EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2103

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2103/2005, 12. detsember 2005 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 3605/93 seoses statistiliste andmete kvaliteediga ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames

OJ L 337, 22.12.2005, p. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M , 29.6.2006, p. 243–248 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 166 - 171
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 166 - 171

No longer in force, Date of end of validity: 25/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2103/oj

22.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 2103/2005,

12. detsember 2005,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 3605/93 seoses statistiliste andmete kvaliteediga ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 104 lõike 14 kolmandat lõiku,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon peab esitama andmed, mis on vajalikud selleks, et kohaldada Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud protokolli ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse kohta. Komisjon ei kogu neid andmeid otseselt, vaid tugineb andmetele, mis on kõnealuse protokolli artikli 3 alusel liikmesriikide ametiasutuste poolt kogutud ja esitatud.

(2)

Komisjoni rolli statistikaasutusena täidab selles kontekstis komisjoni nimel Eurostat. Komisjoni talitusena, kes vastutab komisjoni kohustuseks olevate ühenduse statistika koostamisega seotud ülesannete täitmise eest, peab Eurostat tegutsema erapooletuse, usaldusväärsuse, asjakohasuse, kulutasuvuse, statistilise konfidentsiaalsuse ja läbipaistvuse põhimõtete kohaselt, nagu on sätestatud komisjoni 21. aprilli 1997. aasta otsuses 97/281/EÜ Eurostati ülesannete kohta ühenduse statistika koostamisel. (3) Komisjoni 25. mai 2005. aasta liikmesriikide ja ühenduse statistikaasutuste sõltumatust, terviklikkust ja vastutust käsitleva soovituse rakendamine liikmesriikide ja ühenduse statistikaasutuste poolt peaks tõhustama ametialase sõltumatuse, piisavate vahendite ja statistiliste andmete kvaliteedi põhimõtte elluviimist.

(3)

Nõukogu 22. novembri 1993. aasta määruses (EÜ) nr 3605/93 Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust käsitleva protokolli kohaldamise kohta (4) on esitatud asjakohased määratlused seoses ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlusega ning on ette nähtud ajakava valitsemissektori eelarvepuudujääki ja valitsemissektori võlga käsitlevate iga-aastaste andmete ning valitsemissektori muude iga-aastaste andmete esitamiseks komisjonile. Oma praeguses sõnastuses ei sisalda määrus sätteid, mis käsitlevad liikmesriikide esitatud andmete kvaliteedi hindamist või andmete esitamist komisjoni poolt.

(4)

Komisjoni ettepaneku põhjal võttis nõukogu (ECOFIN) 18. veebruaril 2003 vastu tegevusjuhised andmete kogumise ja esitamise kohta ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames, püüdes selgitada ja tõhustada nii liikmesriikide kui ka komisjoni tasandil menetlusi, mille alusel kogutakse ja esitatakse Euroopa arvepidamissüsteemi 1995 (ESA 95), (5) valitsemissektori arvepidamist ning eelkõige valitsemissektori eelarve puudujääki ja valitsemissektori võlga käsitlevaid andmeid ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames.

(5)

Ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames andmete esitamise tähtpäevade ülevaatamine peaks tagama täieliku kooskõla ESA andmete edastusprogrammi (6) tähtpäevadega kord kvartalis või kord aastas esitatavate valitsemissektori kulude ja tulude, bilansi, finantstehingute ja võla osas. Andmete esitamise tähtpäevade ülevaatamise eesmärk on lihtsustada liikmesriikide jaoks aruandekohustust ning ülevaatamine eeldab tulevikus ESA andmeedastusprogrammi komisjoni määrusega mõningate muudatuste tegemist.

(6)

Usaldus eelarvealase järelevalve vastu sõltub olulisel määral usaldusväärsest eelarvestatistikast. Äärmiselt oluline on määruse (EÜ) nr 3605/93 alusel liikmesriikide esitatud andmete ja protokolli kohaselt komisjoni poolt nõukogule esitatud andmete hea kvaliteet.

(7)

Vaja on täpsustada meetmeid, millega parandatakse ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames esitatavate valitsemissektori tegelike andmete kvaliteeti ning mis toetuvad parimatele olemasolevatele tavadele ning võimaldavad nõukogul ja komisjonil täita oma asutamislepingust tulenevaid kohustusi. Kvaliteedi hindamise põhikomponendid on sätestatud Euroopa statistikasüsteemi kvaliteedi kohta koostatud deklaratsioonis, mille statistikaprogrammi komitee võttis vastu 2001. aasta septembris.

