EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0502

Komisjoni määrus (EÜ) nr 502/2005, 31. märts 2005, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1362/2000 seoses teatavate Mehhikost pärinevate toodete tariifikvootide avamise ja haldamisega

OJ L 83, 1.4.2005, p. 12–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 039 P. 100 - 100
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 039 P. 100 - 100
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 036 P. 302 - 302

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/502/oj

1.4.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 83/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 502/2005,

31. märts 2005,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1362/2000 seoses teatavate Mehhikost pärinevate toodete tariifikvootide avamise ja haldamisega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 133,

võttes arvesse nõukogu 29. juuni 2000. aasta määruse (EÜ) nr 1362/2000 artiklit 4, millega rakendatakse ühenduses Euroopa Ühenduse ja Mehhiko Ühendriikide vahelist kaubandust ja kaubandusega seotud küsimusi käsitleva vahelepingu alusel moodustatud ühisnõukogu otsusega nr 2/2000 ettenähtud tariifisätteid, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidu ja Mehhiko ühisnõukogu on oma 21. veebruari 2005. aasta otsusega nr 1/2005, (2) millega parandatakse EL ja Mehhiko ühisnõukogu otsust nr 3/2004 muutes 23. märtsi 2000. aasta ühisnõukogu otsust nr 2/2000, muutnud ühenduse kahe tariifikvoodi ajavahemikku, mis avatakse vastavalt otsusele nr 3/2004.

(2)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1362/2000 vastavalt muuta.

(3)

Kuna käesolevate kvootide avamise ajavahemik peab algama 1. jaanuarist 2005. aastal, tuleb antud määrust kohaldada alates samast kuupäevast.

(4)

Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1362/2000 artikli 2 lõige 6 asendatakse järgmisega:

“6.   Käesoleva määruse lisas nimetatud tariifikvoodid avatakse igal aastal 12kuuliseks, 1. juulist 30. juunini kestvaks ajavahemikuks, välja arvatud järjekorranumbritele 09.1854, 09.1871, 09.1873 ja 09.1899 vastavad tariifikvoodid. Need kvoodid avatakse esimest korda 1. juulil 2000.

Tariifikvoodid järjekorranumbritega 09.1871 ja 09.1873 avatakse alates 1. maist 2004 kuni 31. detsembrini 2004 ning seejärel igal kalendriaastal 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini nii kaua kui kvoodi kohaldamist jätkatakse.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle avaldamise päeval Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. märts 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

László KOVÁCS


(1)  EÜT L 157, 30.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1553/2004 (ELT L 282, 1.9.2004, lk 3).

(2)  ELT L 66, 12.3.2005, lk 27.


Top