EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0885

Nõukogu määrus (EÜ) nr 885/2004, 26. aprill 2004 millega kohandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2003/2003, nõukogu määrusi (EÜ) nr 1334/2000, (EÜ) nr 2157/2001, (EÜ) nr 152/2002, (EÜ) nr 1499/2002, (EÜ) nr 1500/2003 ja (EÜ) nr 1798/2003, Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuseid nr 1719/1999/EÜ, nr 1720/1999/EÜ, nr 253/2000/EÜ, nr 508/2000/EÜ, nr 1031/2000/EÜ, nr 163/2001/EÜ, nr 2235/2002/EÜ ja nr 291/2003/EÜ ja nõukogu otsuseid 1999/382/EÜ, 2000/821/EÜ, 2003/17/EÜ ja 2003/893/EÜ kaupade vaba liikumise, äriühinguõiguse, põllumajanduse, maksustamise, hariduse ja koolituse, kultuuri ja audiovisuaalpoliitika ning välissuhete valdkondades Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemise tõttu

OJ L 168, 1.5.2004, p. 1–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 53 - 65
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 53 - 65
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 202 - 214

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/885/oj

1.5.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 168/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 885/2004,

26. aprill 2004

millega kohandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2003/2003, nõukogu määrusi (EÜ) nr 1334/2000, (EÜ) nr 2157/2001, (EÜ) nr 152/2002, (EÜ) nr 1499/2002, (EÜ) nr 1500/2003 ja (EÜ) nr 1798/2003, Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuseid nr 1719/1999/EÜ, nr 1720/1999/EÜ, nr 253/2000/EÜ, nr 508/2000/EÜ, nr 1031/2000/EÜ, nr 163/2001/EÜ, nr 2235/2002/EÜ ja nr 291/2003/EÜ ja nõukogu otsuseid 1999/382/EÜ, 2000/821/EÜ, 2003/17/EÜ ja 2003/893/EÜ kaupade vaba liikumise, äriühinguõiguse, põllumajanduse, maksustamise, hariduse ja koolituse, kultuuri ja audiovisuaalpoliitika ning välissuhete valdkondades Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemise tõttu

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse lepingut Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Liiduga (1) (edaspidi “ühinemisleping”), eriti selle artikli 2 lõiget 3,

võttes arvesse akti Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta (2) (edaspidi “ühinemisakt”), eriti selle artiklit 57,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Teatavate aktide jaoks, mis jäävad jõusse pärast 1. maid 2004 ning nõuavad ühinemise tõttu kohandamist, ei sätestatud ühinemisaktis kohandusi, või sätestati, kuid nad nõuavad edasist kohandamist. Kõik kõnealused kohandused tuleb vastu võtta enne ühinemist, et nad oleksid kohaldatavad alates ühinemisest.

(2)

Vastavalt ühinemisakti artikli 57 lõikele 2 peab sellised kohandused vastu võtma nõukogu kõigil juhtudel, mil nõukogu üksi või koos Euroopa Parlamendiga on vastu võtnud esialgse akti.

(3)

Seetõttu tuleks vastavalt muuta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2003/2003 (3), nõukogu määrusi (EÜ) nr 1334/2000 (4), (EÜ) nr 2157/2001 (5), (EÜ) nr 152/2002 (6), (EÜ) nr 1499/2002 (7), (EÜ) nr 1500/2003 (8)ja (EÜ) nr 1798/2003 (9), Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuseid nr 1719/1999/EÜ (10), nr 1720/1999/EÜ (11), nr 253/2000/EÜ (12), nr 508/2000/EÜ (13), nr 1031/2000/EÜ (14), nr 163/2001/EÜ (15), nr 2235/2002/EÜ (16) ja nr 291/2003/EÜ (17) ja nõukogu otsuseid 1999/382/EÜ (18), 2000/821/EÜ (19), 2003/17/EÜ (20) ja 2003/893/EÜ (21),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrusi (EÜ) nr 1334/2000, (EÜ) nr 2157/2001, (EÜ) nr 152/2002, (EÜ) nr 1499/2002, (EÜ) nr 1500/2003, (EÜ) nr 1798/2003 ja (EÜ) nr 2003/2003 ning otsuseid nr 1719/1999/EÜ, nr 1720/1999/EÜ, nr 253/2000/EÜ, nr 508/2000/EÜ, nr 1031/2000/EÜ, nr 163/2001/EÜ, nr 2235/2002/EÜ, nr 291/2003/EÜ, 1999/382/EÜ, 2000/821/EÜ, 2003/17/EÜ ja 2003/893/EÜ muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub vaid ühinemislepingu jõustumise korral ja selle jõustumise kuupäeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. aprill 2004

Nõukogu nimel

B. COWEN

eesistuja


(1)  ELT L 236, 23.9.2003, lk 17.

