EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004E0494

Ühismeede 2004/494/ÜVJP, 17. mai 2004, Euroopa Liidu toetuse kohta integreeritud politseiüksuse loomiseks Kongo Demokraatlikus Vabariigis (KDV)

OJ L 182, 19.5.2004, p. 41–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 002 P. 223 - 227
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 002 P. 223 - 227
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 010 P. 6 - 10

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2004/494/oj

19.5.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 182/41


ÜHISMEEDE 2004/494/ÜVJP,

17. mai 2004,

Euroopa Liidu toetuse kohta integreeritud politseiüksuse loomiseks Kongo Demokraatlikus Vabariigis (KDV)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 14,

ning arvestades järgmist:

(1)

26. jaanuaril 2004. aastal võttis nõukogu vastu ühise seisukoha 2004/85/ÜVJP, mis käsitleb konfliktide vältimist, ohjamist ja lahendamist Aafrikas (1),

(2)

Euroopa Liit on 5. juuni 2003. aasta ühismeetme 2003/423/ÜVJP EL sõjaliste operatsioonide kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (2) alusel 2003. aastal KDVs läbi viidud operatsiooni Artemis kaudu võtnud juba konkreetseid meetmeid julgeoleku taastamisele kaasaaitamiseks KDVs.

(3)

14. detsembril 2000. aastal võttis nõukogu vastu ühismeetme 2000/792/ÜVJP (3), millega määratakse hr Aldo Ajello Euroopa Liidu eriesindajaks Ida-Aafrika järvede piirkonnas. Ühismeedet on viimati muudetud ja laiendatud 8. detsembri 2003. aasta ühismeetmega 2003/869/ÜVJP (4).

(4)

29. septembril 2003. aastal võttis nõukogu vastu ühise seisukoha 2003/680/ÜVJP (5), millega muudetakse ühist seisukohta 2002/829/ÜVJP teatavate seadmete tarnimise kohta Kongo Demokraatlikku Vabariiki.

(5)

17. detsembril 2002. aastal Pretorias allkirjastatud üldine ja kõikehõlmav kokkulepe ülemineku kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis ning 29. juuni 2003. aasta julgeoleku ja sõjaväe memorandum nägid ette integreeritud politseiüksuse (IPÜ) loomise.

(6)

28. juulil 2003. aastal võttis ÜRO Julgeolekunõukogu vastu resolutsiooni 1493 (2003), milles väljendatakse rahulolu 4. aprilli 2003. aasta Kongo Demokraatliku Vabariigi üleminekupõhiseaduse väljakuulutamise ning 30. juunil 2003. aastal väljakuulutatud Rahvusliku Ühtsuse ja Ülemineku Valitsuse moodustamise üle. Samuti soovitatakse rahastajatel toetada Kongo integreeritud politseiüksuse loomist ning kiidetakse heaks selle väljaõppeks vajaliku täiendava abi andmine MONUCi (ÜRO missioon Kongo Demokraatlikus Vabariigis) poolt.

(7)

Julgeoleku hetkeolukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis võib halveneda, tuues kaasa võimalikke tõsiseid tagajärgi demokraatia tugevdamisprotsessile, õigusriigile ning rahvusvahelisele ja piirkondlikule julgeolekule. Euroopa Liidu poliitilised jõupingutused ja vahendid aitavad kinnistada piirkonna stabiilsust.

(8)

20. oktoobril 2003. aastal esitas KDV valitsus ametliku taotluse välis- ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, et saada Euroopa Liidult abi ühendatud politseiüksuse loomisel, mille eesmärgiks oleks kaasa aidata riigiorganite kaitse tagamisele ja tugevdada sisejulgeolekuaparaati.

(9)

Komisjon on Euroopa Arengufondi kasuks vastu võtnud rahastamisotsuse projekti kohta, mis hõlmab tehnilist abi, koolituskeskuse taastamist ja varustuse tarnimist IPÜle (välja arvatud relvad ja politsei erivarustus) ja samuti asjakohast väljaõpet.

(10)

Eeltingimusena integreeritud politseiüksuse väljaõppele ja selle edasisele tegutsemisele on Euroopa Liidu liikmesriigid nõustunud andma kas rahalist või mitterahalist toetust. Lisaks liikmesriikide toetustele eraldab Euroopa Liit integreeritud politseiüksuse asutamiseks finantsabi ka Euroopa Liidu eelarvest.

(11)

Toetuste ja abi puhul tuleb järgida kasutamisjuhendeid, eriti seoses auditeerimise, aruandluse ja jälgitavusega, mis sätestatakse rahastajate ja Kongo Demokraatliku Vabariigi vahelises vastastikuse mõistmise memorandumis.

(12)

Nõukogu võib otsustada, et Euroopa Arengufondi projektile ning IPÜle politseivarustuse, relvade ja laskemoona asjakohasele tarnimisele järgneb Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames järelevalve, juhendamine ja nõustamine.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISMEETME:

Artikkel 1

1.   Euroopa Liit toetab integreeritud politseiüksuse (IPÜ) asutamisele Kinshasas antava abi kaudu sisejulgeoleku tugevdamise protsessi KDVs, mis on rahuprotsessi ja riigi arengu oluliseks teguriks.

