EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1206

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1206/2004, 29. juuni 2004, millega avatakse töötlemiseks ettenähtud külmutatud veiseliha imporditariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine (1. juuli 2004–30. juuni 2005)

OJ L 230, 30.6.2004, p. 42–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1206/oj

30.6.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 230/42


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1206/2004,

29. juuni 2004,

millega avatakse töötlemiseks ettenähtud külmutatud veiseliha imporditariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine (1. juuli 2004–30. juuni 2005)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 32 lõiget 1

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt WTO CXL-loendile on ühendus kohustatud avama töötlemiseks ettenähtud külmutatud veiseliha jaoks 50 700 tonni suuruse aastase imporditariifikvoodi. 1. juulil 2004 algavaks 2004/2005. kvoodiaastaks tuleks kehtestada rakenduseeskirjad.

(2)

Tariifikvoodi alusel toimuva külmutatud veiseliha impordi suhtes kohaldatakse imporditollimakse ning tingimusi, mis on sätestatud nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) (2) I lisa kolmanda osa 7. lisa järjekorranumbri 13 all. Tariifikvoodi jagamisel kahe eespool nimetatud korra vahel tuleks arvestada varem samalaadse impordi puhul saadud kogemusi.

(3)

Spekulatsioonide vältimiseks tuleks juurdepääsu kvoodile lubada üksnes aktiivsetele töötlejatele, kes tegelevad töötlemisega nõukogu 21. detsembri 1976. aasta direktiivi 77/99/EMÜ (ühendusesisest lihatoodetega kauplemist mõjutavate tervishoiuprobleemide kohta) (3) artikli 8 kohaselt heakskiidetud töötlemisettevõttes, ning Tšehhi Vabariigi, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia puhul neile töötlejatele, kellel on lubatud importida ühendusse töödeldud lihatooteid vastavalt nõukogu 12. detsembri 1972. aasta direktiivile 72/462/EMÜ tervishoiu ja veterinaarkontrolli probleemide kohta veiste ja sigade ning värske liha impordil kolmandatest riikidest. (4)

(4)

Tariifikvoodi alusel ühendusse importimisel tuleb esitada impordilitsents vastavalt määruse (EÜ) nr 1254/1999 artikli 29 lõike 1 esimesele lõigule. Litsentse peaks saama välja anda pärast impordiõiguste jagamist nõuetele vastavate töötlejate taotluste alusel. Käesoleva määruse alusel väljastatavate impordilitsentside suhtes tuleks kohaldada komisjoni 9. juuni 2000. aasta määruse (EÜ) nr 1291/2000 (millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad) (5) ja komisjoni 26. juuni 1995. aasta määruse (EÜ) nr 1445/95 (veise- ja vasikalihasektori impordi- ja ekspordilitsentside rakenduseeskirjade ning määruse (EMÜ) nr 2377/80 kehtetuks tunnistamise kohta) (6) sätteid.

(5)

Spekuleerimise takistamiseks tuleks impordilitsentse töötlejatele välja anda üksnes koguste suhtes, mille puhul neile on antud impordiõigused. Samal põhjusel tuleks koos impordiõiguste taotlusega esitada ka tagatis. Eraldatud õigustele vastavate impordilitsentside taotlemine peaks olema põhinõue komisjoni 22. juuli 1985. aasta määruse (EMÜ) nr 2220/85 (millega sätestatakse põllumajandustoodete tagatissüsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad) tähenduses. (7)

(6)

Kvootide terves ulatuses kasutamise eesmärgil tuleks kehtestada tähtaeg impordilitsentside taotluste esitamiseks ning sätestada selliste koguste täiendav jaotamine, mille kohta kõnealuseks kuupäevaks pole taotlust esitatud. Omandatud kogemusi silmas pidades tuleks jaotamisel piirduda tootjatega, kes on realiseerinud kõik esialgsed impordiõigused impordilitsentsidena.

