EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0041

2006/41/EÜ: Nõukogu otsus, 24. jaanuar 2006 , makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale

OJ L 25, 28.1.2006, p. 28–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 334M , 12.12.2008, p. 773–779 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 198 - 200
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 198 - 200
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 70 - 72

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/41(1)/oj

28.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 25/28


NÕUKOGU OTSUS,

24. jaanuar 2006,

makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale

(2006/41/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 308,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsusega 97/787/EÜ (2) nägi nõukogu ette erakorralise finantsabi Armeeniale ja Gruusiale pikaajaliste laenude ja toetustena.

(2)

Otsusega 2000/244/EÜ nägi nõukogu ette erakorralise finantsabi Tadžikistanile ja pikendas abi rakendusperioodi Armeenia ja Gruusia puhul aastani 2004.

(3)

Gruusia puhul pole abi eesmärke veel täies ulatuses saavutatud riigi mitterahuldava majanduspoliitilise keskkonna tõttu rakendusperioodi põhiosa jooksul.

(4)

Seetõttu eraldati ja maksti 65 miljoni euro suurusest toetusosast erakorralise finantsabina välja ainult 31,5 miljonit eurot.

(5)

Gruusia praegused ametivõimud on võtnud endale sihiks majanduse stabiliseerimise ja struktuurireformid, mida Rahvusvaheline Valuutafond toetab kolmeaastase programmiga vaesuse vähendamise ja majanduskasvu toetamise vahendi raames, mis kogusummas 98 miljonit Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikut kiideti heaks 4. juunil 2004. Seejärel leppisid Pariisi Klubi võlausaldajad 21. juulil 2004. aastal kokku Gruusia kahepoolse riikliku võla ümberstruktureerimises vastavalt Houstoni tingimustele.

(6)

16. juunil 2004 Brüsselis peetud rahastajate konverentsil leidis Gruusia uus valitsus rahvusvaheliselt üldsuselt laialdast toetust.

(7)

2004. aasta juunis kiitis Maailmapank heaks 24 miljoni USA dollari suuruse reformide toetamise programmi ning jätkab Gruusia toetamist riikidevahelise partnerluse strateegia alusel vaesuse vähendamise toetusmeetmete kaudu.

(8)

Gruusia ametivõimud on kinnitanud oma kavatsust pidada kinni ühenduse võla varajase tagasimaksmise kohustusest, eesmärgiga parandada võla jätkusuutlikkust.

(9)

Kuna EÜ–Gruusia suhete arendamise aluseks on Euroopa naabruspoliitika, mille eesmärk on tagada sügavam majanduslik integratsioon, peetakse ühenduse toetust valitsuse majandusreformiprogrammile asjakohaseks.

(10)

Erakorralise finantsabi sidumata toetusosaga võrdse summa eraldamine, mis toetaks riigi majandusreforme ning aitaks vähendada välisvõlga, on ühenduse asjakohane panus vaesuse vähendamise ja majanduskasvu toetamise strateegiate rakendamisel Gruusias.

(11)

Et tagada käesoleva makromajandusliku finantsabiga seotud ühenduse finantshuvide tõhus kaitse, peab Gruusia ette nägema kohased meetmed antud abiga seotud pettuse, korruptsiooni ja muu eeskirjade eiramise ärahoidmiseks ja selle vastu võitlemiseks, samuti komisjonipoolse kontrollimise ja kontrollikoja poolt läbi viidavate auditite toimumise.

(12)

Komisjoni talitused koos nõuetekohaselt volitatud ekspertidega viisid oktoobris 2004 Gruusia rahandusministeeriumis ja Gruusia Keskpangas läbi raharingluse ja halduskorra hindamise, et teha kindlaks, kas on olemas usaldusväärse finantsjuhtimise mehhanismid.

(13)

Abitoetuse andmine ei piira eelarvepädeva institutsiooni volitusi.

(14)

Komisjon on enne ettepaneku esitamist konsulteerinud majandus- ja rahanduskomiteega.

