EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0926

2005/926/EÜ: Komisjoni otsus, 21. detsember 2005 , madala patogeensusega klassikalise lindude katku täiendavate tõrjemeetmete kehtestamise kohta Itaalias ning otsuse 2004/666/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2005) 5566) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 349M , 12.12.2006, p. 697–707 (MT)
OJ L 337, 22.12.2005, p. 60–70 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 067 P. 258 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 067 P. 258 - 268

No longer in force, Date of end of validity: 23/09/2007; kehtetuks tunnistatud 32007D0638

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/926/oj

22.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/60


KOMISJONI OTSUS,

21. detsember 2005,

madala patogeensusega klassikalise lindude katku täiendavate tõrjemeetmete kehtestamise kohta Itaalias ning otsuse 2004/666/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 5566)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/926/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavate veterinaarkontrollide kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, (2) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 19. mai 1992. aasta direktiivi 92/40/EMÜ, millega kehtestatakse klassikalise lindude katku tõrjemeetmed, (3) eriti selle artiklit 16,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (4) eriti selle artikli 4 lõiget 3 ja artikli 13 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni 12. detsembri 2002. aasta otsusele 2002/975/EÜ madala patogeensusega klassikalise lindude katku tõrjemeetmeid täiendava vaktsineerimise kohta Itaalias ja teatavate liikumist käsitlevate tõrjemeetmete kohta (5) viidi teatavates Põhja-Itaalia osades läbi vaktsineerimiskava madala patogeensusega klassikalise lindude katku viiruse alatüübi H7N3 tõrjeks. Rakendati nakatunud ja vaktsineeritud lindude eristamise (DIVA) strateegiat, kasutades nakatunud ja vaktsineeritud lindude vahel vahetegemiseks H7N1 alatüübi heteroloogilist vaktsiini.

(2)

Komisjoni 29. septembri 2004. aasta otsusega 2004/666/EÜ madala patogeensusega klassikalise lindude katku tõrjemeetmeid täiendava vaktsineerimise kohta Itaalias ja teatavate liikumist käsitlevate tõrjemeetmete kohta ning otsuse 2002/975/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (6) kiideti heaks uus vaktsineerimiskava väiksemal alal Itaalias võrreldes otsuse 2002/975/EÜ kohase vaktsineerimiskavaga. Kõnealune uus vaktsineerimiskava viiakse läbi bivalentse vaktsiiniga, mis kaitseb nii tüübi H5 kui ka H7 eest. Selliselt vaktsineeritakse vähemalt 31. detsembrini 2005. Nimetatud otsuses sätestati ka vaktsineerimispiirkonnast toodud ja/või pärinevate eluskodulindude ja haudemunade ühendusesisese kaubanduse keeld ning vaktsineeritud kodulindude värske liha ühendusesisese kaubanduse tingimused vastavalt otsuse 2004/666/EÜ artiklile 3.

(3)

Otsuses 2004/666/EÜ sätestatud vaktsineerimiskava tulemused, mille kohta anti aru mitmetel toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee istungitel, olid üldiselt head.

(4)

Olukorra paranemise tõttu otsusega 2004/666/EÜ kehtestatud vaktsineerimispiirkonnas ning pidades silmas suurenenud kogemust asjaomasel vaktsineerimisel, tuleks teatavate tingimuste täitmise korral lubada haudemunade ja ühepäevaste tibude lähetamine Itaaliast.

(5)

Pidades silmas konkreetset klassikalise lindude katku sissetoomise ohtu kõnealustes Itaalia piirkondades ning muudetud vaktsineerimisprogrammi, millest Itaalia teavitas 2005. aasta 23. juuni kirjas, on kohane jätkata vaktsineerimist haiguse sissetoomise suurema ohuga piirkondades. Lisaks tuleks nii vaktsineerimispiirkonnas kui ka selle ümbruses teostada intensiivset seiret ja järelevalvet.

(6)

Proovide võtmise ja testimise erikorda tuleks rakendada ka tapalindude suhtes.

