EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0082

Nõukogu direktiiv 2004/82/EÜ, 29. aprill 2004, veoettevõtjate kohustuse kohta edastada reisijaid käsitlevaid andmeid

OJ L 261, 6.8.2004, p. 24–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 007 P. 74 - 77
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 007 P. 74 - 77
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 007 P. 74 - 77
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 007 P. 74 - 77
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 007 P. 74 - 77
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 007 P. 74 - 77
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 007 P. 74 - 77
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 007 P. 74 - 77
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 007 P. 74 - 77
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 40 - 43
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 40 - 43
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008 P. 77 - 80

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/82/oj

32004L0082

Nõukogu direktiiv 2004/82/EÜ, 29 aprill 2004, veoettevõtjate kohustuse kohta edastada reisijaid käsitlevaid andmeid

Euroopa Liidu Teataja L 261 , 06/08/2004 Lk 0024 - 0027


Nõukogu direktiiv 2004/82/EÜ,

29. aprill 2004,

veoettevõtjate kohustuse kohta edastada reisijaid käsitlevaid andmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 62 lõike 2 punkti a ja artikli 63 lõike 3 punkti b,

võttes arvesse Hispaania Kuningriigi algatust [1]

ning arvestades järgmist:

(1) Tõhusaks ebaseadusliku sisserändega võitlemiseks ja piirikontrolli parandamiseks on oluline, et liikmesriigid kehtestaksid sätted reisijaid liikmesriikide territooriumile vedavate lennuettevõtjate kohustuste kohta. Lisaks on nimetatud eesmärgi tõhusamaks saavutamiseks vaja võimalikult suures ulatuses ühtlustada liikmesriikides praegu sätestatud rahalisi karistusi veoettevõtjatele, kes oma kohutusi ei täida, võttes seejuures arvesse liikmesriikide õigussüsteemide ja tavade erinevusi.

(2) 25. ja 26. märtsi 2004. aasta Euroopa Ülemkogu võttis vastu deklaratsiooni terrorismi vastu võitlemise kohta, milles rõhutatakse vajadust kiirendada meetmete läbivaatamist selles valdkonnas ja edendada tööd seoses kavandatud nõukogu direktiiviga, mis käsitleb veoettevõtjate kohustust reisijate andmete edastamiseks, pidades silmas kõnealuse meetme peatset vastuvõtmist.

(3) Tähtis on vältida vaakumit ühenduse tegevuses ebaseadusliku sisserände vastu võitlemisel.

(4) Alates 1. maist 2004 ei saa nõukogu enam tegutseda liikmesriigi algatusel.

(5) Nõukogu on ammendanud kõik võimalused Euroopa Parlamendi arvamuse õigeaegseks saamiseks.

(6) Nimetatud erakorralistel asjaoludel tuleks direktiiv vastu võtta ilma Euroopa Parlamendi arvamuseta.

(7) Käesolevast direktiivist tulenevalt veoettevõtjate suhtes rakendatavad kohustused täiendavad 14. juuni 1985. aasta Schengeni kokkuleppe rakendamise 1990. aasta Schengeni konventsiooni (mida on täiendatud nõukogu direktiiviga 2001/51/EÜ) [2] artikli 26 sätete alusel kehtestatud kohustusi, kusjuures need kaks kohustuste liiki teenivad sama migratsioonivoogude ohjeldamise ja ebaseadusliku sisserände vastu võitlemise eesmärki.

(8) Ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) [3] sätete kohaldamist, ei tohiks see mõjutada liikmesriikide vabadust säilitada või kehtestada lennuettevõtjate või mõningate muude veoettevõtjate kategooriate suhtes täiendavaid kohustusi, sealhulgas tagasisõidupiletitega seotud teave, olenemata sellest, kas sellele on käesolevas direktiivis viidatud või mitte.

(9) Tõhusamaks võitlemiseks ebaseadusliku sisserände vastu ja selle eesmärgi suurema efektiivsuse tagamiseks on tähtis võtta esimesel võimalusel arvesse, ilma et see piiraks direktiivi 95/46/EÜ sätete kohaldamist, võimalikke tehnoloogilisi uuendusi, eriti seoses biomeetriliste elementide integreerimise ja kasutamisega veoettevõtjate poolt edastatavas teabes.

(10) Liikmesriigid peaksid tagama, et veoettevõtjate vastu algatatud menetlustes, mille tulemuseks võib olla karistuste kohaldamine, on võimalik tõhusalt teostada õigust kaitsele ning õigust nimetatud otsuseid edasi kaevata.

