EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1776

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1776/2004, 14. oktoober 2004, millega määratakse turustusaastaks 2003/2004 kindlaks suhkrutootjate poolt suhkrupeedi müüjatele B-maksu maksimumsumma ja B-maksu vahe tõttu makstav summa

OJ L 316, 15.10.2004, p. 65–65 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1776/oj

15.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 316/65


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1776/2004,

14. oktoober 2004,

millega määratakse turustusaastaks 2003/2004 kindlaks suhkrutootjate poolt suhkrupeedi müüjatele B-maksu maksimumsumma ja B-maksu vahe tõttu makstav summa

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 18 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 18 lõige 2 sätestab, et juhul kui B-maks on väiksem kui mainitud määruse artikli 15 lõikes 4 nimetatud maksimumsumma, mida vajaduse korral on muudetud sama määruse artikli 15 lõike 5 kohaselt, peavad suhkrutootjad maksma suhkrupeedimüüjatele 60 % kõnealuse maksu maksimumsumma ja tasutava B-maksu summa vahest. Komisjoni 20. veebruari 2002. aasta määruse (EÜ) nr 314/2002 (milles sätestatakse suhkrusektori kvoodisüsteemi kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad) (2) artikli 9 lõige 1 sätestab, et osutatud summa määratakse kindlaks samal ajal ja samas korras kui põhitoodangumaks.

(2)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1430/2003 (3) tõstetakse turustusaastaks 2003/2004 B-maksu maksimumsumma 37,5 %-le valge suhkru sekkumishinnast ning komisjoni määrusega (EÜ) nr 1775/2004 (4) kehtestatakse B-maksu määraks antud turustusaastal 27,050 % valge suhkru sekkumishinnast. Selle vahe tõttu tuleb vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 18 lõikes 2 sätestatule määrata kindlaks summa, mida suhkrutootjad peavad maksma suhkrupeedi müüjatele tonni standardkvaliteediga peetide kohta.

(3)

Suhkruturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 18 lõikes 2 nimetatud B-maksul põhinev summa, mida suhkrutootjad peavad maksma suhkrupeedi müüjatele turustusaastal 2003/2004 on 5,151 eurot standardkvaliteediga peetide kohta.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. oktoober 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16).

(2)  EÜT L 50, 21.2.2002, lk 40. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 38/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 13).

(3)  ELT L 203, 12.8.2003, lk 15.

(4)  Vt lk 64 käesolevas Euroopa Liidu Teatajas.


Top