EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0204

Komisjoni määrus (EÜ) nr 204/2006, 6. veebruar 2006 , millega kohandatakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 571/88 ja muudetakse komisjoni otsust 2000/115/EÜ seoses põllumajandusettevõtete struktuuri käsitlevate ühenduse uuringute korraldamisega 2007. aastal

OJ L 34, 7.2.2006, p. 3–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 107–124 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 069 P. 159 - 176
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 069 P. 159 - 176

No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/204/oj

7.2.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 34/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 204/2006,

6. veebruar 2006,

millega kohandatakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 571/88 ja muudetakse komisjoni otsust 2000/115/EÜ seoses põllumajandusettevõtete struktuuri käsitlevate ühenduse uuringute korraldamisega 2007. aastal

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. veebruari 1988. aasta määrust (EMÜ) nr 571/88 põllumajandusettevõtete struktuuri käsitlevate ühenduse uuringute korraldamise kohta, (1) eriti selle artikleid 5 ja 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

Seoses põllumajandussektori ja ühise põllumajanduspoliitika arenguga tuleb kohandada määruse (EMÜ) nr 571/88 I lisas esitatud näitajate loetelu.

(2)

Teatud liikmesriikides on põllumajandusettevõtete struktuuri käsitlevate 2003. aasta ühenduse uuringute tulemused näidanud, et osad näitajad on ebaolulised ja teiste näitajate tähtsus on suurenenud.

(3)

Nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, (EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001, (EÜ) nr 1454/2001, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ) nr 1251/1999, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 1673/2000, (EMÜ) nr 2358/71 ja (EÜ) nr 2529/2001, (2) lülitab põllumajandusliku tegevuse hulka maa hoidmise heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes, millega seoses osutub vajalikuks vaadata üle ka mitmed muud mõisted.

(4)

Seetõttu tuleks vastavalt muuta nii määrust (EMÜ) nr 571/88 kui ka otsust, millega kehtestatakse kõnealuse määrusega seotud määratlused ja selgitused, nimelt komisjoni otsust 2000/115/EÜ. (3)

(5)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas nõukogu otsusega 72/279/EMÜ, (4)

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 571/88 I lisa asendatakse käesoleva määruse I lisa tekstiga.

Artikkel 2

Otsuse 2000/115/EÜ I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. veebruar 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joaquín ALMUNIA


(1)  EÜT L 56, 2.3.1988, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2139/2004 (ELT L 369, 16.12.2004, lk 26).

(2)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2183/2005 (ELT L 347, 30.12.2005, lk 56).

(3)  EÜT L 38, 12.2.2000, lk 1. Otsust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2139/2004.

(4)  EÜT L 179, 7.8.1972, lk 1.


I LISA

“I LISA

NÄITAJATE LOETELU 2007. AASTAKS (1)

Selgitavad märkused:

Lisas tähtedega “NE” tähistatud näitajaid käsitatakse vastavates liikmesriikides mitteesinevate või nullilähedastena.

Tähtedega “NS” tähistatud näitajaid käsitatakse vastavates liikmesriikides ebaolulistena.

 

 

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

UK

A.   

Põllumajandusettevõtte geograafiline asukoht

1.

Uuringu piirkond

kood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Haldusüksus või osauuringu piirkond (2)

kood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ebasoodsam piirkond (2)

jah/ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Mägipiirkond (2)

jah/ei

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NE

NE

NE

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Keskkonnaalaste kitsendustega põllumajanduspiirkonnad

jah/ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

NE

 

 

NE

 

 

 

B.   

Põllumajandusettevõtte õiguslik vorm ja juhtimine (vaatluspäeval)

1.   

