolli ja lisa sätete täitmise osas. Vastavaks peatamiseks peab asjaomane lepinguosaline teatama oma kavatsusest kirjalikult vähemalt kolm kuud enne kavandatud peatamise kuupäeva. Nimetatud teatise saamise järel alustavad lepinguosalised arutelusid erimeelsuste lahendamiseks vastastikusel kokkuleppel.

2.   Artiklis 7 nimetatud rahalise toetuse maksmist vähendatakse proportsionaalselt pro rata temporis põhimõttel.

Artikkel 14

Lepingu peatamine vääramatu jõu tõttu

1.   Kui tõsised asjaolud (v.a loodusnähtused) takistavad kalastustegevust Saalomoni Saarte majandusvööndis, võib Euroopa Ühendus peatada protokolli artiklis 2 sätestatud rahalise toetuse maksmise pärast seda, kui lepinguosalised on võimaluse korral küsimust arutanud, ja tingimusel, et ühendus on lepingu peatamise ajaks väljamaksmata summad täielikult tasunud.

2.   Rahalise toetuse maksmist jätkatakse kohe, kui lepinguosalised on omavahel nõu pidades jõudnud kokkuleppele, et kalastustegevust takistavad asjaolud on kadunud ja olukord võimaldab kalapüüki taas jätkata. Maksmine peaks toimuma kahe kuu jooksul pärast mõlema lepinguosalise vastavat kinnitust.

3.   Lepingu artikli 6 ja protokolli artikli 1 kohaselt ühenduse laevadele väljastatud püügilitsentside kehtivust pikendatakse kalastustegevuse peatamise kestusega võrdse ajavahemiku võrra.

Artikkel 15

Protokoll ja lisa moodustavad käesoleva lepingu lahutamatu osa.

Artikkel 16

Käesolev leping on koostatud kahes eksemplaris hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, soome ja taani keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed; leping jõustub kuupäeval, mil lepinguosalised teatavad teineteisele oma vastuvõtmismenetluste lõpuleviimisest.

PROTOKOLL,

millega määratakse kindlaks kalapüügivõimalused ja rahaline toetus, mis on sätestatud Euroopa Ühenduse ja Saalomoni Saarte vahelises Saalomoni Saarte piirkonnas kalastamist käsitleras partnerluslepingus

Artikkel 1

Kohaldamisperiood ja kalapüügivõimalused

1.   Saalomoni Saared annavad aastased püügilitsentsid ühenduse tuunipüügilaevadele vastavalt lepingu artiklile 6 ja kooskõlas oma tuunikalavarude majandamise riikliku kavaga ning Vaikse ookeani lääneosas seinnoodapüügi korraldamist käsitleva Palau lepingu (edaspidi “Palau leping”) piirmääradega.

2.   Kolmeaastaseks ajavahemikuks alates käesoleva protokolli jõustumise kuupäevast on lepingu artikli 5 põhjal ette nähtud järgmised püügivõimalused:

aastased püügilitsentsid üheaegseks kalapüügiks Saalomoni Saarte kalastusvööndis antakse neljale seinerile ja 10 triivõngejadaga kalapüügilaevale.

3.   Alates protokolli teisest kohaldamisaastast ja ilma et see piiraks lepingu artikli 9 lõike 1 punkti d ning protokolli artikli 4 kohaldamist, võib ühenduse taotlusel protokolli artikli 1 lõikes 2 määratud seineritele antavate püügilitsentside arvu suurendada, kui kalavarud seda võimaldavad ja kooskõlas Palau lepingu aastaste piirmäärade ning asjakohase, objektiivsetel ja teaduslikel kriteeriumidel põhineva tuunivarude hinnanguga, kaasa arvatud Vaikse ookeani ühenduse sekretariaadi poolt igal aastal avaldatav “Vaikse ookeani lääne- ja keskosa tuunipüügi ülevaade ja kalavarude seisund”.

4.   Lõikeid 1, 2 ja 3 kohaldatakse käesoleva protokolli artiklite 4, 6 ja 7 kohaselt.

Artikkel 2

Rahaline toetus – makseviisid

1.   Lepingu artiklis 7 nimetatud ühekordse rahalise toetuse suurus on 400 000 eurot aastas.

2.   Lõiget 1 kohaldatakse käesoleva protokolli artikli 4 ning lepingu artiklite 13 ja 14 kohaselt.

3.   Kui ühenduse laevade aastane tuunipüük Saalomoni Saarte kalastusvööndis on üle 6 000 tonni, suurendatakse iga-aastast rahalist toetust 65 euro võrra iga täiendavalt püütud tuunikalatonni kohta. Samas ei või ühenduse poolt igal aastal makstav kogusumma ületada lõikes 1 nimetatud kolmekordset rahalist toetust.

4.   Iga Saalomoni Saarte poolt artikli 1 lõike 3 kohaselt täiendavalt eraldatava seineri püügilitsentsi kohta suurendab ühendus käesoleva protokolli artikli 2 lõikes 1 nimetatud rahalist toetust 65 000 euro võrra aastas.

5.   Esimese aasta eest toimub maksmine hiljemalt 1. mail ja järgnevate aastate eest hiljemalt protokolli sõlmimise kuupäeval.

6.   Vastavalt artiklile 5 on rahalise toetuse kasutamine Saalomoni Saarte ainupädevuses.

7.   Rahaline toetus makstakse Saalomoni Saarte määratud finantsasutuses avatavale valitsuse tulukontole. Nimetatud kontoks on Saalomoni Saarte valitsuse tulukonto nr 0260-002 Honiaras asuvas Saalomoni Saarte Keskpangas. Sellele kontole kantakse ühenduse rahaline toetus täiendavate püügilitsentside eraldamise eest vastavalt artikli 1 lõikele 3 ja artikli 2 lõikele 4.

