EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0354

2005/354/EÜ: Komisjoni otsus, 29. aprill 2005, millega arvatakse ühenduse rahastamisest välja teatavad liikmesriikide poolt Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastu raames tehtud kulutused (teatavaks tehtud numbri K(2005) 1307 all)

OJ L 112, 3.5.2005, p. 14–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/354/oj

3.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 112/14


KOMISJONI OTSUS,

29. aprill 2005,

millega arvatakse ühenduse rahastamisest välja teatavad liikmesriikide poolt Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastu raames tehtud kulutused

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 1307 all)

(Ainult saksa-, inglis-, taani-, hispaania-, prantsus-, kreeka-, itaalia-, hollandi- ja portugalikeelne tekst on autentne)

(2005/354/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. aprilli 1970. aasta määrust (EMÜ) nr 729/70 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta, (1) eriti selle artikli 5 lõike 2 punkti c,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1258/1999 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta, (2) eriti selle artikli 7 lõiget 4,

pärast konsulteerimist fondikomiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EMÜ) nr 729/70 artiklis 5 ja määruse (EÜ) nr 1258/1999 artiklis 7, samuti komisjoni 7. juuli 1995. aasta määruse (EÜ) nr 1663/95, millega nähakse ette määruse (EMÜ) nr 729/70 kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad seoses EAGGF tagatisrahastu raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmisega, (3) artikli 8 lõigetes 1 ja 2 sätestatakse, et komisjon teostab vajalikud kontrollimised, teatab liikmesriikidele oma kontrollimiste tulemused, tutvub liikmesriikide tehtud tähelepanekutega, algatab kahepoolseid läbirääkimisi, et saavutada kokkulepet asjaomaste liikmesriikidega, ning teeb neile ametlikult teatavaks oma seisukoha, viidates komisjoni 1. juuli 1994. aasta otsusele nr 94/442/EÜ, millega seatakse sisse lepitusmenetlus Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi tagatisrahastu raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise raames. (4).

(2)

Liikmesriikidel on olnud võimalus taotleda lepitusmenetluse alustamist. Mõningatel juhtudel seda võimalust kasutati ning komisjon on läbi vaadanud selle menetluse tulemusena koostatud aruande.

(3)

Määruse (EMÜ) nr 729/70 artiklites 2 ja 3 ning määruse (EÜ) nr 1258/1999 artiklis 2 sätestatakse, et rahastatakse ainult eksporditoetusi kolmandatesse riikidesse eksportimisel ja sekkumisi põllumajandusturgude tasakaalustamiseks, mida vastavalt antakse või teostatakse kooskõlas ühenduse eeskirjadega põllumajandusturgude ühise korralduse raames.

(4)

Pärast kontrollimist näitasid kahepoolsete läbirääkimiste tulemused ja lepitusmenetlused, et üks osa liikmesriikide deklareeritud kulutustest ei täida neid tingimusi ning ei saa seega olla EAGGF tagatisrahatu poolt rahastatud.

(5)

Tuleks kinnitada EAGGF tagatisrahastu rahastamisele mittekuuluvad summad, need ei kehti kulutuste kohta, mida tehti kahekümne nelja kuu jooksul enne komisjoni kontrolli tulemuste kirjalikku esitamist liikmesriikidele.

(6)

Käesolevas otsuses mainitud juhtumite korral on komisjon saatnud liikmesriikidele sünteesaruande raames hinnangu ühenduse reeglitele mittevastavuse tõttu väljaarvatavate summade kohta.

(7)

Käesolev otsus ei välista rahalisi tagajärgi, mis võivad tuleneda Euroopa Kohtu otsustest 31. oktoobri 2004. aasta seisuga menetluses olnud komisjoni tõstatud juhtumite kohta, mis puudutavad käesoleva otsuses käsitletud teemat,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Lisas märgitud liikmesriikide poolt EAGGF tagatisrahastu raames nimetatud volitatud makseasutuste kulutused on nende ühenduse reeglitele mittevastavuse tõttu ühenduse rahastusest välja arvatud.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Belgia Kuningriigile, Taani Kuningriigile, Saksamaa Liitvabariigile, Kreeka Vabariigile, Hispaania Kuningriigile, Prantsuse Vabariigile, Itaalia Vabariigile, Madalmaade Kuningriigile, Portugali Vabariigile, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigile.

Brüssel, 29. aprill 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 94, 28.4.1970, lk 13. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1287/95 (EÜT L 125, 8.6.1995, lk 1).

(2)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 103.

