EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1202

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1202/2004, 29. juuni 2004, millega avatakse noorte isaste nuumveiste imporditariifikvoot ja sätestatakse nende haldamine (1. juuli 2004–30. juuni 2005)

OJ L 230, 30.6.2004, p. 19–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1202/oj

30.6.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 230/19


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1202/2004,

29. juuni 2004,

millega avatakse noorte isaste nuumveiste imporditariifikvoot ja sätestatakse nende haldamine (1. juuli 2004–30. juuni 2005)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 32 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Maailma Kaubandusorganisatsiooni CXL loendiga nõutakse, et ühendus avab aastase imporditariifikvoodi 169 000 noore isase nuumveise kohta.

(2)

Sõltuvalt WTO kontekstis GATTi artikli XXIV.6 alusel peetavatest läbirääkimistest, mis on järgnenud Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Malta, Ungari, Poola, Sloveenia ja Slovakkia (edaspidi “uued liikmesriigid”) liitumisele, kellest mõned olid koos Rumeeniaga selle kvoodi raames viimase kolme kvoodiaasta jooksul olulised tarnijariigid, on oluline selle tariifikvoodi üksikasjalikes haldusreeglites sätestada, et perioodi 1. juuli 2004–30. juuni 2005 saadaolevad kogused jaotataks ajaliselt kogu aastale sobival viisil ja vastavuses määruse (EÜ) nr 1254/1999 artikli 32 lõikega 4.

(3)

Et võtta arvesse traditsioonilisi kaubandussidemeid ühenduse ja tarnijariikide vahel selle kvoodi raames ning vajadust hoida turu tasakaalu, jaotatakse saadaolevad kogused kvoodiaasta 2004/2005 neljale kvartalile. Kui praegu kestvad XXIV.6 läbirääkimised on lõpetatud ja ratifitseeritud, rakendatakse uued haldusreeglid. Need reeglid peaksid võtma arvesse nimetatud läbirääkimiste tulemusi ja käesolevaga avatud kvoodi raames juba kasutatud koguseid.

(4)

Selleks, et võimaldada kvootide võrdsemat kasutusvõimalust, tagades samas iga taotluse kohta majanduslikult tasuva loomade arvu, peaks iga impordilitsentside taotluse puhul pidama kinni loomade miinimum- ja maksimumarvust.

(5)

Spekulatsioonide vältimiseks tuleks kvoodiga lubatud mahud kinnistada ettevõtjatele, kes suudavad tõestada ehtsat ja märkimisväärse ulatusega imporditegevust kolmandatest riikidest. Seoses sellega ja tõhusa haldamise tagamiseks tuleks nendelt ettevõtjatelt nõuda, et nad oleksid importinud vähemalt 100 looma 2003. aasta jooksul, eeldades, et 100 looma võib pidada majanduslikult tasuvaks saadetiseks. Ungari, Poola, Tšehhi Vabariigi, Slovakkia, Sloveenia, Eesti, Läti, Leedu, Küprose ja Malta ettevõtjatel tuleks võimaldada taotlusi esitada impordimahtude põhjal riikidest, mis olid nende jaoks kolmandad riigid aastal 2003.

(6)

Kuna selliseid kriteeriume tuleks kontrollida, peab taotlused esitama selles liikmesriigis, mille riiklikku käibemaksukohustuslaste registrisse taotleja on kantud.

(7)

Spekulatsioonide vältimiseks ei tuleks anda kvoote importijatele, kes ei ole elusveiste kauplemises tegevad enam 1. jaanuaril 2004, ja litsentsid ei tohiks olla loovutatavad.

(8)

Arvestada tuleks kogustega, millele võidakse esitada imporditaotlused, et neid saaks eraldada pärast otsustusperioodi ja vajadusel pärast üldise protsendivähenduse rakendamist.

(9)

Kõnealune kord tuleks kehtestada impordilitsentside abil. Selleks tuleks eelkõige sätestada eeskirjad taotluste esitamise viisi ning taotlustes ja litsentsidel esitatava teabe kohta, lisades vajaduse korral sätteid komisjoni 26. juuni 1995. aasta määrusest (EÜ) nr 1445/95 (veise- ja vasikalihasektori impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi rakenduseeskirjade ning määruse (EMÜ) nr 2377/80 kehtetuks tunnistamise kohta) (2) ja komisjoni 9. juuni 2000. aasta määrusest (EÜ) nr 1291/2000 (millega kehtestatakse põllumajandussaaduste impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise üksikasjalikud ühiseeskirjad (3).

(10)

Kogemus näitab, et kvootide nõuetekohaseks haldamiseks tuleks samuti sätestada, et litsentsiomanik oleks ka tegelik importija. Seepärast peaksid sellised importijad kõnealuste loomade ostmises, veos ja importimises aktiivselt osalema. Tõendi esitamine nendes tegevustes osalemise kohta peaks seega olema esmanõue litsentsiga seotud tagatiste puhul.

