EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1204

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1204/2004, 29. juuni 2004, millega avatakse ja sätestatakse Bulgaariast või Rumeeniast pärit 80–300kilogrammiste elusveiste tariifikvoodi korraldus (1. juulist 2004 kuni 30. juunini 2005)

OJ L 230, 30.6.2004, p. 32–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1204/oj

30.6.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 230/32


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1204/2004,

29. juuni 2004,

millega avatakse ja sätestatakse Bulgaariast või Rumeeniast pärit 80–300kilogrammiste elusveiste tariifikvoodi korraldus (1. juulist 2004 kuni 30. juunini 2005)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 32 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 19. detsembri 2002. aasta otsusega 2003/18/EÜ Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Rumeenia vahelise assotsiatsioonilepingu kaubandusaspekte muutva protokolli koostamise kohta eesmärgiga võtta arvesse poolte vahel uute vastastikuste põllumajandussoodustuste suhtes peetud läbirääkimiste tulemust (2) ning nõukogu 8. aprilli 2003. aasta otsusega 2003/268/EÜ Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Bulgaaria vahelise assotsiatsioonilepingu kaubandusaspekte muutva protokolli koostamise kohta eesmärgiga võtta arvesse poolte vahel uute vastastikuste põllumajandussoodustuste suhtes peetud läbirääkimiste tulemust (3) nähakse ette igal aastal teatavate tariifikvootide kehtestamine teatavatest kolmandatest riikidest, sealhulgas Bulgaariast ja Rumeeniast, pärit 80–300kilogrammise 153 000 elusveise suhtes (korraldus nr 09.4537) kõnealuste otsuste asjakohaste protokollide A lisa punktis b sätestatud teatavate tingimuste alusel. Komisjoni 16. juuni 1999. aasta määrusega (EÜ) nr 1247/1999, milles sätestatakse teatavatest kolmandatest riikidest pärit 80–300kilogrammiste elusveiste tariifikvoodi üksikasjalikud kohaldamiseeskirjad, (4) võeti vastu kõnealuse tariifikvoodi üksikasjalikud kohaldamiseeskirjad.

(2)

Et võtta arvesse kõnealusest tariifikvoodist koos Bulgaaria ja Rumeeniaga kasu saava Tšehhi, Eesti, Läti, Leedu, Ungari, Poola ja Slovakkia ühinemist ning Küprose, Malta ja Sloveenia ühinemist, on kuni Bulgaaria ja Rumeenia uute tariifisoodustuste suhtes peetavate läbirääkimiste tulemusteni asjakohane kõnealuse tariifikvoodi korralduse üksikasjalike eeskirjadega ette näha, et perioodi 1. juuli 2004 kuni 30. juuni 2005 vaba kogus tuleks jaotada kogu aastale sobival viisil määruse (EÜ) nr 1254/1999 artikli 32 lõike 4 tähenduses Bulgaaria ja Rumeenia kasuks.

(3)

Et võtta arvesse ühenduse ning Bulgaaria ja Rumeenia traditsioonilisi kaubandusstruktuure, tuleks kogused jaotada kolmele perioodile, arvestades Bulgaariast ja Rumeeniast pärit elusloomade tarneid võrdlusperioodil 1. juulist 2000 kuni 30. juunini 2003. Niipea kui kahe kõnealuse riigiga sõlmitud asjakohaste Euroopa lepingute lisaprotokollide suhtes peetavad läbirääkimised on lõpule viidud ja ratifitseeritud, rakendatakse uute soodustuste jõustumise kuupäeval uued korralduseeskirjad.

(4)

Et luua võrdsemaid kvoodi kasutusvõimalusi, tagades samas kaubanduslikult tasuva loomade arvu taotluse kohta, tuleks igas impordilitsentsi taotluses arvestada minimaalse ja maksimaalse peade arvuga.

(5)

Pidades silmas spekulatsiooni ennetamist, tuleks kvoodiga ettenähtud vabade koguste kasutamist võimaldada ettevõtjatele, kes suudavad tõestada, et nad tegelevad märkimisväärse impordiga kolmandatest riikidest. Käesolevat arvesse võttes ning tõhusa korralduse tagamiseks tuleks asjaomastelt kaubandusringkondadelt nõuda minimaalselt 100 looma importimist 2003. aastal, tingimusel et 100 loomast koosnevat partiid võidakse pidada kaubanduslikult tasuvaks partiiks. Tšehhi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ettevõtjatel tuleks lubada esitada taotlusi impordi põhjal riikidest, kes olid 2003. aastal nende jaoks kolmandad riigid.