Kas põllumajandusettevõtte eest vastutab õiguslikult ja majanduslikult:

a)

füüsiline isik, kes on ainuomanik, kui ettevõte on iseseisev?

jah/ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

üks või mitu füüsilist isikut, kes on osanikud, kui tegemist on põllumajandusettevõtete ühendusega? (3)

jah/ei

 

 

NS

 

NS

NS

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

NS

NS

 

NE

 

NS

NS

c)

juriidiline isik?

jah/ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Kui vastus küsimusele B/1a on “jah”, siis kas kõnealune isik (omanik) on ka ettevõtte juhataja?

jah/ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Kui vastus küsimusele B/2 on “ei”, siis kas ettevõtte juhataja on omaniku perekonnaliige?

jah/ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Kui vastus küsimusele B/2a on “jah”, siis kas ettevõtte juhataja on omaniku abikaasa?

jah/ei

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   

Põllumajandusettevõtte valduse alus (omaniku suhtes) ja põllumajandustootmise liik

Põllumajandusmaa, mida kasutatakse:

1.

omaniku poolt

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

rendisuhte alusel

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

loonusrendisuhte või muul alusel

ha/a

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

 

 

NS

NE

NE

NE

NS

5.   

Põllumajandustootmine ja põlluharimistavad:

a)

põllumajandusettevõtte põllumajanduslikud kõlvikud, millel kasutatakse mahepõllumajandusliku tootmise meetodeid vastavalt Euroopa Ühenduse eeskirjadele

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

põllumajandusettevõtte põllumajanduslikud kõlvikud, mille puhul minnakse üle mahepõllumajanduslikule tootmisele

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

kas põllumajandusettevõttes kasutatakse mahepõllumajanduslikke tootmismeetodeid ka loomakasvatuses?

täielikult, osaliselt, üldse mitte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   

Põllumajandusettevõtte toodangu sihtkoht:

a)

kas põllumajandusettevõtte omaniku kodumajapidamises tarbitakse üle 50 % ettevõtte lõpptoodangu väärtusest?

jah/ei

NS

 

NS

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

NE

NS

 

 

 

 

NS

NS

NE

b)

kas otsemüük tarbijatele moodustab üle 50 % kogumüügist?

jah/ei

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

NS

NS

D.   

Viljelusmaa

Teravili terade (sealhulgas seemnete) tootmiseks:

1.

Pehme nisu ja speltanisu

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Kõva nisu

ha/a

NE

NS

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

NE

NE

 

NE

 

NS

 

NE

NE

NS

3.

Rukis

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Oder

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Kaer

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Maisiterad

ha/a

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NE

NE

NS

7.

Riis

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

8.

Muu terade saamiseks kasvatatav teravili

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Terade (sh seemne ning teravilja ja kaunviljade segude) saamiseks kasvatatavad valgurikkad taimed

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sellest:

e)

hernes, põlduba ja maguslupiin

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

läätsed, kikerhernes ja hiirehernes

ha/a

 

NS

NS

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

 

 

NS

 

NE

NS

 

NS

 

NS

 

 

NE

NS

g)

muud kuivalt koristatavad valgurikkad taimed

ha/a

 

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

 

NS

NS

NE

 

 

NS

 

NS

 

NS

NS

NE

10.

Kartul (sh varajane ja seemnekartul)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Suhkrupeet (v.a seeme)

ha/a

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Söödajuurvili ja muguljuurvili (v.a seeme)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

Tehnilised kultuurid:

23.

Tubakas

ha/a

 

NE

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

 

NE

 

NE

NE

 

 

NS

NE

 

NE

NE

NE

24.

Humal

ha/a

 

 

NE

 

NE

NS

 

 

NE

 

NE

NS

 

NE

NS

NE

NE

 

NS

NS

 

 

NE

NE

 

25.

Puuvill

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NS

NE

NE

NE

NE

NE

26.

Raps ja rüps

ha/a

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

27.

Päevalill

ha/a

NS

 

NS

 

NE

 

 

 

NE

 

NS

NE

NE

NE

 

NE

NS

 

NS

 

 

 

 

NE

NS

28.

Soja

ha/a

NE

 

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

 

NS

NS

 

 

NE

NE

NS

29.

Linaseemned (õlilina)

ha/a

 

 

 

NS

 

NS

 

 

NS

NS

NE

 

NE

NS

 

NE

 

 

NS

NS

NS

 

 

 

 

30.

