EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1203

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1203/2004, 29. juuni 2004, millega avatakse ajavahemikuks 1. juulist 2004 kuni 30. juunini 2005 CN-koodi 0202 alla kuuluva külmutatud veiseliha ja CN-koodi 0206 29 91 alla kuuluvate toodete tariifikvoot ning nähakse ette selle kasutamise haldamine

OJ L 230, 30.6.2004, p. 27–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1203/oj

30.6.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 230/27


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1203/2004,

29. juuni 2004,

millega avatakse ajavahemikuks 1. juulist 2004 kuni 30. juunini 2005 CN-koodi 0202 alla kuuluva külmutatud veiseliha ja CN-koodi 0206 29 91 alla kuuluvate toodete tariifikvoot ning nähakse ette selle kasutamise haldamine

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 32 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Maailma Kaubandusorganisatsiooni CXL-loend nõuab ühenduselt, et see avaks iga-aastase kvoodi 53 000 tonni CN-koodi 0202 alla kuuluva külmutatud veiseliha ja CN-koodi 0206 29 91 alla kuuluvate toodete importimiseks (järjenumber 09.4003). Rakenduseeskirjad tuleks sätestada kvoodiaastaks 2004/2005 algusega 1. juulil 2004.

(2)

2003/2004. aasta kvoodi kasutamist reguleeriti komisjoni 7. mai 2003 määruse (EÜ) nr 780/2003 sätetega, millega avati ajavahemikuks 1. juulist 2003 kuni 30. juunini 2004 CN-koodi 0202 alla kuuluva külmutatud veiseliha ja CN-koodi 0206 29 91 alla kuuluvate toodete tariifikvoot ning nähti ette selle kasutamise haldamine. (2) Muuhulgas kehtestati selle määrusega ranged osavõtukriteeriumid, et vältida fiktiivsete ettevõtjate registreerumist. Asjaomaste impordilitsentside kasutamise karmistatud eeskirjad takistasid spekulatiivset kauplemist litsentsidega.

(3)

Siiski näitab nende reeglite rakendamise kogemus, et ei õnnestunud tagada haldusreeglite ühetaolist rakendamist kõigis liikmesriikides ning kvoot langes jätkuvalt ettevõtjatevahelise spekuleerimise ohvriks, eriti määruse (EÜ) nr 780/2003 II alamkvoodi eraldamismeetodi tõttu. Selle olukorra jätkumise vältimiseks ja tõhusa halduse tagamiseks on sobilik sisse viia tegeliku impordi kriteeriumil põhinev haldusmeetod, millega oleks tagatud kvoodi eraldamine selle ala ettevõtjatele, kes on võimelised veiseliha importima ilma tarbetu spekuleerimiseta.

(4)

Vajalik on määrata sobivaks tunnistatavate imporditehingute jälgimisperiood, mis on piisavalt pikk esinduslike andmete saamiseks ning piisavalt hiljutine, et kajastada kaubanduse viimaseid muutusi.

(5)

Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia (edaspidi “uute liikmesriikide”) ettevõtjatel tuleks võimaldada taotlusi esitada impordimahtude põhjal riikidest, mis olid nende jaoks kolmandad riigid kuni 30. aprillini 2004.

(6)

Parema jälgimise eesmärgil esitatakse impordiõiguste taotlused selles liikmesriigis, mille riiklikku käibemaksukohustuslaste registrisse taotleja on kantud.

(7)

Spekuleerimise vältimiseks tuleks määrata kvoodi alusel igale taotlejale tagatis.

(8)

Et kohustada ettevõtjaid taotlema impordilitsentse kõigi määratud impordiõiguste suhtes, peaks kõnealune kohustus olema esmanõue komisjoni 22. juuli 1985. aasta määruse (EMÜ) nr 2220/85 (milles sätestatakse põllumajandustoodete tagatissüsteemi ühised üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (3) tähenduses.

