EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2023

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2023/2005, 12. detsember 2005 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 3199/93 aktsiisivabastuse eesmärgil alkoholi täieliku denatureerimise menetluste vastastikuse tunnustamise kohta

OJ L 326, 13.12.2005, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 321M , 21.11.2006, p. 331–332 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 236 - 237
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 236 - 237
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 138 - 139

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2023/oj

13.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 326/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2023/2005,

12. detsember 2005,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 3199/93 aktsiisivabastuse eesmärgil alkoholi täieliku denatureerimise menetluste vastastikuse tunnustamise kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiivi 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 27 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 3199/93 (2) nähakse ette, et igas liikmesriigis alkoholi täielikuks denatureerimiseks kasutatavad denaturandid peavad olema esitatud kõnealuse määruse lisas kooskõlas direktiivi 92/83/EMÜ artikli 27 lõike 1 punktiga a.

(2)

Direktiivi 92/83/EMÜ artikli 27 lõike 1 punkti a kohaselt on liikmesriigid kohustatud mis tahes liikmesriigi nõuetele vastavalt aktsiisimaksust vabastama täielikult denatureeritud alkoholi, tingimusel et need nõuded on asjakohaselt teatavaks tehtud ja heaks kiidetud vastavalt kõnealuse artikli lõigetes 3 ja 4 sätestatud tingimustele.

(3)

Läti on teatanud mõnest muudatusest määrusega (EÜ) nr 3199/93 lubatud denatureerimisprotsessis nr 2.

(4)

Komisjon edastas kõnealuse teatise teistele liikmesriikidele 25. märts 2005.

(5)

Teatavaks tehtud nõuetele ei ole vastuväited esitatud.

(6)

Seetõttu tuleks vastavalt muuta määrust (EÜ) nr 3199/93.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas aktsiisikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3199/93 lisa lõige, mis käsitleb Lätit, asendatakse järgmisega:

“Läti

Miinimumkogus 100 liitri piirituse kohta:

1.

järgmiste ainete segu:

9 liitrit isopropüülalkoholi,

1 liiter atsetooni,

0,4 grammi metüleensinist või tümoolsinist või kristallvioletti;

2.

järgmiste ainete segu:

2 liitrit metüületüülketooni,

3 liitrit metüülisobutüülketooni;

3.

järgmiste ainete segu:

3 liitrit atsetooni või isopropüülalkoholi,

2 grammi denatooniumbensoaati;

4.

10 liitrit etüülatsetaati.

Miinimumkogus 100 liitri veetustatud etüülalkoholi kohta (sisaldab kuni 0,5 % vett):

1.

bensiini või naftat vähemalt 5 liitrit ja mitte üle 7 liitri.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. detsember 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

László KOVÁCS


(1)  EÜT L 316, 31.10.1992, lk 21. Direktiivi on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(2)  EÜT L 288, 23.11.1993, lk 12. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1309/2005 (ELT L 208, 11.8.2005, lk 12).


Top