EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2005_026_R_0221_01

2005/41/: 2005/41/EÜ:
Nõukogu otsus, 13. detsember 2004, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ja teiselt poolt Horvaatia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu protokollile allakirjutamist ja ajutist kohaldamist, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Ungari Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga
Protokoll Ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Horvaatia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu protokoll, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Ungari Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

OJ L 26, 28.1.2005, p. 221–322 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 26/221


NÕUKOGU OTSUS,

13. detsember 2004,

mis käsitleb ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ja teiselt poolt Horvaatia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu protokollile allakirjutamist ja ajutist kohaldamist, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Ungari Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

(2005/41/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 310 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu teise lausega,

võttes arvesse 2003. aasta ühinemisakti, eriti selle artikli 6 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

29. detsembril 2003 andis nõukogu komisjonile Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel volitused pidada Horvaatia Vabariigiga läbirääkimisi stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu protokolli üle, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Ungari Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga.

(2)

Nimetatud läbirääkimised on edukalt lõpule viidud ning protokollile tuleks Euroopa Ühenduse nimel alla kirjutada, võimalusega sõlmida see hilisemal kuupäeval.

(3)

Protokolli tuleks ajutiselt kohaldada alates stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu jõustumisest kuni selle sõlmimiseks vajalike asjakohaste menetluste lõpuleviimiseni

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Ainus artikkel

Käesolevaga antakse nõukogu eesistujale õigus määrata isik(ud), kes on volitatud Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel kirjutama alla ühelt poolt Euroopa ühenduste ja teiselt poolt Horvaatia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu protokollile, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Ungari Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, võimalusega sõlmida see hilisemal kuupäeval.

Artikkel 2

Kuni protokolli jõustumiseni kohaldatakse seda ajutiselt alates stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu jõustumisest.

Protokolli tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Brüssel, 13. detsember 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

B. R. BOT


PROTOKOLL

Ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Horvaatia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu protokoll, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Ungari Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

BELGIA KUNINGRIIK,

TŠEHHI VABARIIK,

TAANI KUNINGRIIK,

SAKSAMAA LIITVABARIIK,

EESTI VABARIIK,

KREEKA VABARIIK,

HISPAANIA KUNINGRIIK,

PRANTSUSE VABARIIK,

IIRIMAA,

ITAALIA VABARIIK,

KÜPROSE VABARIIK,

LÄTI VABARIIK,

LEEDU VABARIIK,

LUKSEMBURGI SUURHERTSOGIRIIK,

UNGARI VABARIIK,

MALTA VABARIIK,

HOLLANDI KUNINGRIIK,

AUSTRIA VABARIIK,

POOLA VABARIIK,

PORTUGALI VABARIIK,

SLOVEENIA VABARIIK,

SLOVAKI VABARIIK,

SOOME VABARIIK,

ROOTSI KUNINGRIIK,

SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRI ÜHENDKUNINGRIIK,

edaspidi “liikmesriigid”, keda esindab Euroopa Liidu Nõukogu, ja

EUROOPA ÜHENDUS, EUROOPA AATOMIENERGIAÜHENDUS,

edaspidi “ühendused”, keda esindavad Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Ühenduste Komisjon,

ühelt poolt ning

HORVAATIA VABARIIK

teiselt poolt,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Ungari Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi (edaspidi “uued liikmesriigid”) ühinemist Euroopa Liiduga ja seeläbi ühendusega 1. mail 2004

ning arvestades järgmist:

(1)

29. oktoobril 2001. aastal sõlmiti Luxembourgis ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Horvaatia Vabariigi vaheline stabiliseerimis- ja assotsiatsioonileping (edaspidi “SAL”).

(2)

16. aprillil 2003. aastal sõlmiti Ateenas leping Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Ungari Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Liiduga (edaspidi “ühinemisleping”).

(3)

2003. aasta ühinemisakti artikli 6 lõike 2 kohaselt lepitakse uute liikmesriikide SAL-iga ühinemise osas kokku SAL-le liidetava protokolli sõlmimisega.

(4)

SAL-is nimetatud ühenduse ja Horvaatia ühiste huvide arvestamise tagamiseks on peetud kõnealuse lepingu artikli 36 lõike 3 kohaseid konsultatsioone.

(5)

Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Horvaatia Vabariigi vahelise kaubandust ja kaubandusküsimusi käsitleva vahelepingu (edaspidi “vaheleping”) muudatused, millega kohandatakse vahelepingut, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Ungari Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, tuleb sisse viia ka SAL-i,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

I JAGU

Lepinguosalised

Artikkel 1

Tšehhi Vabariik, Eesti Vabariik, Küprose Vabariik, Ungari Vabariik, Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Malta Vabariik, Poola Vabariik, Sloveenia Vabariik ja Slovaki Vabariik ühinevad ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Horvaatia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepinguga, mis sõlmiti Luxembourgis 29. oktoobril 2001, ning võtavad samal viisil nagu teised liikmesriigid vastavalt kas vastu või teadmiseks lepingu, samuti ühisdeklaratsioonide, kirjavahetuse ning ühepoolsete deklaratsioonide tekstid, mis on lisatud samal kuupäeval alla kirjutatud lõppaktile.

Artikkel 2

Euroopa Liidus hiljuti toimunud institutsiooniliste arengute arvestamiseks lepivad lepinguosalised kokku, et pärast Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingu kehtivusaja lõppemist käsitletakse lepingus esinevaid viiteid Euroopa Söe- ja Teraseühendusele viidetena Euroopa Ühendusele, kes on võtnud üle kõik Euroopa Söe- ja Teraseühenduse õigused ja kohustused.

SAL-i TEKSTI, SEALHULGAS SELLE LISADE JA PROTOKOLLIDE MUUDATUSED

II JAGU

Põllumajandustooted

Artikkel 3

1.   SAL-i IVa ja IV C lisa asendatakse käesoleva protokolli I lisas esitatud tekstiga.

2.   SAL-i IVb lisa asendatakse käesoleva protokolli II lisas esitatud tekstiga.

3.   SAL-i IVd lisa asendatakse käesoleva protokolli III lisas esitatud tekstiga.

4.   SAL-i IVe lisa asendatakse käesoleva protokolli IV lisas esitatud tekstiga.

5.   SAL-i IVf lisa asendatakse käesoleva protokolli V lisas esitatud tekstiga.

6.   SAL-i artikli 27 lõikele 3 lisatakse järgmine punkt:

g)

“ alates 1. maist 2004 kohaldab Horvaatia IVg lisas loetletud kaupade suhtes seal nimetatud tollimakse.”

7.   Käesoleva protokolli VI lisas esitatud tekst lisatakse SAL-ile IVg lisana.

Artikkel 4

1.   SAL-i Va lisa asendatakse käesoleva protokolli VII lisas esitatud tekstiga.

2.   SAL-i Vb lisa asendatakse käesoleva protokolli VIII lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 5

SAL-i protokolli nr 3 II lisa loetelud nr 2 ja 3 asendatakse käesoleva protokolli IX lisas esitatud loeteludega nr 2, 3 ja 4.

Artikkel 6

SAL-i kaubandusaspekte kohandava lisaprotokolli, mille eesmärgiks on võtta arvesse teatavate veinide suhtes kohaldatavaid vastastikuseid soodustusi, veininimetuste vastastikust tunnustamist, kaitset ja kontrolli ning piiritusjookide ja aromatiseeritud jookide nimetuste vastastikust tunnustamist, kaitset ja kontrolli käsitlevate läbirääkimiste tulemusi, I lisa (Euroopa Ühenduse ja Horvaatia Vabariigi vaheline leping vastastikuste kauplemissoodustuste kohta teatavate veinide puhul, millele viidatakse SAL-li artikli 27 lõikes 4) asendatakse käesoleva protokolli X lisas esitatud tekstiga.

III JAGU

Päritolureeglid

Artikkel 7

1.   SAL-i protokolli nr 4 artikli 18 lõige 4 asendatakse järgmisega:

1.4.   “ Tagantjärele väljaantud liikumissertifikaatidele EUR.1 tuleb teha üks järgmistest märgetest:

ES

“EXPEDIDO A POSTERIORI”,

CS

“VYSTAVENO DODATEČNĚ”,

DA

“UDSTEDT EFTERFØLGENDE”,

DE

“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”,

ET

“TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD”,

EL

“ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”,

EN

“ISSUED RETROSPECTIVELY”,

FR

“DÉLIVRÉ A POSTERIORI”,

IT

“RILASCIATO A POSTERIORI”,

LV

“IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”,

LT

“RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”,

HU

“KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”,

MT

“MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”,

NL

“AFGEGEVEN A POSTERIORI”,

PL

“WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”,

PT

“EMITIDO A POSTERIORI”,

SL

“IZDANO NAKNADNO”,

SK

“VYDANÉ DODATOČNE”,

FI

“ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”,

SV

“UTFÄRDAT I EFTERHAND”,

HR

“NAKNADNO IZDANO”.”

2.   SAL-i protokolli nr 4 artikli 19 lõige 2 asendatakse järgmisega:

2.2.   “ Sel viisil väljaantud duplikaadile tuleb teha üks järgmistest märgetest:

ES

“DUPLICADO”,

CS

“DUPLIKÁT”,

DA

“DUPLIKAT”,

DE

“DUPLIKAT”,

ET

“DUPLIKAAT”,

EL

“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”,

EN

“DUPLICATE”,

FR

“DUPLICATA”,

IT

“DUPLICATO”,

LV

“DUBLIKĀTS”,

LT

“DUBLIKATAS”,

HU

“MÁSODLAT”,

MT

“DUPLIKAT”,

NL

“DUPLICAAT”,

PL

“DUPLIKAT”,

PT

“SEGUNDA VIA”,

SL

“DVOJNIK”,

SK

“DUPLIKÁT”,

FI

“KAKSOISKAPPALE”,

SV

“DUPLIKAT”,

HR

“DUPLIKAT”.”

3.   SAL-i protokolli nr 4 I lisa asendatakse käesoleva protokolli XI lisas esitatud tekstiga.

4.   SAL-i protokolli nr 4 II lisa asendatakse käesoleva protokolli XII lisas esitatud tekstiga.

5.   SAL-i protokolli nr 4 IV lisa asendatakse käesoleva protokolli XIII lisas esitatud tekstiga.

IV JAGU

Üleminekusätted

Artikkel 8

Horvaatia Vabariik kohustub mitte esitama seoses ühenduse laienemisega pretensioone ega taotlusi ega tegema esildisi ega muutma või tühistama soodustusi GATT 1994 artiklite XXIV.6 või XXVIII alusel.

Artikkel 9

1.   Horvaatia Vabariigi või uute liikmesriikide poolt nende vahel kohaldatava sooduslepingu või autonoomse korra alusel nõuetekohaselt väljaantud päritolutõendeid tunnustatakse vastavates riikides, tingimusel et:

a)

sellise päritolustaatuse omandamine tagab tariifse sooduskohtlemise SAL-is sisalduvate tariifsete soodusmeetmete alusel;

b)

päritolutõend ja transpordidokumendid väljastati hiljemalt üks päev enne ühinemise kuupäeva;

c)

päritolutõend esitatakse tolliasutusele nelja kuu jooksul alates ühinemise kuupäevast.

Kui kaubad on enne ühinemise kuupäeva Horvaatia Vabariigis või uues liikmesriigis impordiks deklareeritud Horvaatia Vabariigi ja selle uue liikmesriigi vahel hetkel kohaldatava sooduslepingu või autonoomse korra alusel, võib tunnistada ka sellise lepingu või korra alusel tagantjärele välja antud päritolutõendit, tingimusel et see esitatakse tolliasutusele nelja kuu jooksul alates ühinemise kuupäevast.

2.   Horvaatia Vabariigil ja uuel liikmesriigil on õigus säilitada load, millega on nende vahel kohaldatava sooduslepingu või autonoomse korra raames antud heakskiidetud eksportija staatus, tingimusel et:

a)

see on sätestatud ka enne ühinemise kuupäeva Horvaatia Vabariigi ja ühenduse vahel sõlmitud kokkuleppes ja

b)

heakskiidetud eksportijad kohaldavad selle kokkuleppe alusel kehtivaid päritolureegleid.

Need load asendatakse hiljemalt ühe aasta jooksul alates ühinemise kuupäevast uute lubadega, mis on väljastatud vastavalt SAL-i tingimustele.

3.   Horvaatia Vabariigi või liikmesriigi pädevad tolliasutused võtavad kolme aasta jooksul alates asjaomase päritolutõendi väljastamisest vastu taotlusi käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud sooduslepingute või autonoomse korra alusel väljastatud päritolutõendite õigsuse hilisemaks kontrollimiseks ning kõnealused asutused võivad selliseid taotlusi esitada kolme aasta jooksul pärast neile impordideklaratsiooni tõendamiseks esitatud päritolutõendi vastuvõtmist.

Artikkel 10

1.   SAL-i sätteid võib kohaldada kaupade suhtes, mida eksporditakse Horvaatia Vabariigist mõnda uude liikmesriiki või mõnest uuest liikmesriigist Horvaatia Vabariiki, ning mis vastavad SAL-i protokolli nr 4 sätetele ning on ühinemise kuupäeval teel või ajutiselt ladustatud Horvaatia Vabariigi või asjaomase uue liikmesriigi tollilaos või vabatsoonis.

2.   Sellistel juhtudel võib lubada sooduskohtlemist tingimusel, et importiva riigi tolliasutusele esitatakse nelja kuu jooksul alates ühinemiskuupäevast päritolutõend, mille eksportiva riigi tolliasutus on tagantjärele väljastanud, ja mis tahes muud dokumendid, mis tõendavad kaubavedu.

Artikkel 11

2004. aastal arvutatakse uute tariifikvootide maht ja olemasolevate tariifikvootide mahu kasv põhimahtude põhjal pro rata, võttes arvesse 1. maile 2004 eelnenud ajavahemikku.

V JAGU

Üld- ja lõppsätted

Artikkel 12

Käesolev protokoll ja selle lisad moodustavad SAL-i lahutamatu osa.

Artikkel 13

1.   Käesoleva protokolli kiidavad oma menetluste kohaselt heaks ühendus, liikmesriikide nimel Euroopa Liidu Nõukogu, ja Horvaatia Vabariik.

2.   Heakskiitmiskirjad antakse hoiule Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadile.

Artikkel 14

1.   Käesolev protokoll jõustub samal päeval kui stabiliseerimis- ja assotsiatsioonileping, tingimusel et kõik käesoleva protokolli heakskiitmiskirjad on enne seda kuupäeva hoiule antud.

2.   Kui kõik käesoleva protokolli heakskiitmiskirjad ei ole enne kõnealust kuupäeva hoiule antud, jõustub käesolev protokoll esimese kuu esimesel päeval, mis järgneb viimase heakskiitmiskirja hoiuleandmisele.

Artikkel 15

Käesolev protokoll on koostatud kahes eksemplaris eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi, ungari ja horvaadi keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed.

Artikkel 16

SAL-i tekst koos lisade ja protokollidega, mis moodustavad selle lahutamatu osa, ja lõppakt koos sellele lisatud deklaratsioonidega koostatakse eesti, leedu, läti, malta, poola, slovaki, sloveeni, tšehhi ja ungari keeles, kusjuures kõik tekstid on autentsed samal viisil nagu originaaltekstid. Stabilisatsiooni- ja assotsiatsiooninõukogu kiidab need tekstid heaks.

Hecho en Bruselas, el veintiuno de diciembre del dos mil cuatro.

V Bruselu dne dvacáctého prvního prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten Dezember zweitausendundvier.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-first day of December in the year two thousand and four.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu kahekümne esimesel päeval Brüsselis.

Fait à Bruxelles, le vingt-et-un décembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addi' ventuno dicembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit pirmajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio dvidešimt pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év december havának huszonegyedik napján.

Magħmula fi Brussel fil-wieħed u għoxrin ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de eenentwintigste december tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego pierwszego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em vinte e um de Dezembro de dois mil e quatro.

V Bruseli dvadsiateho prvého decembra dvetisícštyri.

V Bruslju, dne enaindvajsetega decembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den tjugoförsta december tjugohundrafyra.

Sastavljeno u Bruxellesu, dana dvadeset prvoga prosinca godine dvije tisuće četvrte.