(9)

Käesoleva määruse alusel välja antud impordilitsentside suhtes tuleks kohaldada komisjoni 9. juuni 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1291/2000, millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad, (4) ning komisjoni 26. juuni 1995. aasta määrust (EÜ) nr 1445/95 veise- ja vasikalihasektori impordi- ja ekspordilitsentside rakenduseeskirjade ning määruse (EMÜ) nr 2377/80 kehtetuks tunnistamise kohta, (5) välja arvatud asjakohaste erandite puhul.

(10)

Veise- ja vasikalihaturu korralduskomitee ei ole oma eesistuja määratud tähtaja jooksul arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Ajavahemikuks 1. juulist 2004 kuni 30. juunini 2005 avatakse CN-koodi 0202 alla kuuluva külmutatud veiseliha ja CN-koodi 0206 29 91 alla kuuluvate toodete tariifikvoot kogumahuga 53 000 tonni, väljendatuna kondita liha massina.

Tariifikvoodi järjekorranumber on 09.4003.

2.   Lõikes 1 osutatud kvoodi puhul kohaldatava ühise tollitariifistiku väärtuseliseks maksumääraks kehtestatakse 20 %.

Artikkel 2

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

100 kilogrammi kondiga liha vastab 77 kilogrammile kondita lihale;

b)

külmutatud liha – liha, mis on külmutatud ja mille sisetemperatuur ühenduse tolliterritooriumile sisenemisel on -12 oC või madalam.

Artikkel 3

1.   Ühenduse ettevõtja võib taotleda impordiõigusi aluseks võetava koguse alusel, mis koosneb tema poolt või tema nimel vastavate tollinõuete kohaselt ajavahemikus 1. jaanuarist 2003. aastal kuni 30. aprillini 2004. aastal imporditud CN-koodide 0201, 0202, 0206 10 95 ja 0206 29 91 alla kuuluvatest veiseliha kogustest.

Uute liikmesriikide ettevõtjad võivad impordilitsentside taotlusi esitada esimeses alamlõigus nimetatud perioodi ja toodete impordimahtude põhjal riikidest, mis olid nende jaoks kolmandad riigid kuni 30. aprillini 2004.

2.   Ettevõte, kes on moodustatud ettevõtete liitumisel, millest igaühel oli aluseks võetavaid impordikoguseid, võib kasutada kõnealuseid impordikoguseid alusena taotluse esitamisel.

3.   Tõendina lõikes 1 nimetatud impordi kohta tuleb impordilitsentside taotluse juurde esitada vabasse ringlusse lubamise tollidokumentide sobivalt kinnitatud kaubasaaja-koopia.

Artikkel 4

1.   Mitte hiljem kui kell 13:00 Brüsseli aja järgi teisel reedel pärast käesoleva määruse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas peavad impordiõiguste taotlused jõudma selle liimesriigi pädeva asutuseni, kus taotleja on kantud riiklikku käibemaksukohustuslaste registrisse.

Kõik artikli 3 järgi aluseks võetava kogusena esitatavad kogused moodustavad impordiõigused, mida taotletakse.

2.   Pärast esitatud dokumentide kontrollimist, kuid mitte hiljem kui neljandal reedel pärast käesoleva määruse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, teatavad liikmesriigid komisjonile artikli 1 lõigus 1 sätestatud kvoodi kohaste impordiõiguste taotlejate nimekirja, näidates ära nende nimed ja aadressid ning arvessetulevad lihakogused, mille nad importisid kõnealusel baasperioodil.

3.   Lõikes 2 viidatud teated, sealhulgas andmeid mittesisaldavad teated, saadetakse faksi või elektronpostiga, kasutades I lisas toodud vormi.

Artikkel 5

Komisjon otsustab võimalikult kiiresti, millises ulatuses antakse välja impordiõigusi artikli 1 lõikes 1 nimetatud kvoodi järgi. Kui impordiõiguste taotlustes ületatakse olemasolev, artikli 1 lõikes 1 toodud kogus, siis määrab komisjon kindlaks asjaomase vähenduskoefitsiendi.