2.   Sel eesmärgil ja lisaks Euroopa Arengufondi poolt rahastatavatele ettevõtmistele eraldavad Euroopa Liit ja selle liikmesriigid rahalisi vahendeid ja/või mitterahalisi toetusi, et KDV valitsus saaks integreeritud politseiüksuse loomiseks vajaliku politseivarustuse, relvad ja laskemoona vastavalt I lisale, vajadusel kaetakse ka transpordikulud Kinshasasse.

Artikkel 2

1.   Artiklis 1 nimetatud eesmärgil ja teatavatel tingimustel, nimelt et kehtestatakse kindlad tagatised politseivarustuse, relvade ja laskemoona auditeerimiseks, arvepidamiseks ja nende jälgitavuse tagamiseks,

a)

on liikmesriigid nõustunud andma toetusi;

b)

osutab Euroopa Liit finantsabi KDV valitsusele lisaks liikmesriikide poolsele toetusele.

2.   Tuleb saavutada võimalikult ulatuslik ühtsus lõikes 1 toodud toetustele ja abile esitatud tingimuste osas.

Artikkel 3

1.   Komisjoni Kinshasas asuv tehnilise abi rühm valmistab ette vastastikuse mõistmise memorandumi tihedas koostöös abi andvate liikmesriikidega vastavalt artikli 2 lõike 1 punktis a sätestatud toetuste kasutamise tingimustele. Selle allkirjastab ühelt poolt KDV valitsus ning teiselt poolt eesistuja.

2.   Vastastikuse mõistmise memorandum sätestab eelkõige, et:

II lisas sätestatud liikmesriikide toetuste auditeerimise, arvepidamise ja jälgitavuse, sealhulgas ohutu ladustamise, tingimused, mis on vähemalt sama ranged kui artikli 5 lõikes 2 nimetatud rahastamislepingule rakendatavad tingimused;

nende vahendite, sealhulgas hangete, kasutamise ja haldamise tingimused peavad võimaluste piires olema samad kui artikli 5 lõikes 2 toodud finantsabile rakendatavad tingimused;

kõik rahalised toetused edastatakse otse Kongo Demokraatliku Vabariigi siseministeeriumile, kasutades sama pangaarvet, millele kantakse Euroopa Liidu antav finantsabi KDV valitsusele. Selline tehing nõuaks kolme allkirja (Kongo Demokraatliku Vabariigi valitsuse, tehnilise assistendi/politseipoolse projektijuhi ning Euroopa Liidu eesistuja allkirjad).

kõik liikmesriikide antavad mitterahalised toetused edastatakse KDV valitsusele, samuti läheb KDV valitsusele üle nimetatud toetuste omandiõigus ning neid kasutatakse üksnes artiklis 1 osutatud eesmärkidel;

tehniline assistent/politseipoolne projektijuht abistab liikmesriike, kes on nõustunud andma mitterahalisi toetusi, edastades kogu vajaliku praktilise info, mis on vajalik nende toetuste sujuvaks kättetoimetamiseks KDV siseministeeriumile;

igakülgse järelevalve tagamiseks moodustatakse kohalik juhtivkomitee, kuhu kuuluvad tehniline assistent/politseipoolne projektijuht ning Euroopa Liidu eesistuja, toetusi andvate liikmesriikide, komisjoni, KDV siseministeeriumi ja MONUCi esindajad. Eelkõige kontrollib komitee vastastikuse mõistmise memorandumi sätete järgimist. KDV siseministeerium vastutab projekti elluviimise eest.

Artikkel 4

Komisjoni poolt liikmesriikide ettepanekul määratud tehniline assistent/politseipoolne projektijuht jälgib tähelepanelikult, kuidas KDV valitsus kasutab artikli 2 lõike 1 punktis a osutatud toetusi. Ta kindlustab tihedas koostöös KDV ametiasutustega vastastikuse mõistmise memorandumis sätestatud tingimuste, sealhulgas auditeerimist, arvepidamist ja jälgitavust käsitlevate tingimuste järgimise. Tehniline assistent/politseipoolne projektijuht esitab regulaarselt aruandeid Euroopa Liidu eesistujale ja artikli 2 lõikes a osutatud juhtivkomiteele.

Artikkel 5

1.   Artikli 2 lõike 1 punktis b osutatud finantsabi vajalik lähtesumma on 585 000 eurot.

2.   Komisjonile antakse ülesandeks artikli 2 lõike 1 punktis b nimetatud finantsabi edastamine. Sel eesmärgil sõlmib komisjon Kongo Demokraatliku Valitsuse valitsusega rahastamislepingu.