Artikkel 3

Koostöö vastutustundliku kalapüügi alal

1.   Käesolevaga kohustuvad mõlemad lepinguosalised edendama Saalomoni Saarte kalastusvööndis vastutustundlikku kalapüüki nimetatud vööndis kala püüdvate erinevate laevastike vahelise mittediskrimineerimise põhimõtte alusel.

2.   Käesoleva protokolliga hõlmatud ajavahemiku jooksul jälgivad ühendus ja Saalomoni Saared Saalomoni Saarte kalastusvööndi kalavarude seisundit ja jätkusuutlikkust.

3.   Palau lepingu liikmete aastakoosoleku järelduste ja Vaikse ookeani ühenduse sekretariaadi poolt igal aastal korraldatava varude hindamise põhjal peavad lepinguosalised artiklis 9 sätestatud ühiskomitee raames omavahel nõu ning võtavad vajaduse korral ja vastastikusel kokkuleppel meetmeid kalavarude säästva majandamise tagamiseks.

Artikkel 4

Kalapüügivõimaluste läbivaatamine

1.   Artiklis 1 nimetatud püügivõimalusi võib vastastikusel kokkuleppel suurendada, kui Palau lepingu liikmete aastakoosoleku järeldused ja Vaikse ookeani ühenduse sekretariaadi koostatav iga-aastane kalavarude seisundi ülevaade näitavad, et selline suurendamine ei ohusta Saalomoni Saarte kalavarude säästvat majandamist. Sel juhul suurendatakse artikli 2 lõikes 1 nimetatud rahalist toetust proportsionaalselt pro rata temporis põhimõttel.

2.   Kui aga lepinguosalised nõustuvad vastu võtma meetmeid, mis viivad artiklis 1 nimetatud kalapüügivõimaluste piiramisele, vähendatakse rahalist toetust proportsionaalselt pro rata temporis põhimõttel.

3.   Lepinguosaliste vastastikusel kokkuleppel võidakse läbi vaadata ka püügivõimaluste jaotamine eri liiki laevade vahel, tingimusel et kõik muudatused on kooskõlas teadusnõupidamise mis tahes soovitustega, mis käsitlevad sellisest ümberjaotamisest tõenäoliselt mõjutatavate kalavarude majandamist. Kui püügivõimaluste ümberjaotamine seda eeldab, sõlmivad lepinguosalised kokkuleppe rahalise toetuse vastavaks korrigeerimiseks.

Artikkel 5

Toetus vastutustundliku kalapüügi tugevdamisele Saalomoni Saarte vetes

1.   Saalomoni Saared töötavad välja ja viivad ellu Saalomoni Saarte kalanduspoliitika eesmärgiga tugevdada oma vetes vastutustundlikku kalapüüki. Nende eesmärkide täitmiseks eraldatakse 30 % käesoleva protokolli artikli 2 lõikes 1 nimetatud ühekordsest rahalisest toetusest. Nimetatud toetuse haldamisel peetakse silmas kahe lepinguosalise vastastikusel kokkuleppel seatud eesmärke ja nende täitmise ühe- ning mitmeaastaseid programme.

2.   Kohe pärast käesoleva protokolli jõustumist ja hiljemalt kolme kuu jooksul pärast jõustumise kuupäeva sõlmivad ühendus ja Saalomoni Saared lepingu artiklis 9 sätestatud ühiskomitees lõike 1 täitmiseks kokkuleppe mitmeaastase valdkonnaprogrammi ja selle põhjalike rakenduseeskirjade osas, mis hõlmavad eelkõige:

a)

lõikes 1 nimetatud rahalise toetuse vastava protsentuaalse osa kasutamise ühe- ja mitmeaastaseid juhiseid;

b)

nii ühe- kui ka mitmeaastaseid eesmärke, mille täitmine aitab aja jooksul juurutada vastutustundlikku ja säästvat kalapüüki, arvestades seejuures Saalomoni Saarte riikliku kalanduspoliitika prioriteete ja muud, vastutustundliku ja säästva kalapüügi tugevdamisega seotud või seda mõjutavat poliitikat;

c)

igal aastal saavutatud tulemuste hindamise kriteeriume ja menetlusi.

3.   Kõik mitmeaastase valdkonnaprogrammi muutmise ettepanekud peavad mõlemad lepinguosalised ühiskomitees heaks kiitma.

4.   Saalomoni Saared eraldavad igal aastal lõikes 1 nimetatud protsentuaalse osa ühekordsest rahalisest toetusest mitmeaastase programmi täitmiseks. Protokolli kohaldamise esimesel aastal tuleb nimetatud raha eraldamisest ühendusele teatada samal ajal, kui mitmeaastane valdkonnaprogramm ühiskomitees heaks kiidetakse. Kõigil järgnevatel aastatel teavitavad Saalomoni Saared ühendust raha eraldamisest hiljemalt 45 päeva enne käesoleva protokolli sõlmimise kuupäeva.

5.   Ühekordse rahalise toetuse lõikes 1 nimetatud osa (30 %) kontrollivad ühiselt kalanduse ja mereressursside ministeerium (Department of Fisheries and Marine Resources) ning rahandusministeerium (Department of Finance and Treasury).