(2)  ELT L 236, 23.9.2003, lk 33.

(3)  ELT L 304, 21.11.2003, lk 1.

(4)  ELT L 159, 30.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 149/2003 (ELT L 30, 5.2.2003, lk 1).

(5)  ELT L 294, 10.11.2001, lk 1.

(6)  ELT L 25, 29.1.2002, lk 1. Määrust on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(7)  ELT L 227, 23.8.2002, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1445/2003 (ELT L 206, 15.8.2003, lk 1).

(8)  ELT L 216, 28.8.2003, lk 1.

(9)  ELT L 264, 15.10.2003, lk 1.

(10)  ELT L 203, 3.8.1999, lk 1. Otsust on muudetud otsusega nr 2046/2002/EÜ (EÜT L 316, 20.11.2002, lk 4).

(11)  EÜT L 203, 3.8.1999, lk 9. Otsust on muudetud otsusega nr 2045/2002/EÜ (EÜT L 316, 20.11.2002, lk 1).

(12)  ELT L 28, 3.2.2000, lk 1. Otsust on muudetud otsusega nr 451/2003/EÜ (ELT L 69, 13.3.2003, lk 6).

(13)  ELT L 63, 10.3.2000, lk 1.

(14)  ELT L 117, 18.5.2000, lk 1.

(15)  ELT L 26, 27.1.2001, lk 1.

(16)  ELT L 341, 17.12.2002, lk 1.

(17)  ELT L 43, 18.2.2003, lk 1.

(18)  ELT L 146, 11.6.1999, lk 33. Otsust on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(19)  EÜT L 336, 30.12.2000, lk 82.

(20)  EÜT L 8, 14.1.2003, lk 10. Otsust on muudetud otsusega 2003/403/EÜ (ELT L 141, 7.6.2003, lk 23).

(21)  ELT L 333, 20.12.2003, lk 84.


LISA

I.   KAUPADE VABA LIIKUMINE

A.   VÄETISED

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2003/2003/EÜ, 13. oktoober 2003, väetiste kohta.

a)

I lisa punkti A.2 rea 1 veeru 6 esimese lõigu tekstile lisatakse sulgudesse sõna “Kreekas” järele järgmised sõnad:

“Tšehhi Vabariigis, Eestis, Küprosel, Lätis, Leedus, Ungaris, Maltal, Poolas, Sloveenias ja Slovakkias”;

b)

I lisa punktide B.1, B.2 ja B.4 veeru 5 punkti 3 teise lõigu esimesele taandele lisatakse sulgudesse sõna “Kreekas” järele järgmised sõnad:

“Tšehhi Vabariigis, Eestis, Küprosel, Lätis, Leedus, Ungaris, Maltal, Poolas, Sloveenias ja Slovakkias”.

B.   HORISONTAAL- JA MENETLUSLIKUD MEETMED

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1719/1999/EÜ, 12. juuli 1999, haldusasutustevahelise elektroonilise andmevahetuse (IDA) üleeuroopalisi võrke käsitlevate suuniste, sealhulgas ühist huvi pakkuvate projektide piiritlemise kohta.

Artikli 10 punktidest 1 ja 3 jäetakse välja järgmised sõnad:

“, Küpros, Malta”.

2.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1720/1999/EÜ, 12. juuli 1999, millega võetakse vastu meetmed haldusasutustevahelise elektroonilise andmevahetuse (IDA) üleeuroopaliste võrkude koostalitlusvõime ja nendesse pääsemise tagamiseks.

Artikli 14 punktidest 1 ja 3 jäetakse välja järgmised sõnad:

“, Küpros, Malta”.

