EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2027

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2027/2005, 13. detsember 2005 , 2006. aasta tariifikvoodi avamise kohta teatavate nõukogu määruses (EÜ) nr 3448/93 nimetatud põllumajandussaaduste töötlemisel saadud Islandi päritolu kaupade Euroopa Ühendusse importimiseks

OJ L 327, 14.12.2005, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 321M , 21.11.2006, p. 335–336 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2027/oj

14.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 327/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2027/2005,

13. detsember 2005,

2006. aasta tariifikvoodi avamise kohta teatavate nõukogu määruses (EÜ) nr 3448/93 nimetatud põllumajandussaaduste töötlemisel saadud Islandi päritolu kaupade Euroopa Ühendusse importimiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 6. detsembri 1993. aasta määrust (EÜ) nr 3448/93, millega nähakse ette põllumajandussaaduste töötlemisel saadud teatavate kaupadega kauplemise kord, (1) eriti selle artikli 7 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 21. juuni 1999. aasta otsust nr 1999/492/EÜ, Euroopa Ühenduse ja Islandi Vabariigi vahelise lepingu protokolli nr 2 käsitleva kirjade vahetuse teel sõlmitud kokkuleppe kohta, (2) eriti selle artiklit 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ühenduse ja Islandi Vabariigi vahelise lepingu protokolli 2 käsitlev kirjade vahetuse teel sõlmitud kokkulepe, mis on heaks kiidetud otsusega nr 1999/492/EÜ, näeb ette aastase tariifikvoodi kehtestamise Islandi päritolu maiustuste, šokolaadi ja muude kakaod sisaldavate toiduainete importimiseks. Seetõttu tuleb avada see kvoot aastaks 2006.

(2)

Komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruses (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, (3) on sätestatud tariifikvootide haldamise eeskirjad. On asjakohane ette näha, et käesoleva määrusega avatavat tariifikvooti hallatakse kooskõlas nende eeskirjadega.

(3)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas I lisas loetlemata töödeldud põllumajandussaadustega kauplemise horisontaalküsimusi käsitleva korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2006 kehtib lisas nimetatud Islandi päritolu ühendusse imporditavatele toodetele kõnealuses lisas nimetatud tollimaks sealsamas mainitud aastase tariifikvoodi ulatuses.

Artikkel 2

Komisjon haldab esimeses artiklis nimetatud tariifikvooti vastavalt määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklitele 308a, 308b ja 308c.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. detsember 2005

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 318, 20.12.1993, lk 18. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2580/2000 (EÜT L 298, 25.11.2000, lk 5).

(2)  EÜT L 192, 24.7.1999, lk 47.

(3)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 883/2005 (ELT L 148, 11.6.2005, lk 5).


LISA

Jrk nr

KN-kood

Kirjeldus

Kvoot

Kohaldatav tollimaks

09.0799

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

KN-koodi 1704 90 alla kuuluvad suhkrukondiitritooted (sh valge šokolaad), mis ei sisalda kakaod

500 tonni

50 % kolmandate riikide maksumäärast, (1) maksimaalselt 35,15 eurot/100 kg

1806 32 10

1806 32 90

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

1905 31 11

1905 31 19

1905 31 30

1905 31 91

1905 31 99

1905 32 11

1905 32 19

1905 32 91

1905 32 99

Šokolaad ja muud KN-koodide 1806 32, 1806 90, 1905 31 ja 1905 32 alla kuuluvad kakaod sisaldavad toiduained


(1)  Kolmandate riikide maksumäär: määr, mis koosneb väärtusest ja vajadusel põllumajanduskomponendist, mille ülemmäär on piiratud, kui ühine tollitariifistik nii ette näeb.


Top