(7)

Tariifikvoodi kohaldamine nõuab ranget impordi järelevalvet ja tõhusaid imporditavate toodete kasutuse ja sihtkoha kontrolle. Seetõttu peaks töötlemine olema lubatud üksnes impordilitsentsil osutatud ettevõtetes.

(8)

Tagamaks, et imporditud liha kasutatakse vastavalt tariifikvoodi nõuetele, tuleks esitada tagatis. Tagatise summa tuleks kindlaks määrata, võttes arvesse erinevust kvoodi raames ja väljaspool kvooti kohaldatavate tollimaksude vahel.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas veise- ja vasikalihaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevas määruses sätestatud tingimustel avatakse ajavahemikuks 1. juulist 2004 kuni 30. juunini 2005 CN-koodide 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 ja 0206 29 91 alla kuuluva, ühenduses töötlemiseks ettenähtud, kondiga liha ekvivalendina väljendatud külmutatud veiseliha 50 700 tonni suurune imporditariifikvoot (edaspidi “kvoot”).

Artikkel 2

1.   Käesoleva määruse kohaldamisel on A-toode töödeldud toode, mis kuulub CN-koodi 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 või 1602 50 80 alla ja mis ei sisalda muud liha peale veiseliha ning mille kollageeni ja valkude suhe ei ole suurem kui 0,45 % ja mille massist vähemalt 20 % on ilma rupsi ja rasvata tailiha ning mille kogu netomassist vähemalt 85 % moodustavad liha ja tarrend.

Kollageenisisaldusena käsitatakse hüdroksüproliinisisaldust, mis on korrutatud koefitsiendiga 8. Hüdroksüproliinisisaldus määratakse vastavalt ISO meetodile 3496-1994.

Rasvata taise veiseliha sisaldus määratakse komisjoni määruse (EMÜ) nr 2429/86 (8) lisas sätestatud korras.

Rupsi hulka kuuluvad: pea ja selle jaotustükid (sealhulgas kõrvad), jalad, saba, süda, udar, maks, neerud, piimaliha (hark- ja kõhunääre), aju, kopsud, kõri, paks vaheliha, põrn, keel, rasvik, seljaaju, söödav nahk, suguelundid (s.t emakas, munasarjad ja munandid), kilpnääre, ajuripats.

Toodet tuleb piisavalt kuumtöödelda, et tagada lihavalkude kalgendumine kogu tootes, nii et toote lõikamisel piki tema kõige jämedamat kohta läbivat joont ei leiduks toote lõikepinnal roosakat vedelikku.

2.   Käesoleva määruse kohaldamisel on B-toode veiseliha sisaldav töödeldud toode, välja arvatud:

a)

määruse (EÜ) nr 1254/1999 artikli 1 lõike 1 punktis a nimetatud toode või

b)

lõikes 1 osutatud tooted.

CN-koodi 0210 20 90 alla kuuluvat töödeldud toodet, mida on kuivatatud või suitsutatud, nii et värske liha värv ja konsistents on täielikult kadunud, ning mille vee ja valkude suhe on kuni 3,2, käsitatakse siiski B-tootena.

Artikkel 3

1.   Artiklis 1 nimetatud üldkogus jagatakse kaheks osaks järgmiselt:

a)

40 000 tonni A-toodete valmistamiseks ettenähtud külmutatud veiseliha;

b)

10 700 tonni B-toodete valmistamiseks ettenähtud külmutatud veiseliha.

2.   Kvoodi järjekorranumbrid on:

09.4057 lõike 1 punktis a osutatud koguse puhul,

09.4058 lõike 1 punktis b osutatud koguse puhul.

3.   Käesoleva kvoodi alla kuuluva külmutatud veiseliha suhtes kohaldatakse imporditollimakse, mis on kehtestatud määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa kolmanda osa 7. lisa järjekorranumbri 13 all.