(11) Need meetmed käsitlevad Schengeni täitevkomitee otsuses (SCH/Com-ex (94) 17-rev. 4) sätestatud kontrollivõimalusi, mille eesmärgiks on võimaldada suurendada piirikontrolli ja näha ette piisav aeg, et teha võimalikuks kõigi reisijate üksikasjalik ja põhjalik kontroll reisijate andmete edastamise kaudu kõnealuse kontrolli teostamise eest vastutavatele asutustele.

(12) Direktiivi 95/46/EÜ kohaldatakse isikuandmete töötlemise suhtes liikmesriikide asutuste poolt. See tähendab, et kuigi piirikontrolli tegemiseks edastatud reisijate andmete töötlemine oleks õigustatud ka selleks, et võimaldada nende kasutamist tõendusmaterjalina menetlustes, mille eesmärgiks on rakendada sissesõitu ja sisserändu reguleerivaid õigusnorme, sealhulgas nende avaliku korra (ordre public) ja riigi julgeoleku kaitset käsitlevaid sätteid, oleks edasine töötlemine neile otstarvetele mittevastaval viisil vastuolus direktiivi 95/46/EÜ artikli 6 lõike 1 punktis b sätestatud põhimõttega. Liikmesriigid peaksid ette nägema sanktsioonide süsteemi kohaldamiseks muul kui käesolevast direktiivist tuleneval otstarbel kasutamise suhtes.

(13) Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva direktiivi vastuvõtmisel, mistõttu see ei ole talle siduv ega kuulu tema suhtes kohaldamisele. Arvestades, et käesolev direktiiv põhineb Schengeni acquis'l Euroopa Ühenduse asutamislepingu kolmanda osa IV jaotise alusel, otsustab Taani kõnealuse protokolli artikli 5 kohaselt kuue kuu jooksul pärast seda, kui nõukogu on käesoleva direktiivi vastu võtnud, kas ta rakendab seda oma siseriiklikus õiguses.

(14) Islandi ja Norra puhul kujutab käesolev direktiiv endast nende Schengeni acquis sätete edasiarendamist Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel sõlmitud lepingu tähenduses, mis käsitleb viimaste ühinemist Schengeni acquis sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega, [4] mis on seotud nimetatud lepingu teatavaid rakenduseeskirju käsitleva nõukogu 17. mai 1999. aasta otsuse 1999/437/EÜ [5] artikli 1 punktis E osutatud valdkonnaga.

(15) Ühendkuningriik osaleb käesolevas direktiivis Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Schengeni acquis Euroopa Liitu integreerimist käsitleva protokolli artikli 5 ning nõukogu 29. mai 2000. aasta otsuse 2000/365/EÜ (Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis sätetes) [6] artikli 8 lõike 2 kohaselt.

(16) Iirimaa osaleb käesolevas direktiivis Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Schengeni acquis Euroopa Liitu integreerimist käsitleva protokolli artikli 5 ning nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsuse 2000/192/EÜ (Iirimaa taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis sätetes) [7] artikli 6 lõike 2 kohaselt.

(17) Käesolev direktiiv kujutab endast õigusakti, mis põhineb Schengeni acquis'l või on sellega seotud mõnel muul viisil vastavalt 2003. aasta ühinemisakti artikli 3 lõikele 1,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Eesmärk

Käesoleva direktiivi eesmärk on parandada piirikontrolli ja võidelda ebaseadusliku sisserände vastu reisijate eelandmete edastamisega veoettevõtjate poolt pädevatele siseriiklikele asutustele.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) veoettevõtja – füüsiline või juriidiline isik, kelle tööks on reisijate vedu õhu, mere või maismaa kaudu;

b) välispiirid – liikmesriikide välispiirid kolmandate riikidega;

c) piirikontroll – piiril toimuv kontroll, mis igast muust põhjusest sõltumata leiab aset ainult piiriületamise kavatsuse korral;

d) piiripunkt – koht, mille kaudu pädevad asutused on lubanud ületada välispiiri;

e) isikuandmed, isikuandmete töötlemine ja isikuandmete kataloog – tähendus on sätestatud direktiivi 95/46/EÜ artiklis 2.

Artikkel 3

Andmete edastamine

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et kehtestada veoettevõtjate kohustus edastada isikute välispiiridel kontrollimise eest vastutavate asutuste taotluse korral registreerimise lõpuks teave nende veetavate reisijate kohta volitatud piiripunkti, mille kaudu need isikud sisenevad liikmesriigi territooriumile.

2. Eespool osutatud teave hõlmab järgmist:

- kasutatud reisidokumendi number ja liik,

- kodakondsus,

- täisnimed,

- sünniaeg,

- liikmesriikide territooriumile sisenemise piiripunkt,

- transpordikoodeks,

- transpordivahendi väljumis- ja saabumisaeg,

- transpordivahendil veetavate reisijate koguarv,

- algne pealemineku koht.