6.   Kui mitmeaastase valdkonnaprogrammi täitmisel tehtu iga-aastane hindamine seda nõuab, võib Euroopa Ühendus paluda käesoleva protokolli artikli 5 lõikes 1 nimetatud ühekordse rahalise toetuse osa vähendamist, et viia programmi täitmiseks tegelikult eraldatavate rahaliste vahendite hulk kooskõlla programmi tulemustega.

Artikkel 6

Lahkarvamused ja protokolli täitmise peatamine

1.   Kõiki lepinguosaliste vahel protokolli tõlgendamise või kohaldamise küsimustes tekkivaid lahkarvamusi arutavad lepinguosalised lepingu artiklis 9 nimetatud ühiskomitees, kutsudes vajadusel kokku komitee erakorralise koosoleku.

2.   Ilma et see piiraks artikli 7 kohaldamist, võib protokolli täitmise ühe lepinguosalise algatusel peatada, kui lepinguosaliste vahelist lahkarvamust peetakse tõsiseks ja kui lõike 1 kohaselt toimunud arutelu ühiskomitees ei ole viinud selle lahendamisele vastastiku kokkuleppega.

3.   Protokolli täitmise peatamise korral peab huvitatud lepinguosaline teatama oma kavatsusest kirjalikult vähemalt kolm kuud enne kavandatud peatamise kuupäeva.

4.   Protokolli täitmise peatamisel jätkavad lepinguosalised arutelu erimeelsuse lahendamiseks vabatahtliku kokkuleppega. Sellise lahenduseni jõudmisel jätkatakse protokolli täitmist ja antud ajavahemikuks määratud rahalise toetuse suurust vähendatakse proportsionaalselt protokolli kohaldamise peatamise kestusega.

Artikkel 7

Protokolli täitmise peatamine maksmata jätmise tõttu

Vastavalt lepingu artiklile 9 võib juhul, kui ühendus ei soorita protokolli artiklis 2 sätestatud makseid, käesoleva protokolli täitmise peatada järgmistel tingimustel:

a)

Saalomoni Saarte pädevad asutused teavitavad maksmata jätmisest Euroopa Komisjoni. Viimane teostab vajalikud kontrollimised ja vajaduse korral sooritab makse hiljemalt 45 tööpäeva jooksul pärast teate saamist;

b)

kui punktis a nimetatud aja jooksul makset ei teostata ja maksmata jätmist piisavalt ei põhjendata, on Saalomoni Saartel õigus protokolli täitmine peatada. Nad teatavad sellest viivitamata Euroopa Komisjonile;

c)

protokolli täitmist jätkatakse kohe, kui asjaomane makse on sooritatud.

Artikkel 8

Siseriiklikud õigusnormid

Käesoleva protokolli ja selle lisade alusel tegutsevate laevade tegevust, eelkõige ümberlaadimist, sadamateenuste kasutamist ja laevavarude ostmist reguleerivad Saalomoni Saarte kohaldatavad siseriiklikud õigusnormid.

Artikkel 9

Jõustumine

1.   Käesolev protokoll koos lisaga jõustub kuupäeval, mil lepinguosalised teatavad teineteisele oma vastuvõtmismenetluste lõpetamisest.

2.   Protokolli kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2005.

LISA

Saalomoni saarte kalastusvööndis ühenduse laevade kalastustegevust reguleerivad tingimused

I PEATÜKK

LITSENTSIDE TAOTLEMISE VORMINÕUDED JA PÜÜGILITSENTSIDE VÄLJASTAMINE

1. JAGU

Litsentside väljastamine

1.   Saalomoni Saarte kalastusvööndis kalastamise litsentse võivad saada ainult selleks kõlblikud laevad.

2.   Laeva kõlblikkus tähendab, et ei laeva omanikul, kaptenil ega laeval endal ei ole keelatud Saalomoni Saarte piirkonnas kala püüda. Nendega seonduv peab olema valitsuse seisukohalt korras selles mõttes, et nad peavad olema täitnud kõik oma varasemad kohustused, mis ühendusega sõlmitud kalanduskokkuleppe põhjal tulenevad nende kalastustegevusest Saalomoni Saarte piirkonnas.

3.   Kõikidel püügilitsentsi taotlevatel ühenduse laevadel peab olema Saalomoni Saartel asuv esindaja. Litsentsitaotlusele märgitakse esindaja nimi ja aadress.

4.   Ühenduse asjaomased ametiasutused esitavad Saalomoni Saarte kalanduse ja mereressursside ministeeriumi kalapüügiosakonna alalisele sekretärile (edaspidi “alaline sekretär”) vähemalt 15 päeva enne taotletava kehtivusaja algust Euroopa Komisjoni Saalomoni Saarte delegatsiooni (edaspidi “komisjoni delegatsioon” või “delegatsioon”) vahendusel taotluse iga laeva kohta, kes soovib käesoleva lepingu põhjal kala püüda.

5.   Taotlused esitatakse alalisele sekretärile vormil vastavalt 1 lisas esitatud näidisele.

6.   Kõigi litsentsitaotluste juurde lisatakse järgmised dokumendid:

litsentsi kehtivusaja eest litsentsitasu maksmist tõendav dokument,

lipuliikmesriigi poolt kinnitatud mõõtekirja koopia, millel on näidatud laeva mahutavus brutoregistertonnides,

hiljutine tõendatud värvifoto mõõtudega vähemalt 15 cm × 10 cm, mis kujutab praeguses seisukorras olevat laeva külgvaates,

kõik muud asjaomase laevatüübi puhul käesoleva protokolli põhjal kohaldatavate erieeskirjade kohaselt nõutavad tõendid või dokumendid.