Artikkel 4

1.   Kvoodi alusel impordiõiguse saamise taotlusi võivad esitada ainult järgmised töötlemisettevõtted või nende esindajad:

a)

töötlemisettevõtted, mis on kiidetud heaks vastavalt direktiivi 77/99/EMÜ artiklile 8 ja mis on tegelenud veiseliha sisaldavate töödeldud toodete valmistamisega vähemalt alates 1. juulist 2003;

b)

Tšehhi Vabariigi, Eesti, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia töötlemisettevõtted, mis on saanud direktiivi 72/462/EMÜ 4. ja 5. peatüki kohase loa ekspordiks ühendusse ja mis on tegelenud veiseliha sisaldavate töödeldud toodete valmistamisega vähemalt korra alates 1. juulist 2003.

Iga heakskiidetud töötlemisettevõtte kohta võib iga artikli 3 lõikes 1 osutatud koguse puhul vastu võtta ainult ühe impordiõiguste taotluse, mis ei ületa 10 % igast kasutatavast kogusest.

Impordiõiguste taotluse võib esitada üksnes selles liikmesriigis, kus töötleja on kantud käibemaksukohustuslaste registrisse.

2.   Koos impordiõiguse taotlusega esitatakse tagatis suurusega 6 eurot 100 kg kohta.

3.   Koos impordiõiguse taotlusega esitatakse tõendid lõike 1 esimeses lõigus sätestatud tingimuste täitmise kohta.

Pädev siseriiklik asutus otsustab, millised dokumendid on vastuvõetavad tõendid nimetatud tingimuste täitmise kohta.

Artikkel 5

1.   A- ja B-toodete tootmist käsitlevates impordiõiguste taotlustes väljendatakse kogused kondiga liha ekvivalendina.

Käesoleva lõike kohaldamisel vastab 100 kilogrammi kondiga veiseliha 77 kilogrammile kondita lihale.

2.   Kõik A- või B-tooteid käsitlevad impordiõiguste taotlused peavad jõudma pädevasse asutusse hiljemalt käesoleva määruse Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäevale järgneval teisel reedel kell 13.00 Brüsseli aja järgi.

3.   Liikmesriigid edastavad komisjonile hiljemalt Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäevale järgneval neljandal reedel loetelu taotlejatest ja taotletud kogustest kummaski kategoorias koos asjaomaste töötlemisettevõtete loanumbritega.

Kõik teatised, sealhulgas tühiteatised, saadetakse faksi või elektronposti teel, kasutades I ja II lisas esitatud vorme.

4.   Komisjon otsustab võimalikult kiiresti ja vajaduse korral protsendimäärana taotletud kogustest, mil määral taotlused rahuldatakse.

Artikkel 6

1.   Sellise külmutatud veiseliha importimisel, mille puhul on antud impordiõigused vastavalt artikli 5 lõikele 4, tuleb esitada impordilitsents.

2.   Artikli 4 lõikes 2 osutatud tagatise puhul on eraldatud impordiõigusele vastav impordilitsentsitaotlus põhinõue määruse (EMÜ) nr 2220/85 artikli 20 lõike 2 tähenduses.

Kui komisjon kinnitab artikli 5 lõike 4 rakendamisel vähenduskoefitsiendi, vabastatakse esitatud tagatis seoses taotletud impordiõigustega, mis ületavad eraldatud impordiõigusi.

3.   Töötleja võib oma impordiõiguste piires taotleda impordilitsentse kuni 18. veebruarini 2005.

4.   Töötlejatele antud impordiõigused annavad neile õiguse saada impordilitsentsid koguste jaoks, mille puhul on antud impordiõigused.

Litsentsitaotluse võib esitada üksnes:

a)

liikmesriigis, kus on esitatud taotlus impordiõiguste saamiseks;

b)

töötleja või töötleja nimel, kellele on antud impordiõigused.