(15)

Asutamislepingus ei nähta käesoleva otsuse vastuvõtmiseks ette muid volitusi peale artiklis 308 sätestatute,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Ühendus annab Gruusiale otsetoetuste vormis makromajanduslikku finantsabi maksimumsummas 33,5 miljonit eurot, eesmärgiga toetada majandusreforme ja aidata riigil parandada võla jätkusuutlikkust.

2.   Ühenduse makromajandusliku finantsabi andmist haldab komisjon, konsulteerides majandus- ja rahanduskomiteega ja järgides täielikult Rahvusvahelise Valuutafondi ja Gruusia vahel sõlmitud kokkuleppeid.

3.   Ühenduse makromajanduslikku finantsabi antakse kaks aastat alates esimesest päevast pärast käesoleva otsuse jõustumist. Kui olukord seda nõuab, võib komisjon pärast majandus- ja rahanduskomiteega konsulteerimist siiski otsustada abiperioodi pikendada maksimaalselt ühe aasta võrra.

Artikkel 2

1.   Komisjonil on volitused pärast majandus- ja rahanduskomiteega konsulteerimist Gruusia valitsusega kokku leppida abiga seotud majanduspoliitikas ja finantstingimustes ning sätestada need vastastikuse mõistmise memorandumis. Nimetatud tingimused peavad olema vastavuses Rahvusvahelise Valuutafondi ja Gruusia vaheliste kokkulepetega.

2.   Ühenduse abi rakendamise ajal jälgib komisjon ühenduse käesoleva makromajandusliku abi seisukohast oluliste raharingluse, halduskorra ning sisemiste ja väliste kontrollimehhanismide usaldusväärsust Gruusias.

3.   Komisjon kontrollib regulaarselt, et valitsuse majanduspoliitika oleks kooskõlas käesoleva abi eesmärkidega ja et kokkulepitud majanduspoliitikast ja finantstingimustest peetaks kinni.

Artikkel 3

1.   Toetussumma makstakse Gruusiale vähemalt kahes osas, niivõrd kui tema netovõlg ühenduse ees on vähenenud reeglina vähemalt sama palju.

2.   Esimene osa toetusest makstakse välja Rahvusvahelise Valuutafondi poolt vaesuse vähendamise ja majanduskasvu toetamise vahendi raames toetatava majandusprogrammi rahuldava rakendamise alusel.

Teine ja mis tahes järgnevad osamaksed tehakse Rahvusvahelise Valuutafondi toetatava majandusprogrammi ja artikli 2 lõikes 1 osutatud vastastikuse mõistmise memorandumis ette nähtud muude meetmete rahuldava rakendamise alusel ning mitte varem kui kolme kuu möödudes eelmise osamakse tegemisest.

3.   Raha kantakse Gruusia Keskpanka. Raha lõppsaaja on Gruusia rahandusministeerium.

Artikkel 4

Käesoleva abi rakendamine toimub vastavalt nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrusele (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust, (3) ja selle rakenduseeskirjadele. Eelkõige artikli 2 lõikes 1 osutatud vastastikuse mõistmise memorandumis sätestatakse Gruusia võetavad asjakohased meetmed käesoleva abiga seotud pettuse, korruptsiooni ja mis tahes muu eeskirjade eiramise vältimiseks ja selle vastu võitlemiseks. Samuti sätestatakse memorandumis komisjoni, kaasa arvatud Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) poolne kontrolltegevus, koos õigusega kohapealseid kontrolle ja inspekteerimisi läbi viia, ning vajadusel Euroopa Kontrollikoja poolt läbi viidav kohapealne audit.

Artikkel 5

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule vähemalt kord aastas enne septembrit aruande, milles sisaldub hinnang käesoleva otsuse rakendamise kohta eelnenud aastal.

Artikkel 6

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 24. jaanuar 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

K.-H. GRASSER


(1)  Arvamus on esitatud 15. detsembril 2005 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  EÜT L 322, 25.11.1997, lk 37. Otsust on muudetud otsusega 2000/244/EÜ (EÜT L 77, 28.3.2000, lk 11).

(3)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.


Top