(7)

Ühenduse õigusaktide selguse huvides on asjakohane tunnistada kehtetuks otsus 2004/666/EÜ ning asendada see käesoleva otsusega.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Vaktsineerimiskava heakskiitmine

1.   Kiidetakse heaks klassikalise lindude katku vastase vaktsineerimise muudetud kava (“vaktsineerimiskava”), mille Itaalia esitas komisjonile 23. juunil 2005. aastal.

Vaktsineerimiskava viiakse läbi bivalentse vaktsiiniga I lisas loetletud piirkondades (“vaktsineerimispiirkond”). Vaktsineerimiskava rakendatakse tõhusalt.

2.   Vaktsineerimiskavas sätestatud intensiivset seiret ja järelevalvet teostatakse vaktsineerimispiirkonnas ja III lisas loetletud piirkondades.

Artikkel 2

Eluskodulindude, haudemunade, ühepäevaste tibude ja värske kodulinnuliha liikumispiirangud

Eluskodulindude, haudemunade, ühepäevaste tibude ja värske kodulinnuliha liikumispiiranguid vedudel vaktsineerimispiirkonda, sealt välja, vaktsineerimispiirkonna sees ning vaktsineerimiskava tingimuste kohaselt kehtestatud piiranguvööndis asuvatest kodulinnukasvandustest kohaldatakse vastavalt käesoleva otsuse artiklitele 3–9.

Artikkel 3

Eluskodulindude, haudemunade ja ühepäevaste tibude lähetamispiirangud

Itaaliast ei lähetata vaktsineerimispiirkonna kodulinnukasvandustest või vaktsineerimiskava tingimuste kohaselt kehtestatud piiranguvööndis asuvatest kodulinnukasvandustest toodud ja/või pärinevaid eluskodulinde, haudemune ega ühepäevaseid tibusid.

Artikkel 4

Tapalindude lähetamispiirangute erandid

1.   Erandina artiklist 3 võib vaktsineerimispiirkonna kodulinnukasvandustest toodud ja/või pärinevaid tapalinde Itaaliast lähetada, kui linnud

a)

tuuakse kodulinnukasvandustest, mis ei asu vaktsineerimiskava tingimuste kohaselt kehtestatud piiranguvööndis;

b)

pärinevad kodulinnukarjadest, mida on korrapäraselt kontrollitud ja mis on andnud klassikalise lindude katku suhtes testimisel negatiivse tulemuse, kusjuures erilist tähelepanu pööratakse sentinellitibudele;

c)

pärinevad kodulinnukarjadest, mida ametlik veterinaararst on kliiniliselt kontrollinud 48 tunni jooksul enne pealelaadimist, pöörates erilist tähelepanu sentinellitibudele;

d)

pärinevad kodulinnukarjadest, mida on riiklikus klassikalise lindude katku laboris klassikalise lindude katku suhtes seroloogiliselt testitud ning käesoleva otsuse II lisas sätestatud proovide võtmise ja testimise korda kasutades on saadud tulemusi, mis on klassikalise lindude katku suhtes negatiivsed;

e)

saadetakse otse tapamajja ning tapetakse viivitamatult pärast saabumist.

2.   Kodulinnukarjade testimisel vastavalt lõike 1 punktile b kasutatakse järgmiseid teste:

a)

vaktsineeritud lindude puhul väljatöötatud kaudset immunofluorestsentstesti (iIFA-test);

b)

vaktsineerimata lindude puhul

i)

hemaglutinatsiooni inhibitsiooni testi (HI);

ii)

agar-geeli immuundifusioontesti (AGID);

iii)

agar-geeli immuundifusioontesti (ELISA) või

iv)

vajaduse korral iIFA-testi.