7.   Litsentsitasu makstakse alalise sekretäri määratud pangakontole (valitsuse tulukonto nr 0260-002 Honiaras asuvas Saalomoni Saarte Keskpangas).

8.   Litsentsitasu sisaldab kõiki riiklikke ja kohalikke tasusid peale sadamalõivude, teenustasude ja ümberlaadimistasude.

9.   Litsentsid väljastatakse laevaomanikele või nende esindajatele komisjoni delegatsiooni vahendusel 15 tööpäeva jooksul pärast seda, kui alaline sekretär on kõik punktis 6 nimetatud dokumendid kätte saanud.

10.   Kui litsentsi allkirjastamise ajal on Euroopa Komisjoni delegatsiooni ametiruumid suletud, saadetakse litsents otse laeva esindajale ja selle koopia saadetakse delegatsioonile.

11.   Litsents antakse välja konkreetsele laevale ja seda ei saa edasi anda.

12.   Euroopa Ühenduse taotlusel ja tõendatud vääramatu jõu korral asendatakse laeva püügilitsents uue litsentsiga teisele samasuguste tunnustega laevale ilma täiendavat litsentsitasu nõudmata. Kui asenduslaeva brutoregistertonnaaž on suurem kui asendataval laeval, tuleb litsentsitasude vahe tasuda pro rata temporis põhimõttel. Mõlema asjaomase laeva kogupüüki võetakse arvesse, kui arvutatakse ühenduse laevade püügimaht, et määrata kindlaks, kas ühendus peab protokolli artikli 2 lõike 3 kohaselt tegematäiendavaid makseid.

13.   Esimese laeva omanik või esindaja tagastab tühistatud püügilitsentsi Euroopa Komisjoni delegatsiooni vahendusel alalisele sekretärile.

14.   Uus litsents jõustub päevast, mil laevaomanik tagastab tühistatud litsentsi alalisele sekretärile. Litsentsi üleandmisest teavitatakse Euroopa Komisjoni Saalomoni Saarte delegatsiooni.

15.   Litsents peab alati olema laeva pardal, ilma et see piiraks käesoleva lisa VII peatüki punkti 2 kohaldamist.

2. JAGU

Litsentsitingimused – litsentsitasud ja ettemaksed

1.   Litsentside kehtivusaeg on üks aasta. Litsentse võib uuendada. Litsentse saab uuendada protokollis sätestatud olemasolevate püügivõimaluste piires.

2.   Litsentsitasu on 35 eurot iga Saalomoni Saarte kalastusvööndis püütud tonni kohta.

3.   Litsentsid väljastatakse pärast seda, kui valitsuse tulukontole nr 0260-002 Honiaras asuvas Saalomoni Saarte Keskpangas on tasutud järgmised standardsummad:

13 000 eurot tuunipüügiseineri kohta, mis on samaväärne tasudega 371 tonni tuunikala ja sellele lähedaste liikide püüdmise eest aastas,

3 000 eurot triivõngejadaga kalapüügilaeva kohta, mis on samaväärne tasudega 80 tonni tuunikala ja sellele lähedaste liikide püüdmise eest aastas.

4.   Eelmisel aastal väljapüütud koguste ja laevaomanike koostatud püügideklaratsioonide põhjal koostab Euroopa Ühenduste Komisjon iga aasta 30. juuniks kalandusaasta eest maksmisele kuuluvate litsentsitasude lõpliku arvestuse. Vastavaid andmeid peaksid kinnitama ühenduse püügiandmete kontrollimise eest vastutavad teadusasutused (Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Instituto Español de Oceanografía (IEO) või Instituto Português de Investigação Maritima (IPIMAR) ja Vaikse ookeani ühenduse sekretariaat). Nende kinnitatud püügiaruannete põhjal koostab komisjon iga litsentseerimisperioodi kohta tasumisele kuuluvate litsentsitasude arvestuse, võttes aluseks 35 eurot püütud tonni kohta.

5.   Komisjoni koostatud tasude arvestus edastatakse kontrollimiseks ja kinnitamiseks alalisele sekretärile.

Saalomoni Saarte asutused võivad kõnealuse arvestuse vaidlustada 30 päeva jooksul pärast arve esitamist ja arvega mittenõustumise korral nõuda ühiskomitee kokkukutsumist.

Kui 30 päeva jooksul pärast arve väljastamist vastuväiteid ei esitata, loetakse litsentsitasude arve Saalomoni Saarte poolt vastu võetuks.

6.   Lõplikust litsentsitasude arvestusest teavitatakse koheselt ja üheaegselt alalist sekretäri, Euroopa Komisjoni delegatsiooni, Vaikse ookeani ühenduse sekretariaati ja laevaomanikke nende riigiasutuste kaudu.

7.   Laevaomanikud sooritavad kõik täiendavad maksed Saalomoni Saarte pädevatele asutustele neljakümne viie (45) päeva jooksul pärast kinnitatud lõplikust arvestusest teavitamist Saalomoni Saarte valitsuse tulukontole nr 0260-002 Honiaras asuvas Saalomoni Saarte Keskpangas.

8.   Kui aga lõpliku arvestuse summa on käesoleva jao punktis 3 nimetatust väiksem, siis enammakstud summat laevaomanikule tagasi ei maksta.

