EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0014

Komisjoni direktiiv 2006/14/EÜ, 6. veebruar 2006 , millega muudetakse nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ (taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta) IV lisa

OJ L 34, 7.2.2006, p. 24–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 125–126 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 069 P. 180 - 181
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 069 P. 180 - 181
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 275 - 276

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/14/oj

7.2.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 34/24


KOMISJONI DIREKTIIV 2006/14/EÜ,

6. veebruar 2006,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ (taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta) IV lisa

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (1) eriti selle artikli 14 teise lõigu punkti d,

ning arvestades järgmist:

(1)

Neljas ajutine fütosanitaarmeetmete komitee võttis 2002. aasta märtsis vastu ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni rahvusvahelise fütosanitaarmeetmete standardi (ISPM) nr 15 “Suunised puidust pakkematerjali kohta rahvusvahelises kaubanduses” (“Guidelines for regulating wood packaging material in international trade”). Direktiivi 2000/29/EÜ asjakohased sätted viidi vastavusse komisjoni 5. oktoobri 2004. aasta direktiivi 2004/102/EÜ (millega muudetakse nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ (taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta) II, III, IV ja V lisa) (2) suunistega.

(2)

Lisaks ISPM nr 15 kohaselt heakskiidetud meetmetele sisaldab direktiiv 2004/102/EÜ nõuet selle kohta, et imporditud puidust pakkematerjal peab olema valmistatud kooritud ümarpuidust. ISPM nr 15 kohaselt on see ühks võimalus, kui selleks on tehniline põhjendus. Kõnealuse nõude kohaldamine lükati edasi 1. märtsini 2006 nõukogu 28. veebruari 2005. aasta direktiiviga 2005/15/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2000/29/EÜ (taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta) (3) IV lisa.

(3)

Ühendus on esitanud taotluse ISPM nr 15 läbivaatamise kohta rahvusvahelisel tasandil, et viia sellesse sisse nõue, millega võetakse arvesse ühendusele muret tekitavat puukoore leidumist rahvusvahelises kaubanduses kasutataval puidust pakkematerjalil.

(4)

Kuni ISPM nr 15 läbivaatamismenetlus on käimas ning läbivaatamise tulemusi veel ei ole, tuleks ajutiselt edasi lükata ühenduse nõude kohaldamine, millega kohaselt peab kolmandatest riikidest imporditud puidust pakkematerjal olema valmistatud kooritud ümarpuidust.

(5)

Seetõttu tuleks direktiivi 2000/29/EÜ vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas taimetervise alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2000/29/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

IV lisa A osa I jao punkti 2 parempoolse veeru viimase lõigu tekst asendatakse järgmise tekstiga:

“Esimest taanet, mille kohaselt peab puidust pakkematerjal olema toodetud kooritud ümarpuidust, kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009. See vaadatakse uuesti läbi 1. septembriks 2007.”

2.

IV lisa A osa I jao punkti 8 parempoolse veeru viimase lõigu tekst asendatakse järgmise tekstiga:

“Punkti a esimest rida, mille kohaselt peab puidust pakkematerjal olema toodetud kooritud ümarpuidust, kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009. See vaadatakse uuesti läbi 1. septembriks 2007.”

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 28. veebruariks 2006.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 6. veebruar 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2005/77/EÜ (ELT L 296, 12.11.2005, lk 17).

(2)  ELT L 309, 6.10.2004, lk 9.

(3)  ELT L 56, 2.3.2005, lk 12.


Top