Artikkel 5

Haudemunade lähetamispiirangute erandid

Erandina artiklist 3 võib vaktsineerimispiirkonna kodulinnukasvandustest toodud ja/või pärinevaid haudemune Itaaliast lähetada, kui need

a)

tuuakse kodulinnukasvandustest, mis ei asu vaktsineerimiskava tingimuste kohaselt kehtestatud piiranguvööndis;

b)

tuuakse kodulinnukarjadelt, mida on korrapäraselt kontrollitud ja artikli 4 lõikes 2 sätestatud testimisel on saadud tulemusi, mis on klassikalise lindude katku suhtes negatiivseid;

c)

on enne kodulinnukasvandusest lähetamist desinfitseeritud;

d)

veetakse otse sihthaudejaama;

e)

haudejaam suudab tagada haudemunade jälgitavuse, registreerides haudemunade päritolukasvandused ja neist munadest hautud ühepäevaste tibude edasisaatmise sihtpunktid.

Artikkel 6

Ühepäevaste tibude lähetamispiirangute erand

Erandina artiklist 3 võib vaktsineerimispiirkonna kodulinnukasvandustest toodud ja/või pärinevaid ühepäevaseid tibusid Itaaliast lähetada, kui need on saadud artikli 5 nõuetele vastavatest haudemunadest.

Artikkel 7

Eluskodulindude, haudemunade ja ühepäevaste tibude saadetiste veterinaartõendid

Itaaliast lähetatavatel eluskodulindude, haudemunade ja ühepäevaste tibude saadetistel peab olema veterinaartõend märkega: “saadetise loomatervishoiunõuded vastavad komisjoni otsusele 2005/926/EÜ”.

Artikkel 8

Värske linnuliha lähetamispiirangud ja erimärgistus

1.   Artiklis 2 nimetatud värske kodulinnuliha märgistatakse vastavalt lõike 2 nõuetele ja seda ei lähetata Itaaliast, kui asjaomane liha on saadud

a)

kodulinnukasvandustest, mis asuvad vaktsineerimiskava tingimuste kohaselt kehtestatud piiranguvööndis;

b)

klassikalise lindude katku vastu vaktsineeritud kodulindudelt;

c)

klassikalise lindude katku suhtes seropositiivsetelt kodulinnukarjadelt, mis on määratud ametliku järelevalve all tapmisele vastavalt vaktsineerimiskavale.

2.   Lõikes 1 osutatud värske linnuliha märgistatakse eriomase tervise- või eristusmärgiga, mida ei ole võimalik segamini ajada nõukogu direktiivi 71/118/EMÜ (7) I lisa XII peatüki kohase tervisemärgiga ja mis ei ole ovaalne. Sellel märgil peab olema kasvanduse kinnitusnumber, kuid mitte tähed C.E.

Artikkel 9

Värske kodulinnuliha lähetamispiirangute erand

Erandina artikli 8 lõike 1 punktist b võib Itaaliast lähetada klassikalise lindude katku vastu alatüüpide (H7N1) ja (H5N9) heteroloogilise vaktsiiniga vaktsineeritud kalkunite ja kanade värsket liha juhul, kui see on saadud kalkunitelt ja kanadelt:

a)

kes pärinevad kodulinnukarjadest, mida on korrapäraselt kontrollitud ja mis on andnud klassikalise lindude katku suhtes testimisel negatiivse tulemuse, kusjuures erilist tähelepanu pööratakse sentinellitibudele;

b)

kes pärinevad kodulinnukarjadest, mida ametlik veterinaararst on kliiniliselt kontrollinud 48 tunni jooksul enne pealelaadimist, pöörates erilist tähelepanu sentinellitibudele;

c)

kes pärinevad kodulinnukarjadest, mida on riiklikus klassikalise lindude katku laboris klassikalise lindude katku suhtes seroloogiliselt testitud ning käesoleva otsuse II lisas sätestatud proovide võtmise ja testimise korda kasutades on saadud tulemusi, mis on klassikalise lindude katku suhtes negatiivsed;

d)

kes pärinevad kodulinnukarjadelt, mida on artikli 4 lõikes 2 sätestatud teste kasutades testitud ning klassikalise lindude katku suhtes on saadud negatiivseid tulemusi;

e)

keda hoitakse käesoleva artikli nõuetele mittevastavatest kodulinnukarjadest eraldi;

f)

kes saadetakse otse tapamajja ning tapetakse viivitamatult pärast saabumist.

