EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0027

Komisjoni määrus (EÜ) nr 27/2006, 10. jaanuar 2006 , millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Saksamaa sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks

OJ L 6, 11.1.2006, p. 15–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 30/05/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/27/oj

11.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 6/15


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 27/2006,

10. jaanuar 2006,

millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Saksamaa sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EMÜ) nr 2131/93 (2) sätestatakse sekkumisametite valduses oleva teravilja müümise kord ja tingimused.

(2)

Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3002/92 (3) kehtestatakse üksikasjalikud ühiseeskirjad sekkumisvarust pärit toodete kasutamise ja sihtkoha kontrollimiseks.

(3)

Praegust turuolukorda arvesse võttes tuleks kuulutada välja alaline pakkumismenetlus Saksamaa sekkumisameti valduses oleva 500 000 tonni pehme nisu eksportimiseks.

(4)

Toimingute ja nende järelevalve nõuetekohase teostamise tagamiseks tuleb sätestada erikord. Selleks tuleks sätestada tagatiste esitamise kava, millega tagatakse eesmärkide saavutamine, ilma et ettevõtjatele tekiks sellest ülemääraseid kulutusi. Sellest tulenevalt tuleks kehtestada erandid teatavatest eeskirjadest, eriti määruses (EMÜ) nr 2131/93 sätestatud eeskirjadest.

(5)

Reimpordi ennetamiseks tuleks piirata käesoleva pakkumismenetluse raames toimuvat eksporti ning lubada seda vaid teatavatesse kolmandatesse riikidesse.

(6)

Süsteemi juhtimise ajakohastamist silmas pidades tuleks komisjoni nõutavad andmed saata elektronpostiga.

(7)

Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Saksamaa sekkumisamet kuulutab välja alalise pakkumismenetluse oma valduses oleva pehme nisu eksportimiseks vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2131/93, kui käesolevas määruses pole sätestatud teisiti.

Artikkel 2

Pakkumismenetlus hõlmab kuni 500 000 tonni pehme nisu eksportimist kolmandatesse riikidesse, välja arvatud Albaania, Bulgaaria, Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Bosnia ja Hertsegoviina, Liechtenstein, Rumeenia, Serbia ja Montenegro (4) ning Šveits.

Artikkel 3

1.   Käesoleva määruse kohaselt toimuva ekspordi suhtes ei kohaldata eksporditoetust, ekspordimaksu ega igakuist hinnatõusu.

2.   Määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 8 lõiget 2 ei kohaldata.

3.   Määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 16 kolmandast taandest olenemata makstakse ekspordil pakkumises märgitud hind ilma kuise tõusuta.

Artikkel 4

1.   Ekspordilitsentsid kehtivad väljaandmise kuupäevast määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 9 tähenduses kuni väljaandmisele järgneva neljanda kuu lõpuni.

2.   Käesoleva määrusega välja kuulutatud pakkumismenetluse raames esitatavatele pakkumistele ei või lisada komisjoni määruse (EÜ) nr 1291/2000 (5) artikli 49 kohaselt esitatavaid ekspordilitsentsi taotlusi.

Artikkel 5

1.   Erandina määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 7 lõikest 1 lõpeb esimese osalise pakkumismenetluse raames pakkumiste esitamise tähtaeg 12. jaanuaril 2006 kell 9.00 (Brüsseli aja järgi).

Järgmiste osaliste pakkumismenetluste raames lõpeb pakkumiste esitamine igal neljapäeval kell 9.00 (Brüsseli aja järgi), välja arvatud 13. aprillil 2006, 25. mail 2006 ning 15. juunil 2006, kuna nendel nädalatel pakkumismenetlusi läbi ei viida.

Viimase osalise pakkumismenetluse raames lõpeb pakkumiste esitamine 22. juunil 2006 kell 9.00 (Brüsseli aja järgi).

2.   Pakkumised tuleb saata Saksamaa sekkumisametile järgmisel aadressil:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Faks 1: (49 228) 68 45 39 85

Faks 2: (49 228) 68 45 32 76

Artikkel 6

Sekkumisamet, ladustaja ja edukas pakkuja võtavad eduka pakkuja taotluse korral ühisel kokkuleppel, taotleja soovile vastavalt kas enne laost äraviimist või laost äraviimise ajal kontrollanalüüsi jaoks ühiselt vähemalt iga 500 tonni kohta ühe võrdlusproovi ja analüüsivad neid proove. Sekkumisametit võib esindada volinik, tingimusel et ta ei ole ladustaja.