(8)

Kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud proportsionaalsuspõhimõttega ei lähe käesolevas määruses ette nähtud meetmed, mis on vajalikud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames esitatud statistiliste andmete kvaliteedi statistikaalase järelevalve parandamise eesmärgi saavutamiseks, nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(9)

Eelarvestatistika koostamist reguleerivad põhimõtted, mis on sätestatud nõukogu 17. veebruari 1997. aasta määruses (EÜ) nr 322/97 ühenduse statistika kohta, (7) eriti erapooletuse, usaldusväärsuse, asjakohasuse ja läbipaistvuse põhimõtted.

(10)

Eurostat vastutab komisjoni nimel andmete kvaliteedi hindamise eest ja ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames kasutatavate andmete esitamise eest vastavalt komisjoni otsusele 97/281/EÜ.

(11)

Komisjoni ning liikmesriikide statistikaasutuste vahel tuleb luua püsiv dialoog, et tagada nii liikmesriikide esitatud tegelike andmete kui ka nende aluseks olevate ESA 95 alusel kogutud valitsemissektori arvepidamise andmete kvaliteet. Selleks võib komisjon korraldada nii korrapäraseid külastusi dialoogi pidamiseks kui ka võimalikke metodoloogilisi külastusi, parandades sel moel esitatud andmete kontrolli ning tagades jätkuva kindluse andmete kvaliteedi osas. Liikmesriigid peavad võimaldama komisjonile viivitamatu juurdepääsu teabele. Reegliks peaksid olema külastused dialoogi pidamiseks. Metodoloogilisi külastusi tuleks korraldada ainult siis, kui komisjon (Eurostat) tuvastab olulised ohud või võimalikud probleemid seoses andmete kvaliteediga, eelkõige seoses meetodite, põhimõtete ja liigitussüsteemidega, mida kohaldatakse andmete puhul, millest liikmesriigid on kohustatud teatama. Nimetatud võimalike metodoloogiliste külastuste läbiviimine tugineb kõikide asjakohaste foorumite vahelisel teabevahetusel, eelkõige koostööl majandus- ja rahanduskomiteega.

(12)

Liikmesriigid peavad esitama komisjonile üksikasjalikud loetelud nende meetodite, menetluste ja allikate kohta, mida kasutatakse tegelikku puudujääki ja võlga käsitlevate andmete ning nende aluseks olevate valitsemissektori arvepidamise andmete kogumiseks ESA 95 alusel, ning kõnealused loetelud ajakohastama ja üldsusele kättesaadavaks tegema.

(13)

Kui on kahtlusi valitsemissektori tehingu nõuetekohases arvepidamises või keerulistel või üldist huvi pakkuvatel juhtudel peab komisjon (Eurostat) vastu võtma kiireid otsuseid tehingu nõuetekohase arvepidamise kohta vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 2223/96.

(14)

Reegleid, millega määratakse kindlaks komisjoni (Eurostati) andmete esitamise kord, tuleb selgitada andmete esitamise tähtaja ning võimalike reservatsioonide ja muudatuste osas.

(15)

Esitatavate andmete ulatus tuleb viia kooskõlla liikmesriikide käesoleval ajal esitatavate andmetega. Üldisemalt tuleb määrust (EÜ) nr 3605/93 ajakohastada tegevusjuhiste rakendamisel omandatud kogemuste põhjal.

(16)

Määrust (EÜ) nr 3605/93 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 3605/93 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikkel 3 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 3

1.   Kavandatud valitsemissektori eelarve puudujääki ja valitsemissektori võla taset käsitlevad arvud tähendavad liikmesriikide poolt jooksvaks aastaks kehtestatud summasid. Tegemist peab olema kõige värskemate ametlike prognoosidega, milles võetakse arvesse kõige hilisemad eelarvet puudutavad otsused ning majandusarengu suunad ja väljavaated. Nimetatud arvud töötatakse välja võimaluse piires vahetult enne andmete esitamise tähtaega.

2.   Valitsemissektori eelarve tegelikku puudujääki ja valitsemissektori võla taset käsitlevad arvud tähendavad eelnenud aasta arvestuslikke, esialgseid, lõplikult kinnitamata või lõplikke tulemusi. Kavandatud ja tegelikud andmed peavad määratluste ja kontseptsioonide osas moodustama järjepideva aegrea.”