Artikkel 10

Värske kalkuni- ja kanaliha veterinaartõend

Artiklis 9 sätestatud nõuetele vastava värske kalkuni- ja kanalihaga on kaasas direktiivi 71/118/EMÜ VI lisas ettenähtud veterinaartõend, mille IV punkti alapunktis a peab olema järgmine ametliku veterinaararsti kinnitus:

“eespool kirjeldatud kalkuniliha/kanaliha (8) vastab otsusele 2004/926/EÜ.

Artikkel 11

Pakendite ja transpordivahendite pesemine ja desinfitseerimine

Itaalia tagab, et I lisas kirjeldatud piirkonnas:

a)

kasutatakse toidumunade kogumiseks, ladustamiseks ja vedamiseks ainult ühekordselt kasutatavat pakendimaterjali või pakendimaterjali, mida saab tõhusalt pesta ning desinfitseerida;

b)

kõiki eluskodulindude, haudemunade, ühepäevaste tibude, värske kodulinnuliha ja linnusööda vedamiseks kasutatavaid transpordivahendeid puhastatakse ning desinfitseeritakse vahetult enne ja pärast iga vedu desinfitseerimisvahenditega ja -meetoditega, mis on saanud pädeva asutuse heakskiidu.

Artikkel 12

Aruanded

Itaalia esitab kuue kuu jooksul käesoleva otsuse kohaldamiskuupäevast ja edaspidi kuuekuuliste ajavahemike järel komisjonile aruande vaktsineerimiskava tõhususe kohta.

Artikkel 13

Kehtetuks tunnistamine

Otsus 2004/666/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 14

Kohaldamine

Käesolevat otsust kohaldatakse alates kümnendast päevast pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 15

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 21. detsember 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2004/41/EÜ (ELT L 157, 30.4.2004, lk 33); parandatud versioon (ELT L 195, 2.6.2004, lk 12).

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/33/EÜ (EÜT L 315, 19.11.2002, lk 14).

(3)  EÜT L 167, 22.6.1992, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(4)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(5)  EÜT L 337, 13.12.2002, lk 87. Otsust on viimati muudetud otsusega 2004/1599/EÜ (ELT L 50, 20.2.2004, lk 63).

(6)  ELT L 303, 30.9.2004, lk 35. Otsust on muudetud otsusega 2005/10/EÜ (ELT L 4, 6.1.2005, lk 15).

(7)  EÜT L 55, 8.3.1971, lk 23.

(8)  Mittevajalik maha tõmmata.”


I LISA

VAKTSINEERIMISPIIRKOND, KUS VAKTSINEERITAKSE BIVALENTSE VAKTSIINIGA

Veneto piirkond

Verona provints

ALBAREDO D'ADIGE

 

ANGIARI

 

ARCOLE

 

BELFIORE

 

BONAVIGO

 

BOVOLONE

 

BUTTAPIETRA

 

CALDIERO

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

CASALEONE

 

CASTEL D'AZZANO

 

CASTELNUOVO DEL GARDA

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

CEREA

 

COLOGNA VENETA

 

COLOGNOLA AI COLLI

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

CONCAMARISE

 

ERBÈ

 

GAZZO VERONESE

 

ISOLA DELLA SCALA

 

ISOLA RIZZA

 

LAVAGNO

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

MINERBE

 

MONTEFORTE D'ALPONE

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

MOZZECANE

 

NOGARA

 

NOGAROLE ROCCA

 

OPPEANO

 

PALÙ

 

PESCHIERA DEL GARDA

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

POVEGLIANO VERONESE

 

PRESSANA

 

RONCO ALL'ADIGE

 

ROVERCHIARA

 

ROVEREDO DI GUÀ

 

SALIZZOLE

 

SAN BONIFACIO

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

SAN GIOVANNI LUPATOTO

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

SANGUINETTO

 

SAN MARTINO BUON ALBERGO

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

SAN PIETRO DI MORUBIO

 