(11)

Kvoodi alusel imporditud loomade range statistilise kontrollimise tagamiseks ei tohiks kohaldada määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 8 lõikes 4 osutatud lubatud kõikumist.

(12)

Selle tariifikvoodi kohaldamine nõuab tõhusat kontrolli imporditud loomade konkreetses sihtkohas. Seetõttu tuleks loomad nuumata impordilitsentsi väljastanud liikmesriigis.

(13)

Tuleks esitada tagatis selle tagamiseks, et loomi on kindlaksmääratud tootmisüksustes nuumatud vähemalt 120 päeva. Tagatissumma peaks katma kõnealuste loomade vabasse ringlusse lubamise kuupäeval kohaldatava ühise tollitariifistiku maksumäära ja vähendatud tollimaksu vahe.

(14)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas veise- ja vasikalihaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   CN-koodidega 0102 90 05, 0102 90 29 ja 0102 90 49 hõlmatud ja ühenduses nuumamiseks ettenähtud noorte isasveiste jaoks avatakse ajavahemikuks 1. juuli 2004–30. juuni 2005 tariifikvoot suuruses 169 000 looma, arvestades võimalust, et hiljem lepib ühendus oma WTO partneritega WTO kontekstis GATTi artikli XXIV.6 alusel kokku selle kvoodi vähendamise.

Tariifikvoodi järjenumber on 09.4005.

2.   Lõikes 1 osutatud tariifikvoodi alusel kohaldatav imporditollimaks on 16protsendiline väärtuseline tollimaks, millele lisandub 582 eurot tonni netomassi kohta.

Esimeses alamlõikes sätestatud tollimaksu kohaldatakse tingimusel, et imporditud loomi nuumatakse impordilitsentsi väljastanud liikmesriigis vähemalt 120 päeva.

3.   Lõikes 1 osutatud kogused jaotatakse ajaliselt selles lõikes nimetatud perioodile järgmiselt:

a)

42 250 elusveist ajavahemikuks 1. juuli 2004–30. september 2004;

b)

42 250 elusveist ajavahemikuks 1. oktoober 2004–31. detsember 2004;

c)

42 250 elusveist ajavahemikuks 1. jaanuar 2005–31. märts 2005;

d)

42 250 elusveist ajavahemikuks 1. aprill 2005–30. juuni 2005.

4.   Kui mõne lõigetes 3a, 3b ja 3c nimetatud perioodi jooksul esitatud litsentsitaotluste koguste summa on väiksem kui kõnealuse perioodi jaoks saadaolev kogus, siis lisatakse järelejääv kogus järgmise perioodi saadaolevale kogusele.

Artikkel 2

1.   Artiklis 1 nimetatud kvoodi taotlemiseks peab taotleja olema füüsiline või juriidiline isik ja tõestama kõnealuse liikmesriigi pädevatele asutustele impordilitsentsi taotluse sisseandmise ajal, et ta on importinud 2003. aasta jooksul vähemalt 100 CN koodiga 0102 90 hõlmatud looma.

Taotlejad peavad olema kantud riiklikku käibemaksukohustuslaste registrisse.

2.   Ungari, Poola, Tšehhi Vabariigi, Slovakkia, Sloveenia, Eesti, Läti, Leedu, Küprose ja Malta ettevõtjad võivad taotlusi esitada lõikes 1 nimetatud impordimahtude põhjal riikidest, mis olid nende jaoks kolmandad riigid aastal 2003.

3.   Importi tõendatakse üksnes vabasse ringlusse lubamise tollidokumentidega, millel on tolli nõuetekohane kinnitus ja mis viitavad taotlejale kui kaubasaajale.

Liikmesriigid võivad tunnustada esimeses alamlõikes nimetatud dokumentide koopiaid, mille pädev asutus on nõuetekohaselt kinnitanud. Kui selliseid koopiaid tunnustatakse, siis teatatakse sellest iga taotleja puhul artikli 3 lõikes 5 viidatud liikmesriigi teatisega.

4.   Ettevõtjatel, kes 1. jaanuariks 2004 on lõpetanud kaubanduse kolmandate riikidega veise- ja vasikalihasektoris, pole õigust taotlusi esitada.

5.   Ettevõte, kes on moodustatud ettevõtete liitumisel, millest igaühel oli lõike 1 järgi aluseks võetavaid minimaalseid impordikoguseid, võib kasutada kõnealuseid impordikoguseid alusena taotluse esitamisel.

Artikkel 3

1.   Impordiõiguste taotlused esitatakse selles liikmesriikides, mille riiklikku käibemaksukohustuslaste registrisse taotleja on kantud.