2.

Artikli 4 lõiked 1, 2 ja 3 asendatakse järgmistega:

“1.   Alates 1994. aasta algusest esitavad liikmesriigid komisjonile aruande oma valitsemissektori eelarve kavandatud ja tegeliku puudujäägi ning valitsemissektori võla taseme kohta kaks korda aastas, esimene kord enne jooksva aasta (n aasta) 1. aprilli ja teine kord enne n aasta 1. oktoobrit.

Liikmesriigid teatavad komisjonile, millised riigiasutused vastutavad ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames andmete esitamise eest.

2.   Enne n aasta 1. aprilli liikmesriigid:

esitavad komisjonile aruande oma valitsemissektori eelarve kavandatud puudujäägi kohta n aastal, oma valitsemissektori eelarve tegeliku puudujäägi ajakohastatud arvestuse n-1 aastal ja oma valitsemissektori eelarve tegeliku puudujäägi aastatel n-2, n-3 ja n-4,

esitavad komisjonile samal ajal kavandatud andmed aasta n osas ja tegelikud andmed oma avaliku sektori vastavate eelarvete puudujäägi osas aastatel n-1, n-2, n-3 ja n-4, lähtudes liikmesriigis enamkasutatavast määratlusest, ning arvud, mis selgitavad üleminekut avaliku sektori eelarvete kõnealuse puudujäägi ja valitsemissektori puudujäägi vahel alasektori S.1311 osas,

esitavad komisjonile samal ajal tegelikud andmed vastavate käibevahendite osas aastatel n-1, n-2, n-3 ja n-4 ning arvud, mis selgitavad valitsemissektori iga alasektori käibevahendite vahelisi üleminekuid ning valitsemissektori puudujäägi alasektorite S.1312, S.1313 ja S.1314 osas,

esitavad komisjonile aruande oma valitsemissektori võla kavandatud taseme kohta n aasta lõpus ja oma tegeliku valitsemissektori võla taseme aastate n-1, n-2, n-3 ja n-4 lõpus,

esitavad samal ajal komisjonile aastate n-1, n-2, n-3 ja n-4 kohta arvud, mis selgitavad nende valitsemissektori eelarve puudujäägi põhjust, ning muud asjakohased tegurid, mis mõjutasid nende valitsemissektori võla taseme muutumist, alasektorite kaupa.

3.   Enne n aasta 1. oktoobrit esitavad liikmesriigid komisjonile aruande:

oma valitsemissektori eelarve kavandatud ja ajakohastatud puudujäägi kohta n aastal ning oma valitsemissektori eelarve tegeliku puudujäägi kohta aastatel n-1, n-2, n-3 ja n-4, järgides lõike 2 teise ja kolmanda taande nõudeid,

oma valitsemissektori võla kavandatud ja ajakohastatud taseme kohta n aasta lõpus ning oma valitsemissektori võla tegelike tasemete kohta aastate n-1, n-2, n-3 ja n-4 lõpus, järgides lõike 2 viienda taande nõudeid.”

3.

Artiklid 7 ja 8 asendatakse järgmistega:

“Artikkel 7

1.   Liikmesriigid teatavad komisjonile igast olulisest muudatusest niipea, kui see saab teatavaks, nende poolt juba esitatud tegelikku ja kavandatud valitsemissektori eelarve puudujääki ning valitsemissektori võlga käsitlevates arvudes.

2.   Olulised muudatused tegelikku puudujääki ja võlga käsitlevates arvudes tuleb nõuetekohaselt dokumenteerida. Igal juhul tuleb sellistest muudatustest, mille tulemusena ületatakse asjakohases asutamislepingu protokollis sätestatud kontrollväärtuseid või mis tähendavad, et liikmesriigi andmed ei ületa enam kontrollväärtusi, teatada ning need tuleb nõuetekohaselt dokumenteerida.

Artikkel 8

Liikmesriigid avalikustavad varasemate aastate tegelikku puudujääki ja võlga käsitlevad ning muud andmed, mis on esitatud komisjonile vastavalt artiklitele 4, 5, 6 ja 7.”

4.