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Liikmesriikide nimel

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Za države članice

Image

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Euroopa ühenduste nimel

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Za Europske zajednice

Image

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

Horvaatia Vabariigi nimel

For the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos värdu

A Horvát Köztársaság részéről

r-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

På Republiken Kroatiens vägnar

Za Republiku Hrvatsku

Image

I LISA

“IVa LISA JA IVc LISA

Horvaatia tariifsed soodustused põllumajandustoodetele

(tollimaksuvabastus piiramatute koguste puhul 1. mail 2004)

(artikli 27 lõike 3 punktid a ja c)

Horvaatia tariifikood (1)

 

0105 19 20

 

0105 19 90

 

0106 90 00 10

 

0205 00

 

0206

 

0208

 

0407 00 30

 

0407 00 30 50

 

0407 00 90

 

0410 00 00

 

0504 00 00

 

0604

 

0714

 

0801

 

0802

 

0803 00

 

0804 10 00

 

0804 30 00

 

0805 40 00

 

0805 50

 

0805 90 00

 

0806 20

 

0807 20 00

 

0811

 

0812

 

0813

 

0814 00 00

 

0901 11 00

 

0901 12 00

 

0902

 

0904

 

0905 00 00

 

0906

 

0907 00 00

 

0908

 

0909

 

0910

 

1001 10 00

 

1002 00 00 10

 

1003 00 10

 

1004 00 00 10

 

1005 10

 

1006

 

1007 00

 

1008

 

1106

 

1108

 

1109 00 00

 

1209

 

1210

 

1211

 

1212 10

 

1212 30 00

 

1212 99 80

 

1213 00 00

 

1214

 

1301

 

1302

 

1501 00 11

 

1501 00 19 10

 

1501 00 90

 

1502 00

 

1503 00

 

1504

 

1516 10

 

1603 00

 

1702 11 00

 

1702 19 00

 

1702 60

 

1703 10 00

 

2003 10

 

2003 20 00

 

2005 60 00

 

2007 91

 

2008 19

 

2008 20

 

2008 30

 

2008 80

 

2008 99 36

 

2008 99 38

 

2008 99 49 10

 

2008 99 67 10

 

2008 99 99 10

 

2009 11

 

2009 19 11

 

2009 19 19

 

2009 19 98 10

 

2009 29 11

 

2009 29 19

 

2009 29 99 10

 

2009 39 11

 

2009 39 19

 

2009 39 39 10

 

2009 49 11

 

2009 49 19

 

2009 49 99 10

 

2009 79 11

 

2009 79 19

 

2009 79 99 10

 

2009 80 35 10

 

2009 80 38 10

 

2009 80 99 10

 

2009 80 11

 

2009 80 19

 

2009 80 32

 

2009 80 33

 

2009 80 35

 

2009 80 36

 

2009 80 38

 

2009 80 69 10

 

2009 80 96 10

 

2009 80 97 10

 

2009 80 99 20

 

2009 90 11

 

2009 90 19

 

2009 90 21

 

2009 90 29

 

2009 90 39 10

 

2009 90 49 10

 

2009 90 59 10

 

2009 90 79 10

 

2009 90 97 10

 

2009 90 98 10

 

2301

 

2302 10

 

2302 20

 

2302 40

 

2303 10

 

2303 20

 

2303 30

 

2304 00 00

 

2305 00 00

 

2306 41 00

 

2306 49 00

 

2306 70 00

 

2307 00

 

2308 00

 

2309 10”


(1)  Vastavalt Horvaatia tollitariifistiku määratlusele – avaldatud NN 184/2003, nagu seda on muudetud.

II LISA

“IVb LISA

Horvaatia tariifsed soodustused põllumajandustoodetele

(tollimaksuvabastus kvoodi piires alates 1. maist 2004)

(artikli 27 lõike 3 punkt b)

Horvaatia tariifikood

Kirjeldus

Tariifikvoot tonnides

Aastane kasv tonnides

0104

Eluslambad ja — kitsed

300

 

0201

Värske või jahutatud veiseliha

200

 

0204

Värske, jahutatud või külmutatud lamba- või kitseliha

110

5

0207

Rubriiki 0105 kuuluvate kodulindude värske, jahutatud või külmutatud liha ja söödav rups

780

30

0401

Piim ja rõõsk koor, kontsentreerimata, suhkru- jm magusainelisandita

13 500

 

0402

Piim ja rõõsk koor, kontsentreeritud või suhkru- jm magusainelisandiga

250

 

0406

Juust ja kohupiim

2 200

100

0406 v.a 0406 90 78

Juust ja kohupiim, v.a Gouda

800

 

0406 90 78

Gouda

350

 

0409 00 00

Naturaalne mesi

20

 

0602 9010

Seeneniidistik

9 400

 

0701 90 10

Kartulid tärklise tootmiseks

1 000

 

0712

Kuivatatud köögiviljad (tervelt, tükeldatult, viilutatult, purustatult või pulbrina), muul viisil töötlemata

1 050

 

0805 10

Apelsinid

27 500

1 250

0808 10 (1)

Värsked õunad

5 800

 

0809 10

Aprikoosid

1 100

50

0810 10

Maasikad

220

10

1002 00 00

Rukis

700

100

1101

Püülijahu nisust või meslinist

250

 

1103

Teraviljatangud, lihtjahu ja graanulid

100

 

1206 00

Päevalilleseemned, purustatud või purustamata

110

5

1507

Sojaõli ja selle fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

1 200

10

1514 19

1514 99

Madala eruukhappesisaldusega rapsiõli

100

 

2004 90

muud köögiviljad ja köögiviljasegud

110

5

2005 90

Kapparid, artišokid jms, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta

135

 

2007 99

Keedised, puuviljaželeed, valmistised, muud

130

 

2009 71

2009 79

2009 80

2009 90

Puuviljamahlad

200

 

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

2009 80 83

2009 80 84

2009 80 86

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

muu puu- või köögivilja mahl

330

15

2106 90 10

2106 90 30

2106 90 51

2106 90 55

2106 90 59

Toiduained

550

 

2302

Kliid, pebred jm tera- või kaunviljade tuulamis-, jahvatus- vm töötlusjäägid, granuleerimata või granuleeritud

 

 

2302 30

nisust

6 200

 

2309

Loomasöödas kasutatavad valmistised

 

 

2309 90

muud

1 350


(1)  Kvoot eraldatakse ajavahemikuks 21. veebruar — 14. september.

III LISA

“IVd LISA

Horvaatia tariifsed soodustused põllumajandustoodetele

(enamsoodustusrežiimi tollimaksude järkjärguline kaotamine tariifikvootide piires)

(artikli 27 lõike 3 punkt d)

Käesolevas lisas loetletud kaupade suhtes kohaldatavaid tollimakse vähendatakse ja need kaotatakse vastavalt järgmisele ajakavale:

1. mail 2004 on kohaldatav tollimaks 40 % baasmäärast;

1. jaanuaril 2005 vähendatakse kõiki tollimakse 20 %ni baasmäärast;

1. jaanuaril 2006 kaotatakse allesjäänud tollimaksud.

Horvaatia tariifikood

Kirjeldus

Tariifikvoottonnides

Aastane kasvtonnides

0103 91

0103 92

Elussead

550

25

0210

Liha ja söödav rups, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud; toiduks kasutatav jahu ja pulber lihast või rupsist

500

15

0401

Piim ja rõõsk koor, kontsentreerimata, suhkru- jm magusainelisandita

3 300

150

0402

Piim ja rõõsk koor, kontsentreeritud või suhkru- jm magusainelisandiga

15 400

700

0405 10

Või

300

10

0702

Tomatid, värsked või jahutatud

8 250

375

0703 20

Küüslauk

1 100

50

0805 20

mandariinid (sh tangeriinid ja satsumad); klementiinid, vilkingid ja samalaadsed tsitrushübriidid

2 640

120

0806 10

Lauaviinamarjad

8 800

400

1509

Oliiviõli

390

20

1602 41 — 1602 49

Sealihatooted või -konservid

330

15

1701

Roosuhkur ja peedisuhkur ning keemiliselt puhas sahharoos tahkel kujul

6 270

285

2002

Tomatid, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta

5 430

240

2009 12 00

2009 19 91

2009 19 98

apelsinimahl: muu

1 980

90”

IV LISA

“IVe LISA

Horvaatia tariifsed soodustused põllumajandustoodetele

(enamsoodustusrežiimi tollimaksude järkjärguline vähendamine piiramatute koguste puhul)

(artikli 27 lõike 3 punkt e)

Käesolevas lisas loetletud kaupade suhtes kohaldatavaid tollimakse vähendatakse vastavalt järgmisele ajakavale:

1. mail 2004 on kohaldatav tollimaks 70 % baasmäärast;

1. jaanuaril 2005 vähendatakse kõiki tollimakse 60 %ni baasmäärast;

1. jaanuaril 2006 vähendatakse kõiki tollimakse 50 %ni baasmäärast.

0104

Eluslambad ja -kitsed

0105

Eluskodulinnud, s.o kanad (liigist Gallus domesticus), pardid, haned, kalkunid ja pärlkanad:

0105 12

– –

kalkunid

0105 92

– –

kanad (liigist Gallus domesticus) massiga mitte üle 2 000 g

0105 92 0020

0105 92 00 30

– – –

muud

0209

Seapekk või muu sea rasvkude ilma tailihata, kodulindude rasvkude, sulatamata või muul viisil ekstraheerimata, värske, jahutatud, külmutatud, soolatud, kuivatatud või suitsutatud

0404

Vadak, kontsentreeritud või mitte, suhkru-, muu magusainelisandiga või ilma; tooted naturaalse piima komponentidest, suhkru-, muu magusainelisandiga või ilma, mujal määratlemata või nimetamata

0407 00

Linnumunad (koorega), värsked, konserveeritud või keedetud

0407 00 30 40

– – –

kalkunimunad

0601

Kasvu- või õitsemisstaadiumis taimesibulad, varre- ja juuremugulad, mugulsibulad, juurmise lehekodarikuga lühivõsud ja risoomid; siguritaimed ja -juured, v.a juured rubriigist 1212

0602

Muud elustaimed (sh nende juured), pistikud ja pookoksad; seeneniidistik

0603

Lõikelilled ja lillepungad bukettide valmistamiseks ja kaunistuseks, värsked, kuivatatud, värvitud, pleegitatud, impregneeritud või muul viisil töödeldud

0708

Kaunviljad, poetatud või mitte, värsked või jahutatud

0710

Külmutatud köögiviljad, toored või eelnevalt aurutatud või keedetud

0711

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud köögiviljad (nt gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees vm konserveerivas lahuses), kuid koheseks tarbimiseks kõlbmatud

0712

Kuivatatud köögiviljad (tervelt, tükeldatult, viilutatult, purustatult või pulbrina), muul viisil töötlemata

0713

Kuivatatud kaunviljad (poetatud, kooritud või koorimata, tükeldatud või tükeldamata)

0901

Kohv, röstitud või röstimata, kofeiiniga või ilma; kohvikestad ja -koored; kohvi sisaldavad kohviasendajad

0901 21 00

0901 22 00

röstitud kohv

1003 00

Oder

1003 00 90 10

– – –

õlleoder

1004 00 00

Kaer

1005

Maisiterad

1005 90

muu

1104

Teravilja muul viisil töödeldud terad (näiteks kroovitud, valtsitud, helvestatud, poleeritud, lõigatud või jämedalt purustatud), v.a rubriigis 1006 nimetatud riis; teraviljaidud, terved, lamedaks pressitud, helvestatud või jahvatatud

1105

Püülijahu, lihtjahu, pulber, helbed ja graanulid kuivatatud kartulist

1702 30

glükoos ja glükoosisiirup, mis ei sisalda fruktoosi või sisaldab kuivaine massist kuni 20 % fruktoosi

1702 40

glükoos ja glükoosisiirup, mis sisaldab kuivaine massist 20 % kuni 50 % fruktoosi

2005

Muud köögiviljad, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmutamata, v.a rubriigis 2006 nimetatud tooted

2005 40 00

herned (Pisum sativum)

2005 51 00

– –

poetatud oad

2008

Puuviljad, pähklid jm söödavad taimeosad, muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkru-, muu magusaine- või piirituselisandiga või ilma, mujal kirjeldamata või nimetamata

2008 50

aprikoosid

2008 70

virsikud

2009

Kääritamata, piirituselisandita puuvilja- ja marjamahlad (sh viinamarjavirre) ning köögiviljamahlad, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma

2009 41

ananassimahl

2009 41 10

– – –

muu

2009 69

viinamarjamahl (sh viinamarjavirre)

2206

Muud kääritatud joogid (nt õuna- ja pirnisiider, mõdu); kääritatud jookide segud omavahel või mittealkohoolsete jookidega, mujal kirjeldamata või nimetamata

2302

Kliid, pebred jm tera- või kaunviljade tuulamis-, jahvatus- vm töötlusjäägid, granuleerimata või granuleeritud

2302 30

nisust

2306

Õlikoogid jm taimsete rasvade (v.a rubriikides 2304 ja 2305 nimetatute) ekstraheerimise tahked jäätmed, peenestatud või mitte, granuleeritud või mitte

2306 90

muud

2309

Loomasöödas kasutatavad valmistised

2309 90

muud”

V LISA

“IVf LISA

Horvaatia tariifsed soodustused põllumajandustoodetele

(enamsoodustusrežiimi tollimaksude järkjärguline vähendamine kvootide piires)

(artikli 27 lõike 3 punkt f)

Käesolevas lisas loetletud kaupade suhtes kohaldatavaid tollimakse vähendatakse vastavalt järgmisele ajakavale:

1. mail 2004 on kõik kohaldatavad tollimaksud 70 % baasmäärast;

1. jaanuaril 2005 vähendatakse kõiki tollimakse 60 %ni baasmäärast;

1. jaanuaril 2006 vähendatakse kõiki tollimakse 50 %ni baasmäärast.

Horvaatia tariifikood

Kirjeldus

Tariifikvoot tonnides

Aastane kasv tonnides

0102 90

Elusveised

220

10

0202

Külmutatud veiseliha

3 300

150

0203

Värske, jahutatud või külmutatud sealiha

8 030

365

0701

Kartulid, värsked või jahutatud

13 200

600

0703 10

0703 90

Sibul ja šalottsibul

Porrulauk jm sibulköögiviljad

11 290

500

0807 11 00

0807 19 00

melonid (sh arbuusid)

6 210

275

0808 10

Värsked õunad

6 000

300

1101

Püülijahu nisust või meslinist

990

45

1103

Teraviljatangud, lihtjahu ja graanulid

8 580

390

1107

Linnased, heledad või tumedad

17 500

750

1601 00

Vorstid jms tooted

1 980

90

1602 10 — 1602 39

1602 50 — 1602 90

Muud tooted või konservid lihast, rupsist või verest (v.a sealihast, -rupsist või -verest)

560

30

2401

Töötlemata tubakas; tubakajäätmed

220

10”

VI LISA

“IVg LISA

Horvaatia tariifsed soodustused põllumajandustoodetele

(artikli 27 lõike 3 punkt g)

Käesolevas lisas loetletud kaupade suhtes kohaldatakse nimetatud tollimakse alates 1. maist 2004.

Horvaatia tariifikood

Kirjeldus

Tariifi-kvoot tonnides

Kohaldatav tollimaks

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 71

Elusveised

9 000

15 %

0103 91

0103 92

Elussead

2 550

15 %

0105 92 00 20

Kanad (liigist Gallus domesticus), massiga mitte üle 2 000 g

90

10 %

0203

Värske, jahutatud või külmutatud sealiha

3 570

25 %

0401

Piim ja rõõsk koor, kontsentreerimata, suhkru- jm magusainelisandita

12 600

4,2 EUR/100kg

0704 90 10

Kapsad

160

50 % enamsoodustusrežiimi tollimaksust

0706 10 00

Porgand, värske või jahutatud

140

50 % enamsoodustusrežiimi tollimaksust

0706 90 30

Mädarõigas, värske või jahutatud

110

50 % enamsoodustusrežiimi tollimaksust

0706 90 90

Lehtkapsas

 

 

0707

Kurgid ja kornišonid, värsked või jahutatud

200

10 %

0709 51 00

Seened, värsked või jahutatud

340

10 %

0709 59 00

Kukeseened, puravikud

 

 

0709 60 10

Paprika, värske või jahutatud

310

12 %

0710 21 00

0710 22 00

0710 90 00

Külmutatud köögiviljad, toored või eelnevalt aurutatud või keedetud

1 500

7 %

1001 90 99

Nisu ja meslin, muu

9 000

15 %

1005 90

Mais, muu

20 000

9 %

1206 00 91

1206 00 99

Päevalilleseemned, purustatud või purustamata

2 160

6 %

1517 10 90

Margariin

1 200

20 %

1601 00 (1)

Vorstid jms tooted (1)

1 500

10 %

1602 10 —

1602 39

Tooted või konservid lihast, rupsist või verest (v.a sealihast, -rupsist ja -verest)

240

10 %

1602 41 —

1602 49

Sealihatooted või konservid

180

10 %

1702 40

Glükoos ja glükoosisiirup, mis sisaldab kuivaine massist 20 % kuni 50 % fruktoosi

1 000

5 %

1703 90 00

Suhkrupeedimelass

14 500

14 %

2001

Kurgid ja kornišonid, muud, toiduks valmistatud või konserveeritud äädika või äädikhappega

1 650

15 %”


(1)  Aastal 2005 suureneb koodi 1601 00 alla kuuluvate toodete kvoot 400 tonni võrra.