(3)  EÜT L 158, 8.7.1995, lk 6. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 465/2005 (ELT L 77, 23.3.2005, lk 6).

(4)  EÜT L 182, 16.7.1994, lk 45. Otsust on viimati muudetud otsusega 2001/535/EÜ (EÜT L 193, 17.7.2001, lk 25).


LISA

Valdkond

Liikmesriik

Eelarvepunkt

Põhjendus

Omavääring

Mitterahastatavad kulutused

Juba mahaarvatud vähendamised

Käesoleva otsuse rahaline mõju

Eelarveaasta

Finantsaudit

BE

Mitmesugust

Kindlasummalised parandused 2 % – Määrusega (EÜ) nr 1663/95 ettenähtud heakskiitmise kriteeriumi mittetäitmine

EUR

– 354 172,05

0,00

– 354 172,05

2000-2001

 

BE kokku

 

 

 

– 354 172,05

0,00

– 354 172,05

 

Eksporditoetused

DE

2100-013 kuni 2100-016

Raudteeveoga transporditavate elusveiste eksporditoetustega seotud kulude tagasilükkamine ja kindlasummaline parandus 5 % maanteveotranspordi ekspordi korral – direktiivi 91/628/EMÜ ja määruse (EÜ) nr 615/98 täitmine

EUR

– 13 823 822,23

0,00

– 13 823 822,23

1999-2001

Riiklikud laod

DE

2111, 2112, 2113

Puudused pakkumismenetluses ja alla 10 tonni kaaluvate partiide tarnimine vastavalt määruse (EÜ) nr 562/2000 artikli 17 lõikele 1

EUR

– 3 860 285,14

0,00

– 3 860 285,14

2001-2002

 

DE kokku

 

 

 

– 17 684 107,37

0,00

– 17 684 107,37

 

Finantsaudit

DK

Mitmesugust

Parandus – määruse (EÜ) nr 1258/99 rakendamine – maksetähtaegade ületamine

DKK

– 4 910,60

– 346 907,17

341 996,57

2002

 

DK kokku

 

 

 

– 4 910,60

– 346 907,17

341 996,57

 

Karjakasvatuse lisatasud

GR

2129

Kindlasummalised parandused 2 % – identifitseerimis- ja registreerimissüsteemi puudumine

EUR

– 33 809,35

0,00

– 33 809,35

2001-2002

Põllukultuurid

GR

1041-1060, 1310,1858

Kindlasummalised parandused 5 % – taotluste korrapärasuse tagamise puudulik tase

EUR

– 25 361 283,00

0,00

– 25 361 283,00

2002

Oliiviõli

GR

1220

Viivitused akrediteerimisotsuste tähtaegade tühistamisel ja kvaliteedialaste trahvide määramisel

EUR

– 200 146,68

0,00

– 200 146,68

1996-1998

Finantsaudit

GR

Mitmesugust

Parandus – määruse (EÜ) nr 1258/99 rakendamine – maksetähtaegade ületamine

EUR

– 875 706,08

– 1 083 685,95

207 979,87

2001

 

GR kokku

 

 

 

– 26 470 945,11

– 1 083 685,95

– 25 387 259,16

 

Puu- ja köögiviljad

ES

1508

Kindlasummalised parandused kuni 5 % puuduste eest oluliste kontrollide puhul/toetus banaanisektoris

EUR

– 348 947,00

0,00

– 348 947,00

2000

Lina ja kanep

ES

1400, 1402

Kindlasummalised parandused kuni 25 % linasektoris ja 25 % kanepisektoris – olulised puudused kontrollisüsteemis

EUR

– 21 077 981,00

0,00

– 21 077 981,00

1996-2000

Lina

ES

1400

Kindlasummalised parandused kuni 100 % – olulised puudused kontrollisüsteemis ja laialt levinud pettus

EUR

– 113 399 346,00

0,00

– 113 399 346,00

1999-2004

Maaelu areng

ES

4051-4072

Kindlasummalised parandused kuni 2 % – puudused haldus- ja kontrollisüsteemi rakendamisel – põllumajandus- ja metsandusmeetmed – siseriiklik tase

EUR

– 71 222,00

0,00

– 71 222,00

2001-2002

Maaelu areng

ES

4051

Kindlasummalised parandused kuni 2 % ja 5 % – puudused haldus- ja kontrollsüsteemi rakendamisel – põllumaj. meetmed (Andaluusia)