II PEATÜKK

KALASTUSVÖÖNDID

1.   Protokolli artiklis 1 nimetatud laevad võivad püüda kala Saalomoni Saarte kalastusvööndis, välja arvatud peasaarestikku (Main Group Archipelago, MGA) ümbritsev kolmekümne (30) meremiili laiune riba ning teiste saarestike arhipelaagi- ja territoriaalveed. Peasaarestiku veeala A ja teiste saarestike (s.t veealade B, C, D ja E) koordinaadid väljastab alaline sekretär enne lepingu jõustumist. Alaline sekretär teatab Euroopa Komisjonile kõigist nimetatud suletud kalastusvööndites tehtavatest muudatustest vähemalt kaks kuud enne muudatuste kohaldamist.

2.   Kõigil juhtudel on keelatud kala püüda vähem kui kolme meremiili kaugusel kõigist ankurdatud peibutuspüügivahenditest, mille asukoha geograafilised koordinaadid on teatatud.

III PEATÜKK

PÜÜGIARUANDLUSE KORD

1.   Käesolevas lisas mõistetakse ühenduse laeva merereisi kestuse all:

ajavahemikku Saalomoni Saarte kalastusvööndisse sisenemisest kuni sealt lahkumiseni

või ajavahemikku Saalomoni Saarte kalastusvööndisse sisenemisest kuni ümberlaadimiseni

või ajavahemikku Saalomoni Saarte kalastusvööndisse sisenemisest kuni Saalomoni Saartel lossimiseni.

Kõik laevad, kellel on luba käesoleva lepingu kohaselt Saalomoni Saarte vetes kalastada, peavad teatama alalisele sekretärile oma püügiandmed järgmiselt.

2.1.   Deklaratsioonides esitatakse laeva poolt kõigil püügiretkedel saadud saagid. Deklaratsioonid edastatakse elektroonilisel kujul alalisele sekretärile ja nende koopiad Euroopa Komisjonile iga püügiretke lõpul ja kindlasti enne, kui laev Saalomoni Saarte kalastusvööndist lahkub. Kumbki adressaat saadab koheselt laevale elektroonilise vastuvõtuteate ja edastab teisele adressaadile selle koopia.

2.2.   Ülaltoodud punkti 2.1 kohaselt elektroonilisel kujul saadetud deklaratsioonide originaalid edastatakse litsentsi iga-aastase kehtivusaja jooksul alalisele sekretärile füüsilisel andmekandjal neljakümne viie (45) päeva jooksul pärast nimetatud kehtivusajal sooritatud viimast püügiretke. Samal ajal saadetakse deklaratsioonide paberkoopiad Euroopa Ühendusele.

2.3.   Laevad deklareerivad oma püügid püügipäevikus oleval vormil vastavalt 2. liites esitatud näidisele. Ajavahemike kohta, millal laev ei viibi Saalomoni Saarte vetes, kantakse ülalnimetatud püügipäevikusse sõnad “väljaspool Saalomoni Saarte majandusvööndit”.

2.4.   Vormid täidetakse loetavalt ja neile kirjutab alla laeva kapten.

3.   Käesoleva peatüki sätete täitmata jätmise korral on Saalomoni Saartel õigus eeskirju rikkuva laeva litsents peatada, kuni vastavad vorminõuded on täidetud, ning kohaldada Saalomoni Saarte õigusaktidega ettenähtud sanktsioone. Sellest teatatakse Euroopa Komisjonile.

IV PEATÜKK

MEREMEESTE LAEVALE VÕTMINE

1.   Kõik lepingu alusel kalastavad Euroopa Ühenduse kalalaevad kohustuvad meeskonnaliikmena tööle võtma vähemalt ühe (1) Saalomoni Saarte kodaniku. Saalomoni Saarte kodanikele peaksid kehtima antud valdkonnas Saalomoni Saartel tüüpilised töötingimused.

2.   Kui mõni Euroopa Ühenduse laev ei saa üht (1) Saalomoni Saarte kodanikku meeskonnaliikmena tööle võtta, on laevaomanikud kohustatud tasuma ühekordselt summa, mis võrdub kahe meeskonnaliikme töötasuga Saalomoni Saarte kalastusvööndis kalapüügihooaja jooksul.

3.   Ülalnimetatud summa makstakse valitsuse tulukontole nr 0260-002 Honiaras asuvas Saalomoni Saarte Keskpangas.

4.   Laevaomanikud saavad oma laevadele võetavaid meremehi vabalt valida nimekirjast, mille alaline sekretär neile esitab.

5.   Laevaomanik või esindaja teatab alalisele sekretärile asjaomase laeva pardale võetud Saalomoni Saarte meremeeste nimed, näidates ära nende ametikohad meeskonnas.

6.   Euroopa Ühenduse laevadele munsterdatud meremeeste õiguste alusena kohaldatakse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) töö põhimõtete ja -õiguste deklaratsiooni. See puudutab eelkõige ühinemisvabadust, kollektiivlepingute sõlmimise õiguse sisulist tunnustamist ja diskrimineerimisest hoidumist töölevõtmisel ning eriala valikul.

7.   Saalomoni Saarte meremeeste töölepingud, mille koopiad antakse allakirjutanud isikutele, sõlmitakse laevaomanike esindaja(te) ja meremeeste ja/või nende ametiühingute või esindajate vahel ning alalise sekretäriga konsulteerides. Nimetatud lepingud tagavad meremeestele nende suhtes kohaldatava sotsiaalkindlustuse, sealhulgas elukindlustuse ja haigus- ning õnnetusjuhtumikindlustuse.

8.   Saalomoni Saarte meremeestele maksavad palka laevaomanikud. Palkade suurused määratakse enne püügilitsentside väljaandmist laevaomanike ja nende esindajate ning alalise sekretäri vahelise kokkuleppega. Seejuures ei tohi Saalomoni Saarte meremeeste palgatingimused olla halvemad Saalomoni Saarte laevameeskondade palgatingimustest ega jääda mingil juhul alla ILO normidele.