2.   Iga artikli 1 lõikes 3 osutatud perioodi kohta esitatud impordilitsentside taotlus:

a)

peab hõlmama vähemalt 100 looma,

b)

ei tohi katta enam kui 5 % saadaolevast kogusest.

Kui taotlused ületavad esimese alamlõike punktis b osutatud kogust, jäetakse seda kogust ületav määr tähelepanuta.

3.   Impordilitsentside taotlused esitatakse iga artikli 1 lõikes 3 osutatud perioodi 10 esimese tööpäeva jooksul. Esimese perioodi taotlused esitatakse mitte hiljem kui teisel neljapäeval pärast käesoleva määruse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

4.   Taotleja võib esitada iga artikli 1 lõikes 3 osutatud perioodi kohta ühe taotluse. Kui taotleja esitab perioodi kohta rohkem kui ühe taotluse, siis ei võeta vastu ühtegi tema taotlust.

5.   Pärast esitatud dokumentide kontrolli edastavad liikmesriigid komisjonile hiljemalt viiendal tööpäeval pärast taotluste esitamise tähtaja lõppu taotlejate nimekirja koos nende aadresside ja taotletud kogustega.

Kui taotlused on tõesti esitatud, edastatakse teated, sealhulgas ka andmeid mittesisaldavad teated, faksi või elektronposti teel vastavalt käesoleva määruse I lisas esitatud näidisele.

Artikkel 4

1.   Artikli 3 lõikes 5 nimetatud teate järel otsustab komisjon võimalikult kiiresti, millises ulatuses taotlusi saab rahuldada.

2.   Kui kogused, mille jaoks taotletakse litsentse vastavalt artiklile 3, ületavad perioodi jaoks saadaolevaid koguseid, kinnitab komisjon taotletavate koguste suhtes kohaldatava ühtse vähendusprotsendi.

Kui esimeses alamlõikes nimetatud vähendusprotsendi rakendamine annab tulemuseks vähem kui 100 looma taotluse kohta, eraldab kõnealune liikmesriik kogused liisuheitmise teel 100 loomast koosnevate partiide kaupa. Kui viimasena jääb järele alla 100 loomast koosnev partii, siis loetakse see üheks partiiks.

3.   Litsentsid antakse välja võimalikult kiiresti, lähtudes komisjoni otsusest taotluste vastuvõetavuse kohta.

Artikkel 5

1.   Impordilitsents väljastatakse taotluse esitanud ettevõtja nimele.

2.   Litsentsitaotlustesse ja litsentsidesse kantakse:

a)

lahtrisse 8 päritoluriik;

b)

lahtrisse 16 üks järgnevatest nõuetele vastavatest CN-koodidest: 0102 90 05; 0102 90 29 või 0102 90 49;

c)

lahtrisse 20 kvoodi järjenumber (09.4005) ja üks III lisas sätestatud kinnitustest.

Artikkel 6

1.   Olenemata määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 9 lõikest 1, ei ole käesoleva määruse kohaselt väljastatud impordilitsentsid loovutatavad ning õigus kasutada tariifikvoote tekib üksnes juhul, kui litsentsid on välja antud samadele isikutele, kelle nimed on kantud litsentsiga kaasas olevatele vabasse ringlusse suunamise deklaratsioonidele ning deklaratsioonis märgitud aadressidel.

2.   Ükski impordilitsents ei kehti kauem kui 30. juunini 2005.

3.   Impordilitsentsi tagatis on 20 eurot looma kohta ning taotleja esitab selle koos litsentsitaotlusega.

4.   Välja antud litsents kehtib kogu ühenduses.

5.   Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 50 lõike 1 kohaselt maksustatakse kõik impordilitsentsil märgitud koguseid ületavad kogused vabasse ringlusse suunamise kuupäeval kohaldatava ühise tollitariifistiku maksu täismääraga.

6.   Olenemata määruse (EÜ) nr 1291/2000 III jaotise 4. jao sätetest, ei vabastata tagatist enne, kui on esitatud tõend selle kohta, et litsentsiomanik vastutab majanduslikult ja logistiliselt asjaomaste loomade ostmise, veo ja vabasse ringlusse lubamise eest. Selline tõend koosneb vähemalt:

a)

sellise müüja või tema esindaja poolt sellisele litsentsiomaniku nimele väljastatud faktuurarve originaaleksemplarist või kinnitatud koopiast, kelle mõlema registrijärgne asukoht on eksportivas kolmandas riigis, ning litsentsiomaniku esitatav maksetõendist või kinnitusest selle kohta, et litsentsiomanik on avanud müüja nimele tühistamatu akreditiivi,

b)

litsentsiomaniku nimele tehtud ning asjaomaseid loomi käsitlevast lastikirjast või vajadusel maantee- või õhuveodokumendist,

c)

vormi IM4 koopiast nr 8, mis on esitatud litsentsiomaniku nimele ja tema aadressil, mis on ainsad märked lahtris 8,