Kontrollanalüüsi jaoks ettenähtud võrdlusproovid võetakse ja neid analüüsitakse seitsme tööpäeva jooksul pärast eduka pakkuja vastavat taotlust või kolme tööpäeva jooksul, kui proovid võetakse laost äraviimise ajal.

Vaidluse korral saadetakse analüüsitulemused elektrooniliste sidekanalite kaudu komisjonile.

Artikkel 7

1.   Edukas pakkuja peab võtma partii vastu sellisena, kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet:

a)

on pakkumismenetluse teadaandes märgitud kvaliteedist parem;

b)

on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest parem, kuid pakkumismenetluse teadaandes kirjeldatud kvaliteedist halvem, sellisel juhul peab edukas pakkuja võtma partii vastu sellisena, kui kõrvalekalded kõnealustest kriteeriumitest ei ületa järgmisi piire:

üks kilogramm hektoliitri kohta mahukaalu puhul, mis ei tohi siiski olla väiksem kui 75 kg/hl,

üks protsent niiskusesisalduse puhul,

pool protsenti komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000 (6) lisa punktides B.2 ja B.4 kindlaksmääratud lisandite puhul,

pool protsenti komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000 lisa punktis B.5 kindlaksmääratud lisandite puhul nii, et väliste haigustunnustega terade ja tungalterade lubatud protsendimäär jääb samaks.

2.   Kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest parem, kuid pakkumiskutse teadaandes kirjeldatud kvaliteedist halvem, ning kõrvalekalded ületavad lõike 1 punktis b sätestatud piire, võib edukas pakkuja:

a)

võtta partii vastu sellisena

b)

või keelduda asjaomase partii vastuvõtmisest.

Esimese taande punktis b kirjeldatud juhul vabastatakse edukas pakkuja kõikidest asjaomase partiiga seotud kohustustest ning tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on I lisas esitatud vormi kasutades teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

3.   Kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest halvem, ei tohi edukas pakkuja asjaomast partiid ära viia. Edukas pakkuja vabastatakse kõikidest asjaomase partiiga seotud kohustustest ja tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on I lisas esitatud vormi kasutades teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

Artikkel 8

Artikli 7 lõike 2 esimese taande punktis b ja lõikes 3 kirjeldatud juhtudel võib edukas pakkuja taotleda, et sekkumisamet eraldaks talle sekkumisvarudest ilma lisatasuta teise partii ettenähtud kvaliteediga pehmet nisu. Sel juhul tagatist ei vabastata. Partii tuleb asendada kolme päeva jooksul pärast eduka pakkuja vastavat taotlust. Edukas pakkuja teatab I lisas esitatud vormi kasutades sellest viivitamata komisjonile.

Kui edukas pakkuja ei ole saanud pärast korduvaid asendamisi ettenähtud kvaliteediga asenduspartiid ühe kuu jooksul alates tema vastavast taotlusest, vabastatakse ta kõikidest kohustustest ning tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on I lisas esitatud vormi kasutades teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

Artikkel 9

1.   Kui pehme nisu viiakse ära enne artiklis 6 ettenähtud analüüsi tulemuste teadasaamist, kannab alates partii äraviimisest kogu riski edukas pakkuja, ilma et see piiraks eduka pakkuja õiguste kaitset ladustaja suhtes.

2.   Kui välja arvata artikli 7 lõikes 3 nimetatud juhus, kannab 500 tonni suurusi koguseid käsitlevate analüüside puhul artikliga 6 ettenähtud proovide võtmise ja analüüsi läbiviimise kulud (kuid mitte ümberpaigutamiskulud) Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfond (EAGGF). Ümberpaigutamisega ja eduka pakkuja poolt taotletavate lisaanalüüsidega seotud kulud kannab edukas pakkuja.