Artikli 8 järele lisatakse järgmised jaod:

“2A   JAGU

ANDMETE KVALITEET

Artikkel 8a

1.   Komisjon (Eurostat) hindab korrapäraselt nii liikmesriikide esitatud tegelike andmete kui ka nende aluseks olnud ESA 95 alusel kogutud valitsemissektori arvepidamise andmete (edaspidi “valitsemissektori arvepidamine”) kvaliteeti. Tegelike andmete kvaliteedi all mõeldakse seda, et statistilised andmed on arvepidamiseeskirjade kohased, täielikud, usaldusväärsed, ajakohased ning järjepidevad. Hindamisel keskendutakse sellistele liikmesriikide loeteludes märgitud aspektidele nagu valitsemissektori piiritlemine, valitsemissektori tehingute ja võlakohustuste liigitus ning kirjendamisaeg.

2.   Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostat) nii kiiresti kui võimalik statistilise teabe, mida on taotletud andmete kvaliteedi hindamise eesmärgil, ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 322/97 statistilist konfidentsiaalsust käsitlevaid sätteid.

Esimeses lõikes osutatud “statistiline teave” peaks piirduma teabega, mida on eranditult vaja selleks, et kontrollida vastavust Euroopa rahvamajanduse arvepidamise süsteemi (ESA) reeglitele. Eelkõige tähendab statistiline teave:

rahvamajanduse arvepidamise andmeid,

loetelusid,

ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse teadete tabeleid,

teadetega seotud lisaküsimustikke ja selgitusi.

Küsimustike vormi määrab kindlaks komisjon (Eurostat) pärast konsulteerimist nõukogu otsuse 91/115/EMÜ (8) alusel loodud monetaar-, finants- ja maksebilansistatistika komiteega (edaspidi “CMFB”).

3.   Komisjon (Eurostat) esitab korrapäraselt Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruandeid liikmesriikide esitatud tegelike andmete kvaliteedi kohta. Aruandes hinnatakse liikmesriikide esitatud tegelikke andmeid üldiselt selles osas, mis puudutab andmete arvepidamiseeskirjade kohasust, täielikkust, usaldusväärsust, ajakohasust ning järjepidevust.

Artikkel 8b

1.   Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostatile) üksikasjaliku loetelu meetoditest, menetlustest ja allikatest, mida kasutatakse tegelikku puudujääki ja võlga käsitlevate andmete kogumiseks ning nende aluseks olevaks valitsemissektori arvepidamiseks.

2.   Loetelud tuleb koostada vastavalt suunistele, mille komisjon (Eurostat) on vastu võtnud pärast CMFBga konsulteerimist.

3.   Pärast statistiliste andmete kogumiseks liikmesriikide poolt vastu võetud meetodites, menetlustes ja allikates muudatuste tegemist tuleb loetelusid ajakohastada.

4.   Liikmesriigid teevad oma kõnealused loetelud üldsusele kättesaadavaks.

5.   Lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud küsimustega võib tegeleda artiklis 8d nimetatud külastuste ajal.

Artikkel 8c

1.   Kui on kahtlusi ESA 95 arvepidamiseeskirjade nõuetekohase rakendamise osas, nõuab asjaomane liikmesriik komisjonilt (Eurostatilt) selgitust. Komisjon (Eurostat) peab viivitamata küsimust uurima ja edastama oma selgituse asjaomasele liikmesriigile ning vajaduse korral CMFBle.

2.   Kui komisjoni või asjaomase liikmesriigi arvates on tegemist keerulise või üldist huvi pakkuva juhtumiga, võtab komisjon (Eurostat) otsuse vastu pärast CMFBga konsulteerimist. Komisjon (Eurostat) teeb otsused üldsusele teatavaks koos CMFB arvamusega, ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 322/97 statistilist konfidentsiaalsust käsitlevaid sätteid.

Artikkel 8d

Komisjon (Eurostat) kindlustab püsiva dialoogi liikmesriikide statistikaasutustega. Selleks viib komisjon (Eurostat) kõikides liikmesriikides läbi korrapäraseid külastusi dialoogi pidamiseks ja võimalikke metodoloogilisi külastusi. Metodoloogilisi külastusi tuleks korraldada ainult siis, kui on tuvastatud olulised ohud või võimalikud probleemid seoses andmete kvaliteediga, eelkõige seoses meetodite, põhimõtete ja liigitussüsteemidega, mida kohaldatakse andmete puhul, millest liikmesriigid on kohustatud teatama.

