EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0107

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 107/2005, 12. jaanuar 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2130/2001 kodukohast lahkuma sunnitud isikute abistamise kohta Aasia ja Ladina-Ameerika arengumaades

OJ L 23, 26.1.2005, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/107/oj

26.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 23/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 107/2005,

12. jaanuar 2005,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2130/2001 kodukohast lahkuma sunnitud isikute abistamise kohta Aasia ja Ladina-Ameerika arengumaades

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 179 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühendus rakendab määruse (EÜ) nr 2130/2001 (2) alusel programmi kodukohast lahkuma sunnitud isikute abistamise toetuseks Aasia ja Ladina-Ameerika arengumaades. Selle määruse kehtivusaeg lõppes 31. detsembril 2004.

(2)

Määrus (EÜ) nr 2130/2001 eeldab, et selle uuendamine sõltub võimalusest integreerida see Aasiat ja Ladina-Ameerikat käsitlevasse ühtsesse raammäärusesse.

(3)

2002. aasta juulis võttis komisjon vastu ettepaneku Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb ühenduse koostööd Aasia ja Ladina-Ameerika riikidega, (3) millega integreeritakse abi kodukohast lahkuma sunnitud inimeste toetuseks Aasia ja Ladina-Ameerika arengumaades ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2130/2001. Nimetatud määrust ei jõutud õigeaegselt vastu võtta, et see oleks 31. detsembriks 2004 jõustuda saanud. Selline olukord võib ohustada kodukohast lahkuma sunnitud inimeste abistamiseks korraldatavate operatsioonide jätkumist ja sujuvat rakendamist Aasia ja Ladina-Ameerika arengumaades.

(4)

Määruse (EÜ) nr 2130/2001 kohaldamine tuleb tagada uue määruse jõustumiseni. Uus määrus moodustaks uue õigusliku raamistiku kodukohast lahkuma sunnitud inimeste abistamisoperatsioonidele nimetatud kahes piirkonnas.

(5)

Tuleb määrata praeguse finantsperspektiivi järelejäänud aastate, nimelt 2005 ja 2006, finantsraamistik.

(6)

Samuti tuleb ette näha määruse (EÜ) nr 2130/2001 kohaldamise sõltumatu hindamine.

(7)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 2130/2001 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 2130/2001 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 8 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Komisjon vastutab käesoleva määrusega reguleeritud meetmeid puudutava hindamise, otsuste tegemise ja juhtimise eest kooskõlas eelarve- ja muude kehtivate menetlustega, eelkõige nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust, (4) artikli 27, artikli 48 lõike 2 ning artikli 167 sätetega.”

2.

Artiklisse 15 lisatakse järgmine lõige:

“1a.   Käesoleva määruse rakendamise finantsraamistikuks ajavahemikus 2005–2006 määratakse 141 miljonit eurot.”

3.

Artikli 20 teine lõik asendatakse järgmisega:

“Määrust kohaldatakse 31. detsembrini 2006.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 12. jaanuar 2005

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. P. BORRELL FONTELLES

Nõukogu nimel

eesistuja

Nicolas SCHMIT


(1)  Euroopa Parlamendi 26. oktoobri 2004. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 21. detsembri 2004. aasta otsus.

(2)  EÜT L 287, 31.10.2001, lk 3.

(3)  EÜT C 331 E, 31.12.2002, lk 12.

(4)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.


Top