EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1355

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1355/2004, 26. juuli 2004, millega määratakse kindlaks, kui suures ulatuses saab rahuldada impordiõiguste taotlusi, mis on esitatud 80–300 kilogrammiste elusveiste kohta määrusega (EÜ) nr 1204/2004 ette nähtud tariifikvootide raames

OJ L 251, 27.7.2004, p. 5–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1355/oj

27.7.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 251/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1355/2004,

26. juuli 2004,

millega määratakse kindlaks, kui suures ulatuses saab rahuldada impordiõiguste taotlusi, mis on esitatud 80–300 kilogrammiste elusveiste kohta määrusega (EÜ) nr 1204/2004 ette nähtud tariifikvootide raames

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1254/1999, milles on sätestatud teatavatest kolmandatest riikidest pärit 80–300 kilogrammiste elusveiste tariifikvootide rakenduseeskirjad, (1)

võttes arvesse komisjoni 29. juuni 2004. aasta määrust (EÜ) nr 1204/2004, millega avatakse ja sätestatakse Bulgaariast ja Rumeeniast pärit 80–300 kilogrammiste elusveiste tariifikvoodi korraldus (1. juulist 2004 kuni 30. juunini 2005), (2) eriti selle artikli 4 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1204/2004 artikli 1 lõike 3 punktis a on kinnitatud Bulgaariast ja Rumeeniast pärit 80–300 kilogrammiste veiste arv, mida võib eritingimustel importida ajavahemikul 1. juulist 2004 kuni 31. detsembrini 2004.

(2)

Impordilitsentside taotluste kogused juulis 2004 ületavad saadaolevaid koguseid. Määruse (EÜ) nr 1204/2004 artikli 4 lõike 2 alusel tuleb järelikult kehtestada ühtne protsendimäär taotletud koguste vähendamiseks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Iga impordilitsentsi taotlus, mis on esitatud määruse (EÜ) nr 1204/2004 artikli 3 lõike 3 alusel, rahuldatakse kuni 3,1833 % ulatuses taotletud kogusest.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 27. juulil 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. juuli 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1782/2003 (ELT L 270, 21.10.2003, lk 1).

(2)  ELT L 230, 30.6.2004, lk 32.


Top