Muud õliseemnekultuurid

ha/a

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

NE

NS

NE

 

 

NE

NE

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

31.

Lina

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

NS

NE

 

 

NS

NS

NE

 

 

NS

NS

NS

 

 

NS

 

32.

Harilik kanep

ha/a

NS

NS

 

NS

NE

NS

 

 

NE

 

NE

NS

NE

NS

 

NE

 

 

NS

NS

NS

 

 

NS

NS

33.

Muud kiu tootmiseks kasvatatavad põllukultuurid

ha/a

 

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

 

NE

NS

NE

NE

NS

NE

NS

34.

Aromaatsed taimed, ravimtaimed ja maitsetaimed

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

 

35.

Mujal nimetamata tehnilised kultuurid

ha/a

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

NS

NS

 

 

 

NE

 

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

Värsked köögiviljad, melonid, maasikad:

14.

avamaal või madala katte all (sisseminekuvõimaluseta)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sellest:

a)

põllul

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

aiamaal

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

15.

klaasi või muu kaitsekatte all (sisseminekuvõimalusega)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilled ja dekoratiivtaimed (v.a puukoolid):

16.

avamaal või madala katte all (sisseminekuvõimaluseta)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

17.

klaasi või muu kaitsekatte all (sisseminekuvõimalusega)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.   

Söödataimed:

a)

ajutine rohumaa

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

muu haljassööt

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sellest:

i)

haljasmais (silomais)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

iii)

muud söödataimed

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

19.

Viljelusmaa seemned ja seemikud (v.a teraviljad, kuivatatud köögiviljad, kartul ja õliseemnetaimed)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Muud põllukultuurid

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

21.

Subsiidiumideta kesa

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Kesa, mille suhtes kohaldatakse subsiidiume ja mis ei ole majanduslikus kasutuses

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Koduaiad

ha/a

NS

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

NS

NS

F.

Püsirohumaa ja heinamaa

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Karjamaa ja heinamaa, v.a looduslik rohumaa

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Looduslik rohumaa

ha/a

NE

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NE

NE

NE

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Püsirohumaad ja heinamaad, mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil ja mille suhtes kohaldatakse subsiidiume

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.   

Püsikultuurid

1.

Puuvilja- ja marjaistandikud

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

värsked parasvöötme puuvilja- ja marjasordid (4)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

lähistroopikavöötme puuvilja- ja marjasordid

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

c)

pähklid

ha/a

NS

NS

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

NE

NS

NS

 

 

NS

 

NE

NE

NS

2.

Tsitruseistandikud

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

3.

Oliiviistandikud

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

a)

kus tavapäraselt toodetakse lauaoliive

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

b)

kus tavapäraselt toodetakse oliive õli tootmiseks

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

4.

Viinamarjaistandused

ha/a

NS

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

NE

NE

 

kus tavapäraselt toodetakse:

a)

kvaliteetveini

ha/a

NS

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

NE

NE

NE

b)

muid veine

ha/a

NS

NE

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

NS

 

 

 

NE

NE

 

c)

lauaviinamarju

ha/a

NS

 

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

 

NS

NS

NS

 

NS

 

NE

NE

NE

d)

rosinaid

ha/a

NS

NE

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NS

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NS

NS

NE

NE

NE

NE

NE

5.

Puukoolid

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Muud püsikultuurid

ha/a

 

 

 

NE

NE

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

NE

NS

 

NE

NS

NE

NE

NS

7.

Püsikultuurid katmikalal

ha/a

 

NS

 

NE

NE

 

 

NS

NS

 

 

NS

NE

NE

NS

NS

 

NE

NS

NS

NE

NE

NE

NE

NE

H.   

Muu maa

1.

Kasutamata põllumajandusmaa (põllumajandusmaa, mida ei harita enam majanduslikel, sotsiaalsetel vm põhjustel ja mida ei kasutata külvikorrasüsteemis)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Metsamaad

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Muu maa (viljatu maa, hoonete, taluõue, teede, tiikide, kivimurdude, kaljude jms all olev maa)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.   