Dialoogkülastused on ette nähtud selleks, et kontrollida esitatud andmeid, uurida metodoloogilisi küsimusi, arutada statistilisi protsesse ja loeteludes kirjeldatud allikaid ning hinnata vastavust arvepidamiseeskirjadele. Dialoogkülastusi peaks kasutatama esitatud andmetega seotud ohtude või võimalike probleemide tuvastamiseks. Metodoloogilised külastused on ette nähtud selleks, et kontrollida protsesse ja valitsemissektori arvepidamist, mis on tegelike esitatud andmete aluseks, ning selleks, et teha üksikasjalikke järeldusi esitatud andmete kvaliteedi kohta artikli 8a lõikes 1 sätestatu kohaselt. Metodoloogilised külastused peaksid jääma täielikult statistikavaldkonna piiridesse. See peaks kajastuma artiklis 8e osutatud delegatsioonide koosseisus.

Dialoogkülastusi ja metodoloogilisi külastusi korraldades edastab komisjon (Eurostat) esialgsed tulemused asjaomasele liikmesriigile kommenteerimiseks.

Artikkel 8e

1.   Liikmesriikides metodoloogilisi külastusi läbi viies võib komisjon (Eurostat) taotleda teiste liikmesriikide poolt vabatahtlikult soovitatud rahvamajanduse arvepidamise ekspertide ja muude komisjoni talituste ametnike abi.

Loetelu rahvamajanduse arvepidamise ekspertidest, kellelt komisjon võib abi taotleda, koostatakse ettepanekute põhjal, mille on komisjonile saatnud ülemäärase eelarvepuudujäägi andmete esitamise eest vastutavad liikmesriigi asutused.

2.   Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et aidata metodoloogilisi külastusi läbi viia. Nimetatud külastused peaksid hõlmama üksnes ametiasutusi, kes tegelevad andmete esitamisega ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames. Liikmesriigid tagavad siiski, et nende üksused, mis on otseselt või kaudselt seotud valitsemissektori arvepidamise ja võla koostamisega, ning vajaduse korral avaliku sektori arvepidamise kontrolli eest operatiivselt vastutavad liikmesriigi ametiasutused annavad komisjoni ametnikele või teistele lõikes 1 osutatud ekspertidele abi, mis on vajalik nende kohustuste täitmiseks, sealhulgas teevad kättesaadavaks dokumendid, millega põhjendatakse esitatud tegelikku puudujääki ja võlga käsitlevaid andmeid ning nende aluseks olevaid valitsemissektori arvepidamise andmeid. Liikmesriikide statistikasüsteemide salastatud dokumente võib edastada ainult komisjonile (Eurostatile).

Ilma et see piiraks liikmesriikide üldist kohustust võtta kõik nõutavad meetmed metodoloogiliste külastuste hõlbustamiseks, on esimeses lõigus osutatud metodoloogiliste külastuste läbiviimisel Eurostati koostööpartneriteks igas liikmesriigis teenistused, kes vastutavad ülemäärase eelarvepuudujäägi andmete esitamise eest.

3.   Komisjon (Eurostat) tagab, et kõnealustel külastustel osalevad ametnikud ja eksperdid täidavad kõiki tehnilise asjatundlikkuse, professionaalse sõltumatuse ja konfidentsiaalsusega seotud nõudeid.

Artikkel 8f

Komisjon (Eurostat) esitab majandus- ja rahanduskomiteele aruanded, mis käsitlevad järeldusi dialoogkülastuste ja metodoloogiliste külastuste kohta, kaasa arvatud asjaomase liikmesriigi mis tahes kommentaare nende järelduste kohta. Nimetatud aruanded tehakse üldsusele kättesaadavaks koos asjaomase liikmesriigi mis tahes kommentaaridega pärast nende majandus- ja rahanduskomiteele edastamist, ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 322/97 statistilist konfidentsiaalsust käsitlevaid sätteid.

2B   JAGU

ANDMETE ESITAMINE KOMISJONI POOLT

Artikkel 8g

1.   Komisjon (Eurostat) esitab tegelikku valitsemissektori eelarve puudujääki ja valitsemissektori võlga käsitlevad andmed ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust käsitleva protokolli kohaldamiseks kolme nädala jooksul pärast artikli 4 lõikes 1 nimetatud aruannete esitamise tähtpäevi või pärast artikli 7 lõikes 1 nimetatud muudatusi. Andmete esitamiseks avaldatakse need.

