EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1472

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1472/2004, 18. august 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1874/2003 millega kiidetakse heaks teatavate liikmesriikide skreipi kontrollimise programmid, määratletakse lisatagatised ja lubatakse erandeid seoses otsusele 2003/100/EÜ vastavate lammaste transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate resistentsuse aretusprogrammidega(EMPs kohaldatav tekst)

ELT L 271, 19.8.2004, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2006; mõjud tunnistatud kehtetuks 32006R0546

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1472/oj

19.8.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 271/26


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1472/2004,

18. august 2004,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1874/2003 millega kiidetakse heaks teatavate liikmesriikide skreipi kontrollimise programmid, määratletakse lisatagatised ja lubatakse erandeid seoses otsusele 2003/100/EÜ vastavate lammaste transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate resistentsuse aretusprogrammidega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 999/2001, millega kehtestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad, (1) eriti selle VIII lisa A peatüki 1. jao punkti b alapunkti ii,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 999/2001 nähakse ette, et liikmesriikide skreipi kontrollimise programmid kiidetakse heaks, kui need vastavad teatavatele kõnealuses määruses sätestatud kriteeriumidele. Samuti nähakse määrusega (EÜ) nr 999/2001 ette selliste lisatagatiste määratlus, mida võidakse ühendusesiseses kaubanduses ja impordis kooskõlas kõnealuse määrusega nõuda.

(2)

Komisjoni 13. veebruari 2003. aasta otsusega 2003/100/EÜ, millega nähakse ette miinimumnõuded aretusprogrammide kehtestamiseks, et saavutada lammaste resistentsus transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate suhtes, (2) nähakse ette, et iga liikmesriik peab kehtestama aretusprogrammi, et selekteerida teatavate lambatõugude resistentsus transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate suhtes. Otsusega 2003/100/EÜ nähakse ette ka võimalus teha liikmesriigile erandeid aretusprogrammi kehtestamise nõudest eeldusel, et tal on siseriiklik skreipi kontrollimise programm, mis on esitatud ja heaks kiidetud kooskõlas määrusega (EÜ) nr 999/2001 ja millega nähakse ette põllumajandusettevõttes surnud lammaste ja kitsede pidev aktiivne järelevalve kõnealuse liikmesriigi kõikides karjades.

(3)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1874/2003 (3) kiideti heaks Taani ja Rootsi siseriiklikud skreipi kontrollimise programmid.

(4)

Soome esitas 28. märtsil 2004 oma siseriikliku skreipi kontrollimise programmi, mida käsitletakse vastavana määruses (EÜ) nr 999/2001 sätestatud nõutavatele kriteeriumidele ning Soome territooriumil esineb skreipit tõenäoliselt harva. Sellest tulenevalt tuleks Soome siseriiklik skreipi kontrollimise programm heaks kiita.

(5)

Soomele tuleks tema siseriikliku skreipi kontrollimise programmi alusel teha erand otsuses 2003/100/EÜ sätestatud aretusprogrammist. Lisaks sellele tuleks Soome suhtes kohaldada kaubanduse lisatagatisi, mida nõutakse määruse (EÜ) nr 999/2001 VIII lisa A peatükis ja IX lisa E peatükis ja mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 1874/2003 ning ka kõiki teisi kõnealuse määruse sätteid.

(6)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 1874/2003 vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1874/2003 lisa asendatakse käesoleva määruse lisas toodud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. august 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David BYRNE


(1)  EÜT L 147, 31.5.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 876/2004 (ELT L 162, 30.4.2004, lk 52).

(2)  ELT L 41, 14.2.2003, lk 41.

(3)  ELT L 275, 25.10.2003, lk 12.


LISA

“LISA

Liikmesriigid, kelle siseriiklik skreipi kontrollimise programm on heaks kiidetud

 

Taani

 

Soome

 

Rootsi”


Top