Artikkel 7

1.   Impordi ajal esitab importija tõendi, et ta on:

a)

esitanud kirjaliku kohustuse teatada ühe kuu jooksul litsentsi väljastanud liikmesriigile põllumajandusettevõtte või -ettevõtted, kus noorveiseid nuumatakse;

b)

esitanud litsentsi väljastanud liikmesriigi pädevale asutusele tagatise II lisas iga tingimustele vastava CN-koodi jaoks kehtestatud summas; imporditud loomade nuumamine kõnealuses liikmesriigis vähemalt 120 päeva jooksul alates vabasse ringlusse lubamisest tollideklaratsiooni vastuvõtmise kuupäevast on esmanõue Komisjoni määruse (EMÜ) nr 2220/85 (4) artikli 20 lõike 2 tähenduses.

2.   Välja arvatud vääramatu jõu korral, vabastatakse lõike 1 punktis b osutatud tagatis ainult siis, kui litsentsi väljastanud liikmesriigi pädevale asutusele esitatakse tõend selle kohta, et:

a)

noorveised on nuumatud lõike 1 kohaselt märgitud põllumajandusettevõttes või -ettevõtetes;

b)

noorveiseid ei ole tapetud enne importimise kuupäevast 120 päeva möödumist; või

c)

noorveised on enne kõnealuse ajavahemiku lõppu tapetud tervislikel põhjustel või surnud haiguse või õnnetuse tagajärjel.

Tagatis vabastatakse viivitamata pärast sellise tõendi esitamist.

Kui lõike 1 punktis a osutatud tähtajast ei ole kinni peetud, vähendatakse tagatist:

15 % ja

2 % järelejäävast summast iga päeva kohta, mille võrra on tähtaega ületatud.

Vabastamata jäänud summasid ei tagastata ning need peetakse kinni tollimaksudena.

3.   Kui lõikes 2 osutatud tõendit ei esitata 180 päeva jooksul alates importimise kuupäevast, jäädakse tagatisest ilma ning see peetakse kinni tollimaksudena.

Kui sellist tõendit ei esitata esimeses alamlõikes nimetatud 180 päeva jooksul, kuid esitatakse kuue kuu jooksul nimetatud 180 päevase ajavahemiku järel, tagastatakse minetatud summa, mida on vähendatud 15 % tagatise summast.

Artikkel 8

Kui käesolevas määruses pole teisiti sätestatud, kohaldatakse määrusi (EÜ) nr 1291/2000 ja (EÜ) nr 1445/95.

Artikkel 9

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1782/2003 (ELT L 270, 21.10.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 143, 27.6.1995, lk 35. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 360/2004 (ELT L 63, 28.2.2004, lk 13).

(3)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 636/2004 (ELT L 100, 6.4.2004, lk 25).

(4)  EÜT L 205, 3.8.1985, lk 5.


I LISA

EÜ faks (32 2) 299 85 70

E-post: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Taotlus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1202/2004

Järjenumber: 09.4005

Image


II LISA

TAGATISSUMMAD

Isased nuumveised

(CN-kood)

Summa (eurodes) looma kohta

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105


III LISA

Artikli 5 lõike 2 punktis c osutatud kinnitused

—   hispaania keeles: Bovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg [Reglamento (CE) no 1202/2004]

—   tšehhi keeles: Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. 1202/2004)

—   taani keeles: Levende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300 kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 1202/2004)

—   saksa keeles: Lebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens 300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. …1202/2004)

—   eesti keeles: Elusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks (määrus (EÜ) nr 1202/2004)

—   kreeka keeles: Ζώντα βοοειδή με βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/2004]

—   inglise keeles: Live male bovine animals of a live weight not exceeding 300 kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 1202/2004)

—   prantsuse keeles: Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [Règlement (CE) no 1202/2004]

—   itaalia keeles: Bovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 1202/2004]

—   läti keeles: Penėjimui skirti gyvi jaučiai, kurių vieno galvijo gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 1202/2004)

—   leedu keeles: Jaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg (Regula (EK) Nr. 1202/2004)

—   ungari keeles: Legfeljebb 300 kg egyedi élőtömegű élő hím szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (1202/2004/EK rendelet)

—   hollandi keeles: Levende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 1202/2004)

—   poola keeles: Żywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 1202/2004)

—   portugali keeles: Bovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300 kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n.o 1202/2004]

—   slovaki keeles: Živé mladé býčky, ktorých živá hmotnosť nepresahuje 300 kg na kus, určené na výkrm (nariadenie (ES) č. 1202/2004)

—   sloveeni keeles: Živo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega 300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 1202/2004)

—   soome keeles: Lihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä, elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 1202/2004)

—   rootsi keeles: Levande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för gödning (förordning (EG) nr 1202/2004)


Top