9.   Kõik ühenduse laevadele tööle võetud meremehed kannavad ettenähtud laevaletuleku päeval oma saabumisest ette neile määratud laeva kaptenile. Kui mõni meremees kokkulepitud päevaks ja kellaajaks kohale ei ilmu, vabanevad laevaomanikud automaatselt selle meremehe laevalevõtmise kohustusest.

10.   Kui Saalomoni Saarte meremehi ei võeta laevale muudel kui eelmises punktis nimetatud põhjustel, on laevaomanikud kohustatud tasuma võimalikult kiiresti (antud püügiaasta eest) kindla summa, mis võrdub laevale võtmata jäetud meremeeste palgasummadega.

11.   Nimetatud rahasummat kasutatakse meremeeste/kalurite väljaõpetamiseks Saalomoni Saartel ja see makstakse valitsuse tulukontole nr 0260-002 Honiaras asuvas Saalomoni Saarte Keskpangas.

V PEATÜKK

TEHNILISED KIRJELDUSED

Laevad täidavad Vaikse ookeani ühenduse sekretariaadi ja Palau lepingu liikmete vastu võetud meetmeid ja soovitusi kalapüügiseadmete ja nende tehniliste kirjelduste ning kõigi muude nende kalastustegevuse suhtes kohaldatavate tehniliste meetmete osas.

VI PEATÜKK

VAATLEJAD

1.   Püügilitsentsi taotluse esitamisel teevad kõik asjaomased ühenduse laevad kalandusvaatlejate programmi rahastavasse fondi 400 euro suuruse osamaksu, mis kantakse valitsuse tulukontole nr 0260-002 Honiaras asuvas Saalomoni Saarte Keskpangas.

Saalomoni Saarte vetes käesoleva lepingu alusel püügiloa saanud laevad võtavad pardale Saalomoni Saarte poolt määratud vaatlejad järgmistel tingimustel.

2.1.   Alaline sekretär määrab igal aastal laeva pardal toimuvate vaatluste programmi mahu lähtuvalt tema jurisdiktsiooni all olevates vetes kalastamisloa saanud laevade arvust ja nende poolt püütavate kalavarude seisundist. Sellele vastavalt määrab ta püügikategooriate kaupa, kui suur osa laevadest peab võtma pardale vaatleja.

2.2.   Alaline sekretär koostab vaatlejaid pardale võtma kohustatud laevade ja määratud vaatlejate nimekirja. Vastavaid nimekirju ajakohastatakse. Need edastatakse Euroopa Komisjonile kohe pärast koostamist ja edaspidi nende ajakohastamisel üks kord kolme kuu jooksul.

2.3.   Alaline sekretär teatab asjaomastele laevaomanikele või nende esindajatele kavatsusest saata määratud vaatleja nende laevadele kas litsentsi väljastamise ajal või hiljemalt viisteist (15) päeva enne vaatleja (kelle nimi teatatakse võimalikult aegsasti) kavandatud laevaletuleku kuupäeva.

3.   Alaline sekretär määrab kindlaks vaatlejate pardaloleku aja, mis reeglina ei ole pikem, kui on vajalik nende kohustuste täitmiseks. Alaline sekretär teavitab laevaomanikke või nende esindajaid, teatades neile asjaomasele laevale määratud vaatleja nime.

4.   Laevaomanikud või nende esindajad ja alaline sekretär lepivad omavahel kokku vaatlejate pardale võtmise tingimustes.

5.   Asjaomased laevaomanikud annavad kahe nädala jooksul ja kümnepäevase etteteatamisega teada, millistes Saalomoni Saarte sadamates ja millistel kuupäevadel nad kavatsevad vaatlejad pardale võtta.

6.   Kui vaatlejad võetakse pardale välissadamas, kannab nende sõidukulud laevaomanik. Kui laev, mille pardal on Saalomoni Saartelt pärit vaatleja, peaks Saalomoni Saarte kalastusvööndist lahkuma, tuleb võtta kõik meetmed, et tagada vaatleja võimalikult kiire tagasipöördumine Saalomoni Saartele laevaomaniku kulul.

7.   Kui vaatleja ei ole kokkulepitud kohas kokkulepitud ajal ega kuue (6) tunni jooksul pärast seda, vabanevad laevaomanikud automaatselt vaatleja pardale võtmise kohustusest.

Vaatlejaid koheldakse nagu laeva juhtkonda. Nad täidavad järgmisi ülesandeid:

8.1.   laevade kalastustegevuse jälgimine;

8.2.   püügiga tegelevate laevade asukoha kontrollimine;

8.3.   teadusprogrammide raames bioloogiliste proovide võtmine;

8.4.   kasutatavate püügivahendite ülesmärkimine;

8.5.   Saalomoni Saarte vööndis püügipäevikusse kantud andmete kontrollimine;

8.6.   kaaspüügi osakaalu kontrollimine ja vette tagasilastavate turustamiskõlblike kalaliikide, vähkide, peajalgsete ning mereimetajate koguste hindamine;

8.7.   kord nädalas kalapüügiandmete, sealhulgas pardal olevate püügi- ja kaaspüügikoguste edastamine raadio teel.