5.   Pädevale asutusele esitatakse importimise ajal tagatis, millega kindlustatakse, et impordiõigused saanud töötleja töötleb kogu imporditud veiselihakoguse nõutavateks lõpptoodeteks oma litsentsitaotluses täpsustatud ettevõttes kolme kuu jooksul alates importimispäevast.

Tagatise summad on määratud kindlaks III lisas.

Artikkel 7

Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1291/2000 ja määruse (EÜ) nr 1445/95 sätteid.

Artikkel 8

1.   Litsentsitaotlused ja litsentsid peavad sisaldama järgmist teavet:

a)

lahtris 8 päritoluriik;

b)

lahtris 16 üks artiklis 1 osutatud kõlblikest CN-koodidest;

c)

lahtris 20 vähemalt üks IV lisas loetletud märgetest.

2.   Impordilitsentsid kehtivad 120 päeva jooksul alates tegelikust väljastamise kuupäevast määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 23 lõikes 1 määratletud tähenduses. Litsentsid kehtivad siiski vaid kuni 30. juunini 2005.

3.   Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 50 lõike 1 kohaldamisel maksustatakse kõik impordilitsentsil märgitud koguseid ületavad kogused vabasse ringlusse suunamise kuupäeval kohaldatava ühise tollitariifistiku maksu täismääraga.

Artikkel 9

1.   Koguste jaoks, mille puhul ei ole impordiõiguste taotlusi artikli 5 lõikes 2 osutatud tähtajaks esitatud, ja koguste jaoks, mille puhul ei ole impordilitsentside taotlusi esitatud 18. veebruariks 2005, jaotatakse impordiõigused uuesti.

Selleks edastavad liikmesriigid komisjonile hiljemalt 25. veebruariks 2005 üksikasjad koguste kohta, mille puhul ei ole saadud taotlusi.

2.   Komisjon otsustab võimalikult kiiresti lõikes 1 osutatud koguste jagamise A toodeteks ja B toodeteks. Sel viisil on võimalik arvesse võtta vastavalt artikli 5 lõikele 4 antud impordiõiguste tegelikku ärakasutamist mõlema tooterühma puhul.

3.   Ülejäänud kogused jaotatakse töötlejate vahel, kes on esitanud impordilitsentsi taotluse seoses kõigi impordiõigustega, mis on neile eraldatud vastavalt artikli 5 lõikele 4.

4.   Ülejäänud koguste impordi suhtes kohaldatakse artikleid 4–8.

Sellisel juhul on artikli 5 lõikes 2 osutatud taotluse esitamise kuupäev siiski 18. märts 2005 ja artikli 5 lõikes 3 osutatud edastamise kuupäev on 25. märts 2005.

Artikkel 10

Liikmesriik seab sisse füüsilise ja dokumentide kontrollimise süsteemi, et tagada kogu liha töötlemine töötlemisettevõttes vastavalt asjaomases impordilitsentsis täpsustatud tooterühmale kolme kuu jooksul pärast impordikuupäeva.

Kõnealune süsteem sisaldab koguse ja kvaliteedi füüsilist kontrollimist töötlemise alguses, töötlemise jooksul ja pärast töötlemist. Selleks peab töötlejatel alati olema võimalik tõendada ostetud liha päritolu ja kasutust asjakohaste tootmise järelevalve dokumentide abil.

Pädeva asutuse poolt läbiviidava tootmismeetodi tehnilise kontrolli käigus võib vajalikus ulatuses arvesse võtta nõrgumiskadu ja trimminguid.

Kontrollimaks valmistoote kvaliteeti ja toote koostise vastavust töötleja retseptile, võtavad liikmesriigid tootest esindavaid valikproove ja analüüsivad tooteid. Selliste toimingute kulud kannab asjaomane töötleja.