(6)

Kui selliseid kriteeriume tuleb kontrollida, tuleb taotlused esitada liikmesriigis, kus importija on kantud käibemaksuregistrisse.

(7)

Et ennetada spekulatsiooni, tuleks importijatelt, kes ei turusta enam elusveiseid 1. jaanuaril 2004, võtta kvoodi kasutamisvõimalus ning litsentsid ei tohiks olla üleantavad.

(8)

Tuleks ette näha kogused, mille suhtes võidakse esitada litsentsitaotlusi, mis tuleb rahuldada pärast kaalumisaega, ning kui see on asjakohane, niipea kui on kohaldatud ühtset protsendimäära vähendamist.

(9)

Korraldusi tuleks juhtida impordilitsentside abil. Seepärast tuleks sätestada eeskirjad taotluste esitamise ning taotluste ja litsentside kohta pakutava teabe suhtes, lisades vajaduse korral komisjoni 26. juuni 1995. aasta määruse (EÜ) nr 1445/95 veise- ja vasikalihasektori impordi- ja ekspordilitsentside rakenduseeskirjade ning määruse (EMÜ) nr 2377/80 kehtetuks tunnistamise kohta, (5) ning komisjoni 9. juuni 2000. aasta määruse (EÜ) nr 1291/2000, millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad, (6) teatavad sätted.

(10)

Kogemused näitavad, et kvoodi asjakohane korraldus nõuab ka seda, et litsentsiomanik on tegelik importija. Seepärast peaks selline importija osalema aktiivselt asjakohaste loomade soetamises, vedamises ja importimises. Seega peaks tõendusmaterjali esitamine kõnealuste tegevuste kohta olema ka litsentsitagatise esmaseks nõudeks.

(11)

Pidades silmas kvoodi alusel imporditavate loomade range statistilise kontrolli tagamist, ei kohaldata määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 8 lõikes 4 osutatud lubatavat hälvet.

(12)

Määrus (EÜ) nr 1247/99 tuleks kehtetuks tunnistada ja asendada käesoleva määrusega.

(13)

Arvestades, et käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas veise- ja vasikalihaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesoleva määruse alusel ning vastavalt ühenduse ning Bulgaaria ja Rumeenia vahel hiljem kokkulepitavatele mistahes vähendustele võidakse perioodil 1. juulist 2004 kuni 30. juunini 2005 importida 153 000 elusveist, mille kaal on 80–300 kilogrammi ning mis jäävad CN-koodi 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 või 0102 90 49 piiresse ja on pärit kõnealustest riikidest.

Tariifikvoot kannab korralduse numbrit 09.4537.

2.   Tollimaksu määra vähendatakse 90 % võrra.

3.   Lõikes 1 osutatud kogused jaotatakse samas lõikes osutatud perioodile järgmiselt:

a)

33 000 elusveist perioodil 1. juulist 2004 kuni 31. detsembrini 2004;

b)

60 000 elusveist perioodil 1. jaanuarist 2005 kuni 31. märtsini 2005;

c)

60 000 elusveist perioodil 1. aprillist 2005 kuni 30. juunini 2005.

4.   Kui lõike 3 punktides a ja b osutatud mõlema perioodi suhtes esitatud litsentsitaotlustes piiritletud kogus on ühel kõnealusel perioodil väiksem kui selle perioodi vaba kogus, lisatakse asjakohase perioodi allesjäänud kogus järgmise perioodi vabale kogusele.

Artikkel 2

1.   Et olla artiklis 1 osutatud kvoodi suhtes kõlblikud, peavad taotlejad olema füüsilised või juriidilised isikud ning tõendama asjaomase liikmesriigi pädevatele asutustele oma impordilitsentside taotluste esitamisel, et nad on importinud 2003. aastal vähemalt 100 HS alamrubriigis 0102 90 osutatud looma.

Taotlejad peavad olema loetletud siseriiklikus käibemaksuregistris.

2.   Tšehhi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ettevõtjad võivad taotleda impordilitsentse lõikes 1 osutatud impordi põhjal riikidest, mis olid 2003. aastal nende jaoks kolmandad riigid.

3.   Tõendusmaterjal impordi kohta esitatakse eranditult vabasse ringlusse lubamist kinnitava tollidokumendina, mis on tolli poolt nõuetekohaselt kinnitatud ning sisaldab kaubasaajana tegutseva asjaomase taotleja andmeid.

