EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1778

Komisjoni Määrus (EÜ) nr 1778/2004, 13. oktoober 2004, millega Ühendkuningriigi lipu all sõitvatel laevadel keelatakse sinise molva püük

OJ L 316, 15.10.2004, p. 72–72 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1778/oj

15.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 316/72


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1778/2004,

13. oktoober 2004,

millega Ühendkuningriigi lipu all sõitvatel laevadel keelatakse sinise molva püük

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2847/93 ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatava kontrollisüsteemi loomise kohta, (1) eriti selle artikli 21 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määruses (EÜ) nr 2340/2002, millega määratakse kindlaks süvamere kalavarude püügivõimalused 2003. ja 2004. aastaks, (2) kehtestatakse sinise molva püügivõimalused 2004. aastaks.

(2)

Selleks, et tagada kvootidega reguleeritavate kalavarude koguselisi piiranguid käsitlevate sätete täitmine, peab komisjon kindlaks määrama kuupäeva, millest alates loetakse kvoot liikmesriigi lipu all sõitvate laevade saakide põhjal ammendatuks.

(3)

Komisjonile saadetud teabe kohaselt on Ühendkuningriigi lipu all sõitvad või Ühendkuningriigis registreeritud laevad täitnud neile 2004. aastaks määratud kvoodi sinise molva püügiks ICES II, IV ja V alapiirkonnas (ühenduse veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla). Ühendkuningriik on keelustanud nende varude püügi alates 12. juulist 2004. See kuupäev tuleks ka käesolevas määruses aluseks võtta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ühendkuningriigi lipu all sõitvad või Ühendkuningriigis registreeritud laevad on täitnud Ühendkuningriigile 2004. aastaks määratud kvoodi sinise molva püügiks ICES II, IV ja V alapiirkonnas (ühenduse veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla).

Ühendkuningriigi lipu all sõitvatel või Ühendkuningriigis registreeritud laevadel on keelatud sinise molva püük ICES II, IV ja V alapiirkonnas (ühenduse veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla), samuti on pärast käesoleva määruse kohaldamiskuupäeva keelatud eespool nimetatud laevade püütud kõnealuste kalavarude pardal hoidmine, ümberlaadimine ja lossimine.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 12. juulist 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. oktoober 2004

Komisjoni nimel

kalanduse peadirektor

Jörgen HOLMQUIST


(1)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1954/2003 (ELT L 289, 7.11.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 356, 31.12.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 762/2004 (ELT L 120, 24.4.2004, lk 8).


Top