VII LISA

“Va LISA

Artikli 15 lõikes 1 nimetatud tooted

Järgmiste Horvaatiast pärinevate toodete Euroopa Ühendusse importimisel kohaldatakse järgmisi soodustusi:

CN-kood

Kirjeldus

2004

Alates aastast 2005

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 10 15

0304 10 17

ex 0304 10 19

ex 0304 10 91

0304 20 15

0304 20 17

ex 0304 20 19

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Forell (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster): elus, värske või jahutatud; külmutatud; kuivatatud, soolatud või soolvees, suitsutatud; fileed ja muu kalaliha; inimtoiduks kõlblik kalajahu, -pulber ja -graanulid

TK: 30 t — 0 %

üle TK: 70 % enamsoodustusrežiimi tollimaksust

TK: 30 t — 0 %

üle TK: 70 % enamsoodustusrežiimi tollimaksust

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 10 19

ex 0304 10 91

ex 0304 20 19

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Karpkala: elus; värske või jahutatud; külmutatud; kuivatatud, soolatud või soolvees, suitsutatud; fileed ja muu kalaliha; inimtoiduks kõlblik kalajahu, -pulber ja -graanulid

TK: 210 t — 0 %

üle TK: 70 % enamsoodustusrežiimi tollimaksust

TK: 210 t — 0 %

üle TK: 70 % enamsoodustusrežiimi tollimaksust

ex 0301 99 90

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 10 38

ex 0304 10 98

ex 0304 20 94

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Merikogerlased (Dentex dentex ja Pagellus spp.): elus; värsked või jahutatud; külmutatud; kuivatatud, soolatud või soolvees, suitsutatud; fileed ja muu kalaliha; inimtoiduks kõlblik kalajahu, -pulber ja -graanulid

TK: 35 t — 0 %

üle TK: 30 % enamsoodustusrežiimi tollimaksust

TK: 35 t — 0 %

üle TK: 30 % enamsoodustusrežiimi tollimaksust

ex 0301 99 90

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 10 38

ex 0304 10 98

ex 0304 20 94

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Kiviahvenad (Dicentrarchus labrax): elus; värsked või jahutatud; külmutatud; kuivatatud, soolatud või soolvees, suitsutatud; fileed ja muu kalaliha; inimtoiduks kõlblik kalajahu, -pulber ja -graanulid

TK: 650 t — 0 %

üle TK: 30 % enamsoodustusrežiimi tollimaksust

TK: 650 t — 0 %

üle TK: 30 % enamsoodustusrežiimi tollimaksust


CN-kood

Kirjeldus

2004

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Töödeldud või konserveeritud sardiinid

TK: 180 t — 6 %

üle TK: enamsoodustusrežiimi tollimaks täies ulatuses

1604 16 00

1604 20 40

Töödeldud või konserveeritud anšoovis

TK: 50 t — 0 %

üle TK: enamsoodustusrežiimi tollimaks täies ulatuses

1604

Kalatoidud ja -konservid; kalamarjast valmistatud kaaviar ja kaaviari asendajad

TK: 1 290 t — 0 %

üle TK: vähendatud tariif (vt allpool)


CN-kood

Kirjeldus

Alates aastast 2005

1604

Kalatoidud ja -konservid; kalamarjast valmistatud kaaviar ja kaaviari asendajad

TK: 1 550 t — 0 %

üle TK: vähendatud tariif (vt allpool)

Kõigi HS rubriiki 1604 kuuluvate toodete (v.a töödeldud ja konserveeritud sardiinid ja anšoovis) kvoodi mahtu ületavate koguste suhtes kohaldatakse tollimaksu 60 % enamsoodustusrežiimi tollimaksust aastal 2004 ja 50 % enamsoodustusrežiimi tollimaksust alates aastast 2005. Sardiinide ja anšoovise kvoodi mahtu ületavate koguste suhtes kohaldatakse enamsoodustusrežiimi tollimaksu täies ulatuses.”

VIII LISA

“Vb LISA

Artikli 15 lõikes 2 nimetatud tooted

Järgmiste Euroopa Ühendusest pärinevate toodete Horvaatiasse importimisel kohaldatakse järgmisi soodustusi:

CN-kood

Kirjeldus

2004

Alates aastast 2005

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 10 15

0304 10 17

ex 0304 10 19

ex 0304 10 91

0304 20 15

0304 20 17

ex 0304 20 19

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Forell (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster): elus, värske või jahutatud; külmutatud; kuivatatud, soolatud või soolvees, suitsutatud; fileed ja muu kalaliha; inimtoiduks kõlblik kalajahu, -pulber ja -graanulid

TK: 25 t — 0 %

üle TK: 70 % enamsoodustusrežiimi tollimaksust

TK: 25 t — 0 %

üle TK: 70 % enamsoodustusrežiimi tollimaksust

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 10 19

ex 0304 10 91

ex 0304 20 19

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Karpkala: elus; värske või jahutatud; külmutatud; kuivatatud, soolatud või soolvees, suitsutatud; fileed ja muu kalaliha; inimtoiduks kõlblik kalajahu, -pulber ja -graanulid

TK: 30 t — 0 %

üle TK: 70 % enamsoodustusrežiimi tollimaksust

TK: 30 t — 0 %

üle TK: 70 % enamsoodustusrežiimi tollimaksust

ex 0301 99 90

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 10 38

ex 0304 10 98

ex 0304 20 94

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Merikogerlased (Dentex dentex ja Pagellus spp.): elus; värsked või jahutatud; külmutatud; kuivatatud, soolatud või soolvees, suitsutatud; fileed ja muu kalaliha; inimtoiduks kõlblik kalajahu, -pulber ja -graanulid

TK: 35 t — 0 %

üle TK: 30 % enamsoodustusrežiimi tollimaksust

TK: 35 t — 0 %

üle TK: 30 % enamsoodustusrežiimi tollimaksust

ex 0301 99 90

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 10 38

ex 0304 10 98

ex 0304 20 94

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Kiviahvenad (Dicentrarchus labrax): elus; värsked või jahutatud; külmutatud; kuivatatud, soolatud või soolvees, suitsutatud; fileed ja muu kalaliha; inimtoiduks kõlblik kalajahu, -pulber ja -graanulid

TK: 60 t — 0 %

üle TK: 30 % enamsoodustusrežiimi tollimaksust

TK: 60 t — 0 %

üle TK: 30 % enamsoodustusrežiimi tollimaksust


CN-kood

Kirjeldus

2004

1604 13 11

1604 13 19

Töödeldud või konserveeritud sardiinid

TK: 95 t — 10 %

üle TK: enamsoodustusrežiimi tollimaks täies ulatuses

ex 1604 20 50

1604 16 00

1604 20 40

Töödeldud või konserveeritud anšoovis

 

1604

Kalatoidud ja -konservid; kalamarjast valmistatud kaaviar ja kaaviari asendajad

TK: 215 t — 0 %

üle TK: vähendatud tariif (vt allpool)


CN-kood

Kirjeldus

Alates aastast 2005

1604

Kalatoidud ja -konservid; kalamarjast valmistatud kaaviar ja kaaviari asendajad

TK: 310 t — 0 %

üle TK: vähendatud tariif (vt allpool)

Kõigi HS rubriiki 1604 kuuluvate toodete (v.a töödeldud ja konserveeritud sardiinid ja anšoovis) kvoodi mahtu ületavate koguste suhtes kohaldatakse tollimaksu 60 % enamsoodustusrežiimi tollimaksust aastal 2004 ja 50 % enamsoodustusrežiimi tollimaksust alates aastast 2005. Sardiinide ja anšoovise kvoodi mahtu ületavate koguste suhtes kohaldatakse enamsoodustusrežiimi tollimaksu täies ulatuses.”

IX LISA

“Loetelu nr 2:   ühendusest pärit kaupade impordi suhtes Horvaatias kohaldatavad kvoodimahud ja tollimaksud

Märkus: käesolevas tabelis loetletud kaupade suhtes kohaldatakse allpool sätestatud tariifikvoodi piires nullmääraga tollimaksu. Kvootide mahtu suurendatakse aastatel 2005 ja 2006 loetelus märgitud mahuni. Tollimakse, mida kohaldatakse nimetatud kvoodimahte ületavate koguste suhtes, vähendatakse aastatel 2004, 2005 ja 2006 vastavalt 70 %ni, 60 %ni ja 50 %ni enamsoodustusrežiimi tollimaksu määrast.

CN-kood

Kirjeldus

2004. aasta kvoot

2005. aasta kvoot

2006. ja järgnevate aastate kvoot

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0403

Petipiim, kalgendatud piim ja koor, jogurt, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim ja koor, kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma, lõhna- või maitselisandiga või mitte, puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga või ilma:

2 070 tonni

2 230 tonni

2 390 tonni

0403 10

jogurt:

 

 

 

0403 10 51 — 0403 10 99

– –

lõhna- või maitselisandiga või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga

 

 

 

0403 90

muu:

 

 

 

0403 90 71 — 0403 90 99

– –

lõhna- või maitselisandiga või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga

 

 

 

0405

Või jm piimarasvad ja -õlid; piimarasvavõided:

60 tonni

64 tonni

68 tonni

0405 20

piimarasvavõided:

 

 

 

0405 20 10

– –

rasvasisaldusega vähemalt 39 %, kuid mitte üle 60 % massist

 

 

 

0405 20 30

– –

rasvasisaldusega vähemalt 60 %, kuid mitte üle 75 % massist

 

 

 

1517

Margariin; toidusegud ja tooted taimsetest ja loomsetest rasvadest, õlidest või mitmesuguste käesolevasse gruppi kuuluvate rasvade ja õlide fraktsioonidest, v.a rubriiki 1516 kuuluvad toidurasvad või -õlid ning nende fraktsioonid:

600 tonni

650 tonni

700 tonni

1517 10

margariin, v.a vedel margariin:

 

 

 

1517 10 10

– –

piimarasvade sisaldusega üle 10 %, kuid alla 15 % massist

 

 

 

1517 90

muu:

 

 

 

1517 90 10

– –

piimarasvade sisaldusega üle 10 %, kuid alla 15 % massist

 

 

 

 

– –

muu

 

 

 

1517 90 93

– – –

toidukõlblikud segud või preparaadid, mida võib kasutada vormimäärdena

 

 

 

2201

Vesi, sh looduslik ja tehislik mineraal- ja gaseeritud vesi, ilma suhkru- jm magusainelisandita, lõhna- ja maitselisandita; jää ja lumi:

16 200 tonni

16 550 tonni

16 900 tonni

2201 10

mineraalvesi, gaseeritud vesi

 

 

 

2205

Vermut jm taimede või muude aroomiainetega maitsestatud vein värsketest viinamarjadest

360 hl

390 hl

420 hl

2208

Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega vähem kui 80 mahu %; kanged alkohoolsed joogid, liköörid ja muud alkohoolsed joogid:

60 hl

65 hl

70 hl

ex 2208 90 33ex 2208 90 38

– – – –

ploomiviin (slivovits)

 

 

 

2402

Tubakast või tubakaasendajatest valmistatud sigarid, manilla sigarid, sigarillod ja sigaretid:

30 tonni

32,5 tonni

35 tonni

2402 20

tubakat sisaldavad sigaretid

 

 

 

2402 90 00

muud

 

 

 

2403

Muu töödeldud tubakas ja selle asendajad; “homogeniseeritud” ja “taastatud” tubakas; tubakaekstraktid ja -essentsid:

36 tonni

39 tonni

42 tonni

2403 10

suitsetamistubakas, mis ei sisalda tubaka aseaineid või sisaldab neid mis tahes vahekorras

 

 

 

Loetelu nr 3:   ühendusest pärit kaupade impordi suhtes Horvaatias kohaldatavad kvoodimahud ja tollimaksud

Märkus: käesolevas tabelis loetletud kaupade suhtes kohaldatakse allpool sätestatud soodustusi. Tariifikvootide mahtu suurendatakse aastatel 2005 ja 2006 kord aastas tabelis märgitud mahuni. Tollimakse, mida kohaldatakse nimetatud mahte ületavate koguste suhtes, vähendatakse aastatel 2004, 2005 ja 2006 vastavalt 65 %ni, 55 %ni ja 40 %ni enamsoodustusrežiimi tollimaksu määrast.

CN-kood

Kirjeldus

Kvoot(tonnides)

Kvoodi raames kohaldatav tollimaks

2004

2005

2006 ja järgnevad aastad

( % enamsoodustusrežiimi tollimaksust)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1704

Suhkrukondiitritooted (sh valge šokolaad), mis ei sisalda kakaod:

 

 

 

 

1704 90

muud

1 100

1 150

1 200

0

1806

Šokolaad ja muud kakaod sisaldavad toiduained

2 130

2 270

2 410

0

1905

Leiva-, saia-, kondiitri- (koogid, küpsised jne) ja pagaritooted, kakaosisaldusega või ilma; armulaualeib, ravimikapslid, pitseroblaat, riispaber jms tooted

2 920

3 080

3 240

0

2105 00

Jäätis, kakaosisaldusega või ilma

1 290

1 360

1 430

0

2202

Vesi, sh mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru- vm magusaine- või maitse- või lõhnaainelisandiga, jm karastusjoogid, v.a rubriigi 2009 puu- ja köögiviljamahlad

16 300

17 200

18 100

0

Loetelu nr 4:   ühendusest pärit kaupade impordi suhtes Horvaatias kohaldatavad kvoodimahud ja tollimaksud

Märkus: käesolevas tabelis loetletud kaupade suhtes kohaldatakse allpool sätestatud aastaste tariifikvootide piires nullmääraga tollimaksu. Kvooti ületavate koguste puhul kehtivad protokolli nr 3 II lisa loetelus nr 1 sätestatud tingimused.

CN-kood

Kirjeldus

Kvoot (tonnides)

2004

2005

2006

ex 2103

2103 90 30

2103 90 90

Kastmed ja pooltooted nende valmistamiseks, maitseainesegud; sinepipulber ja -jahu ning valmissinep:

– –

aromaatsed mõruained alkoholisisaldusega 44,2 % — 49,2 % mahust, mis sisaldavad 1,5 % — 6 % massist emajuurt, vürtse ja mitmesuguseid koostisosi ning 4 % — 10 % massist suhkrut, anumates mahuga kuni 0,5 liitrit

– –

muud”

300

300

300

X LISA

“I LISA

Euroopa Ühenduse ja Horvaatia Vabariigi vaheline LEPING,

vastastikuste kauplemissoodustuste kohta teatavate veinide puhul

1.

Järgmiste Horvaatia Vabariigist pärit toodete ühendusse importimisel kohaldatakse alates 1. maist 2004 järgmisi soodustusi:

CN-kood

Kirjeldus

Kohaldatav tollimaks

Iga-aastane kogus(hl)

Iga-aastane kasv(hl)

Erisätted

ex 2204 10

ex 2204 21

Kvaliteetvahuvein

Värsketest viinamarjadest valmistatud vein

vabastatud

44 000

10 000

 (1) ,  (2)

ex 2204 29

Värsketest viinamarjadest valmistatud vein

vabastatud

29 000

0

 (2)

2.

Ühendus määrab nullmääraga soodustollimaksu punktis 1 nimetatud tariifikvootide piires tingimusel, et nende koguste eksportimisel ei maksta Horvaatia Vabariigis ekspordisubsiidiume.

3.

Järgmiste ühendusest pärit toodete importimisel Horvaatia Vabariiki kohaldatakse alates 1. maist 2004 järgmisi soodustusi:

Horvaatia tollitariifistiku kood

Kirjeldus

Kohaldatav tollimaks

Iga-aastane kogus(hl)

Iga-aastane kasv(hl)

Erisätted

ex ex 2204 10

ex ex 2204 21

Kvaliteetvahuvein

Värsketest viinamarjadest valmistatud vein

vabastatud

14 000

800

 (3)

ex ex 2204 29

Värsketest viinamarjadest valmistatud vein

vabastatud

8 000

0

 

4.