Liikmesriigid võivad aktsepteerida esimeses lõigus osutatud dokumentide koopiaid, mille on nõuetekohaselt tõendanud pädev asutus. Kui selliseid koopiaid aktsepteeritakse, lisatakse selles suhtes liikmesriikide teatisesse iga asjaomase taotleja kohta artikli 3 lõikes 5 osutatud teade.

4.   Ettevõtjad, kes on lõpetanud 1. jaanuariks 2004 kaubandustegevuse kolmandate riikidega veise- ja vasikaliha sektoris, ei saa esitada ühtegi taotlust.

5.   Äriühing, mis on moodustatud selliste äriühingute liitumise teel, millest igaüks on tegelenud lõikes 1 osutatud miinimumkogust rahuldava võrreldava impordiga, võib kasutada kõnealust võrreldavat importi oma taotluse alusena.

Artikkel 3

1.   Impordilitsentside taotlusi võidakse esitada ainult liikmesriigis, kus taotleja on seoses käibemaksuga registreeritud.

2.   Impordilitsentside taotlused igal artikli 1 lõikes 3 osutatud perioodil:

a)

peavad sisaldama vähemalt 100 looma;

b)

ei pruugi sisaldada rohkem kui 5 % vabast kogusest.

Kui taotlused ületavad esimese lõigu punktis b osutatud kogust, jäetakse liigne kogus kõrvale.

3.   Impordilitsentside taotlused esitatakse artikli 1 lõikes 3 osutatud iga perioodi esimese 10 tööpäeva jooksul. Esimese perioodi taotlused esitatakse siiski hiljemalt teisel neljapäeval, mis järgneb käesoleva määruse avaldamisele Euroopa Liidu Teatajas.

4.   Taotlejad võivad esitada artikli 1 lõikes 3 osutatud iga perioodi kohta ainult ühe taotluse. Kui sama taotleja esitab rohkem kui ühe taotluse, muutuvad kõik kõnealuse taotleja taotlused vastuvõetamatuks.

5.   Liikmesriigid edastavad pärast esitatud dokumentide kontrollimist komisjonile hiljemalt viiendaks taotluste esitamise tähtajale järgnevaks tööpäevaks taotlejate nimekirja ning nende aadressid ja taotletavad kogused.

Kõik teated, sealhulgas eitavad vastused, edastatakse faksi või e-posti teel, kasutades esitatud taotluste korral I lisas toodud näidisvormi.

Artikkel 4

1.   Komisjon otsustab esimesel võimalusel pärast artikli 3 lõikes 5 osutatud teate saamist, mil määral taotlusi on võimalik rahuldada.

2.   Kui taotlustes piiritletud artiklis 3 osutatud kogused ületavad asjakohase perioodi vabasid koguseid, määrab komisjon kindlaks ühtse protsendimäära vähendamise, mida tuleb kohaldada taotletavate koguste suhtes.

Kui esimeses lõigus osutatud vähenduskoefitsiendi kohaldamise tulemuseks on vähem kui 100 pead taotluse kohta, koostavad asjaomased liikmesriigid vaba koguse määramiseks impordiõigustega partiid, millest igaüks sisaldab 100 pead. Kui allesjäänud partii sisaldab vähem kui 100 pead, peetakse seda üksikpartiiks.

3.   Litsentsid väljastatakse esimesel võimalusel vastavalt komisjoni otsusele taotluste vastuvõtmise kohta.

Artikkel 5

1.   Impordilitsentsid väljastatakse taotluse esitanud ettevõtja nimele.

2.   Litsentsitaotlused ja litsentsid sisaldavad järgmist:

a)

lahtris 8 päritoluriik;

b)

lahtris 16 üks järgmistest koondnomenklatuuri koodide rühmadest: 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41, 0102 90 49;

c)

lahtris 20 kvoodi korralduse number (09.4537) ja vähemalt üks II lisas osutatud nimetustest.

Litsentsidega kaasneb kohustus importida punktis a osutatud riigist.

Artikkel 6

1.   Olenemata määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 9 lõikest 1, ei ole vastavalt käesolevale määrusele väljastatavad impordilitsentsid üleantavad ning annavad tariifikvootidega ette nähtud õigusi ainult juhul, kui kõnealused litsentsid on vormistatud samale nimele ja aadressile, mis on märgitud kaubasaaja nime ja aadressina kõnealuste litsentsidega kaasasolevale vabasse ringlusse lubamist kinnitavale tollideklaratsioonile.

2.   Erandina määruse (EÜ) nr 1445/95 artiklist 3, kehtivad artikli 1 lõike 3 punkti a alusel väljastatavad impordilitsentsid 150 päeva. Ükski impordilitsents ei kehti pärast 30. juunit 2005.

