EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1200

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1200/2004, 29. juuni 2004, millega avatakse pakkumismenetlus 52/2004 EÜ veinialkoholi müügiks uuteks tööstuslikeks kasutusteks

OJ L 230, 30.6.2004, p. 9–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1200/oj

30.6.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 230/9


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1200/2004,

29. juuni 2004,

millega avatakse pakkumismenetlus 52/2004 EÜ veinialkoholi müügiks uuteks tööstuslikeks kasutusteks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1493/1999 veinituru ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 33,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 25. juuli 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1623/2000, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad turumehhanismide osas, (2) sätestatakse muuhulgas määruse (EÜ) nr 1493/1999 artiklites 27, 28 ja 30 osutatud destilleerimisel saadud ja sekkumisametite valduses oleva alkoholi müügi üksikasjalikud eeskirjad.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1623/2000 artiklile 80 tuleks veinialkoholi müügiks uuteks tööstuslikeks kasutusteks korraldada pakkumismenetlusi, et vähendada ühenduse veinialkoholi varusid ning võimaldada läbi viia väikesemahulisi tööstusprojekte ja töödelda kõnealust alkoholi tööstuslikuks kasutamiseks ettenähtud eksportkaubaks. Liikmesriikide valduses olevad ühenduse veinialkoholi varud on destilleeritud vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 artiklitele 27, 28 ja 30.

(3)

Alates 1. jaanuarist 1999 ja vastavalt nõukogu 15. detsembri 1998. aasta määrusele (EÜ) nr 2799/98, millega kehtestatakse põllumajanduse eurol põhinev rahanduskord, (3) tuleb pakkumishinnad ja tagatised väljendada ning maksed teha eurodes.

(4)

Tuleks kindlaks määrata pakkumiste esitamise miinimumhinnad, liigitatuna vastavalt eesmärgipärase kasutamise viisile.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas veinituru korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kuulutatakse välja pakkumismenetlus nr 52/2004 EÜ veinialkoholi müügiks uuteks tööstuslikeks kasutusteks. Asjaomane alkohol on saadud määruse (EÜ) nr 1493/1999 artikli 27, 28 ja 30 kohasel destilleerimisel ning on Prantsusmaa sekkumisameti valduses.

Müüki pannakse 100 000 hektoliitrit 100protsendilist alkoholi. Vaatide numbrid, ladustuskohad ja igas vaadis sisalduva 100protsendilise alkoholi kogus on täpsustatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Müük toimub vastavalt määruse (EÜ) nr 1623/2000 artiklitele 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 ja 101 ning vastavalt määruse (EÜ) nr 2799/98 artiklile 2.

Artikkel 3

1.   Pakkumised tuleb esitada sekkumisametile, kelle valduses on asjaomane alkohol:

Onivins-Libourne, Délégation nationale

17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

(telefon: (0033-5) 57 55 20 00;

teleks: 57 20 25;

faks: (0033-5) 57 55 20 59),

või saata tähitud kirjaga nimetatud sekkumisameti aadressile.

2.   Pakkumised esitatakse kahekordses pitseeritud ümbrikus, sisemisele ümbrikule tehakse märge: “Pakkumine vastavalt menetlusele nr 52/2004 EÜ uuteks tööstuslikeks kasutusteks”, välimisele ümbrikule kirjutatakse asjaomase sekkumisameti aadress.

3.   Pakkumised peavad asjaomasesse sekkumisametisse jõudma hiljemalt 27. juulil 2004 kell 12.00 (Brüsseli aja järgi).

4.   Kõikide pakkumistega peab kaasas olema tõend selle kohta, et asjaomasele sekkumisametile on esitatud pakkumistagatis 4 eurot 100protsendilise alkoholi hektoliitri kohta.

Artikkel 4

Miinimumhind, mida võib pakkuda, on 8.60 eurot pagaripärmi valmistamiseks ettenähtud 100protsendilise alkoholi hektoliitri kohta, 26 eurot amiinide ja kloraalide tüüpi eksporditavate keemiatoodete valmistamiseks ettenähtud 100protsendilise alkoholi hektoliitri kohta, 32 eurot eksporditava kölni vee valmistamiseks ettenähtud 100protsendilise alkoholi hektoliitri kohta ja 7.50 eurot muudeks tööstuslikeks kasutusteks ettenähtud 100protsendilise alkoholi hektoliitri kohta.

Artikkel 5

Proovide võtmise vorminõuded on sätestatud määruse (EÜ) nr 1623/2000 artiklis 98. Proovide hind on 10 eurot liitri kohta.

Sekkumisamet esitab kogu vajaliku teabe müügiks pakutava alkoholi omaduste kohta.

Artikkel 6

Täitmistagatis on 30 eurot 100protsendilise alkoholi hektoliitri kohta.

Artikkel 7

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER


(1)  EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1795/2003 (EÜT L 262, 14.10.2003, lk 13).

(2)  EÜT L 194, 31.7.2000, lk 45. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 908/2004 (EÜT L 163, 30.4.2004, lk 56).

(3)  EÜT L 349, 24.12.1998, lk 1.


LISA

PAKKUMISMENETLUS nr 52/2004 EÜ ALKOHOLI MÜÜGIKS TÖÖSTUSLIKUKS KASUTUSEKS

Müügiks pakutava alkoholi ladustamiskoht, kogus ja omadused

Liikmesriik

Asukoht

Vaadi numbrid

100protsendilise alkoholi kogus hektoliitrites

Viide määrusele (EÜ) nr 1493/1999 (artiklid)

Alkoholi liik

Alkoholisisaldus

(mahuprotsenti)

Prantsusmaa

Onivins – Longuefuye

F-53200 Longuefuye

20

22 410

27

Toorpiiritus

+ 92

4

22 555

27

Toorpiiritus

+ 92

10

22 310

28

Toorpiiritus

+ 92

15

15 155

28

Toorpiiritus

+ 92

Onivins – Port-la-Nouvelle

Avenue Adolphe Turel

BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

37

165

27

Toorpiiritus

+ 92

37

8 100

30

Toorpiiritus

+ 92

37

550

28

Toorpiiritus

+ 92

36

120

28

Toorpiiritus

+ 92

36

8 610

30

Toorpiiritus

+ 92

36

25

27

Toorpiiritus

+ 92

Kokku

 

100 000

 

 

 


Top