Horvaatia Vabariik määrab nullmääraga soodustollimaksu punktis 3 nimetatud tariifikvootide piires tingimusel, et nende koguste eksportimisel ei maksta ühenduses ekspordisubsiidiume.

5.

Käesolev leping käsitleb veine, mis:

a)

on toodetud värsketest, täielikult kõnealuse lepinguosalise territooriumil toodetud ja sealt koristatud viinamarjadest ja

b)

i)

on pärit EL-st ning on toodetud vastavalt nõukogu 17. mai 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1493/1999 (veinituru ühise korralduse kohta) (4) V jaotises nimetatud veinivalmistustavasid ja -menetlusi reguleerivatele eeskirjadele;

ii)

on pärit Horvaatia Vabariigist ning on toodetud vastavalt Horvaatia Vabariigi õigusaktide kohastele veinivalmistustavasid ja -menetlusi reguleerivatele eeskirjadele. Nimetatud veinivalmistuseeskirjad peavad olema kooskõlas ühenduse õigusaktidega.

6.

Käesolevas lepingus sätestatud soodustustega saab veini importida vastastikku tunnustatud ja ühiselt koostatud nimekirjades esineva ametliku asutuse väljastatud tunnistuse alusel, mille järgi kõnealune vein vastab punkti 5 alapunkti b nõuetele.

7.

Hiljemalt 2005. aasta esimeses kvartalis tutvuvad lepinguosalised põhjalikult võimalustega anda teineteisele täiendavaid soodustusi, arvestades lepinguosaliste vahelise veinikaubanduse arengut.

8.

Lepinguosalised tagavad, et muud meetmed ei sea vastastikku antud soodustusi kahtluse alla.

9.

Kummagi lepinguosalise taotlusel peetakse konsultatsioone kõigis käesoleva lepingu toimimisega seotud küsimustes.

10.

Käesolevat lepingut kohaldatakse ühelt poolt nende territooriumide suhtes, kus kohaldatakse Euroopa Ühenduse asutamislepingut selles asutamislepingus sätestatud tingimustel, ja teiselt poolt Horvaatia Vabariigi territooriumi suhtes.


(1)  Kui eelmisel aastal kasutati vähemalt 80 % soodustingimustele vastavast kogusest, kohaldatakse iga-aastast kasvu, kuni rubriikide ex 2204 10 ja ex 2204 21 suhtes kohaldatavate kvootide ning rubriigi ex 2204 29 suhtes kohaldatava kvoodi summa ulatub mahuni 98 000 hl.

(2)  Lepinguosalise taotlusel võib pidada konsultatsioone kvootide kohandamiseks, viies kogused rubriigi ex 2204 29 suhtes kohaldatava kvoodi alt rubriikide ex 2204 10 ja ex 2204 21 suhtes kohaldatava kvoodi alla.

(3)  Kui eelmisel aastal kasutati vähemalt 80 % soodustingimustele vastavast kogusest, kohaldatakse iga-aastast kasvu, kuni kvoot ulatub mahuni 18 000 hl.

(4)  EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2826/2000 (ELT L 328, 23.12.2000, lk 2).

XI LISA

“I LISA

II lisa loendi sissejuhatavad märkused

Märkus 1:

Loendis sätestatakse tingimused, mis tuleb täita, et tooteid saaks lugeda protokolli artikli 6 tähenduses piisava töö või töötluse läbinuks.

Märkus 2:

2.1.

Loendi kahes esimese veerus kirjeldatakse saadud toodet. Esimeses veerus on harmoneeritud süsteemis kasutatav rubriigi- või tootegrupinumber ja teises veerus kõnealuse süsteemi vastava rubriigi või grupi kaubakirjeldus. Kahe esimese veeru kandele vastab kolmandas või neljandas veerus olev reegel. Kui mõnel juhul on esimese veeru kande ees “ex”, tähendab see, et kolmanda või neljanda veeru reegel kehtib ainult teises veerus kirjeldatud rubriigi osa suhtes.

2.2.

Kui esimesse veergu on koondatud mitu rubriiginumbrit või on esitatud grupinumber ning teises veerus on toodet seetõttu kirjeldatud üldiselt, kohaldatakse kolmanda või neljanda veeru vastavat reeglit kõikide nende toodete suhtes, mis harmoneeritud süsteemis on klassifitseeritud kõnealuse grupi rubriikidesse või esimesse veergu koondatud mis tahes rubriiki.

2.3.

Kui loendis on eri reegleid, mida kohaldatakse ühe rubriigi eri toodete suhtes, sisaldab iga taane kõnealuse rubriigi selle osa kirjeldust, mida hõlmab kolmanda või neljanda veeru vastav reegel.

2.4.

Kui kahe esimese veeru kandele vastab nii kolmanda kui ka neljanda veeru reegel, võib eksportija valida, kas ta kohaldab kolmanda või neljanda veeru reeglit. Kui neljandas veerus ei ole päritolureeglit, tuleb kohaldada kolmanda veeru reeglit.

Märkus 3:

3.1.

Protokolli artikli 6 sätteid toodete kohta, mis on saanud päritolustaatuse ja mida kasutatakse muude toodete tootmisel, kohaldatakse hoolimata sellest, kas päritolustaatus on saadud neid tooteid kasutavas tehases või mõnes muus Horvaatia või ühenduse tehases.

Näide:

Rubriiki 8407 kuuluv mootor, mille kohta näeb reegel ette, et selles sisalduda võivate päritolustaatuseta materjalide väärtus ei tohi ületada 40 % tehasehinnast, on valmistatud rubriiki ex 7224 kuuluvast “muust sepistamise teel eelvormitud legeeritud terasest”.

Kui nimetatud sepis on sepistatud ühenduses valmistatud päritolustaatuseta valuplokist, on kõnealune sepis juba omandanud päritolustaatuse loendis rubriigi ex 7224 kohta esitatud reegli alusel. Mootori väärtuse arvutamisel võib sepist käsitleda päritolustaatust omavana, hoolimata sellest, kas see on toodetud samas tehases, kus mootor, või muus ühenduse tehases. Kasutatud päritolustaatuseta materjalide koguväärtuse arvutamisel ei võeta seega päritolustaatuseta valuploki väärtust arvesse.

3.2.

Loendi reegel näeb ette päritolustaatuse saamiseks vajaliku minimaalse töö või töötluse, millest ulatuslikum töö või töötlemine annab samuti päritolustaatuse; väiksem töö või töötlemine päritolustaatust ei anna. Kui reegel näeb ette, et teatavas valmistamisetapis olevat päritolustaatuseta materjali tohib kasutada, on ka kõnealuse materjali kasutamine varasemas valmistamisetapis lubatud, kuid hilisemas etapis mitte.

3.3.

Ilma et see piiraks märkuse 3.2 kohaldamist, kui reegel näeb ette, et kasutada võib “mis tahes rubriigi materjale”, võib kasutada mis tahes rubriigi materjale (ka selle rubriigi materjale, kuhu kuulub kõnealune toode), kui nimetatud reeglis sisalduvatest eripiirangutest ei tulene teisiti.

Seevastu väljend “valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sealhulgas muudest rubriiki ... kuuluvatest materjalidest” või “valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sealhulgas selle rubriigi materjalist, kuhu kuulub kõnealune toode” tähendab seda, et võib kasutada mis tahes rubriigi materjale, välja arvatud tootega samasse rubriiki klassifitseeritud materjale, mille kirjeldus erineb toote kirjeldusest loendi teises veerus.

3.4.

Kui loendi reegel näeb ette, et toodet võib valmistada mitmest materjalist, tähendab see, et kasutada võib üht või mitut kõnealust materjali. Kõiki kõnealuseid materjale kasutama ei pea.

Näide:

Rubriikidesse 5208 — 5212 kuuluvaid tekstiile käsitlev reegel näeb ette, et kasutada võib looduslikke kiudusid ning muu materjali hulgas ka keemilisi materjale. See ei tähenda, et kasutama peab mõlemat; kasutada võib üht või mõlemat.

3.5.

Kui loendi reegel näeb ette, et toode peab olema valmistatud teatavast materjalist, ei takista nimetatud tingimus kasutamast muid materjale, mis oma iseloomulike omaduste tõttu reeglile ei vasta (vt ka märkust 6.2 allpool tekstiilide kohta).

Näide:

Rubriigi 1904 toiduaineid käsitlev reegel, mis keelab kasutada teravilja ja teraviljasaadusi, ei takista selliste mineraalsoolade, kemikaalide ja muude lisandite kasutamist, mis ei ole valmistatud teraviljast.

Seda reeglit ei kohaldata siiski toodete suhtes, mida võib toota sama laadi, kuid varasema tootmisetapi materjalist, kuigi neid ei või toota teatavatest loendis määratletud materjalidest.

Näide:

Kui ex 62 gruppi kuuluva lausriidest rõiva puhul on lubatud kasutada üksnes päritolustaatuseta lõnga, ei või lähtuda lausriidest, isegi kui lõngast tavaliselt lausriiet ei valmistata. Sellisel juhul oleks lähteaine tavaliselt lõnga valmistamisele eelnevas järgus — see tähendab kiu kujul.

3.6.

Kui loendi reeglis esitatakse kaks protsendimäära, mis tähistavad kasutatavate päritolustaatuseta materjalide suurimat väärtust, ei tohi neid protsendimäärasid liita. Teisisõnu ei tohi kõigi kasutatavate päritolustaatuseta materjalide maksimaalväärtus ületada suurimat esitatud protsendimäära. Lisaks sellele ei tohi ületada ka iga materjali suhtes kehtivat protsendimäära.

Märkus 4:

4.1.

Loendis kasutatud termin “looduslikud kiud” tähistab muid kiude peale tehis- või sünteeskiudude. Termin osutab ketruseelses etapis olevatele kiududele, sealhulgas jäätmetele, ning kui ei ole määratud teisiti, hõlmab see kraasitud, kammitud või muul viisil töödeldud, kuid ketramata kiudusid.

4.2.

Termin “looduslikud kiud” hõlmab rubriiki 0503 kuuluvat hobusejõhvi, rubriikidesse 5002 ja 5003 kuuluvat siidi ning rubriikidesse 5101 — 5105 kuuluvaid villakiudusid, loomavilla ja -karva, rubriikidesse 5201 — 5203 kuuluvaid puuvillakiudusid ning rubriikidesse 5301 — 5305 kuuluvaid muid taimseid kiudusid.

4.3.

Loendis kasutatud terminitega “tekstiilimass”, “keemilised materjalid” ja “paberi valmistamiseks kasutatavad materjalid” kirjeldatakse neid materjale, mis ei kuulu gruppidesse 50-63 ning mida saab kasutada tehis-, süntees- või paberkiudude ja -lõngade valmistamiseks.

4.4.

Loendis kasutatud termin “keemilised staapelkiud” tähendab rubriikidesse 5501 — 5507 kuuluvaid süntees- või tehisfilamentköisikuid, -staapelkiudusid või kiujäätmeid.

Märkus 5:

5.1.

Kui loendis esitatud toote puhul on viidatud käesolevale märkusele, ei kohaldata loendi kolmandas veerus olevaid tingimusi ühegi nende valmistamiseks kasutatud põhitekstiilmaterjali suhtes, kui nende mass kokku on kuni 10 % kõikide kasutatud põhitekstiilmaterjalide kogumassist. (Vt ka märkusi 5.3 ja 5.4 allpool.)

5.2.

Märkuses 5.1 nimetatud piirmäära võib kohaldada siiski ainult nende segatoodete suhtes, mis on valmistatud mitmest põhitekstiilmaterjalist.

Põhitekstiilmaterjalid on järgmised:

siid,

vill,

loomakarvad,

loomavill,

hobusejõhv,

puuvill,

paberi valmistamiseks kasutatavad materjalid ja paber,

lina,

kanep,

džuut ja muud niintekstiilkiud,

sisal ja muud perekonna Agave taimede tekstiilkiud,

kookoskiud, manilla, ramjee ja muud taimsed tekstiilkiud,

sünteesfilamentkiud,

tehisfilamentkiud,

elektrit juhtivad filamentkiud,

polüpropüleenstaapelkiud,

polüesterstaapelkiud,

polüamiidstaapelkiud,

polüakrüülnitriilstaapelkiud,

polüimiidstaapelkiud,

polütetrafluoroetüleenstaapelkiud,

polüfenüleensulfiidstaapelkiud,

polüvinüülkloriidstaapelkiud,

muud sünteesstaapelkiud,

viskoosstaapelkiud,

muud tehisstaapelkiud,

mähitud või mähkimata lõng, mis koosneb elastsete polüeetriosadega polüuretaanist,

mähitud või mähkimata lõng, mis koosneb elastsete polüestriosadega polüuretaanist,

rubriiki 5605 kuuluvad tooted (metalliseeritud lõng), mis sisaldavad kahe kile vahele läbipaistva või värvilise liimiga liimitud kuni 5 mm laiuseid ribasid, mis koosnevad alumiiniumpulbriga kaetud või katmata alumiiniumfoolium- või kilesüdamikust,

muud rubriiki 5605 kuuluvad tooted.

Näide:

Rubriiki 5203 kuuluvast puuvillakiust ja rubriiki 5506 kuuluvast sünteesstaapelkiust valmistatud rubriiki 5205 kuuluv lõng on segalõng. Seetõttu võib päritolustaatuseta sünteesstaapelkiudu, mis ei vasta päritolureeglitele (milles nähakse ette, et see peab olema valmistatud keemilisest materjalist või tekstiilimassist), kasutada kuni 10 % lõnga massist.

Näide:

Rubriiki 5112 kuuluv villane riie, mis on valmistatud rubriiki 5107 kuuluvast villasest lõngast ja rubriiki 5509 kuuluvast sünteesstaapellõngast, on segariie. Seetõttu võib sünteeslõnga, mis ei vasta päritolureeglitele (milles nähakse ette, et see peab olema valmistatud keemilistest materjalidest või tekstiilimassist), ja villast lõnga, mis ei vasta päritolureeglitele (milles nähakse ette, et see peab olema valmistatud kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikust kiust), või nende segu kasutada kuni 10 % riide massist.

Näide:

Rubriiki 5205 kuuluvast puuvillasest lõngast ja rubriiki 5210 kuuluvast puuvillasest riidest valmistatud rubriiki 5802 kuuluv taftingriie on segatoode ainult siis, kui puuvillane riie ise on kahte eri rubriiki klassifitseeritud lõngast valmistatud segariie või kui puuvillane lõng ise on segatoode.

Näide:

Kui nimetatud taftingriie on valmistatud rubriiki 5205 kuuluvast puuvillasest lõngast ja rubriiki 5407 kuuluvast sünteesriidest, kujutavad kasutatud lõngad kahte eri põhitekstiilmaterjali ning kõnealune taftingriie on seega segatoode.

5.3.

Toodete puhul, mis sisaldavad “mähitud või mähkimata lõnga, mis koosneb elastsete polüeetriosadega polüuretaanist”, on piirmäär sellise lõnga puhul 20 %.

5.4.

Toodete puhul, mis sisaldavad “kahe kile vahele läbipaistva või värvilise liimiga liimitud kuni 5 mm laiuseid ribasid, mis koosnevad alumiiniumipulbriga kaetud või katmata alumiiniumfoolium- või kilesüdamikust”, on piirmäär sellise riba kohta 30 %.

Märkus 6:

6.1.

Kui loendis on tekstiiltoodete juures viide käesolevale märkusele, võib kasutada selliseid tekstiilmaterjale (välja arvatud vooder ja vaheriie), mis ei vasta asjaomaste valmistoodete puhul loendi kolmanda veeru reeglile, tingimusel, et need materjalid on klassifitseeritud mõnda teise rubriiki kui kõnealune toode ning nende väärtus ei ületa 8 % toote tehasehinnast.

6.2.

Ilma et see piiraks märkuse 6.3 kohaldamist, võib tekstiiltoodete tootmiseks vabalt kasutada gruppidesse 50 — 63 klassifitseerimata materjale, hoolimata sellest, kas need sisaldavad tekstiili või mitte.

Näide:

Kui loendi reegel näeb ette, et teatava tekstiilmaterjalist kaubaartikli, näiteks pükste, valmistamiseks tuleb kasutada lõnga, ei takista see metallist kaubaartiklite, näiteks nööpide, kasutamist, kuna nööpe ei klassifitseerita gruppidesse 50 — 63. Samal põhjusel ei takista see tõmblukkude kasutamist, isegi kui tõmblukud sisaldavad tavaliselt tekstiili.

