EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0353

2005/353/EÜ: Nõukogu otsus, 22. detsember 2004, Euroopa Ühenduse ja Liechtensteini Vürstiriigi vahel nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu sõlmimise kohta

OJ L 112, 3.5.2005, p. 12–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 039 P. 206 - 207
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 039 P. 206 - 207
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 20 - 21

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/353/oj

3.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 112/12


NÕUKOGU OTSUS,

22. detsember 2004,

Euroopa Ühenduse ja Liechtensteini Vürstiriigi vahel nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu sõlmimise kohta

(2005/353/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 94 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõiguga, lõike 3 esimese lõiguga ja lõikega 4,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

16. oktoobril 2001 andis nõukogu komisjonile volitused pidada läbirääkimisi Liechtensteini Vürstiriigiga lepingu sõlmimiseks, et kõnealune riik kindlustaks ühenduses kohaldatavate meetmetega samaväärsete meetmete vastuvõtmise hoiuste intresside tegeliku maksustamise tagamiseks.

(2)

Läbirääkimistel kokkulepitud lepingu tekst vastab nõukogu poolt vastuvõetud läbirääkimissuunistele. Lepingu tekstile on lisatud ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liechtensteini Vürstiriigi vaheline vastastikuse mõistmise memorandum, mis on lisatud nõukogu 29. novembri 2004. aasta otsusele 2004/897/EÜ. (2)

(3)

Direktiivi 2003/48/EÜ (3) sätete kohaldamine sõltub nimetatud direktiivis sisalduvate meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamisest Liechtensteini Vürstiriigi poolt nimetatud riigi ja Euroopa Ühenduse vahel sõlmitud lepingu kohaselt.

(4)

Vastavalt otsusele 2004/897/EÜ ja pidades silmas lepingu sõlmimist käsitleva otsuse vastuvõtmist edaspidi, kirjutati see leping Euroopa Ühenduse nimel alla 7. detsembril 2004.

(5)

Kõnealune leping on vaja heaks kiita.

(6)

On vaja näha ette kiire ja lihtne menetlus, et vajaduse korral teha muudatusi lepingu I ja II lisas,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Ühendus kiidab heaks Euroopa Ühenduse ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise lepingu nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamise kohta.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele. (4)

Artikkel 2

Komisjoni volitatakse kiitma ühenduse nimel heaks lepingu lisade muudatused, mis tagavad nende vastavuse direktiivi 2003/48/EÜ artikli 5 punktis a osutatud teavitamisest tulenevate pädevate ametivõimude andmetega ning samuti selle lisas esitatud andmetega.

Artikkel 3

Nõukogu eesistuja edastab ühenduse nimel lepingu artikli 16 lõiguga 1 ettenähtud teate. (5)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 22. detsember 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

C. VEERMAN


(1)  17. novembri 2004. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  ELT L 379, 24.12.2004, lk 83.

(3)  ELT L 157, 26.6.2003, lk 38. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/66/EÜ (ELT L 168, 1.5.2004, lk 35).

(4)  ELT L 379, 24.12.2004, lk 84.

(5)  Lepingu jõustumiskuupäeva avaldab nõukogu peasekretariaat Euroopa Liidu Teatajas.


Top