Seened, niisutatud alad, alad, mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil ja millele kohaldatakse subsiidiume, ning alad, millele kohaldatakse tootmisest kõrvaldamise toetuskavasid

2.

Seened

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

NS

 

3.   

Niisutatud alad

a)

kogu niisutatav ala

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

niisutatav haritav ala

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

8.

Alad, mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil ja millele kohaldatakse subsiidiume, ning alad, millele kohaldatakse tootmisest kõrvaldamise toetuskavasid, järgmiselt jaotatuna:

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

alad, mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil ja mille suhtes kohaldatakse subsiidiume (esitatud kategooriate D/22 ja F/3 all)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

muul otstarbel kui toiduks kasutatava põllumajandusliku tooraine (nt raps, puud, põõsad jne, sealhulgas läätsed, kikerherned ja hiireherned; esitatud kategooriate D ja G all) tootmiseks kasutatavad alad

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

alad, mis on korraldatud ümber püsirohumaaks ja heinamaaks (esitatud kategooriate F/1 ja F/2 all) (5)

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

NE

NE

d)

endine põllumajandusmaa, mis on korraldatud ümber metsamaaks või mida valmistatakse ette metsastamiseks (esitatud kategooria H/2 all) (5)

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

e)

muud alad (esitatud kategooriate H/1 ja H/3 all) (5)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NE

 

J.   

Kari (vaatluspäeval)

1.

Hobuslased

loomade arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veised:

2.

Alla ühe aasta vanused isased ja emased veised

loomade arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Vähemalt ühe, kuid alla kahe aasta vanused isasveised

loomade arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Vähemalt ühe, kuid alla kahe aasta vanused emasveised

loomade arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Vähemalt kaheaastased isasveised

loomade arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Vähemalt kaheaastased lehmmullikad

loomade arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Lüpsilehmad

loomade arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Muud lehmad

loomade arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lambad ja kitsed:

9.

Lambad (igas vanuses)

loomade arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

lambad, aretusuted

loomade arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

muud lambad

loomade arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Kitsed (igas vanuses)

loomade arv

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

a)

kitsed, emased aretusloomad

loomade arv

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

b)

muud kitsed

loomade arv

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

Sead

11.

Põrsad eluskaaluga alla 20 kg

loomade arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Aretusemised kaaluga vähemalt 50 kg

loomade arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Muud sead

loomade arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kodulinnud:

14.

Broilerid

lindude arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Munakanad

lindude arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Muud kodulinnud

lindude arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kellest:

a)

kalkunid

lindude arv

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

pardid

lindude arv

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

c)

haned

lindude arv

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

 

NE

 

 

 

NS

 

d)

mujal nimetamata kodulinnud

lindude arv

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

17.

Küülikud, emased aretusloomad

loomade arv

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

NS

 

NE

NE

NS

18.

Mesilased

tarude arv

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

NS

NS

NS

 

 

 

 

NS

NS

NS

19.

Mujal nimetamata kariloomad

jah/ei

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

 

 

L.   

Põllumajandusettevõtte tööjõud (vaatluspäevale eelnenud 12 kuu jooksul)

Iga põllumajandusettevõttes töötava isiku kohta, kes kuulub järgmistesse põllumajandusettevõtte tööjõu kategooriatesse, kogutakse statistilist teavet, kusjuures lubatud on mitmekordne nimetamine ja/või kattumine teiste uuringunäitajatega.

1.