6.3.

Kui kohaldatakse protsendireeglit, tuleb gruppidesse 50 — 63 klassifitseerimata materjalide väärtus võtta arvesse tootes sisalduvate päritolustaatuseta materjalide väärtuse arvutamisel.

Märkus 7:

7.1.

Rubriikides ex 2707, 2713 — 2715, ex 2901, ex 2902 ja ex 3403 nimetatud “eritöötlused” on järgmised:

a)

vaakumdestilleerimine;

b)

põhjalik fraktsioneeriv redestilleerimine;

c)

krakkimine;

d)

reformimine;

e)

ekstraheerimine selektiivlahustite abil;

f)

kõikidest järgmistest toimingutest koosnev töötlus: töötlemine kontsentreeritud väävelhappe, ooleumi või väävelhappe anhüdriidiga; neutraliseerimine aluseliste toimeainetega; värvitustamine (pleegitamine) ja puhastamine looduslike aktiivmuldade, aktiveeritud muldade, aktiivsöe või boksiidiga;

g)

polümeerimine;

h)

alküülimine;

i)

isomeerimine.

7.2.

Rubriikides 2710, 2711 ja 2712 nimetatud “eritöötlused” on järgmised:

a)

vaakumdestilleerimine;

b)

põhjalik fraktsioneeriv redestilleerimine;

c)

krakkimine;

d)

reformimine;

e)

ekstraheerimine selektiivlahustite abil;

f)

kõikidest järgmistest toimingutest koosnev töötlus: töötlemine kontsentreeritud väävelhappe, ooleumi või väävelhappe anhüdriidiga; neutraliseerimine aluseliste toimeainetega; värvitustamine (pleegitamine) ja puhastamine looduslike aktiivmuldade, aktiveeritud muldade, aktiivsöe või boksiidiga;

g)

polümeerimine;

h)

alküülimine;

ij)

isomeerimine;

k)

(üksnes rubriiki ex 2710 kuuluvate raskete õlide puhul) väävlitustamine vesiniku abil, mille tulemusena väheneb töödeldavate toodete väävlisisaldus vähemalt 85 % (ASTM D 1266-59 T meetod);

l)

(üksnes rubriiki 2710 kuuluvate toodete puhul) parafiinitustamine, välja arvatud filtrimine;

m)

(üksnes rubriiki ex 2710 kuuluvate raskete õlide puhul) vesinikuga töötlemine rõhu juures, mis on suurem kui 20 baari (2000 kPa) ja temperatuuril, mis on vähemalt 250 oC, kasutades katalüsaatoreid (välja arvatud väävlitustavad katalüsaatorid), kusjuures vesinik on keemilise reaktsiooni aktiivne komponent. Rubriiki ex 2710 kuuluvate määrdeõlide edasine vesinikuga töötlemine (näiteks vesinikpuhastus, värvitustamine) peamiselt värvuse muutmiseks või stabiilsuse parandamiseks ei kuulu eritöötluste hulka;

n)

(üksnes rubriiki ex 2710 kuuluvate kütteõlide puhul) atmosfäärirõhul destilleerimine, tingimusel et tootest (kaasa arvatud kaod) destilleerub 300 oC juures vähem kui 30 % ASTM D 86 meetodi järgi;

o)

(üksnes rubriiki ex 2710 kuuluvate raskete õlide puhul, välja arvatud gaasi- ja kütteõlid) töötlemine kõrgsageduse elektrilahendusega;

p)

(üksnes rubriiki ex 2712 kuuluvate toorsaaduste puhul, välja arvatud vaseliin, mäevaha, ligniitvaha, turbavaha, parafiin õlisisaldusega alla 0,75 % massist) õlitustamine fraktsioneeriva kristallisatsiooni abil.

7.3.

Rubriikides ex 2707, 2713 — 2715, ex 2901, ex 2902 ja ex 3403 märgitud lihttoimingud, nagu puhastamine, villimine, soolatustamine, vee eemaldamine, filtrimine, värvimine, markeerimine, väävlisisalduse reguleerimine erineva väävlisisaldusega toodete segamise teel või nimetatud toimingute ühendamine või nendega sarnased toimingud ei anna päritolustaatust.”

XII LISA

“II LISA

Loend päritolustaatuseta materjalidega tehtavatest töödest ja töötlemistoimingutest, mis annavad tootele päritolustaatuse

Leping ei pruugi hõlmata kõiki loendis nimetatud tooteid. Seetõttu on vajalik vaadata lepingu muid osi.

HS rubriik

Toote kirjeldus

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad päritolustaatuse

(1)

(2)

(3) või (4)

Grupp 1

Elusloomad

Kõik gruppi 1 kuuluvad loomad on täielikult saadud või toodetud

 

Grupp 2

Liha ja söödav rups

Valmistamine, milles kõik kasutatavad gruppi 1 ja 2 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

 

Grupp 3

Kalad ja vähilaadsed, molluskid jm veeselgrootud

Valmistamine, milles kõik kasutatavad gruppi 3 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

 

ex grupp 4

Piimatooted; linnumunad; naturaalne mesi; mujal nimetamata loomse päritoluga toiduained; välja arvatud:

Valmistamine, milles kõik kasutatavad gruppi 4 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

 

0403

Petipiim, kalgendatud piim ja koor, jogurt, keefir jm fermenteeritud või hapendatud piim ja koor, kontsentreeritud või mitte, suhkru- vm magusainelisandiga või lõhna- ja maitselisandi või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga või ilma

Valmistamine, milles:

kõik kasutatavad gruppi 4 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud,

kõik kasutatavad rubriiki 2009 kuuluvad puuviljamahlad (v.a ananassi-, laimi- ja greibimahl) on päritolustaatusega ja

kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

 

ex grupp 5

Mujal nimetamata loomse päritoluga tooted; välja arvatud:

Valmistamine, milles kõik kasutatavad gruppi 5 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

 

ex ex 0502

Kodu- ja metssigade harjased ja karvad, töödeldud

Harjaste ja karvade puhastamine, desinfitseerimine, sorteerimine ja sirgestamine

 

Grupp 6

Eluspuud jm elustaimed; taimesibulad, -juured jms; lõikelilled ja dekoratiivne taimmaterjal

Valmistamine, milles:

kõik kasutatavad gruppi 6 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud ja

kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

Grupp 7

Köögivili ning teatavad söödavad juured ja mugulad

Valmistamine, milles kõik kasutatavad gruppi 7 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

 

Grupp 8

Söödavad puuviljad ja pähklid; tsitrusviljade ja melonite koor

Valmistamine, milles:

kõik kasutatavad puuviljad, marjad ja pähklid on täielikult saadud või toodetud ja

kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

 

ex grupp 9

Kohv, tee, mate ja vürtsid, välja arvatud:

Valmistamine, milles kõik kasutatavad gruppi 9 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

 

0901

Kohv, röstitud või röstimata, kofeiiniga või ilma; kohvikestad ja -koored; kohvisisaldusega kohviasendajad

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest

 

0902

Tee, lõhna- või maitseainelisandiga või ilma

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest

 

ex ex 0910

Vürtsisegud

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest

 

Grupp 10

Teravili

Valmistamine, milles kõik kasutatavad gruppi 10 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

 

ex grupp 11

Jahu ja tangained; linnased; tärklis; inuliin; nisugluteen; välja arvatud:

Valmistamine, milles kõik kasutatavad teraviljad ja rubriiki 0714 kuuluvad köögiviljad, söödavad juured ja mugulad või puuviljad on täielikult saadud või toodetud

 

ex ex 1106

Jahu ja pulber rubriiki 0713 kuuluvatest kuivatatud, poetatud kaunviljadest

Rubriiki 0708 kuuluvate kaunviljade kuivatamine ja jahvatamine

 

Grupp 12

Õliseemned ja õliviljad; mitmesugused terad, seemned ja viljad; tööstuses kasutatavad taimed või ravimtaimed; õled ja koresööt

Valmistamine, milles kõik kasutatavad gruppi 12 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

 

1301

Šellak; vaigud, looduslikud kummivaigud ja õlivaigud (nt palsamid)

Valmistamine, milles kasutatavate rubriiki 1301 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

1302

Taimemahlad ja -ekstraktid; pektiinid, pektinaadid ja pektaadid; agar jm taimsed liimid ja paksendajad, modifitseeritud või mitte:

 

 

 

taimsed liimid ja paksendajad, modifitseeritud

Valmistamine modifitseerimata liimidest ja paksendajatest

 

 

muud

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

Grupp 14

Taimsed punumismaterjalid; mujal nimetamata taimsed saadused

Valmistamine, milles kõik kasutatavad gruppi 14 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

 

ex grupp 15

Loomsed ja taimsed rasvad ja õlid ning nende lõhustamissaadused; töödeldud toidurasvad; loomne või taimne vaha; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

 

1501

Searasv (sh seapekk) ja linnurasv, v.a rubriiki 0209 või 1503 kuuluv:

 

 

 

kondi- ja jäägirasv

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriiki 0203, 0206 või 0207 kuuluvad materjalid või rubriiki 0506 kuuluvad kondid

 

 

muu

Valmistamine rubriiki 0203 või 0206 kuuluvast sealihast või söödavast searupsist või rubriiki 0207 kuuluvast linnulihast või söödavast linnurupsist

 

1502

Veise-, lamba- või kitserasv, v.a rubriiki 1503 kuuluv

 

 

 

kondi- ja jäägirasv

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriiki 0201, 0202, 0204 või 0206 kuuluvad materjalid või rubriiki 0506 kuuluvad kondid

 

 

muu

Valmistamine, milles kõik kasutatavad gruppi 2 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

 

1504

Kalade või mereimetajate rasvad, õlid ja nende fraktsioonid, rafineeritud või mitte, kuid keemiliselt modifitseerimata:

 

 

 

tahked fraktsioonid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, sh muudest rubriiki 1504 kuuluvatest materjalidest

 

 

muud

Valmistamine, milles kõik kasutatavad gruppi 2 ja 3 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

 

ex ex 1505

Rafineeritud lanoliin

Valmistamine rubriiki 1505 kuuluvast töötlemata villarasvast

 

1506

Muud loomsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid, rafineeritud või mitte, kuid keemiliselt modifitseerimata:

 

 

 

tahked fraktsioonid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, sh muudest rubriiki 1506 kuuluvatest materjalidest

 

 

muud

Valmistamine, milles kõik kasutatavad gruppi 2 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

 

1507—1515

Taimeõlid ja nende fraktsioonid:

 

 

 

soja-, maapähkli-, palmi-, kopra-, palmituuma-, babassu-, tunga-, ja oititsikaõli, mürtelvaha ja jaapani vaha, jojobaõli fraktsioonid jm tehniliseks ja tööstuslikuks otstarbeks, v.a toiduainete valmistamiseks mõeldud õlid

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

 

 

tahked fraktsioonid, välja arvatud jojobaõli

Valmistamine muudest rubriikidesse 1507 — 1515 kuuluvatest materjalidest

 

 

muud

Valmistamine, milles kõik kasutatavad taimsed materjalid on täielikult saadud või toodetud

 

1516

Loomsed või taimsed rasvad või õlid ja nende fraktsioonid, osaliselt või täielikult hüdrogeenitud, molekulisiseselt esterdatud, taasesterdatud või elaidiseeritud, rafineeritud või rafineerimata, kuid muul viisil töötlemata

Valmistamine, milles:

kõik kasutatavad gruppi 2 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud ja

kõik kasutatavad taimsed materjalid on täielikult saadud või toodetud. Rubriikidesse 1507, 1508, 1511 ja 1513 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada

 

1517

Margariin; toidusegud ja tooted taimsetest ja loomsetest rasvadest või õlidest või mitmesuguste käesoleva grupi rasvade ja õlide fraktsioonidest, v.a rubriiki 1516 kuuluvad toidurasvad või -õlid ning nende fraktsioonid

Valmistamine, milles:

kõik kasutatavad gruppidesse 2 ja 4 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud ja

kõik kasutatavad taimsed materjalid on täielikult saadud või toodetud. Rubriikidesse 1507, 1508, 1511 ja 1513 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada

 

Grupp 16

Valmistised lihast, kalast, vähilaadsetest, molluskitest vm veeselgrootutest

Valmistamine:

gruppi 1 kuuluvatest loomadest ja/või

milles kõik kasutatavad gruppi 3 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

 

ex grupp 17

Suhkur ja suhkrukondiitritooted; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

 

ex ex 1701

Roo- või peedisuhkur ning keemiliselt puhas sahharoos tahkel kujul, maitse-, lõhna- või värvainelisandiga

Valmistamine, milles kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

 

1702

Muu suhkur (sh keemiliselt puhas laktoos, maltoos, glükoos ja fruktoos, tahkel kujul); maitse-, lõhna- ja värvainelisandita suhkrusiirupid; kunstmesi, naturaalse meega segatud või mitte; karamell:

 

 

 

keemiliselt puhas maltoos ja fruktoos

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, sh muudest rubriiki 1702 kuuluvatest materjalidest

 

 

muu suhkur tahkel kujul, maitse-, lõhna- või värvainelisandiga

Valmistamine, milles kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

 

 

muu

Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on päritolustaatusega

 

ex ex 1703

Suhkru ekstraheerimisel või rafineerimisel saadud melass, maitse-, lõhna- või värvainelisandiga

Valmistamine, milles kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

 

1704

Suhkrukondiitritooted (sh valge šokolaad), mis ei sisalda kakaod

Valmistamine:

mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest ja

milles kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

 

Grupp 18

Kakao ja kakaotooted

Valmistamine:

mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest ja

milles kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

 

1901

Linnaseekstrakt; püüli- ja lihtjahust, tärklisest või linnaseekstraktist valmistatud toiduained, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad seda vähem kui 40 % massist, arvestatuna täiesti rasvavabalt, mujal nimetamata; rubriikidesse 0401 — 0404 kuuluvatest kaupadest valmistatud toiduained, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad seda vähem kui 5 % massist, arvestatuna täiesti rasvavabalt, mujal nimetamata:

 

 

 

linnaseekstrakt

Valmistamine gruppi 10 kuuluvast teraviljast

 

 

muu

Valmistamine:

mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest ja

milles kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

 

1902

Makarontooted, kuumtöödeldud või mitte, täidisega (liha- või muu täidisega) või täidiseta: spagetid, makaronid, nuudlid, lasanje, gnocchi, ravioolid, canneloni; kuskuss, valmistoiduna või mitte:

 

 

 

mis sisaldavad liha, rupsi, kala, vähilaadseid või molluskeid kuni 20 % massist

Valmistamine, milles kõik kasutatavad teraviljad ja teraviljasaadused (v.a kõva nisu ja selle saadused) on täielikult saadud või toodetud

 

 

mis sisaldavad liha, rupsi, kala, vähilaadseid või molluskeid rohkem kui 20 % massist

Valmistamine, milles:

kõik kasutatavad teraviljad ja teraviljasaadused (v.a kõva nisu ja selle saadused) on täielikult saadud või toodetud ja

kõik kasutatavad gruppidesse 2 ja 3 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

 

1903

Tapiokk ja selle tärklisest valmistatud asendajad helveste, terade, kruupide, sõelmete vms kujul

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriiki 1108 kuuluv kartulitärklis

 

1904

Teravilja või teraviljatoodete paisutamise või röstimise teel saadud toiduained (nt maisihelbed); eelnevalt kuumtöödeldud vm viisil töödeldud teravili (v.a teramais) teradena või helveste vm töödeldud teradena (v.a püüli- ja lihtjahu), mujal nimetamata

Valmistamine:

mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriiki 1806 kuuluvatest materjalidest,

milles kõik kasutatavad teraviljad ja jahu (v.a kõva nisu ja kõva mais ning nende saadused) on täielikult saadud või toodetud ja

milles kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

 

1905

Leiva-, saia-, kondiitri- (koogid, küpsised jne) ja pagaritooted, kakaosisaldusega või ilma; armulaualeib, ravimikapslid, pitseroblaat, riispaber jms

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a gruppi 11 kuuluvad materjalid

 

ex grupp 20

Köögi- ja puuviljast ning pähklitest vm taimeosadest tooted; välja arvatud:

Valmistamine, milles kõik kasutatavad puuviljad, pähklid või köögiviljad on täielikult saadud või toodetud

 

ex ex 2001

Jamss, maguskartul jms söödavad taimeosad, mis sisaldavad tärklist vähemalt 5 % massist, töödeldud või konserveeritud äädika või äädikhappega