3.   Impordilitsentsi tagatis on 20 eurot pea kohta ning taotleja esitab selle koos litsentsitaotlusega.

4.   Väljastatavad litsentsid kehtivad kogu ühenduses.

5.   Vastavalt määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 50 lõikele 1 nõutakse kõigi impordilitsentsis osutatud koguseid ületavate imporditavate koguste eest sisse täielik ühise tollitariifistiku maksumäär, mis kehtib vabasse ringlusse lubamist kinnitava tollideklaratsiooni vastuvõtmise kuupäeval.

6.   Olenemata määruse (EÜ) nr 1291/2000 III jaotise 4. jao sätetest, ei vabastata tagatist enne tõendusmaterjali esitamist selle kohta, et litsentsiomanik on vastutanud kaubanduslikult ja logistiliselt asjakohaste loomade soetamise, vedamise ja vabasse ringlusse laskmise eest. Selline tõendusmaterjal sisaldab vähemalt järgmist:

a)

faktuurarve originaal või kinnitatud koopia, mille on vormistanud litsentsiomaniku nimele müüja või tema esindaja, kellest mõlemad tegutsevad kolmandas ekspordiriigis, ning litsentsiomaniku tõendusmaterjal makse kohta või litsentsiomaniku tagasivõetamatu dokumentaalakreditiiv müüja kasuks;

b)

veokiri, või kui see on asjakohane, auto- või õhutranspordi veodokument, mis on vormistatud litsentsiomaniku nimele asjakohaste loomade suhtes;

c)

vormi IM 4 koopia nr 8, näidates lahtris 8 ainult litsentsiomaniku nime ja aadressi.

Artikkel 7

Imporditavate loomade suhtes kehtivad artiklis 1 osutatud maksud kas ekspordiriigi poolt vastavalt Bulgaaria ja Rumeeniaga sõlmitud Euroopa lepingutele lisatud protokollile 4 väljastatud kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 esitamisel või eksportija poolt vastavalt kõnealusele protokollile koostatud kaubaarve deklaratsiooni esitamisel.

Artikkel 8

Määruseid (EÜ) nr 1291/2000 ja (EÜ) nr 1445/95 kohaldatakse vastavalt käesolevale määrusele.

Artikkel 9

Määrus (EÜ) nr 1247/1999 tunnistatakse kehtetuks. Taotlused impordiõiguste suhtes, mida oleks võidud esitada määruse (EÜ) nr 1247/1999 alusel, lükatakse automaatselt tagasi.

Artikkel 10

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1782/2003 (ELT L 270, 21.10.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 8, 14.1.2003, lk 18.

(3)  ELT L 102, 24.4.2003, lk 60.

(4)  EÜT L 150, 17.6.1999, lk 18. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1144/2003 (ELT L 160, 28.6.2003, lk 44).

(5)  EÜT L 143, 27.6.1995, lk 35. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 852/2003 (ELT L 123, 17.5.2003, lk 9).

(6)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 352/2003 (ELT L 47, 21.2.2003, lk 21).


I LISA

EÜ faks (32 2) 299 85 70

E-post: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Taotlus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1204/2004

Korraldus nr: 09.4537

Image


II LISA

Artikli 5 lõike 2 punktis c osutatud nimetused

—   hispaania keeles: Reglamento (CE) no 1204/2004

—   tšehhi keeles: Nařízení (ES) č. 1204/2004

—   taani keeles: Forordning (EF) nr. 1204/2004

—   saksa keeles: Verordnung (EG) Nr. 1204/2004

—   eesti keeles: Määrus (EÜ) nr 1204/2004

—   kreeka keeles: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1204/2004

—   inglise keeles: Regulation (EC) No 1204/2004

—   prantsuse keeles: Règlement (CE) no 1204/2004

—   itaalia keeles: Regolamento (CE) n. 1204/2004

—   läti keeles: Regula (EK) Nr. 1204/2004

—   leedu keeles: Reglamentas (EB) Nr. 1204/2004

—   ungari keeles: Az 1204/2004/EK rendelet

—   hollandi keeles: Verordening (EG) nr. 1204/2004

—   poola keeles: Rozporządzenie (WE) nr 1204/2004

—   portugali keeles: Regulamento (CE) n.o 1204/2004

—   slovakkia keeles: Nariadenie (ES) č. 1204/2004

—   sloveenia keeles: Uredba (ES) št. 1204/2004

—   soome keeles: Asetus (EY) N:o 1204/2004

—   rootsi keeles: Förordning (EG) nr 1204/2004


Top