Artikkel 11

1.   Artikli 6 lõikes 5 osutatud tagatis vabastatakse vastavalt kogusele, mille kohta on seitsme kuu jooksul pärast impordikuupäeva pädevale asutusele esitatud tagatis, et kogu imporditud liha või osa sellest on määratud ettevõttes töödeldud asjakohasteks toodeteks kolme kuu jooksul pärast importimispäeva.

Kui töötlemine toimub siiski pärast esimeses lõigus osutatud kolme kuu pikkuse tähtaja lõppu, vabastatakse tagatis, arvates sellest maha 15 % suurune vähendus ja 2 % järelejäävast summast iga päeva kohta, mille võrra on tähtaega ületatud.

Kui tõend töötlemise kohta on koostatud esimeses lõigus nimetatud seitsme kuu pikkuse tähtaja jooksul ja esitatud kõnealusele seitsmele kuule järgneva 18 kuu jooksul, makstakse tagastamata jäetud tagatise summa tagasi, arvates sellest maha 15 %.

2.   Artikli 6 lõikes 5 osutatud tagatise vabastamata jäänud summat ei tagastata ning see peetakse kinni tollimaksuna.

Artikkel 12

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2004.

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1782/2003 (EÜT L 270, 21.10.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2344/2003 (ELT L 346, 31.12.2003, lk 38).

(3)  EÜT L 26, 31.1.1977, lk 85. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 807/2003 (EÜT L 122, 16.5.2003, lk 36).

(4)  EÜT L 302, 31.12.1972, lk 28. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 807/2003.

(5)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 636/2004 (ELT L 100, 6.4.2004, lk 9).

(6)  EÜT L 143, 27.6.1995, lk 35. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 360/2004 (ELT L 63, 28.2.2004, lk 13).

(7)  EÜT L 205, 3.8.1985, lk 5. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 673/2004 (ELT L 105, 14.4.2004, lk 17).

(8)  EÜT L 210, 1.8.1986, lk 39.


I LISA

Faks: (32 2) 299 85 70

e-post: Agri-Bovins-Import@cec.eu.int

Määruse (EÜ) nr 1206/2004 artikli 5 lõigete 1 ja 2 rakendamine

A-toode — Järjekorranumber 09.4057

Image


II LISA

Faks: (32 2) 299 85 70

e-post: Agri-Bovins-Import@cec.eu.int

Määruse (EÜ) nr 1206/2004 artikli 5 lõigete 1 ja 2 rakendamine

B-toode — Järjekorranumber 09.4058

Image


III LISA

TAGATISSUMMAD (1)

(eurodes 1000 netokilogrammi kohta)

Toode

(CN kood)

A toodete tootmiseks

B toodete tootmiseks

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657

0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903


(1)  Kohaldatakse tagatise esitamise päevale eelneva päeva vahetuskurssi.


IV LISA

Artikli 8 lõike 1 punktis c osutatud märked

—   hispaania keeles: Certificado válido en … (Estado miembro expedidor) / carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación) / Reglamento (CE) no 1206/2004

—   tšehhi keeles: Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit) / nařízení (ES) č. 1206/2004

—   taani keeles: Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 1206/2004

—   saksa keeles: In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 1206/2004

—   eesti keeles: Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevötte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr. 1206/2004

—   kreeka keeles: Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2004

—   inglise keeles: Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No 1206/2004

—   prantsuse keeles: Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 1206/2004

—   itaalia keeles: Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 1206/2004

—   läti keeles: Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 1206/2004

—   leedu keeles: Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 1206/2004

—   ungari keeles: Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék][B-termék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) / 1206/2004/EK rendelet

—   hollandi keeles: Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 1206/2004

—   poola keeles: Pozwolenie ważne w … (wystawiające Państwo Członkowskie) / Mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w któreym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 1206/2004

—   portugali keeles: Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 1206/2004

—   slovaki keeles: Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 1206/2004

—   sloveenia keeles: Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 1206/2004

—   soome keeles: Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen …:ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 1206/2004

—   rootsi keeles: Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 1206/2004


Top