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

 

ex ex 2004 ja ex ex 2005

Kartul jahu, pulbri või helvestena, töödeldud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

 

2006

Köögi- ja puuvili, pähklid, puuviljakoored jm taimeosad, suhkrus säilitatuna (kuivatatud, suhkrustatud või glasuuritud)

Valmistamine, milles kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

 

2007

Keedised, puuviljaželeed, marmelaadid, puuvilja- või pähklipüreed ja -pastad, kuumtöödeldud, suhkru- vm magusainelisandiga või ilma

Valmistamine:

mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest ja

milles kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

 

ex ex 2008

pähklid suhkru- või piirituselisandita

Valmistamine, milles kasutatavate rubriikidesse 0801, 0802 ja 1202 — 1207 kuuluvate päritolustaatusega pähklite ja õliseemnete koguväärtus ületab 60 % toote tehasehinnast

 

 

maapähklivõi; teraviljapõhised segud; palmipungad; teramais

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

 

 

muu, v.a puuvili ja pähklid, mida on kuumtöödeldud muul viisil kui aurutamine või vees keetmine, suhkrulisandita, külmutatud

Valmistamine:

mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest ja

milles kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

 

2009

Kääritamata, piirituselisandita puuvilja- ja marjamahlad (sh viinamarjavirre) ja köögiviljamahlad, suhkru- vm magusainelisandiga või ilma

Valmistamine:

mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest ja

milles kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

 

ex grupp 21

Mitmesugused toiduained; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

 

2101

Kohvi-, tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, nende alusel või kohvi, tee või mate alusel valmistatud tooted; röstitud sigur jm röstitud kohviasendajad ning nende ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid

Valmistamine:

mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest ja

milles kasutatav sigur on täielikult saadud või toodetud

 

2103

Kastmed ja pooltooted nende valmistamiseks; vürtsi- ja maitseainesegud; sinepipulber ja -jahu ning valmissinep:

 

 

 

kastmed ja pooltooted nende valmistamiseks; vürtsi- ja maitseainesegud

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Sinepipulbrit ja -jahu või valmissinepit võib siiski kasutada

 

 

sinepipulber ja -jahu ning valmissinep

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest

 

ex ex 2104

Supid ja puljongid ning pooltooted nende valmistamiseks

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriikidesse 2002 — 2005 kuuluvad töödeldud või konserveeritud köögiviljad

 

2106

Mujal nimetamata toiduained

Valmistamine:

mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest ja

milles kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

 

ex grupp 22

Joogid, alkohol ja äädikas; välja arvatud:

Valmistamine:

mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest ja

milles kõik kasutatavad viinamarjad või nende saadused on täielikult saadud või toodetud

 

2202

Vesi, sh mineraal- ja gaseeritud vesi, suhkru- vm magusaine- või lõhna- või maitselisandiga, ja muud karastusjoogid, v.a rubriiki 2009 kuuluvad puu- ja köögiviljamahlad

Valmistamine:

mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest,

milles kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast ja

milles kõik kasutatavad puuviljamahlad (v.a ananassi-, laimi- ja greibimahl) on päritolustaatusega

 

2207

Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega 80 mahu % või rohkem; denatureeritud etüül- vm alkohol, mis tahes kangusega

Valmistamine:

mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriikidesse 2207 või 2208 kuuluvatest materjalidest, ja

milles kõik kasutatavad viinamarjad või nende saadused on täielikult saadud või toodetud, kui kõik muud kasutatavad materjalid on päritolustaatusega; arrakit võib kasutada kuni 5 mahu %

 

2208

Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega vähem kui 80 mahu %; piiritus, liköörid jm kanged alkohoolsed joogid

Valmistamine:

mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriikidesse 2207 või 2208 kuuluvatest materjalidest, ja

milles kõik kasutatavad viinamarjad või nende saadused on täielikult saadud või toodetud, kui kõik muud kasutatavad materjalid on päritolustaatusega; arrakit võib kasutada kuni 5 mahu %

 

ex grupp 23

Toiduainetööstuse jäägid ja jäätmed; tööstuslikult toodetud loomasööt; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

 

ex ex 2301

Vaalajahu; inimtoiduks kõlbmatu jahu, pulber ja graanulid kaladest, vähilaadsetest, molluskitest vm veeselgrootutest

Valmistamine, milles kõik kasutatavad gruppi 2 ja 3 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

 

ex ex 2303

Maisitärklise tootmisjäägid (v.a kontsentreeritud leotusvedelikud), kuivaine valgusisaldusega rohkem kui 40 massi %

Valmistamine, milles kogu kasutatav mais on täielikult saadud või toodetud

 

ex ex 2306

Õlikoogid jm oliiviõli ekstraheerimise tahked jäätmed, mis sisaldavad oliiviõli üle 3 % massist

Valmistamine, milles kõik kasutatavad oliivid on täielikult saadud või toodetud

 

2309

Loomasöödana kasutatavad tooted

Valmistamine, milles:

kogu kasutatav teravili, suhkur või melass, liha ja piim on päritolustaatusega ja

kõik kasutatavad gruppi 3 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

 

ex grupp 24

Tubakas ja tööstuslikud tubakaasendajad; välja arvatud:

Valmistamine, milles kõik kasutatavad gruppi 24 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

 

2402

Tubakast või tubakaasendajatest valmistatud sigarid, manilla sigarid, sigarillod ja sigaretid

Valmistamine, milles kasutatavast rubriiki 2401 kuuluvast töötlemata tubakast või tubakajäätmetest vähemalt 70 massi % on päritolustaatusega

 

ex ex 2403

Suitsetamistubakas

Valmistamine, milles kasutatavast rubriiki 2401 kuuluvast töötlemata tubakast või tubakajäätmetest vähemalt 70 massi % on päritolustaatusega

 

ex grupp 25

Sool; väävel; mullad ja kivimid; kipsimaterjalid, lubi ja tsement; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

 

ex ex 2504

Looduslik kristalliline grafiit, rikastatud süsinikuga, puhastatud ja jahvatatud

Kristallilise toorgrafiidi rikastamine süsinikuga, puhastamine ja jahvatamine

 

ex ex 2515

Saetud vm viisil täisnurkseteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks lõigatud marmor paksusega kuni 25 cm

Üle 25 cm paksuse (sh eelnevalt saetud) marmori lõikamine saagimise teel vm viisil

 

ex ex 2516

Tahumata või tahutud, saetud vm viisil täisnurkseteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks lõigatud graniit, porfüür, basalt, liivakivi jm raid- ja ehituskivi paksusega kuni 25 cm

Üle 25 cm paksuse (sh eelnevalt saetud) kivi lõikamine saagimise teel vm viisil

 

ex ex 2518

Kaltsineeritud dolomiit

Kaltsineerimata dolomiidi kaltsineerimine

 

ex ex 2519

Purustatud looduslik magneesiumkarbonaat (magnesiit), hermeetiliselt suletud mahutites, ja puhas või lisanditega magneesiumoksiid, v.a sulatatud magneesiumoksiid ja ülepõletatud (paagutatud) magneesiumoksiid

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Looduslikku magneesiumkarbonaati (magnesiiti) võib siiski kasutada

 

ex ex 2520

Stomatoloogiline kips

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

ex ex 2524

Looduslikud asbestikiud

Valmistamine rikastatud asbestist

 

ex ex 2525

Vilgupulber

Vilgu või vilgujäätmete jahvatamine

 

ex ex 2530

Kaltsineeritud või pulbrilised värvimullad

Värvimuldade kaltsineerimine või jahvatamine

 

Grupp 26

Maagid, räbu ja tuhk

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

 

ex grupp 27

Mineraalsed kütused, mineraalõlid ja nende destilleerimissaadused; bituumenained; mäevahad; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

 

ex ex 2707

Õlid, mis sarnanevad kõrgel temperatuuril kivisöetõrva destilleerimise teel saadud mineraalõlidega, milles aromaatsete komponentide mass ületab mittearomaatsete komponentide massi ja mille mahust üle 65 % destilleerub temperatuuril 250 oC (sh lakibensiini ja benseeni segud), mootorikütuse või kütteainena kasutamiseks

Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut (1)

või

muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode ise. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

ex ex 2709

Bituminoossetest mineraalidest saadud toorõlid

Bituminoossete materjalide kuivutmine

 

2710

Naftaõlid ja bituminoossetest mineraalidest saadud õlid (v.a toorõlid); mujal nimetamata õlid, mis sisaldavad põhikomponendina naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid vähemalt 70 % massist; õlijäätmed

Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut (2) või

muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode ise. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

2711

Naftagaasid jm gaasilised süsivesinikud

Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut (2) või

muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode ise. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

2712

Vaseliin; parafiin, mikrokristalliline naftavaha, toorparafiin, osokeriit, ligniidivaha, turbavaha, muud mineraalsed vahad jms sünteesil vm menetluste abil saadud tooted, värvitud või värvimata

Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut (2)

või

muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode ise. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

2713

Naftakoks, naftabituumen jm nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlide tootmisjäägid

Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut (1)

või

muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode ise. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

2714

Looduslik bituumen ja asfalt; bituumenkilt, põlevkivi ja õliliivad; asfaltiidid ja asfaltkivimid

Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut (1)

või

muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode ise. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

2715

Looduslikul asfaldil või bituumenil, naftabituumenil, mineraaltõrval või sellest saadud pigil põhinevad bituumenisegud (nt bituumenmastiks, vedeldatud bituumen)

Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut (1)

või

muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode ise. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

ex grupp 28

Anorgaanilised kemikaalid; väärismetallide, haruldaste muldmetallide, radioaktiivsete ainete või isotoopide orgaanilised ja anorgaanilised ühendid; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex ex 2805

Mischmetall

Valmistamine elektrolüüsi või termilise töötlemise abil, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

ex ex 2811

Vääveltrioksiid

Valmistamine vääveldioksiidist

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex ex 2833

Alumiiniumsulfaat

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

ex ex 2840

Naatriumperboraat

Valmistamine dinaatriumtetraboraatpentahüdraadist

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex grupp 29

Orgaanilised kemikaalid; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex ex 2901

Atsüklilised süsivesinikud kasutamiseks mootorikütuse või kütteainena

Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut (1)

või

 

 

 

muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode ise. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

ex ex 2902

Tsüklaanid ja tsükleenid (v.a asuleenid), benseen, tolueen, ksüleenid, kasutamiseks kütteaine või mootorikütusena

Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut (1)

või

muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode ise. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

ex ex 2905

Metallalkoholaadid nii käesolevasse rubriiki kuuluvast alkoholist kui ka etanoolist

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, sh muudest rubriiki 2905 kuuluvatest materjalidest. Käesoleva rubriigi metallalkoholaate võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

2915

Küllastunud atsüklilised monokarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeenanhüdriidid, peroksiidid ja peroksohapped; nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud ja nitroositud derivaadid

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest. Kasutatavate rubriikidesse 2915 ja 2916 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa siiski 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex ex 2932

sise-eetrid ja nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud ja nitroositud derivaadid

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest. Kasutatavate rubriiki 2909 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa siiski 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

 

tsüklilised atsetaalid ja sise-poolatsetaalid ning nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud ja nitroositud derivaadid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

2933

Üksnes lämmastiku heteroaatomi(te)ga heterotsüklilised ühendid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest. Kasutatavate rubriikidesse 2932 ja 2933 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa siiski 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

2934

Kindla või muutuva keemilise koostisega nukleiinhapped ja nende soolad; muud heterotsüklilised ühendid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest. Kasutatavate rubriiki 2932, 2933 või 2934 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa siiski 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex ex 2939

Magunavarte kontsentraat, mis sisaldab alkaloide vähemalt 50 % massist

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

ex grupp 30

Farmaatsiatooted, välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

 

3002

Inimveri; ravi, profülaktika või diagnostika otstarbel töödeldud loomaveri; antiseerumid jm verefraktsioonid ja modifitseeritud immunoloogilised tooted, sh need, mis on saadud biotehnoloogiliste menetluste abil; vaktsiinid, toksiinid, mikroobikultuurid (v.a pärmid) jms tooted:

 

 

 

vähemalt kahest ravi või profülaktika otstarbel segatud komponendist või ühest komponendist koosnevad tooted annustena või jaemüügiks pakendatuna

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, sh muudest rubriiki 3002 kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib samuti kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

 

 

muud

 

 

 

– –

inimveri

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, sh muudest rubriiki 3002 kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib samuti kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

 

 

– –

ravi või profülaktika otstarbel töödeldud loomaveri

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, sh muudest rubriiki 3002 kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib samuti kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

 

 

– –

verefraktsioonid, v.a antiseerumid, hemoglobiin, vere- ja seerumglobuliinid

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, sh muudest rubriiki 3002 kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib samuti kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

 

 

– –

hemoglobiin, vere- ja seerumglobuliinid

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, sh muudest rubriiki 3002 kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib samuti kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

 

 

– –

muud

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, sh muudest rubriiki 3002 kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib samuti kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

 

3003 ja 3004

Ravimid (v.a rubriikidesse 3002, 3005 ja 3006 kuuluvad kaubad):

 

 

 

valmistatud rubriiki 2941 kuuluvast amikatsiinist

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Rubriiki 3003 või 3004 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

 

 

muud

Valmistamine:

mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Rubriiki 3003 või 3004 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast, ja

milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

ex ex 3006

Käesoleva grupi märkuses 4k loetletud ravimijäätmed

Toote päritolu säilitatakse esmase klassifitseerimise puhul

 

ex grupp 31

Väetised, välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex ex 3105

Mineraal- või keemilised väetised, mis sisaldavad kahte või kolme järgmistest toimeainetest: lämmastik, fosfor ja kaalium; muud väetised; käesoleva grupi kaubad tablettide vms kujul või kuni 10kg brutomassiga pakkides, välja arvatud:

naatriumnitraat

kaltsiumtsüanamiid

kaaliumsulfaat

magneesiumkaaliumsulfaat

Valmistamine:

mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast ja

milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex grupp 32

Park- ja- värvainete ekstraktid; tanniinid ja nende derivaadid; värvained ja pigmendid; värvid ja lakid; kitt jm mastiksid; tint; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex ex 3201

Tanniinid ja nende soolad, eetrid, estrid jm derivaadid

Valmistamine taimse päritoluga tanniiniekstraktidest

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

3205

Värvlakid; nendel põhinevad käesoleva grupi märkuses 3 nimetatud valmistised (3)

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriikide 3203, 3204 ja 3205 materjalid. Rubriiki 3205 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex grupp 33

Eeterlikud õlid ja resinoidid; parfümeeria-, kosmeetika- ja hügieenitooted; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

3301

Eeterlikud õlid (terpeene sisaldavad või mitte), sh tahked ja puhtad; resinoidid; ekstraheeritud õlivaigud; eeterlike õlide kontsentraadid rasvades, mittelenduvates õlides, vahades vms ainetes, saadud külmekstraheerimise või leotamise teel; eeterlikest õlidest terpeenide eraldamisel saadavad terpeenisisaldusega kõrvaltooted; eeterlike õlide vesidestillaadid ja -lahused

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, sh käesoleva rubriigi mõne muu “rühma” (4) materjalidest. Tootega samasse rühma kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex grupp 34

Seep, pindaktiivsed orgaanilised ained, pesuained, määrdeained, tehisvaha, töödeldud vaha, poleerimis- või küürimisvahendid, küünlad jms kaubad, voolimispastad ning hambaravis kasutatavad vahad ja kipsisegud; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex ex 3403

Määrdeained, mis sisaldavad nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid vähem kui 70 % massist

Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut (1)

või

muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode ise. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

3404

Tehisvaha ja töödeldud vaha:

 

 

 

mis põhineb parafiinil, naftavahal, bituminoossetest mineraalidest saadud vahal, toorparafiinil või õlivabal parafiinil

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

 

muu

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, välja arvatud:

hüdrogeenitud õlid, mis on rubriiki 1516 kuuluva vaha omadustega,

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

 

 

määramata keemilise koostisega rasvhapped või tööstuslikud rasvalkoholid rubriiki 3823 kuuluvate vahade omadustega ja

 

 

 

rubriiki 3404 kuuluvad materjalid.