Omanikud

Käesolevasse kategooriasse kuuluvad:

füüsilised isikud:

iseseisvate ettevõtete ainuomanikud (kõik isikud, kes on vastanud jaatavalt küsimusele B/1a)

põllumajandusettevõtete ühenduse osanikud, kes on identifitseeritud omanikena

juriidilised isikud

Iga eespool nimetatud füüsilise isiku kohta esitatakse järgmine teave:

sugu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vanus vastavalt järgmistele vanuseklassidele:

koolikohustuse lõppemisest kuni < 25 aastani, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65 ja üle selle,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

põllumajandustöö põllumajandusettevõttes (välja arvatud majapidamistööd) vastavalt järgmisele klassifikatsioonile:

täisajaga põllumajandustöötaja aastasest tööajast 0 %, > 0 – < 25 %, 25 – < 50 %, 50 – < 75 %, 75 – < 100 %, 100 % (täisajaga töö).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. a)

Põllumajandusettevõtte juhatajad

Käesolevasse kategooriasse kuuluvad:

iseseisvate ettevõtete juhatajad, sealhulgas abikaasad ja teised omaniku perekonnaliikmed, kes on ettevõtte juhatajad; s.t kui vastus küsimusele B/2a või B/2b on jaatav,

põllumajandusettevõtete ühenduse osanikud, kes on identifitseeritud juhatajatena,

põllumajandusettevõtete juhatajad, kui omanik on juriidiline isik.

(Juhatajad, kes on samal ajal ainuomanikud või põllumajandusettevõtete ühenduse osanikud, kes on identifitseeritud omanikena, registreeritakse ainult üks kord omanikuna kategoorias L/1).

Iga eespool nimetatud isiku kohta esitatakse järgmine teave:

sugu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vanus vastavalt järgmistele vanuseklassidele:

koolikohustuse lõppemisest kuni < 25 aastani, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65 ja üle selle,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

põllumajandustöö põllumajandusettevõttes (välja arvatud majapidamistööd) vastavalt järgmisele klassifikatsioonile:

täisajaga põllumajandustöötaja aastasest tööajast 0 – < 25 %, 25 – < 50 %, 50 – < 75 %, 75 – < 100 %, 100 % (täisajaga töö).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Omanike abikaasad

Käesolevasse kategooriasse kuuluvad ainuomanike abikaasad (vastus küsimusele B/1a on jaatav), kes ei kuulu kategooriasse L/1 ega L/1a (kes ei ole ettevõtte juhatajad: vastus küsimusele B/2b on eitav).

Iga eespool nimetatud isiku kohta esitatakse järgmine teave:

sugu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vanus vastavalt järgmistele vanuseklassidele:

koolikohustuse lõppemisest kuni < 25 aastani, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65 ja üle selle,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

põllumajandustöö põllumajandusettevõttes (välja arvatud majapidamistööd) vastavalt järgmisele klassifikatsioonile:

täisajaga põllumajandustöötaja aastasest tööajast 0 %, > 0 – < 25 %, 25 – < 50 %, 50 – < 75 %, 75 – < 100 %, 100 % (täisajaga töö).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. a)

muud ainuomaniku pereliikmed, kes teevad ettevõttes põllumajandustöid: meessoost (v.a kategooriatesse L/1, L/1a ja L/2 kuuluvad isikud)

3. b)

muud ainuomaniku pereliikmed, kes teevad ettevõttes põllumajandustöid: naissoost (v.a kategooriatesse L/1, L/1a ja L/2 kuuluvad isikud)

Iga eespool nimetatud kategooria puhul esitatakse järgmine teave põllumajandusettevõttes töötavate isikute arvu kohta vastavalt järgmisele jaotusele:

põllumajandustöö põllumajandusettevõttes (välja arvatud majapidamistööd) vastavalt järgmisele klassifikatsioonile:

täisajaga põllumajandustöötaja aastasest tööajast 0 – < 25 %, 25 – < 50 %, 50 – < 75 %, 75 – < 100 %, 100 % (täisajaga töö).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. a)

regulaarselt kasutatav tööjõud väljastpoolt perekonda: meessoost (v.a kategooriatesse L/1, L/1a, L/2 ja L/3 kuuluvad isikud)

4. b)

regulaarselt kasutatav tööjõud väljastpoolt perekonda: naissoost (v.a kategooriatesse L/1, L/1a, L/2 ja L/3 kuuluvad isikud)

Iga eespool nimetatud kategooria puhul esitatakse järgmine teave põllumajandusettevõttes töötavate isikute arvu kohta vastavalt järgmisele jaotusele

põllumajandustöö põllumajandusettevõttes (välja arvatud majapidamistööd) vastavalt järgmisele klassifikatsioonile:

täisajaga põllumajandustöötaja aastasest tööajast 0 – < 25 %, 25 – < 50 %, 50 – < 75 %, 75 – < 100 %, 100 % (täisajaga töö).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. + 6.