3.   Kulutusi, mida rahastatakse lõikes 1 sätestatud summast, hallatakse vastavalt Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavatele ühenduse menetlustele ja eeskirjadele, erandina ei jää ühenduse omandisse eelrahastamise vahendid. Kolmandate riikide kodanikud võivad osaleda pakkumismenetlustes.

Artikkel 6

Eesistuja ja komisjon annavad asjakohastele nõukogu organitele, eelkõige poliitika- ja julgeolekukomiteele, korrapäraselt aru käesoleva ühismeetme rakendamisest ja eriti juhtivkomitee tegevusest.

Komisjon toetab igati eesistujat Kinshasas käesoleva ühismeetme poliitilisel rakendamisel.

Euroopa Liidu eriesindajat teavitatakse antud projekti arengust.

Artikkel 7

Käesolev ühismeede jõustub selle vastuvõtmise päeval.

See vaadatakse üle Euroopa Arengufondi projekti lõppedes või vajadusel mis tahes muul ajahetkel.

Artikkel 8

Käesolev ühismeede avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 17. mai 2004.

Nõukogu nimel

eesistuja

B. COWEN


(1)  ELT L 21, 28.1.2004, lk 25.

(2)  ELT L 143, 11.6.2003, lk 50.

(3)  ELT L 318, 16.12.2000. lk 1.

(4)  ELT L 326, 13.12.2003, lk 37.

(5)  ELT L 249, 1.10.2003, lk 64.


I LISA

ARTIKLIS 1 OSUTATUD POLITSEIVARUSTUSE, RELVADE JA LASKEMOONA SOOVITUSLIK NIMEKIRI

Käesolev nimekiri on soovituslik: mõningad täiendused või parandused võivad osutuda vajalikuks.

 

Politseivarustus

Politseikiivrid

1 008

Politseikilbid

240

Jalatsid

1 008

Säärekaitsed (paari)

950

Õlakaitsmed

950

Käsivarrekaitsmed (paari)

950

Kumminuiad

1 008

Kumminuiavutlarid

1 008

Vööd

1 008

Käerauad

1 000

Näokaitsmed

950

Politsei erirõivastus

1 008

Granaadikandjad

193

Plastkäerauad (reserv)

1 000

Tulekustutid

100

 

Relvad

Automaatpüstolid

1 008

Automaatrelvad

300

Laskerelvad

100

Õlalkantavad granaadiheitjad

100

 

Laskemoon (ühiku kohta)

Pisargaasikanistrid

2 000

Vintpüssigranaadid

5 000

Käsigranaadid

5 000

9 mm padrunid

500

 

Muu

Dokumendimapp

200

Binoklid

116

Fluorestsentsjakid (liiklus)

200

Viled

1 008

Kompassid

1 000

Kuulikindlad vestid

400


II LISA

ARTIKLI 3 LÕIKES 2 NIMETATUD LIIKMESRIIKIDE TOETUSED

1.

Järgmised liikmesriigid on otsustanud anda mitterahalisi toetusi: Belgia, Saksamaa, Ungari.

2.

Järgmised liikmesriigid on otsustanud anda rahalisi toetusi: Madalmaad, Ühendkuningriik, Rootsi, (1) Luksemburg, Iirimaa ja Taani.

3.

Liikmesriigid on nõustunud andma toetusi tingimusel, et sätestatakse kindlad garantiid, et tagada:

a)

liikmesriikide ja ühenduse menetluste ja kohustuste, mis puudutavad politseivarustuse, relvade ja laskemoona eksporti, täielik järgimine;

b)

IPÜle tarnitud politseivarustuse, relvade ja laskemoona täielik jälgitavus. Kogu politseivarustus, kõik relvad ja kogu laskemoon, mis on annetatud või rahalise toetuse eest ostetud, tuleb koos seerianumbritega kanda pidevalt ajakohastatavasse nimistusse. Kogu politseivarustus, kõik relvad ja kogu laskemoon peab olema jälgitav terve projekti kestel. Kogu saadud politseivarustus, kõik relvad ja kogu laskemoon on ainuüksi IPÜ enda kasutuseks ja neid ei või edastada ühelegi teisele üksusele või politseiga mitteseotud rühmale või kasutajale või reeksportida;

c)

rangeim võimalik arvepidamine kõikide vahendite ja politseivarustuse, relvade ja laskemoona üle. KDV valitsus on täielikult vastutav selle eest, et liikmesriikide mitterahalisi ja rahalisi toetusi kasutataks üksnes artiklis 1 osutatud eesmärgil;

d)

kulude nõuetekohane ja tõhus auditeerimine. Sõltumatu audiitor kinnitab, et vahendeid kasutatakse artiklis 1 osutatud eesmärgil.

4.

Taani rahalise toetuse puhul kohaldatakse lisatingimust, et seda kasutatakse vastavalt OECD arenguabikomitee suunistele ning aruandes arenguabikomiteele esitatakse see kui ametlik Taani arenguabi.


(1)  Kohaldatakse vajalikke siseriiklikke menetlusi.


Top