2.   Komisjon (Eurostat) ei viivita liikmesriikide tegelikku valitsemissektori eelarve puudujääki ja valitsemissektori võlga käsitlevate andmete esitamisega, isegi kui liikmesriik ei ole edastanud oma andmeid.

Artikkel 8h

1.   Komisjon (Eurostat) võib esitada reservatsiooni liikmesriigi esitatud tegelike andmete kvaliteedi suhtes. Hiljemalt kolm tööpäeva enne kavandatavat avaldamiskuupäeva edastab komisjon (Eurostat) asjaomasele liikmesriigile ning majandus- ja rahanduskomitee eesistujale reservatsiooni, mis tal on kavas esitada ja avaldada. Kui küsimus lahendatakse pärast andmete ja reservatsiooni avaldamist, avaldatakse kohe teade reservatsiooni tagasivõtmise kohta.

2.   Komisjon (Eurostat) võib muuta liikmesriikide edastatud tegelikke andmeid ning esitada muudetud andmed koos muudatuste põhjendustega, kui on tõendeid, et liikmesriikide edastatud tegelikud andmed ei ole vastavuses artikli 8a lõike 1 nõuetega. Hiljemalt kolm tööpäeva enne kavandatavat avaldamiskuupäeva edastab komisjon (Eurostat) asjaomasele liikmesriigile ning majandus- ja rahanduskomitee eesistujale muudetud andmed ning muudatuste põhjendused.

2C   JAGU

ÜLDSÄTTED

Artikkel 8i

1.   Liikmesriigid tagavad, et komisjonile edastatavad tegelikud andmed koostatakse kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 322/97 artiklis 10 kehtestatud põhimõtetega. Selles osas on liikmesriikide statistikaasutuste ülesanne tagada esitatud andmete vastavus artiklite 1 ja 2 sätetele ning andmete aluseks olevatele ESA 95 arvepidamiseeskirjadele.

2.   Liikmesriigid võtavad kõik asjakohased meetmed tagamaks, et ametnikud, kes vastutavad komisjonile tegelike andmete ja nende aluseks olevate valitsemissektori arvepidamise andmete esitamise eest, toimivad kooskõlas määruse (EÜ) nr 322/97 artiklis 10 kehtestatud põhimõtetega.

Artikkel 8j

Kui Euroopa Parlament ja nõukogu või komisjon muudab ESA 95 või selle metoodikat kooskõlas asutamislepingus ja määruses (EÜ) nr 2223/96 sätestatud pädevuseeskirjade ja menetlusega, lisab komisjon artiklitesse 1, 2 ja 4 uued viited ESA 95-le.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. detsember 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

J. STRAW


(1)  Arvamus on esitatud 23. juunil 2005 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  ELT C 116, 18.5.2005, lk 11.

(3)  EÜT L 112, 29.4.1997, lk 56.

(4)  EÜT L 332, 31.12.1993, lk 7. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 351/2002 (EÜT L 55, 26.2.2002, lk 23).

(5)  Nõukogu 25. juuni 1996. aasta määrus (EÜ) nr 2223/96 ühenduses kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EÜT L 310, 30.11.1996, lk 1). Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1267/2003 (ELT L 180, 18.7.2003, lk 1).

(6)  

Komisjoni 3. veebruari 2000. aasta määrus (EÜ) nr 264/2000 nõukogu määruse (EÜ) nr 2223/96 rakendamise kohta seoses avaliku sektori lühiajalise rahandusstatistikaga (EÜT L 29, 4.2.2000, lk 4).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuni 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1221/2002 valitsemissektori muude kontode kui rahastamiskontod kvartaliandmete kohta (EÜT L 179, 9.7.2002, lk 1).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 501/2004 valitsemissektori rahastamiskontode kvartaliandmete kohta (ELT L 81, 19.3.2004, lk 1).

Nõukogu 28. juuni 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1222/2004 kvartaalset valitsemissektori võlga käsitlevate andmete kogumise ja edastamise kohta (ELT L 233, 2.7.2004, lk 1).

Komisjoni 10. juuli 2000. aasta määrus (EÜ) nr 1500/2000, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2223/96 valitsemissektori kulude ja tulude suhtes (EÜT L 172, 12.7.2000, lk 3).

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2223/96.

(7)  EÜT L 52, 22.2.1997, lk 1.

(8)  EÜT L 59, 6.3.1991, lk 19.”


Top