EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0079

Komisjoni Direktiiv 2004/79/EÜ 4. märts 2004, millega kohandatakse direktiivi 2002/94/EÜ maksustamise valdkonnas seoses Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemisega

OJ L 168, 1.5.2004, p. 68–69 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 35 - 36
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 35 - 36

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; mõjud tunnistatud kehtetuks 32008R1179

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/79/oj

1.5.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 168/68


KOMISJONI DIREKTIIV 2004/79/EÜ

4. märts 2004,

millega kohandatakse direktiivi 2002/94/EÜ maksustamise valdkonnas seoses Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemisega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemislepingut (1), eriti selle artikli 2 lõiget 3,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemisakti (2), eriti selle artikli 57 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Teatavate õigusaktide puhul, mis jäävad kehtima pärast 1. maid 2004, ja mida tuleb seoses ühinemisega kohandada, ei sätestatud vajalikke kohandusi 2003. aasta ühinemisaktis või need kohandused sätestati, kuid neisse tuleb veelgi muudatusi teha. Kõik need kohandused tuleb vastu võtta enne ühinemist, et neid oleks võimalik kohaldada alates ühinemisest.

(2)

Vastavalt ühinemisakti artikli 57 lõikele 2 peab sellised kohandused vastu võtma komisjon kõigil juhtudel, mis komisjon võttis vastu esialgse õigusakti.

(3)

Seepärast tuleks komisjoni direktiivi 2002/94/EÜ (3) vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2002/94/EÜ muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisas sätestatule.

Artikkel 2

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt ühinemiskuupäevaks. Nad edastavad kõnealuste sätete teksti ning kõnealuste sätete ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need õigusnormid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemislepingu jõustumise korral selle jõustumise päeval.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 4. märts 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Günter VERHEUGEN


(1)  ELT L 236, 23.9.2003, lk 17.

(2)  ELT L 236, 23.9.2003, lk 33.

(3)  EÜT L 337, 13.12.2002, lk 41.


LISA

MAKSUSTAMINE

Komisjoni 9. detsembri 2002. aasta direktiiv 2002/94/EÜ, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 76/308/EMÜ (vastastikuse abi kohta teatavate lõivude, tollimaksude, maksude ja muude meetmetega seotud nõuete sissenõudmisel) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad.

IV lisas asendatakse vasakpoolne tulp pealkirjaga “Liikmesriik” järgmisega:

 

“Belgique/België

 

Česká Republika

 

Danmark

 

Deutschland

 

Eesti

 

Eλλάδα

 

España

 

France

 

Ireland

 

Italia

 

Kύπρος

 

Latvija

 

Lietuva

 

Luxembourg

 

Magyarország

 

Malta

 

Nederland

 

Österreich

 

Polska

 

Portugal

 

Slovenija

 

Slovensko

 

Finland/Suomi

 

Sverige

 

United Kingdom”


Top