 

 

 

Neid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

 

ex grupp 35

Valkained; modifitseeritud tärklis; liimid; ensüümid; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

3505

Dekstriinid jm modifitseeritud tärklised (nt eelgeelistatud või esterdatud tärklised); tärkliste, dekstriinide jm modifitseeritud tärkliste alusel valmistatud liimid:

 

 

 

eeterdatud ja esterdatud tärklis

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, sh muudest rubriiki 3505 kuuluvatest materjalidest

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

 

muu

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriiki 1108 kuuluvad materjalid

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex ex 3507

Mujal nimetamata ensüümpreparaadid

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

Grupp 36

Lõhkeained; pürotooted; tuletikud; pürofoorsed sulamid; teatavad kergsüttivad valmistised

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex grupp 37

Foto- ja kinokaubad; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

3701

Valgustamata valgustundlikud fotoplaadid ja lamefilmid mis tahes materjalist, v.a paber, papp ja tekstiil; valgustamata valgustundlik kiirfoto-lamefilm, pakendatud või pakendamata:

 

 

 

pakendatud värvilised kiirfotofilmid

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriiki 3701 ja 3702 kuuluvad materjalid. Rubriiki 3702 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

 

muud

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriiki 3701 ja 3702 kuuluvad materjalid. Rubriiki 3702 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

3702

Valgustamata valgustundlikud rullides fotofilmid mis tahes materjalist, v.a paber, papp ja tekstiil; valgustamata valgustundlikud kiirfotofilmid rullides

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriiki 3701 ja 3702 kuuluvad materjalid.

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

3704

Fotoplaadid, -filmid, -paber, -papp ja -tekstiil, valgustatud, kuid ilmutamata

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriiki 3701 — 3704 kuuluvad materjalid.

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex grupp 38

Mitmesugused keemiatooted; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex ex 3801

kolloidne grafiit õlisuspensioonina ja poolkolloidne grafiit; süsinikusisaldusega pastad elektroodidele

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

 

grafiidipasta, mis on grafiidi ja mineraalõlide segu ning mis sisaldab grafiiti rohkem kui 30 massi %

Valmistamine, milles kasutatavate rubriiki 3403 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex ex 3803

Rafineeritud tallõli

Toortallõli rafineerimine

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex ex 3805

Puhastatud sulfaattärpentin

Toorsulfaattärpentini puhastamine destilleerimise või rafineerimise teel

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex ex 3806

Estervaigud

Valmistamine vaikhapetest

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex ex 3807

Puupigi (puutõrvapigi)

Puutõrva destilleerimine

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

3808

Insektitsiidid, rodentitsiidid, fungitsiidid, herbitsiidid, idanemist takistavad vahendid, taimekasvuregulaatorid, desinfektsioonivahendid jms tooted jaemüügipakendis või preparaatide või kaubana (nt väävlipael, -tahid ja -küünlad, kärbsepaber)

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toodete tehasehinnast

 

3809

Viimistlusained, värvimise kiirendajad ja värvifiksaatorid jm tekstiili-, paberi-, naha- vms tööstuses kasutatavad mujal nimetamata tooted ja preparaadid (nt apretid ja peitsid)

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toodete tehasehinnast

 

3810

Metallpindade peitsimisained; räbustid jm abiained kõva või pehme joodisega jootmiseks või keevitamiseks; metalli jm aineid sisaldavad jootmis- või keevituspulbrid ja -pastad; keevituselektroodide või -varraste südamike või katetena kasutatavad preparaadid

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toodete tehasehinnast

 

3811

Antidetonaatorid, oksüdatsiooniinhibiitorid, vaigustumise inhibiitorid, viskoossuse reguleerijad, korrosioonivastased vahendid jm valmislisandid mineraalõlidele (sh mootoribensiinile) vm vedelikele, mida kasutatakse samal otstarbel kui mineraalõlisid:

 

 

 

määrdeõlilisandid, mis sisaldavad nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid

Valmistamine, milles kasutatavate rubriiki 3811 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

 

muud

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

3812

Kautšuki vulkaniseerimiskiirendid; kummi või plasti plastifikaatorid, mujal nimetamata; antioksüdandid jm kummit või plasti stabiliseerivad ühendid

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

3813

Valmistised ja laengud tulekustutite tarbeks; laetud tulekustutusgranaadid

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

3814

Mujal nimetamata orgaanilised segalahustid ja -vedeldid; värvi- ja lakieemaldusvahendid

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

3818

Legeeritud keemilised elemendid ketaste, plaatide vms kujul, kasutamiseks elektroonikas; legeeritud keemilised ühendid, kasutamiseks elektroonikas

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

3819

Pidurivedelikud jm hüdrauliliste ülekannete vedelikud, mis ei sisalda nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid või sisaldavad neid vähem kui 70 massi %

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

3820

Antifriisid ja jäätumisvastased vedelikud

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

3822

Diagnostilised või laboratoorsed reagendid kandjal ja diagnostilised või laboratoorsed valmisreagendid kandjal või mitte, v.a rubriiki 3002 või 3006 kuuluvad; sertifitseeritud etalonained

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

3823

Tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped; rafineerimisel saadud happelised õlid; tööstuslikud rasvalkoholid:

 

 

 

tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped; rafineerimisel saadud happelised õlid

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

 

 

tööstuslikud rasvalkoholid

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, sh muudest rubriiki 3823 kuuluvatest materjalidest

 

3824

Valuvormide ja -kärnide sideained; keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude mujal nimetamata keemiatooted ja preparaadid (sh looduslike saaduste segudest koosnevad); keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude mujal nimetamata tootmisjäägid:

 

 

 

järgmised käesolevasse rubriiki kuuluvad tooted:

– –

valuvormide ja -kärnide tootmisel kasutatavad looduslikel vaikudel põhinevad sideained

– –

nafteenhapped, nende vees lahustumatud soolad ja nende estrid

– –

sorbitool, v.a rubriiki 2905 kuuluv

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

 

– –

naftasulfonaadid, v.a leelismetallide, ammooniumi ja etanoolamiinide naftasulfonaadid; bituminoossetest mineraalidest saadud õlide tiofeenitud sulfoonhapped ja nende soolad

– –

ioonvahetid

– –

gaasiabsorbendid vaakumseadiste jaoks

 

 

 

– –

leeliseline raudoksiid gaasipuhastuseks

– –

koksigaasi puhastamisel saadud ammoniaagivesi ja ammendatud oksiidkatalüsaator

– –

sulfonafteenhapped, nende vees lahustumatud soolad ja nende estrid

– –

puskari- ja kondiõli

– –

segud erinevate anioonidega sooladest

– –

želatiinil põhinevad kopeerimispastad, paber- või tekstiilalusel või mitte

 

 

 

muud

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

3901—3915

Plastid algkujul, plastijäätmed, -lõikmed ja -jäägid; v.a rubriikidesse ex 3907 ja 3912 kuuluvad plastid, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool:

 

 

 

liitumishomopolümerisatsiooni saadused, milles üks monomeer moodustab rohkem kui 99 % kogu polümeeri massist

Valmistamine, milles:

kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast ja

eespool nimetatud piirangu raames ei ületa kasutatavate gruppi 39 kuuluvate materjalide koguväärtus 20 % toote tehasehinnast (5)

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast

 

muud

Valmistamine, milles kasutatavate gruppi 39 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast (5)

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast

ex ex 3907

Polükarbonaadist ja akrüülnitriilbutadieenstüreeni kopolümeerist (ABS) valmistatud kopolümeer

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast (5)

 

 

Polüester

Valmistamine, milles kasutatavate gruppi 39 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast ja/või valmistamine tetrabroom(bisfenool A)polükarbonaadist

 

3912

Mujal nimetamata tselluloos ja selle keemilised derivaadid algkujul

Valmistamine, milles kasutatavate tootega samasse rubriiki kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

 

3916—3921

Plastist pool- ja valmistooted; v.a rubriikidesse ex 3916, ex 3917, ex 3920 ja ex 3921 kuuluvad plasttooted, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool:

 

 

 

lamedad tooted, mida on töödeldud rohkem kui pinnatöötlus või mis on lõigatud mittetäisnurkseteks tükkideks; muud tooted, mida on töödeldud rohkem kui pinnatöötlus

Valmistamine, milles kasutatavate gruppi 39 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast

 

muud:

 

 

 

– –

liitumishomopolümerisatsiooni saadused, milles üks monomeer moodustab rohkem kui 99 % kogu polümeeri massist

Valmistamine, milles:

kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast ja

eespool nimetatud piirangu raames ei ületa kasutatavate gruppi 39 kuuluvate materjalide koguväärtus 20 % toote tehasehinnast (5)

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast

 

– –

muud

Valmistamine, milles kasutatavate gruppi 39 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast (5)

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast

ex ex 3916 ja ex ex 3917

Profiilvormid ja torud

Valmistamine, milles:

kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast ja

eespool nimetatud piirangu raames ei ületa kasutatavate tootega samasse rubriiki kuuluvate materjalide koguväärtus 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast

ex ex 3920

Ionomeerlehed või -kiled

Valmistamine termoplastsest osasoolast, mis kujutab endast metalliioonidega (peamiselt tsingi- ja naatriumiioonidega) osaliselt neutraliseeritud etüleeni ja metakrüülhappe kopolümeeri

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast

 

regenereeritud tselluloosist, polüamiididest või polüetüleenist lehed

Valmistamine, milles kasutatavate tootega samasse rubriiki kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

 

ex ex 3921

Metalliseeritud plastkiled

Valmistamine üliläbipaistvast polüesterkilest paksusega kuni 23 mikronit (6)

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast

3922—3926

Plasttooted

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

ex grupp 40

Kummi ja kummitooted, välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

 

ex ex 4001

Lamineeritud kreppkummitahvlid kingade valmistamiseks

Loodusliku kautšuki lehtede lamineerimine

 

4005

Vulkaniseerimata kautšukisegud, algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide, v.a looduslik kautšuk, koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

4012

Protekteeritud või kasutatud kummist õhkrehvid; täis- või lausrehvid, vahetatavad kummist protektorid ja pöiavööd:

 

 

 

protekteeritud õhk-, täis- või lausrehvid, kummist

Kasutatud rehvide protekteerimine

 

 

muud

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriiki 4011 või 4012 kuuluvad materjalid

 

ex ex 4017

Tooted kõvakummist

Valmistamine kõvakummist

 

ex grupp 41

Toornahad (v.a karusnahad) ja parknahk; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

 

ex ex 4102

Lamba ja talle villata toornahad

Villa eemaldamine villaga kaetud lamba või talle toornahalt

 

4104—4106

Pargitud või enne kuivatamist järelpargitud, värvitud või rasvatatud nahad, villata ja karvata, laustetud või laustmata, muul viisil töötlemata

Eelpargitud naha järelparkimine

või

valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

 

4107, 4112 ja 4113

Pärast parkimist või kuivatamiseelset järelparkimist ja värvimist või rasvatamist muul viisil töödeldud nahad, sh pärgamenditud nahk, villa ja karvata, laustetud või laustmata, v.a rubriiki 4114 kuuluv nahk

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriikidesse 4104 — 4113 kuuluvatest materjalidest

 

ex ex 4114

Lakknahk ja lamineeritud lakknahk; metallitatud nahk

Valmistamine rubriikide 4104 — 4106, 4107, 4112 või 4113 materjalidest, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

Grupp 42

Nahktooted; sadulsepatooted ja rakmed; reisitarbed, käekotid jms tooted; tooted loomasooltest (v.a jämesiidist)

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

 

ex grupp 43

Karusnahk, tehiskarusnahk ja tooted sellest, välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

 

ex ex 4302

Pargitud või töödeldud karusnahad, ühendatud:

 

 

 

nelinurksete, ristikujuliste vms tükkide kujul

Pargitud või töödeldud ühendamata karusnaha pleegitamine või värvimine lisaks lõikamisele ja ühendamisele

 

 

muud

Valmistamine pargitud või töödeldud ühendamata karusnahast

 

4303

Karusnahast rõivad, rõivamanused jm tooted

Valmistamine rubriiki 4302 kuuluvast pargitud või töödeldud ühendamata karusnahast

 

ex grupp 44

Puit ja puittooted; puusüsi; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

 

ex ex 4403

Jämedalt kanditud puit

Valmistamine töötlemata puidust, mis on või ei ole kooritud või laasitud

 

ex ex 4407

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spooni hööveldatud või kooritud puit paksusega üle 6 mm, hööveldatud, lihvitud või sõrmjätkatud

Hööveldamine, lihvimine või sõrmjätkamine

 

ex ex 4408

Spoon ja spoonilehed vineeri valmistamiseks, jätkatud, paksusega kuni 6 mm, servjätkatud; muu pikikiudu saetud, spooni hööveldatud või kooritud puit paksusega kuni 6 mm, hööveldatud, lihvitud või sõrmjätkatud

Servjätkamine, hööveldamine, lihvimine või sõrmjätkamine

 

ex ex 4409

Puit pidevprofiiliga ühel või mitmel küljel või serval, hööveldatud või mitte, lihvitud või sõrmjätkatud või mitte:

 

 

 

lihvitud või sõrmjätkatud

Lihvimine või sõrmjätkamine

 

 

profileeritud liistud

Profileerimine

 

ex ex 4410 — ex ex 4413

Profileeritud liistud, sh profileeritud põrandaliistud jm profileeritud lauad

Profileerimine

 

ex ex 4415

Puidust kastid, karbid, salved, vaadid jms pakendid

Valmistamine mõõtu lõikamata laudadest

 

ex ex 4416

Vaadid, pütid, tõrred, tünnid jm puidust püttsepatooted ja nende puitosad

Valmistamine lõhestatud tünnilaudadest, mida ei ole rohkem töödeldud kui saetud mööda kahte põhipinda

 

ex ex 4418

Puidust laudsepa- ja puusepatooted

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Puidust kärgpaneele, katusesindleid ja -laaste võib siiski kasutada

 

 

profileeritud liistud

Profileerimine

 

ex ex 4421

Tuletikutoorikud; puidust jalatsinaelad ja -tihvtid

Valmistamine mis tahes rubriigi puidust, v.a rubriiki 4409 kuuluvast pidevprofiiliga puidust

 

ex grupp 45

Kork ja korktooted; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

 

4503

Looduslikust korgist tooted

Valmistamine rubriiki 4501 kuuluvast korgist

 

Grupp 46

Õlgedest, espartost vm punumismaterjalist tooted; korv- ja vitspunutised

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

 

Grupp 47

Puidu- vm kiuliste tselluloosmaterjalide tselluloos; ringlusse võetud paberi- või papijäätmed ja -jäägid

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

 

ex grupp 48

Paber ja papp; paberimassist, paberist või papist tooted; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

 

ex ex 4811

Paber ja papp, ainult jooneline või ruuduline

Valmistamine gruppi 47 kuuluvatest paberi valmistamiseks ettenähtud materjalidest

 

4816

Kopeerpaber, isekopeeruv paber jm paber kujutise ülekandmiseks (v.a rubriiki 4809 kuuluv), paberist paljundusšabloonid ja ofsetivormid, karpides või lahtiselt

Valmistamine gruppi 47 kuuluvatest paberi valmistamiseks ettenähtud materjalidest

 

4817

Paberist või papist ümbrikud, kaartkirjad, lihtpostkaardid ja korrespondentskaardid; paberist või papist karbid, kotid, taskud ja kirjakomplektid, mis sisaldavad valiku paberikaupu

Valmistamine:

mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest ja

milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

ex ex 4818

Tualettpaber

Valmistamine gruppi 47 kuuluvatest paberi valmistamiseks ettenähtud materjalidest

 

ex ex 4819

Karbid, kastid, kotid jm pakendid paberist, papist, tselluloosvatist või tsellulooskiudkangast

Valmistamine:

mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest ja

milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

ex ex 4820

Kirjaplokid

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

ex ex 4823

Muu paber, papp, tselluloosvatt või tsellulooskiudkangas, mõõtu või vormi lõigatud

Valmistamine gruppi 47 kuuluvatest paberi valmistamiseks ettenähtud materjalidest

 

ex grupp 49

Raamatud, ajalehed, pildid jm trükitooted; käsikirjad, masinakirjatekstid ja joonised; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

 

4909

Trükitud või illustreeritud postkaardid; trükitud õnnitlus-, kutse- ja tähtpäevakaardid (illustreeritud või mitte, ümbrikuga või ilma, kaunistustega või ilma)

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriikidesse 4909 ja 4911 kuuluvatest materjalidest

 

4910

Mitmesugused trükikalendrid, sh rebitavate lehtedega:

 

 

 

püsikalendrid või vahetatavate lehtedega kalendrid muust kui paberist või papist alusel

Valmistamine:

mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest ja

milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

 

muud

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriikidesse 4909 ja 4911 kuuluvatest materjalidest