SOAVE

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

SOMMACAMPAGNA

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

SONA

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

SORGÀ

 

TREVENZUOLO

 

VALEGGIO SUL MINCIO

 

VERONA

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

VERONELLA

 

VIGASIO

 

VILLAFRANCA DI VERONA

 

ZEVIO

 

ZIMELLA

 


Lombardia piirkond

Brescia provints

ACQUAFREDDA

 

ALFIANELLO

 

BAGNOLO MELLA

 

BASSANO BRESCIANO

 

BORGOSATOLLO

 

BRESCIA

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

CALCINATO

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

CALVISANO

 

CAPRIANO DEL COLLE

 

CARPENEDOLO

 

CASTENEDOLO

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

CIGOLE

 

DELLO

 

DESENZANO DEL GARDA

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

FIESSE

 

FLERO

 

GAMBARA

 

GHEDI

 

GOTTOLENGO

 

ISORELLA

 

LENO

 

LONATO

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

MANERBIO

 

MILZANO

 

MONTICHIARI

 

MONTIRONE

 

OFFLAGA

 

PAVONE DEL MELLA

 

PONCARALE

 

PONTEVICO

 

POZZOLENGO

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

PRALBOINO

 

QUINZANO D'OGLIO

 

REMEDELLO

 

REZZATO

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

SAN GERVASIO BRESCIANO

 

SAN ZENO NAVIGLIO

 

SENIGA

 

VEROLANUOVA

 

VEROLAVECCHIA

 

VISANO

 

Mantova provints

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

 

CAVRIANA

 

CERESARA

 

GOITO

 

GUIDIZZOLO

 

MARMIROLO

 

MEDOLE

 

MONZAMBANO

 

PONTI SUL MINCIO

 

ROVERBELLA

 

SOLFERINO

 

VOLTA MANTOVANA

 


II LISA

PROOVIDE VÕTMISE JA TESTIMISE KORD

1.   Sissejuhatus ja üldine kasutus

Väljatöötatud kaudse immunofluorestsentstesti (iIFA-test) eesmärk on eristada vaktsineeritud/viirusega nakatunud ja vaktsineeritud/viirusega nakatumata kalkuneid ja kanu DIVA (nakatunud ja vaktsineeritud lindude eristamine) vaktsineerimisstrateegia raames, kasutades epideemilisest viirusest valmistatud heteroloogilist vaktsiini.

2.   Testi kasutamine värske kalkuni- ja kanaliha lähetamiseks asjaomasest Itaalia vaktsineerimispiirkonnast

Itaaliast võib lähetada klassikalise lindude katku vastu vaktsineeritud kodulinnukarjadelt pärinevat liha juhul, kui tapmiseks mõeldud linde on hoitud samas hoones ja ametlik veterinaararst on seitse päeva enne tapmist võtnud vereproovi vähemalt kümnelt vaktsineeritud tapale määratud kalkunilt või kanalt.

Kui aga kodulinde on hoitud rohkem kui ühes rühmas või ruumis, valitakse proovivõtuks juhuslikult vähemalt 20 vaktsineeritud lindu kõikidest asjaomase linnukasvanduse rühmadest või ruumidest.

3.   Testi kasutamine Itaalia asjaomasest vaktsineerimispiirkonnast tapalindude lähetamiseks

Vaktsineerimispiirkonnast pärinevaid tapalinde võib Itaaliast välja saata tingimusel, et kui kõiki linde on hoitud ühes hoones, on ametlik veterinaararst seitse päeva enne lähetamist võtnud vereproovi vähemalt kümnelt vaktsineeritud tapale määratud kalkunilt või kanalt. Kui aga kodulinde on hoitud rohkem kui ühes rühmas või ruumis, valitakse proovivõtuks juhuslikult vähemalt 20 vaktsineeritud lindu kõikidest asjaomase linnukasvanduse rühmadest või ruumidest.