3. Igal juhul ei vabasta nimetatud andmete edastamine direktiiviga 2001/51/EÜ täiendatud Schengeni konventsiooni artikli 26 veoettevõtjatele sätestatud kohustustest ja vastutusest.

Artikkel 4

Sanktsioonid

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed sanktsioonide rakendamiseks veoettevõtjate suhtes, kes ei ole eksimuse tõttu andmeid edastanud või on edastanud mittetäielikud või valeandmed. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et sanktsioonid oleksid hoiatavad, tõhusad ja proportsionaalsed ning et:

a) selliste sanktsioonide maksimumsumma on vähemalt 5000 eurot või samaväärne summa omavääringus käesoleva direktiivi jõustumiskuupäeval Euroopa Liidu Teatajas avaldatud vahetuskursiga iga reisi kohta, mille reisijate andmeid ei edastatud või edastati valesti; või

b) selliste sanktsioonide miinimumsumma on vähemalt 3000 eurot või samaväärne summa omavääringus käesoleva direktiivi jõustumiskuupäeval Euroopa Liidu Teatajas avaldatud vahetuskursiga iga reisi kohta, mille reisijate andmeid ei edastatud või edastati valesti.

2. Käesolev direktiiv ei välista liikmesriikide õigust võtta vastu või säilitada käesoleva direktiivi sätetest tulenevaid kohustusi tõsiselt rikkuvate ettevõtjate suhtes muid sanktsioone, näiteks transpordivahendi liikumise takistamine, arestimine ja konfiskeerimine või tegevusloa ajutine peatamine või tühistamine.

Artikkel 5

Menetlemine

Liikmesriigid tagavad, et veoettevõtjatele, kelle vastu algatatakse sanktsioonide määramiseks menetlus, oleks liikmesriikide õigusnormidega ette nähtud tõhus kaitse- ja edasikaebamisõigus.

Artikkel 6

Andmetöötlus

1. Artikli 3 lõikes 1 osutatud isikuandmed edastatakse asutustele, kes vastutavad isikute kontrollimise eest välispiiridel, mille kaudu reisija siseneb liikmesriigi territooriumile, et hõlbustada kõnealuse kontrolli teostamist eesmärgiga võidelda tõhusamalt ebaseadusliku sisserände vastu.

Liikmesriigid tagavad, et veoettevõtjad koguvad kõnealuseid andmeid ja edastavad need elektroonilisel teel või rikke korral mõnel muul asjakohasel viisil asutustele, kes vastutavad piirikontrolli eest volitatud piiripunktis, mille kaudu reisija siseneb liikmesriigi territooriumile. Isikute välispiiridel kontrollimise eest vastutavad asutused salvestavad andmed ajutisse faili.

Pärast reisijate sisenemist kustutavad asutused andmed 24 tunni jooksul pärast edastamist, kui andmeid ei ole hiljem vaja välispiiridel isikute kontrollimise eest vastutavate asutuste põhiseaduslike funktsioonide täitmiseks vastavalt siseriiklikule õigusele ja arvestades direktiivi 95/46/EÜ andmekaitsesätteid.

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et kohustada veoettevõtjaid kustutama nende poolt käesoleva direktiivi kohaldamisel kogutud ja piirivalveasutustele edastatud isikuandmed 24 tunni jooksul pärast transpordivahendi saabumist vastavalt artikli 3 lõikele 1.

Kooskõlas oma siseriikliku õigusega ja arvestades direktiivist 95/46/EÜ tulenevaid andmekaitsesätteid, võivad liikmesriigid kasutada artikli 3 lõikes 1 osutatud isikuandmeid ka õiguskaitse eesmärgil.

2. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et kohustada veoettevõtjaid teavitama reisijaid kooskõlas direktiivi 95/46/EÜ sätetega. Ühtlasi kujutab see endast direktiivi 95/46/EÜ artikli 10 punktis c ja artikli 11 lõike 1 punktis c osutatud teavet.

Artikkel 7

Ülevõtmine

1. Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud meetmed hiljemalt 5. septembril 2006. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastuvõetavate siseriiklike põhiliste õigusnormide teksti.

Artikkel 8

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub 30 päeva pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 9

Adressaadid

Käesolev direktiiv on vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingule adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 29. aprill 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

M. McDowell

[1] ELT C 82, 5.4.2003, lk 23.

[2] EÜT L 187, 10.7.2001, lk 45.

[3] EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

[4] EÜT L 176, 10.7.1999, lk 36.

[5] EÜT L 176, 10.7.1999, lk 31.

[6] EÜT L 131, 1.6.2000, lk 43.

[7] EÜT L 64, 7.3.2002, lk 20.

--------------------------------------------------

Top