EUR

– 8 067,00

0,00

– 8 067,00

2001-2002

Maaelu areng

ES

4051

Kindlasummalised parandused kuni 5 % – puudused haldus- ja kontrollsüsteemi rakendamisel – põllumaj. meetmed (Castilla-La Mancha)

EUR

– 1 186,00

0,00

– 1 186,00

2001-2002

 

ES kokku

 

 

 

– 134 906 749,00

0,00

– 134 906 749,00

 

Eksporditoetused

FR

2100-013 kuni 2100-016

Kindlasummalised parandused kuni 5 % – ebapiisav kontroll – ja 10 % – avastatud puudused määruse (EÜ) nr 615/98 artikliga 4 ettenähtud kontrolli korralduses

EUR

– 1 649 755,75

0,00

– 1 649 755,75

1999-2001

Karjakasvatuse lisatasud

FR

2120, 2122, 2124, 2125, 2128

Kindlasummalised parandused kuni 2 % – parandus siseriiklikul tasemel –, 5 % – mittetoimiv siseriiklik andmebaas ja ristkontrolli puudumine ning 10 % – kontrolli puuduminolukorras, kus on kindlaks tehtud suur hulk puuduseid

EUR

– 293 300,82

0,00

– 293 300,82

2001-2003

Puu- ja köögiviljad

FR

1508

Kindlasummalised parandused kuni 10 % (Guadeloupe) ja 5 % (Martinique) puuduste eest oluliste kontrollide puhul/toetus banaanisektoris

EUR

– 14 216 626,64

0,00

– 14 216 626,64

2001-2003

Finantsaudit

FR

Mitmesugust

2001. eelarveaasta raamatupidamisarvestuse atesteerimine – kõrvalekalded ja puudused mitmete makseasutuste toetuste haldamises eelarveridade tasandil

EUR

– 1 234 211,49

0,00

– 1 234 211,49

2001

Finantsaudit

FR

4040-4051

2001. eelarveaasta raamatupidamisarvestuse atesteerimine – kõrvalekalded ja puudused mitmete makseasutuste toetuste haldamises eelarveridade tasandil

EUR

– 1 058 464,21

0,00

– 1 058 464,21

2001

 

FR kokku

 

 

 

– 18 452 358,91

0,00

– 18 452 358,91

 

Oliiviõli

IT

1210

1998./1999. ja 1999./2000. turundusaastateks ettenähtud tegeliku oliiviõlitootmise ülemmäära ületamine

EUR

– 68 708 032,11

0,00

– 68 708 032,11

2000-2003

 

IT kokku

 

 

 

– 68 708 032,11

0,00

– 68 708 032,11

 

Puu- ja köögiviljad

NL

1502

Parandus – kindlasummaliste kulutuste ületamine kuni 2 %

EUR

– 68 812,25

0,00

– 68 812,25

2003

 

NL kokku

 

 

 

– 68 812,25

0,00

– 68 812,25

 

Puu- ja köögiviljad

PT

1502

Parandus – rakenduskavad – määruse (EÜ) nr 296/96 artikli 4 kohaldamine – maksetähtajad

EUR

– 78 935,21

0,00

– 78 935,21

2002

 

PT kokku

 

 

 

– 78 935,21

0,00

– 78 935,21

 

Piim

UK

2071

1994. aasta raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise otsuse finantskorrektsiooni parandus (98/358/EÜ)

GBP

76 152,65

0,00

76 152,65

1991-1993

Maaelu areng

UK

40

Parandus – valuutavahetuskursi viga avansi arvutamisel

GBP

– 151 106,80

0,00

– 151 106,80

2000

Karjakasvatuse lisatasud

UK

2120, 2122, 2124, 2125, 2128

Kindlasummalised parandused kuni 2 % ja 5 % – nõrkused kindlaksmääramisel ja registreerimisel, määruse (EÜ) nr 3887/92 artikli 6 lõike 3 kohaselt kohapealse kontrolli miinimummäär teostamata 2000. aastal

GBP

– 6 822 958,75

0,00

– 6 822 958,75

2000-2001

Karjakasvatuse lisatasud

UK

2126

Kindlasummalised parandused kuni 5 % ja 10 % – nõrk kontroll kava algusperioodil

GBP

– 566 921,00

0,00

– 566 921,00

1998

Finantsaudit

UK

3700

Juba hüvitatud summa parandus: eeskirjade eiramine – otsus 2003/481/EÜ, 27.6.2003

GBP

43 474,18

0,00

43 474,18

1995

 

UK kokku

 

 

 

– 7 421 359,72

0,00

– 7 421 359,72

 


Top