Ebakorrapäraselt kasutatav tööjõud väljastpoolt perekonda: mees- ja naissoost.

Tööpäevade arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Kui omanik on ka ettevõtte juhataja, siis kas ta tegeleb muu tasustatava tegevusega?

põhitegevusena?

jah/ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kõrvaltegevusena?

jah/ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Kas ainuomaniku abikaasa tegeleb muu tasustatava tegevusega:

põhitegevusena?

jah/ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kõrvaltegevusena?

jah/ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Kas mõni ainuomaniku pereliige, kes teeb ettevõttes põllumajandustöid, tegeleb muu tasustatava tegevusega? Kui vastus on “jah”, siis mitu pereliiget tegeleb:

põhitegevusena?

isikute arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kõrvaltegevusena?

isikute arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Põllumajandusettevõttes otseselt mitte töötavate isikute (nt töövõtja töötajate) tehtud põllumajandustööpäevade koguarv (täistööaja ekvivalendina) vaatluspäevale eelnenud 12 kuu jooksul, mis ei sisaldu punktides L/1– L/6. (6)

päevade arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

M.   

Maaelu areng

1.   

Muu tasustatav tegevus (v.a põllumajandus), millega ettevõttes tegeldakse ja mis on sellega otseselt seotud

a)

turism, majutusteenus ja muud vaba aja veetmisega seotud tegevused

jah/ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

käsitöö

jah/ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

põllumajandussaaduste töötlemine

jah/ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

puidutöötlemine (nt saagimine jms)

jah/ei

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

akvakultuur

jah/ei

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

taastuva energia tootmine (tuuleenergia, õlgede põletamine jne)

jah/ei

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g)

lepinguline töö (kasutades põllumajandusettevõtte seadmeid)

jah/ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h)

muud

jah/ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Märkus lugejale: näitajate numeratsioon on põllumajandusettevõtete struktuuriuuringute pika ajaloo tulemus ja seda ei saa muuta, ilma et see mõjutaks negatiivselt uuringute võrreldavust.

(2)  Teabe esitamine ebasoodsama piirkonna (A2) ja mägipiirkonna (A2a) kohta ei ole kohustuslik, juhul kui iga põllumajandusettevõtte kohta saadetakse haldusüksuse kood (A1a). Juhul kui põllumajandusettevõtte kohta haldusüksuse koodi (A1a) ei esitata, on teave ebasoodsama piirkonna (A2) ja mägipiirkonna (A2a) kohta kohustuslik.

(3)  Vabatahtlik teave.

(4)  Belgia, Madalmaad ja Austria võivad lisada käesolevasse rubriiki punkti G/1c “pähklid”.

(5)  Saksamaa võib punktid 8c, 8d ja 8e ühendada.

(6)  Vabatahtlik nende liikmesriikide puhul, kes esitavad selle näitaja üldkalkulatsiooni piirkondlikul tasandil.”


II LISA

OTSUSE 2000/115/EÜ I LISA MUUDATUSED

1.

Põllumajandusettevõtte mõiste asendatakse järgmisega:

“PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTE

I.

Põllumajandussaadusi ja -tooteid tootev või vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1782/2003 (1) maad, mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes hoidev tehniline ja majanduslik üksus, millel on ühtne juhtimine. Põllumajandusettevõte võib pakkuda täiendavaid (põllumajandusega mitte seotud) tooteid ja teenuseid.

2.

Põllumajandusettevõtte selgitavale märkusele lisatakse järgmine punkt 1.4:

“1.4.

