EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0205

Komisjoni määrus (EÜ) nr 205/2006, 6. veebruar 2006 , millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2377/90 (milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes) I ja II lisa seoses toltrasuriili, dietüleenglükoolmonoetüüleetri ja polüoksüetüleensorbitaanmonooleaadiga (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 34, 7.2.2006, p. 21–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 069 P. 177 - 179
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 069 P. 177 - 179

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; mõjud tunnistatud kehtetuks 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/205/oj

7.2.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 34/21


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 205/2006,

6. veebruar 2006,

millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2377/90 (milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes) I ja II lisa seoses toltrasuriili, dietüleenglükoolmonoetüüleetri ja polüoksüetüleensorbitaanmonooleaadiga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta määrust (EMÜ) nr 2377/90, milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes, (1) eriti selle artikleid 2 ja 3,

võttes arvesse Euroopa Ravimihindamisameti arvamust, mille on sõnastanud veterinaarravimite komitee,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kõiki farmakoloogilisi toimeaineid, mida kasutatakse ühenduses toiduloomadele manustamiseks ettenähtud veterinaarravimites, tuleks hinnata vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2377/90.

(2)

Toltrasuriil on lisatud määruse (EMÜ) nr 2377/90 I lisasse kanade ja kalkunite puhul seoses lihaskoe, naha ja rasvkoe, maksa ja neerudega (välja arvatud nende loomade puhul, kelle munad on ette nähtud inimtoiduks) ning sigade puhul seoses lihaskoe, naha- ja rasvkoega, maksa ja neerudega. Toltrasuriil on lisatud määruse (EMÜ) nr 2377/90 III lisasse veiste puhul seoses lihas- ja rasvkoe, maksa ja neerudega (välja arvatud nende loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima), ainete hulka, mis ootasid teaduslike uuringute lõpuleviimist. Asjaomased uuringud on nüüd lõpule viidud ja seega tuleks määruse (EMÜ) nr 2377/90 I lisas toltrasuriili kasutamist laiendada ka veiste puhul. Asjaomast kannet tuleks laiendada kõikide imetajatest toiduloomade liikide suhtes, keda toodetakse seoses lihas- ja rasvkoega, maksa ja neerudega, välja arvatud nende loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima ning kodulindude puhul seoses lihas-, naha- ja rasvkoega, maksa ja neerudega, välja arvatud nende lindude puhul, kelle munad on ette nähtud inimtoiduks.

(3)

Dietüleenglükoolmonoetüüleeter on lisatud määruse (EMÜ) nr 2377/90 II lisasse veiste ja sigade puhul. Kannet dietüleenglükoolmonoetüüleetri kohta tuleks laiendada nii, et see hõlmab kõiki mäletsejalisi.

(4)

Polüsorbaat 80 on lisatud määruse (EMÜ) nr 2377/90 II lisasse kõikide toiduloomade liikide puhul. Asjaomane kanne tuleks asendada üldnimetusega polüoksüetüleensorbitaanmonooleaat, mis hõlmab nii polüsorbaat 80 kui ka polüsorbaat 81 kõikide toiduloomade liikide puhul.

(5)

Määrust (EMÜ) nr 2377/90 tuleks vastavalt muuta.

(6)

Enne käesoleva määruse kohaldamist tuleks kehtestada piisav tähtaeg, et liikmesriigid saaksid käesoleva määruse sätete arvestamiseks teha kõik vajalikud kohandused lubadesse, mille alusel asjaomased veterinaarravimid turule tuuakse ja mis on antud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivile 2001/82/EÜ veterinaarravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta. (2)

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas veterinaarravimite alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 2377/90 I ja II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 8. aprillist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. veebruar 2006

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 6/2006 (ELT L 3, 6.1.2006, lk 3).

(2)  EÜT L 311, 28.11.2001, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/28/EÜ (ELT L 136, 30.4.2004, lk 58).


LISA

A.   Määruse (EMÜ) nr 2377/90 I lisasse lisatakse järgmine aine

2.   Antiparasiitikumid

2.4.   Ainuraksete vastased ained

2.4.1.   Triasiinetriooni derivaadid

Farmakoloogilised toimeained

Markerjääk

Loomaliigid

Jääkide piirnormid

Sihtkude

Toltrasuriil

Toltrasuriilsulfoon

Kõik imetajatest toidulooma liigid (1)

100 μg/kg

Lihaskude

150 μg/kg

Rasvkude (2)

500 μg/kg

Maks

250 μg/kg

Neer

Kodulinnud (3)

100 μg/kg

Lihaskude

200 μg/kg

Nahk ja rasvkude

600 μg/kg

Maks

400 μg/kg

Neer

B.   Määruse (EMÜ) nr 2377/90 II lisasse lisatakse järgmine aine.

2.   Orgaanilised ühendid

Farmakoloogilised toimeained

Loomaliigid

Dietüleenglükoolmonoetüüleeter

Kõik mäletsejalised ja sead”

3.   Ained, mida peetakse üldiselt ohutuks

Farmakoloogilised toimeained

Loomaliigid

Polüoksüetüleensorbitaanmonooleaat

Kõik toiduloomade liigid”


(1)  Ei kasutata loomade puhul, kelle piim on ette nähtud inimtoiduks.

(2)  Sigade puhul on jääkide piirnormid naha ja rasva puhul proportsionaalsed.

(3)  Ei kasutata loomade puhul, kelle munad on ette nähtud inimtoiduks.”


Top