9.   Kaptenid teevad kõik, et tagada vaatlejate kohustuste täitmise ajal nende füüsiline ohutus ja heaolu.

10.   Samuti võimaldatakse vaatlejatel võimaluste piires kasutada kõiki nende kohustuste täitmiseks vajalikke tööruume. Kapten võimaldab vaatlejatele juurdepääsu nende kohustuste täitmiseks vajalikele sidevahenditele, laeva kalapüügitegevusega vahetult seotud dokumentidele, eriti püügipäevikule ja logiraamatule, samuti sellistele laevaosadele, mis aitab neil täita oma ülesandeid vaatlejatena.

Pardal olev vaatleja peab:

11.1.   tegema kõik selleks, et tema pardale võtmine ja pardal viibimine ei segaks ega takistaks püügitegevust;

11.2.   suhtuma vastutustundlikult pardavarustusse ja -seadmetesse ning tunnistama kõigi laevadokumentide konfidentsiaalsust.

12.   Vaatlusperioodi lõpul koostavad vaatlejad enne laevalt lahkumist tegevusaruande, mis edastatakse alalisele sekretärile ja mille koopia saadetakse Euroopa Komisjoni delegatsioonile. Nad allkirjastavad aruande laeva kapteni juuresolekul, kes võib sellele lisada või lasta lisada tema arvates vajalikke seisukohti ja need allkirjastada. Vaatleja maaleviimisel antakse aruande üks eksemplar kaptenile.

13.   Laevaomanikud kannavad kulud vaatlejate majutamiseks laeva juhtkonnaga võrdsetes tingimustes.

14.   Vaatleja palga ja sotsiaalmaksu maksab Saalomoni Saarte valitsus.

VII PEATÜKK

LAEVA IDENTIFITSEERIMINE JA NÕUETE TÄITMISE TAGAMINE

1.   Kalapüügi ja mereohutuse huvides tuleb kõik laevad märgistada ja identifitseerida vastavalt ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) standardnõuetele kalalaevade märgistamiseks ja identifitseerimiseks.

2.   Laeva nimi tuleb märkida selgelt ladina tähtedega laeva vööri ja ahtrisse.

3.   Kõik laevad, millele ei ole ettenähtud viisil kantud laeva nimi ja raadiokutsung või kutsungitähed, võidakse edasiseks uurimiseks eskortida mõnda Saalomoni Saarte sadamasse.

4.   Laeva operaator tagab rahvusvahelise hädaabi- ja kutsungisignaalide sageduse 2 182 kHz (HF) ja/või rahvusvahelise ohutus- ja kutsungisignaalide sageduse 156,8 MHz (kanal 16, VHF-FM) pideva jälgimise, et hõlbustada sidepidamist kalapüügi korraldamise, jälgimise ja eeskirjade jõustamisega tegelevate valitsusasutustega.

5.   Laeva operaator tagab, et rahvusvahelise signalisatsioonikoodi (INTERCO) värske ja ajakohastatud eksemplar oleks alati pardal ja kättesaadav.

VIII PEATÜKK

SIDEPIDAMINE SAALOMONI SAARTE PATRULL-LAEVADEGA

Kalastamisloa saanud laevade ja valitsuse patrull-laevade vaheline sidepidamine toimub järgmiste rahvusvaheliste signalisatsioonikoodide abil:

Rahvusvaheline signalisatsioonikood —

tähendus:

L …

Peatuge kohe

SQ3 …

Peatuge või aeglustage käiku, soovin teie laevale tulla

QN …

Heitke ankrusse meie laeva tüürpoordiküljele

QN1 …

Heitke ankrusse meie laeva pakpoordiküljele

TD2 …

Kas teie laev on kalalaev?

C …

Jah

N …

Ei

QR …

Me ei saa teie laeva kõrvale ankrusse heita

QP …

Heidame teie laeva kõrvale ankrusse

IX PEATÜKK

JÄRELEVALVE

1.   Euroopa Ühendus peab ajakohastatud nimekirja laevadest, millele on käesoleva protokolli põhjal antud püügilitsents. Nimekiri saadetakse kalapüügi kontrollimise eest vastutavatele Saalomoni Saarte asutustele kohe pärast selle koostamist ja pärast igakordset ajakohastamist.

2.   Ühenduse laevu võib eelmises punktis nimetatud nimekirja võtta, kui on saadud teade käesoleva lisa I peatüki 2. jao punktis 3 nimetatud ettemaksu sooritamisest. Seejärel võib laevaomanik saada antud nimekirja tõestatud koopia, mida tuleb hoida laeva pardal püügilitsentsi asemel kuni litsentsi väljastamiseni.

3.   Kalastusvööndisse sisenemine ja sealt lahkumine.

3.1.   Ühenduse laevad teatavad alalisele sekretärile Saalomoni Saarte kalastusvööndisse sisenemise või sealt lahkumise kavatsusest vähemalt 24 tundi ette. Saalomoni Saarte kalastusvööndisse sisenemisel teatavad nad sellest kohe faksi, elektronposti või raadio teel alalisele sekretärile.

3.2.   Kalastusvööndist lahkumisest teatades edastavad laevad ka oma asukoha ja pardal oleva saagi suuruse ja kalaliigid. Need andmed on soovitav edastada faksi teel, kui aga laeval faksi ei ole, siis elektronposti või raadio kaudu.

3.3.   Laevad, mis tegeleb kalapüügiga, kuid ei ole sellest alalisele sekretärile teatatud, loetakse laevadeks, millel puudub püügilitsents.

3.4.   Püügilitsentside väljaandmisel teatatakse laevadele ka vajalikud faksi- ja telefoninumbrid ning elektronposti aadress.