Artikkel 10

Erandina määruse (EMÜ) nr 3002/92 artiklist 12 tehakse käesolevale määrusele vastava pehme nisu müügiga seotud dokumentidesse ning eriti ekspordilitsentsidesse, määruse (EMÜ) nr 3002/92 artikli 3 lõike 1 punktis b nimetatud väljaviimiskorraldusse, ekspordideklaratsiooni ja vajaduse korral kontrolleksemplari T5 üks II lisas nimetatud kannetest.

Artikkel 11

1.   Määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 13 lõike 4 kohaselt esitatud tagatis vabastatakse kohe, kui edukatele pakkujatele on väljastatud ekspordilitsentsid.

2.   Erandina määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 17 lõikest 1 kaetakse eksportimise kohustus tagatisega, mille summa on võrdne pakkumismenetluse päeval kehtiva hinna ja määratud hinna vahega ega ole kunagi madalam kui 25 eurot tonni kohta. Pool sellest summast esitatakse ekspordilitsentsi väljastamisel ja ülejäänu enne teravilja äraviimist.

Artikkel 12

Saksamaa sekkumisamet teavitab komisjoni saadud pakkumistest elektroonilisel kujul hiljemalt kahe tunni jooksul pärast pakkumiste esitamise tähtaja lõppu. Selline teavitamine peab toimuma III lisas esitatud vormil.

Artikkel 13

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. jaanuar 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 191, 31.7.1993, lk 76. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 749/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 10).

(3)  EÜT L 301, 17.10.1992, lk 17. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 770/96 (EÜT L 104, 27.4.1996, lk 13).

(4)  Sh Kosovosse, nagu seda määratletakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis nr 1244.

(5)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1.

(6)  EÜT L 100, 20.4.2000, lk 31.


I LISA

Teatis saksamaa sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksporti käsitleva alalise pakkumismenetluse kohastest partiidest keeldumise või nende asendamise taotlemise kohta

Määrus (EÜ) nr 27/2006

Eduka pakkuja nimi:

Pakkumise kuupäev:

Eduka pakkuja partiist keeldumise kuupäev:


Partii number

Kogus (tonnides)

Silohoidla aadress

Ülevõtmisest keeldumise põhjus

 

 

 

mahukaal (kg/hl)

kasvama läinud terade protsent

mitmesuguste lisandite protsent (Schwarzbesatz)

laitmatu kvaliteediga põhiteravilja hulka mittekuuluvate koostisosade protsent

muu


II LISA

Artiklis 10 nimetatud kanded

:

hispaania keeles

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 27/2006

:

tšehhi keeles

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 27/2006

:

taani keeles

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 27/2006

:

saksa keeles

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 27/2006

:

eesti keeles

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 27/2006

:

kreeka keeles

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2006

:

inglise keeles

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 27/2006

:

prantsuse keeles

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 27/2006

:

itaalia keeles

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 27/2006

:

läti keeles

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 27/2006

:

leedu keeles

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 27/2006

:

ungari keeles

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 27/2006/EK rendelet

:

hollandi keeles

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 27/2006

:

poola keeles

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 27/2006

:

portugali keeles

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 27/2006

:

slovaki keeles

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 27/2006

:

sloveeni keeles

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 27/2006

:

soome keeles

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 27/2006

:

rootsi keeles

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 27/2006.


III LISA

Alaline pakkumismenetlus Saksamaa sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks

Vorm (1)

Määrus (EÜ) nr 27/2006

1

2

3

4

5

6

7

Pakkuja järjekorranumber

Partii number

Kogus (tonnides)

Pakkumishind

(EUR/t) (2)

Hinnatõus (+)

Hinnalangus (–)

(eurodes tonni kohta)

(registreerimiseks)

Kaubanduslikud kulud (3)

(eurot tonni kohta)

Sihtkoht

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

jne

 

 

 

 

 

 


(1)  Edastada põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadile (D/2).

(2)  See hind sisaldab pakkumises käsitletud partiiga seotud hinnatõuse ja -langusi.

(3)  Kaubanduslikud kulud hõlmavad teenuseid ja kindlustust pärast sekkumislaost väljumist kuni FOB-eksportsadamani, välja arvatud transpordikulud. Tabelis toodud kulud on saadud sekkumisameti alalisele pakkumismenetlusele eelnenud kvartali tegelike keskmiste kulude alusel ja väljendatud eurodes tonni kohta.


Top