III LISA

VAKTSINEERIMISPIIRKONNAGA KÜLGNEV ALA, KUS TOIMUB INTENSIIVNE SEIRE JA JÄRELEVALVE

Lombardia piirkond

Bergamo provints

ANTEGNATE

 

BAGNATICA

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

BARBATA

 

BARIANO

 

BOLGARE

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

CALCINATE

 

CALCIO

 

CASTELLI CALEPIO

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

CAVERNAGO

 

CIVIDATE AL PIANO

 

COLOGNO AL SERIO

 

CORTENUOVA

 

COSTA DI MEZZATE

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

COVO

 

FARA OLIVANA CON SOLA

 

FONTANELLA

 

GHISALBA

 

GRUMELLO DEL MONTE

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

ISSO

 

MARTINENGO

 

MORENGO

 

MORNICO AL SERIO

 

PAGAZZANO

 

PALOSCO

 

PUMENENGO

 

ROMANO DI LOMBARDIA

 

SERIATE

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

TELGATE

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

TORRE PALLAVICINA

 

Brescia provints

AZZANO MELLA

 

BARBARIGA

 

BASSANO BRESCIANO

 

BERLINGO

 

BORGO SAN GIACOMO

 

BRANDICO

 

CASTEGNATO

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

CASTEL MELLA

 

CASTELCOVATI

 

CASTREZZATO

 

CAZZAGO SAN MARTINO

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

CHIARI

 

COCCAGLIO

 

COLOGNE

 

COMEZZANO-CIZZAGO

 

CORZANO

 

ERBUSCO

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

LOGRATO

 

LONGHENA

 

MACLODIO

 

MAIRANO

 

ORZINUOVI

 

ORZIVECCHI

 

OSPITALETTO

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

PALAZZOLO SULL'OGLIO

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

POMPIANO

 

PONTOGLIO

 

ROCCAFRANCA

 

RONCADELLE

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

ROVATO

piirkond, mis jääb kiirteest A4 lõuna poole

RUDIANO

 

SAN PAOLO

 

TORBOLE CASAGLIA

 

TRAVAGLIATO

 

TRENZANO

 

URAGO D'OGLIO

 

VILLACHIARA

 

Cremona provints

CAMISANO

 

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO

 

CASALETTO DI SOPRA

 

CASTEL GABBIANO

 

SONCINO

 

Mantova provints

ACQUANEGRA SUL CHIESE

 

ASOLA

 

BIGARELLO

 

CANNETO SULL'OGLIO

 

CASALMORO

 

CASALOLDO

 

CASALROMANO

 

CASTEL D'ARIO

 

CASTEL GOFFREDO

 

CASTELBELFORTE

 

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI

 

MARIANA MANTOVANA

 

PIUBEGA

 

PORTO MANTOVANO

 

REDONDESCO

 

RODIGO

 

RONCOFERRARO

 

SAN GIORGIO DI MANTOVA

 

VILLIMPENTA

 


Veneto piirkond

Padua provints

CARCERI

 

CASALE DI SCODOSIA

 

ESTE

 

LOZZO ATESTINO

 

MEGLIADINO SAN FIDENZIO

 

MEGLIADINO SAN VITALE

 

MONTAGNANA

 

OSPEDALETTO EUGANEO

 

PONSO

 

SALETTO

 

SANTA MARGHERITA D’ADIGE

 

URBANA

 

Verona provints

BEVILACQUA

 

BOSCHI SANT'ANNA

 

BUSSOLENGO

 

PESCANTINA

 

SOMMACAMPAGNA

piirkond, mis jääb kiirteest A4 põhja poole

SONA

piirkond, mis jääb kiirteest A4 põhja poole

Vicenza provints

AGUGLIARO

 

ALBETTONE

 

ALONTE

 

ASIGLIANO VENETO

 

BARBARANO VICENTINO

 

CAMPIGLIA DEI BERICI

 

CASTEGNERO

 

LONIGO

 

MONTEGALDA

 

MONTEGALDELLA

 

MOSSANO

 

NANTO

 

NOVENTA VICENTINA

 

ORGIANO

 

POIANA MAGGIORE

 

SAN GERMANO DEI BERICI

 

SOSSANO

 

VILLAGA

 


Top