EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0737

2004/737/EÜ:Nõukogu otsus, 21. oktoober 2004, millega lubatakse Itaalial kohaldada meedet, mis kaldub kõrvale kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ (kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) artikli 2 lõikest 1

OJ L 325, 28.10.2004, p. 60–61 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 42–43 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/737/oj

28.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 325/60


NÕUKOGU OTSUS,

21. oktoober 2004,

millega lubatakse Itaalial kohaldada meedet, mis kaldub kõrvale kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ (kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) artikli 2 lõikest 1

(2004/737/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuendat direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas, (1) eriti selle artiklit 30,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjonile esitatud kirjas, mis saabus komisjoni peasekretariaati 24. märtsil 2004, palus Itaalia valitsus luba sõlmida Šveitsiga kokkulepe, mis sisaldab direktiivi 77/388/EMÜ artikli 2 lõikest 1 kõrvale kalduvaid sätteid.

(2)

Põhjuseid selleks on kaks. Esiteks on Gran San Bernardo tunneli teemaksu käibemaksustamine 1. jaanuarist 2003 viinud perioodikaartide müügi konkurentsi moonutamiseni. Teiseks põhjustab käibemaksu osas toimuv laekumiste jaotus vastavalt riikide füüsilistele piiridele suuri halduskulusid, kuna laekumised arvutatakse ja jaotatakse vastavalt majanduskriteeriumitele, mis peegeldavad tunneli haldamis- ja hoolduskulude jaotust. Tunneli hoolduskulud ei puuduta mitte üksnes tunnelit ennast, vaid ka maanteed, mis ühendab Itaalia territooriumil asuvat tunneliosa Itaalia teedevõrguga.

(3)

1. jaanuarist 2003 arvestab Gran San Bernardo tunneli Itaalia käitaja teemaksult käibemaksu ja nõuab seda ka sisse. Šveits pole teemaksule käibemaksu ega muud sarnast maksu kehtestanud; vastavalt 1958. aastal Itaalia ja Šveitsi vahel enne ühise käibemaksusüsteemi kehtestamist sõlmitud konventsioonile ei saa Šveitsi kohustada rakendama ja sisse nõudma Itaalia käibemaksu Gran San Bernardo tunneli teemaksult. Seega tingis käibemaksu kehtestamine ainult Itaalia operaatori poolt kogutavale teemaksule kasutamismaksumuse erinevuse ning perioodikaartide müügil konkurentsimoonutusi. Tee kasutajad võivad perioodikaarte osta ükskõik kummas tunneli otsas ja nad teevad seda Šveitsis, kus see on odavam.

(4)

Tunnel läbib rahvusvahelist piiri ning seda käitab Itaalia-Šveitsi ühisettevõtja ja selle kaks operaatorettevõtjat, kummaski riigis üks. Vastavalt territoriaalsuse põhimõttele peaks Itaalia operaator nõudma käibemaksu ainult Itaalia pinnal asuva tunneliosa eest. Kuid vastavalt 1963. aastal operaatorite vahel sõlmitud ja siiani kohaldatavale õiguslikult siduvale kokkuleppele ei jagata teemaksu laekumisi võrdeliselt riikide füüsilise piiridega, vaid jagatakse vastavalt majanduslikele kriteeriumitele, mis peegeldavad tunneli haldus- ja hoolduskulude jaotust. Tunneli haldus- ja hoolduskulud hõlmavad ka tunnelini viiva maantee haldus- ja hoolduskulusid. See tähendab, et nende kriteeriumite alusel jagatav ja jaotatav täpne laekum selgub alles tagantjärele. Käibemaksu osas tuleb see territoriaalsuse põhimõtet peegeldava summa saamiseks ümber arvutada, ekstrapoleerides tunnelini viiva maanteeosa haldus- ja hoolduskulud. Selline tülikas tagantjärele arvutamine ja käibemaksu sissenõudmine põhjustab suuri halduskulusid. See ei ole kooskõlas tarbimismaksu süsteemiga, mille kohaselt kohaldatakse käibemaksu ja see nõutakse sisse viivitamata.

(5)

Antud olukorras on ainsaks kohaseks lahenduseks lubada Itaalial sõlmida Šveitsiga kokkulepe, mille eesmärgiks on vabastada Gran San Bernardo tunneli teemaks käibemaksust. Erand lihtsustab Itaalia-Šveitsi ühisettevõtja ja selle kahe operaatorettevõtja tööd märkimisväärselt.

(6)

Taotletav vabastus mõjutab siiski käibemaksust laekuvaid Euroopa ühenduste omavahendeid ning seetõttu on vaja rakendada kompenseerivaid meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Erandina direktiivi 77/388/EMÜ artikli 2 lõikest 1 lubatakse käesolevaga Itaalia Vabariigil sõlmida Šveitsiga kokkulepe, mille eesmärgiks on vabastada Gran San Bernardo tunneli teemaks käibemaksust. Luba antakse tingimusel, et Itaalia Vabariik hindab igal aastal käibemaksust laekumata jäänud tulu lõpptarbimise etapis ning lisab samaväärse kompensatsiooni käibemaksubaasile, mida kasutatakse tema panuse määramisel ühenduse omavahenditesse.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Itaalia Vabariigile.

Luksemburg, 21. oktoober 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

G. ZALM


(1)  EÜT L 145, 13.6.1977, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/66/EÜ (ELT L 168, 1.5.2004, lk 35).


Top