Artikkel 6

1.   Impordiõiguste taotlus on ainult siis kehtiv, kui selle juurde kuulub tagatis 6 eurot 100 kg kondita lihale ümberarvutatud massi kohta.

2.   Kui artiklis 5 mainitud vähenduskoefitsiendi kohaldamise tõttu antakse impordiõigusi välja taotletust väiksemale kogusele, siis vabastatakse kohe võrdeline osa deponeeritud tagatisest.

3.   Ühe või mitme impordilitsentsi, mis kokku moodustavad eraldatud impordiõigused, taotlemine kujutab endast esmanõuet määruse (EMÜ) nr 2220/85 artikli 20 lõike 2 tähenduses.

Artikkel 7

1.   Jaotatud koguste importimisel tuleb esitada impordilitsents või -litsentsid.

2.   Litsentsitaotlusi võib esitada ainult selles liikmesriigis, kus taotleja on saanud artikli 1 lõikes 1 sätestatud kvoodi kohased impordiõigused.

Litsentsitaotlustesse ja litsentsidesse kantakse:

3.   Litsentsitaotlustesse ja litsentsidesse kantakse:

a)

lahtrisse 20 üks II lisas toodud kannetest;

b)

lahtrisse 16 üks järgmistest CN-koodide rühmadest:

0202 10 00, 0202 20,

0202 30, 0206 29 91.

Artikkel 8

1.   Kui käesolevas määruses pole sätestatud teisiti, siis kohaldatakse määrusi (EÜ) nr 1291/2000 ja (EÜ) nr 1445/95.

2.   Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 50 lõike 1 kohaselt maksustatakse kõik impordilitsentsil märgitud koguseid ületavad kogused vabasse ringlusse suunamise kuupäeval kohaldatava ühise tollitariifistiku maksu täismääraga.

3.   Ükski impordilitsents ei kehti pärast 30. juunit 2005.

Artikkel 9

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1782/2003 (ELT L 270, 21.10.2003, lk 1).

(2)  ELT L 114, 8.5.2003, lk 8.

(3)  EÜT L 205, 3.8.1985, lk 5. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 673/2004 (ELT L 105, 14.4.2004, lk 17).

(4)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 636/2004 (ELT L 100, 6.4.2004, lk 25).

(5)  EÜT L 143, 27.6.1995, lk 35. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 360/2004 (ELT L 63, 28.2.2004, lk 13).


I LISA

EÜ faks: (32 2) 299 85 70

E-post: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Taotlus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1203/2004

Järjenumber: 09.4003

Image


II LISA

Artikli 7 lõike 3 punktis a viidatud kanded

—   hispaania keeles: Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 1203/2004]

—   tšehhi keeles: Zmražené hovězí maso (nařízení (ES) č. 1203/2004)

—   taani keeles: Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 1203/2004)

—   saksa keeles: Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 1203/2004)

—   eesti keeles: Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 1203/2004)

—   kreeka keeles: Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 1203/2004]

—   inglise keeles: Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 1203/2004)

—   prantsuse keeles: Viande bovine congelée [Règlement (CE) no 1203/2004]

—   itaalia keeles: Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 1203/2004]

—   läti keeles: Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 1203/2004)

—   leedu keeles: Sušaldyta galvijiena (Reglamentas (EB) Nr. 1203/2004)

—   ungari keeles: Fagyasztott szarvasmarhahús (1203/EK rendelet)

—   hollandi keeles: Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 1203/2004)

—   poola keeles: Mrożone mięso wołowe i cielęce (rozporządzenie (WE) nr 1203/2004)

—   portugali keeles: Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 1203/2004]

—   slovaki keeles: Zmrazené hovädzie mäso (Smernica (ES) č. 1203/2004)

—   sloveeni keeles: Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 1203/2004)

—   soome keeles: Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 1203/2004)

—   rootsi keeles: Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 1203/2004)


Top