2003. aasta ühise põllumajanduspoliitika reformiga lülitati põllumajandusliku tegevuse hulka “maa heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes hoidmine” (määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikkel 2). Põllumajandustootjatel ei pea ühtsele otsemaksete kavale juurdepääsu saamiseks olema selle tegevuse kõrval ühtki teist tegevust.”

3.

Punkti C/6a selgitav märkus asendatakse järgmisega:

“Perekonnale ja sugulastele tehtud tasuta kingitused tuleb lugeda kodutarbimiseks. Selle näitaja all viidatud lõpptoode vastab põllumajanduslikus raamatupidamises kasutatava lõpptoodangu mõistele (st muude toodete toorainena kasutatavaid põllumajandussaadusi, näiteks loomasööta, ei loeta lõpptoodanguks).

50 % ei ole konkreetne piirmäär, vaid seda tuleb võtta suurusjärguna.”

4.

D osa muudetakse järgmiselt.

4.1.

D osa selgitavate märkuste kolmas lõik asendatakse järgmisega:

“Viljelusmaa hõlmab põllukultuuride kategooriaid D/1–D/20, D/23–D/35, kesa, mille suhtes ei kohaldata subsiidiume (D/21), ja kesa, mille suhtes kohaldatakse subsiidiume ja mis ei ole majanduslikus kasutuses (D/22).”

4.2.

Punkti D/22 pealkiri asendatakse järgmisega:

4.3.

Punkti D/22 mõiste asendatakse järgmisega:

“I.

Alad, mida ei kasutata enam tootmise eesmärkidel ja mille eest on põllumajandusettevõttel õigus saada rahalist toetust. See hõlmab alasid, mida vastavalt määrusele (EÜ) nr 1782/2003 (või kõige hiljutisemale õigusaktile) enam ei kasutata tootmise eesmärgil, mida hoitakse heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes ja millele kohaldatakse ühtset otsemakset või tootmisest kõrvale jäetud maa toetusõigusi. Kui on olemas samalaadsed riiklikud kavad, märgitakse need alad samuti käesoleva punkti alla.

Alad, mis on jäänud maa-ala tootmisest kõrvale pikemaks ajaks kui viis aastat ja mis on hõlmatud selliste kavadega, mis ei kohusta hoidma häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi, tuleks märkida kategooriate H/1 + H/3 alla.”

5.

Lisatakse järgmine punkt F/3:

“F/3   Püsirohumaad ja heinamaad, mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil ja mille suhtes kohaldatakse subsiidiume.

I.

Püsirohumaad ja heinamaad, mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil ja mida hoitakse vastavalt määrusele (EÜ) nr 1782/2003 (või kõige hiljutisemale õigusaktile) heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes ning millele kohaldatakse ühtset otsemakset.”

6.

I osa muudetakse järgmiselt.

6.1.

I osa pealkiri asendatakse järgmisega:

6.2.

Punkti I/8 pealkiri asendatakse järgmisega:

6.3.

Punktis I/8 asendatakse alapunktid a ja b järgmistega:

“a)

Alad, mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil ja millele kohaldatakse subsiidiume (esitatud kategooriate D/22 ja F/3 all);

b)

muul otstarbel kui toiduks kasutatava põllumajandusliku tooraine (nt raps, puud, põõsad jne, sealhulgas läätsed, kikerherned ja hiireherned; esitatud kategooriate D ja G all) tootmiseks kasutatavad alad.

6.4.

Punkti I/8 mõiste asendatakse järgmisega:

“I.

Alad, mida ei kasutata enam tootmise eesmärkidel ja mille osas on põllumajandusettevõttel õigus saada rahalist toetust. See hõlmab alasid, mida vastavalt määrusele (EÜ) nr 1782/2003 (või kõige hiljutisemale õigusaktile) enam ei kasutata tootmise eesmärgil, mida hoitakse heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes ja millele kohaldatakse ühtset osamakset või tootmisest kõrvale jäetud maa toetusõigusi. Kui on olemas samalaadsed riiklikud kavad, märgitakse need alad samuti käesoleva punkti alla.”


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 1.”


Top