 

ex grupp 50

Siid, välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

 

ex ex 5003

Siidijäägid (sh lahtihaspeldamiseks sobimatud kookonid, lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed), kraasitud või kammitud

Siidijääkide kraasimine või kammimine

 

5004 — ex ex 5006

Siidlõng ja siidijääkidest kedratud lõng

Valmistamine: (7)

toorsiidist või kraasitud, kammitud vm viisil ketramiseks ettevalmistatud siidijääkidest,

muudest kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikest kiududest,

keemilisest materjalist või tekstiilimassist või

paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

 

5007

Siidriie või siidijääkidest riie:

 

 

 

kumminiidisisaldusega

Valmistamine ühekordsest lõngast (7)

 

 

muu

Valmistamine: (7)

 

 

 

kookoslõngast,

looduslikest kiududest,

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest,

keemilisest materjalist või tekstiilimassist või

paberist

või

 

 

 

trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga koguväärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

 

ex grupp 51

Lambavill, muude loomade vill ja loomakarvad; hobusejõhvist lõng ja riie; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

 

5106—5110

Lambavillast ja muude loomade villast, loomakarvadest või hobusejõhvist lõng

Valmistamine: (7)

toorsiidist või kraasitud, kammitud vm viisil ketramiseks ettevalmistatud siidijääkidest,

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikest kiududest,

keemilisest materjalist või tekstiilimassist või

paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

 

5111—5113

Lambavillast, muude loomade villast, loomakarvadest või hobusejõhvist riie:

 

 

 

kumminiidisisaldusega

Valmistamine ühekordsest lõngast (7)

 

 

muu

Valmistamine: (7)

 

 

 

kookoslõngast,

looduslikuest kiududest,

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest,

keemilisest materjalist või tekstiilimassist või

paberist

või

 

 

 

trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga koguväärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

 

ex grupp 52

Puuvill; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

 

5204—5207

Puuvillane lõng ja niit

Valmistamine: (7)

toorsiidist või kraasitud, kammitud vm viisil ketramiseks ettevalmistatud siidijääkidest,

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikest kiududest,

keemilisest materjalist või tekstiilimassist või

paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

 

5208—5212

Puuvillane riie:

 

 

 

kumminiidisisaldusega

Valmistamine ühekordsest lõngast (7)

 

 

muu

Valmistamine: (7)

 

 

 

kookoslõngast,

looduslikest kiududest,

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest,

keemilisest materjalist või tekstiilimassist või

paberist

või

 

 

 

trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga koguväärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

 

ex grupp 53

Muud taimsed tekstiilkiud; paberlõng ja paberlõngast riie; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

 

5306—5308

Muudest taimsetest tekstiilkiududest lõng; paberlõng

Valmistamine: (7)

toorsiidist või kraasitud, kammitud vm viisil ketramiseks ettevalmistatud siidijääkidest,

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikest kiududest,

keemilisest materjalist või tekstiilimassist või

paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

 

5309—5311

Muudest taimsetest tekstiilkiududest riie; paberlõngast riie:

 

 

 

kumminiidisisaldusega

Valmistamine ühekordsest lõngast (7)

 

 

muu

Valmistamine: (7)

kookoslõngast,

džuutlõngast,

looduslikest kiududest,

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest,

keemilisest materjalist või tekstiilimassist või

paberist

või

 

 

 

trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga koguväärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

 

5401—5406

Lõng, monofilament ja keemilistest filamentkiududest niit

Valmistatud: (7)

toorsiidist või kraasitud, kammitud vm viisil ketramiseks ettevalmistatud siidijääkidest,

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikest kiududest,

keemilisest materjalist või tekstiilimassist või

paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

 

5407 ja 5408

Keemilisest filamentlõngast riie:

 

 

 

kumminiidisisaldusega

Valmistamine ühekordsest lõngast (7)

 

 

muu

Valmistamine: (7)

 

 

 

kookoslõngast,

looduslikest kiududest,

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest,

keemilisest materjalist või tekstiilimassist või

paberist

või

 

 

 

trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga koguväärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

 

5501—5507

Keemilised staapelkiud

Valmistamine keemilisest materjalist või tekstiilimassist

 

5508—5511

Lõng ja õmblusniit keemilistest staapelkiududest

Valmistamine: (7)

toorsiidist või kraasitud, kammitud vm viisil ketramiseks ettevalmistatud siidijääkidest,

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikest kiududest,

keemilisest materjalist või tekstiilimassist või

paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

 

5512—5516

Keemilistest staapelkiududest riie:

 

 

 

kumminiidisisaldusega

Valmistamine ühekordsest lõngast (7)

 

 

muu

Valmistamine: (7)

kookoslõngast,

looduslikest kiududest,

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest,

keemilisest materjalist või tekstiilimassist või

paberist

või

 

 

 

trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga koguväärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

 

ex grupp 56

Vatt, vilt ja lausriie; erilõngad; nöörid, paelad, köied ja tooted nendest; välja arvatud:

Valmistamine: (7)

kookoslõngast,

looduslikest kiududest,

keemilisest materjalist või tekstiilimassist või

paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

 

5602

Vilt, impregneeritud, pealistatud, kaetud, lamineeritud või mitte:

 

 

 

nõeltöödeldud vilt

Valmistamine: (7)

looduslikest kiududest või

keemilisest materjalist või tekstiilimassist

Siiski võib kasutada:

 

 

 

rubriiki 5402 kuuluvat polüpropüleenfilamenti,

rubriiki 5503 või 5506 kuuluvaid polüpropüleenkiudusid või

rubriiki 5501 kuuluvaid polüpropüleenfilamentköisikuid,

milles iga filamendi või kiu joontihedus on vähem kui 9 detsiteksi, kui nende koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

 

 

muu

Valmistamine: (7)

looduslikest kiududest,

kaseiinist valmistatud keemilistest staapelkiududest või

keemilisest materjalist või tekstiilimassist

 

5604

Tekstiiliga kaetud kumminiit ja -pael; tekstiillõng ja -ribad jms rubriiki 5404 või 5405 kuuluvad tooted, impregneeritud, pealistatud, kaetud või ümbritsetud kummi või plastiga:

 

 

 

tekstiiliga kaetud kumminiit ja -pael

Valmistamine tekstiiliga katmata kumminiidist või -paelast

 

 

muu

Valmistamine: (7)

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikest kiududest,

keemilisest materjalist või tekstiilimassist või

paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

 

5605

Mähitud või mähkimata metalliseeritud lõng, mis on tekstiillõng või rubriiki 5404 või 5405 kuuluvad ribad vms tooted, ühendatud metallniidi, -riba või -pulbriga või kaetud metalliga

Valmistamine: (7)

looduslikest kiududest,

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest,

keemilisest materjalist või tekstiilimassist või

paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

 

5606

Mähitud lõng, rubriiki 5404 või 5405 kuuluvad ribad jms tooted (v.a rubriiki 5605 kuuluvad tooted ja hobusejõhvist mähitud lõng); šenill-lõng (sh šenill-lõng flokist); bukleelõng

Valmistamine: (7)

looduslikest kiududest,

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest,

keemilisest materjalist või tekstiilimassist või

paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

 

Grupp 57

Vaibad jm tekstiilpõrandakatted:

 

 

 

nõeltöödeldud vildist

Valmistamine: (7)

looduslikest kiududest või

keemilisest materjalist või tekstiilimassist

Siiski võib kasutada:

 

 

 

rubriiki 5402 kuuluvat polüpropüleenfilamenti,

rubriiki 5503 või 5506 kuuluvaid polüpropüleenkiudusid või

rubriiki 5501 kuuluvaid polüpropüleenfilamentköisikuid, milles iga filamendi või kiu joontihedus on vähem kui 9 detsiteksi,

kui nende koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

Aluskihina võib kasutada džuutriiet

 

 

muust vildist

Valmistamine: (7)

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikest kiududest või

keemilisest materjalist või tekstiilimassist

 

 

muud

Valmistamine: (7)

kookos- või džuutlõngast,

sünteetilisest või tehisfilamentlõngast,

looduslikest kiududest või

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest

Aluskihina võib kasutada džuutriiet

 

ex grupp 58

Eririie; taftingriie; pits; seinavaibad; kaunistused; tikandid; välja arvatud:

 

 

 

kumminiidiga kombineeritud

Valmistamine ühekordsest lõngast (7)

 

 

muud

Valmistamine: (7)

 

 

 

looduslikest kiududest,

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest või

keemilisest materjalist või tekstiilimassist

või

 

 

 

trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga koguväärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

 

5805

Käsitsi kootud seinavaibad (Gobelini, Flandria, Aubussoni, Beauvais' jms tüüpi) ja käsitsi väljaõmmeldud (nt vars- või ristpistes) seinavaibad, valmistoodetena või mitte

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

 

5810

Tikandid kanga, ribade või motiividena

Valmistamine:

mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest ja

milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

5901

Kummi või tärklisainetega pealistatud riie raamatukaante katmiseks vms otstarbeks; pausriie; ettevalmistatud maalimislõuend; vaheriie ja muu samalaadne jäik alusriie kübarate jaoks

Valmistamine lõngast

 

5902

Rehvikoortriie eriti tugevast nailon- vm polüamiid-, polüester- või viskooslõngast:

 

 

 

tekstiilmaterjalisisaldusega kuni 90 massi %

Valmistamine lõngast

 

 

muu

Valmistamine keemilisest materjalist või tekstiilimassist

 

5903

Plastiga impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud riie, v.a rubriiki 5902 kuuluv

Valmistamine lõngast

või

trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga koguväärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

 

5904

Linoleum, valmis lõigatud või mitte; põrandakatted tekstiilalusel, valmis lõigatud või mitte

Valmistamine lõngast (7)

 

5905

Tekstiilseinakatted:

 

 

 

kummi, plasti vm ainetega impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud

Valmistamine lõngast

 

 

muud

Valmistamine: (7)

 

 

 

kookoslõngast,

looduslikest kiududest,

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest või

keemilisest materjalist või tekstiilimassist

või

 

 

 

trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga koguväärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

 

5906

Kummeeritud riie, v.a rubriiki 5902 kuuluv:

 

 

 

silmkoe- või heegelkangad

Valmistamine: (7)

looduslikest kiududest,

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest või

keemilisest materjalist või tekstiilimassist

 

 

muu sünteesfilamentlõngast kangas tekstiilmaterjalisisaldusega üle 90 massi %

Valmistamine keemilisest materjalist

 

 

muu

Valmistamine lõngast

 

5907

Muul viisil impregneeritud, pealistatud või kaetud riie; teatridekoratsioonideks, stuudiotaustaks vms otstarbeks kasutatav maalitud lõuend

Valmistamine lõngast

või

trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga koguväärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

 

5908

Lampide, ahjude, välgumihklite, küünalde vms toodete tekstiiltahid, kootud, punutud või silmkoelised; hõõgsukad ja ringkootud hõõgsukakangas, impregneeritud või mitte:

 

 

 

impregneeritud hõõgsukad

Valmistamine ringkootud hõõgsukakangast

 

 

muud

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

 

5909—5911

Tekstiiltooted tööstuslikuks otstarbeks:

 

 

 

poleerimiskettad ja -rõngad, v.a rubriiki 5911 kuuluvast vildist

Valmistamine lõngast või rubriiki 6310 kuuluvatest kangajäätmetest või kaltsust

 

 

tavaliselt paberivalmistuses vm tehnilisel otstarbel kasutatav rubriiki 5911 kuuluv riie, vanutatud, impregneeritud, pealistatud või mitte, ringkootud või lõputu lindina, ühe- või mitmekordse lõime- ja/või koelõngaga või siledakoeline mitmekordse lõime- ja/või koelõngaga

Valmistamine: (7)

kookoslõngast,

järgmistest materjalidest:

– –

polütetrafluoroetüleenlõng, (8)

– –

mitmekordne polüamiidlõng, mis on immutatud või kaetud fenoolvaikudega,

– –

m-fenüleendiamiini ja isoftaalhappe polükondenseerimisel saadud sünteetilistest polüamiididest tekstiilkiududest lõng,

 

 

 

– –

polütetra-fluoroetüleenist valmistatud monofilament, (8)

– –

polü-p-fenüleentereftalamiidist valmistatud sünteeskiududest lõng,

– –

fenoolvaiguga pealistatud ja akrüüllõngaga mähitud klaaskiudlõng, (8)

 

 

 

– –

polüestrist, tereftaalhappevaigust, 1,4-tsükloheksaandietanoolist ja isoftaalhappest valmistatud kopolüestermonofilament,

– –

looduslikud kiud,

– –

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilised staapelkiud või

– –

keemiline materjal või tekstiilimass

 

 

muu

Valmistamine: (7)

kookoslõngast,

looduslikest kiududest,

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest või

keemilisest materjalist või tekstiilimassist

 

Grupp 60

Silmkoe- või heegelkangad

Valmistamine: (7)

looduslikest kiududest,

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest või

keemilisest materjalist või tekstiilimassist

 

Grupp 61

Silmkoelised või heegeldatud rõivad ja rõivamanused:

 

 

 

saadud mitme kindlakujuliseks lõigatud trikookangast detaili või kindlakujuliseks silmkootud või heegeldatud detaili kokkuõmblemisel vm viisil ühendamisel

Valmistamine lõngast (7), (9)

 

 

muud

Valmistamine: (7)

looduslikest kiududest,

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest või

keemilisest materjalist või tekstiilimassist

 

ex grupp 62

Rõivad ja rõivamanused, v.a silmkoelised või heegeldatud; välja arvatud:

Valmistamine lõngast (7), (9)

 

ex ex 6202, ex ex 6204, ex ex 6206, ex ex 6209 ja ex ex 6211

Naiste, tüdrukute ja imikute rõivad ja imikute rõivamanused, tikitud

Valmistamine lõngast (9)

või

valmistamine tikkimata kangast, kui selle väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast (9)

 

ex ex 6210 ja ex ex 6216

Tulekaitsevahendid aluminiseeritud polüestrist fooliumiga kaetud kangast

Valmistamine lõngast (9)

või

valmistamine pealistamata kangast, kui selle väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast (9)

 

6213 ja 6214

Taskurätikud, suurrätikud, pea- ja kaelarätikud, mantiljad, loorid jms:

 

 

 

tikitud

Valmistamine ühekordsest pleegitamata lõngast (7), (9)

või

valmistamine tikkimata kangast, kui selle väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast (9)

 

 

muud

Valmistamine ühekordsest pleegitamata lõngast (7), (9)

või

 

 

 

valmistamine, millele järgneb trükkimine ja vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava rubriikidesse 6213 ja 6214 kuuluva trükkimata kanga koguväärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

 

6217

Muud valmis rõivamanused; rõivaste ja rõivamanuste osad, v.a rubriiki 6212 kuuluvad:

 

 

 

tikitud

Valmistamine lõngast (9)

või

valmistamine tikkimata kangast, kui selle väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast (9)

 

 

tulekaitsevahendid aluminiseeritud polüestrist fooliumiga kaetud kangast

Valmistamine lõngast (9)

või

valmistamine pealistamata kangast, kui selle väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast (9)

 

 

vaheriie kraedeks ja kätisteks, valmislõigatud

Valmistamine:

mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest ja

milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

 

 

muud

Valmistamine lõngast (9)

 

ex grupp 63

Muud valmistekstiiltooted; komplektid; kasutatud rõivad ja tekstiiltooted; kaltsud; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

 

6301—6304

Tekid, reisivaibad, voodipesu jms; kardinad jms; muud sisustuskaubad:

 

 

 

vildist, lausriidest

Valmistamine (7):

looduslikest kiududest või

keemilisest materjalist või tekstiilimassist

 

 

muud:

 

 

 

– –

tikitud

Valmistamine ühekordsest pleegitamata lõngast (9), (10)

või

valmistamine tikkimata kangast (v.a silmkoeline ja heegeldatud), kui selle väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

 

 

– –

muud

Valmistamine ühekordsest pleegitamata lõngast (9), (10)

 

6305

Kotid kaupade pakendamiseks

Valmistamine: (7)

looduslikest kiududest,

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest või

keemilisest materjalist või tekstiilimassist

 

6306

Presentkatted, markiisid ja päikesekatted; telgid; paatide, purjelaudade või maismaasõidukite purjed; matkatarbed:

 

 

 

lausriidest

Valmistamine (7),: (9)

looduslikest kiududest või