4.   Kontrollimenetlused.

4.1.   Saalomoni Saarte kalastusvööndis kala püüdvate ühenduse kalalaevade kaptenid lubavad kõigil kalapüügi kontrolli ja inspekteerimise eest vastutavatel Saalomoni Saarte ametiisikutel laevale tulla ja oma kohustusi täita ning abistavad neid seejuures.

4.2.   Nimetatud ametiisikud ei jää laevale kauemaks, kui on vajalik nende kohustuste täitmiseks.

4.3.   Inspekteerimise lõpetamisel antakse laeva kaptenile vastav tõend.

5.   Kalalaevade arestimine.

5.1.   Alaline sekretär teatab Euroopa Komisjoni delegatsioonile 48 tunni jooksul kõigist Saalomoni Saarte kalastusvööndis toimunud ühenduse laevade arestimistest ja neile määratud karistustest.

5.2.   Samaaegselt saadetakse Euroopa Komisjoni delegatsioonile lühiülevaade arestimise asjaoludest ja põhjustest.

6.   Arestimisteade.

6.1.   Kui kontrolliametnik on teate vormistanud, kirjutab laeva kapten sellele alla.

6.2.   Nimetatud allkiri ei piira kapteni õigusi ega võimalusi nõuete rikkumise süüdistustele vastu vaielda.

6.3.   Kapten viib laeva kontrolliametniku määratud sadamasse. Väiksemate rikkumiste korral võib alaline sekretär lubada ametniku pardale võtnud laeval kalapüüki jätkata.

7.   Arestimise korral peetav konsultatiivkohtumine.

7.1.   Enne, kui kaaluda laeva kapteni või meeskonna või selle lasti ja varustuse suhtes mingeid muid meetmeid peale nende, mille eesmärk on oletatava rikkumise tõendite kaitsmine, peetakse ühe tööpäeva jooksul pärast ülalnimetatud teabe saamist Euroopa Ühenduse delegatsiooni ja alalise sekretäri vaheline konsultatiivkohtumine, millel võib osaleda ka asjaomase liikmesriigi esindaja.

7.2.   Sellel kohtumisel vahetavad lepinguosalised asjakohaseid dokumente või andmeid, mis aitavad tuvastatud tõsiasjade asjaolusid selgitada. Laevaomanikule või tema esindajale teatatakse kohtumise tulemustest ja kõigist laeva arestimisest tulenevatest meetmetest.

8.   Arestimisküsimuse lahendamine.

8.1.   Enne kohtumenetluse alustamist püütakse eeldatava rikkumise küsimust lahendada kompromissmenetluse teel. See menetlus lõpeb hiljemalt neli (4) tööpäeva pärast laeva arestimist.

8.2.   Vabatahtliku kokkuleppe korral määratakse trahvi suurus vastavalt Saalomoni Saarte seadusandlusele.

8.3.   Kui küsimust ei õnnestu lahendada vabatahtliku kokkuleppega ja see tuleb anda lahendamiseks pädevale kohtuorganile, kannab laevaomanik valitsuse tulukontole nr. 0260-002 Honiaras asuvas Saalomoni Saarte Keskpangas pangatagatise, mis peab katma arestimise kulud ja rikkumises süüdi oleva lepinguosalise tasuda jäävad trahvid ning hüvitised.

8.4.   Pangatagatis on kuni kohtumenetluse lõppemiseni tühistamatu. See vabastatakse juhul, kui kohtumenetlus ei lõpe süüdimõistva otsusega. Samuti vabastab rahandusministeeriumi alaline sekretär tagatise ülejäägi juhul, kui kohtuotsusega määratud trahvisumma on tagatiseks esitatud summast väiksem.

8.5.   Laev vabastatakse aresti alt ja meeskonnal lubatakse sadamast lahkuda:

kui vabatahtlikust kokkuleppest tulenevad kohustused on täidetud või

enne kohtumenetluse lõppemist juhul, kui punktis 8.3 nimetatud pangatagatis on esitatud ja alaline sekretär on selle aktsepteerinud.

9.   Ümberlaadimine.

9.1.   Ühenduse laevad, kes tahavad saaki Saalomoni Saarte vetes ümber laadida, teostavad ümberlaadimise selleks määratud Saalomoni Saarte sadamates.

9.2.   Selliste laevade omanikud peavad vähemalt 48 tundi varem esitama alalisele sekretärile järgmised andmed:

saaki ümber laadivate kalalaevade nimed,

transpordilaevade nimed,

ümberlaaditavad kogused tonnides liikide kaupa,

ümberlaadimise päev.

9.3.   Ümberlaadimist loetakse Saalomoni Saarte kalastusvööndist väljumiseks. Seepärast tuleb laevadel esitada alalisele sekretärile oma püügideklaratsioonid ja teatada, kas nad kavatsevad püüki jätkata või Saalomoni Saarte kalastusvööndist lahkuda.

9.4.   Ülaltoodud tingimuste täitmata jätmisel on igasugune saagi ümberlaadimine Saalomoni Saarte kalastusvööndis keelatud. Kõiki kõnealust sätet rikkuvaid isikuid karistatakse Saalomoni Saarte seaduste kohaselt.

Saalomoni Saarte sadamas kala lossivate või ümber laadivate ühenduse kalalaevade kaptenid lubavad Saalomoni Saarte inspektoritel vastavat tegevust kontrollida ja abistavad neid. Kontrolli lõpetamisel väljastatakse laeva kaptenile vastav tõend.

Liited

1.

Püügilitsentsi taotluse vorm.

2.

Püügipäevik.

Liide 1

Image

Image

Liide 2a

Image

Liide 2b

Image


Top