II.   ÄRIÜHINGUÕIGUS

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2157/2001, 8. oktoober 2001, Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta.

a)

I lisa Belgiat ja Taanit käsitlevate fraaside vahele lisatakse järgmised fraasid:

“TŠEHHI VABARIIK:

akciová společnost”,

Saksamaad ja Kreekat käsitlevate fraaside vahele lisatakse:

“EESTI:

aktsiaselts”,

Itaaliat ja Luksemburgi käsitlevate fraaside vahele lisatakse:

“KÜPROS:

Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση

LÄTI:

akciju sabiedrība

LEEDU:

akcinės bendrovės”,

Luksemburgi ja Madalmaid käsitlevate fraaside vahele lisatakse:

“UNGARI:

részvénytársaság

MALTA:

kumpaniji pubbliċi / public limited liability companies”,

Austriat ja Portugali käsitlevate fraaside vahele lisatakse:

“POOLA:

spółka akcyjna”

Portugali ja Soomet käsitlevate fraaside vahele lisatakse:

“SLOVEENIA:

delniška družba

SLOVAKKIA:

akciová spoločnosť”;

b)

II lisa Belgiat ja Taanit käsitlevate fraaside vahele lisatakse järgmised fraasid:

“TŠEHHI VABARIIK:

akciová společnost,

společnost s ručením omezeným”,

Saksamaad ja Kreekat käsitlevate fraaside vahele lisatakse:

“EESTI:

aktsiaselts ja osaühing”,

Itaaliat ja Luksemburgi käsitlevate fraaside vahele lisatakse:

“KÜPROS:

Δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές,

δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση,

ιδιωτική εταιρεία

LÄTI:

akciju sabiedrība,

un sabiedrība ar ierobežotu atbildību

LEEDU:

akcinės bendrovės,

uždarosios akcinės bendrovės”,

Luksemburgi ja Madalmaid käsitlevate fraaside vahele lisatakse:

“UNGARI:

részvénytársaság,

korlátolt felelősségű társaság

MALTA:

kumpaniji pubbliċi / public limited liability companies

kumpaniji privati/private limited liability companies”,

Austriat ja Portugali käsitlevate fraaside vahele lisatakse:

“POOLA:

spółka akcyjna,

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością'”,

Portugali ja Soomet käsitlevate fraaside vahele lisatakse:

“SLOVEENIA:

delniška družba,

družba z omejeno odgovornostjo

SLOVAKKIA:

akciová spoločnos',

spoločnosť s ručením obmedzeným”.

III.   PÕLLUMAJANDUS

FÜTOSANITAARÕIGUSAKTID

Nõukogu otsus 2003/17/EÜ, 16. detsember 2002, kolmandates riikides teostatud seemnekultuuride põldtunnustamiste samaväärsuse kohta ja kolmandates riikides kasvatatud seemne samaväärsuse kohta.

I lisas jäetakse välja Eestit, Leedut, Lätit, Poolat, Slovakkiat, Sloveeniat, Tšehhi Vabariiki ja Ungarit käsitlevad read.

IV.   MAKSUSTAMINE

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 2235/2002/EÜ, 3. detsember 2002, millega võetakse vastu siseturu maksustamissüsteemide toimimist parandav ühenduse programm (programm “Fiscalis 2003–2007”).

Artikli 4 punkt b asendatakse järgmisega:

“b)

Türgi selle riigiga sõlmitavate asjakohaste kahepoolsete lepingute alusel.”.

2.

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1798/2003, 7. oktoober 2003, halduskoostöö kohta käibemaksu valdkonnas ja määruse (EMÜ) nr 218/92 kehtetuks tunnistamise kohta.

Artikli 2 lõike 1 Belgiat ja Taanit käsitlevate fraaside vahele lisatakse järgmised fraasid:

“—

Tšehhi Vabariigis:

Ministerstvo financí,”,

Saksamaad ja Kreekat käsitlevate fraaside vahele lisatakse:

“—

Eestis:

Maksuamet,”,

Itaaliat ja Luksemburgi käsitlevate fraaside vahele lisatakse:

“—

Küprosel:

Υπουργός Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του,

Lätis:

Valsts ieņēmumu dienests,

Leedus:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos,”,

Luksemburgi ja Madalmaid käsitlevate fraaside vahele lisatakse:

“—

Ungaris:

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Központi Kapcsolattartó Irodája,

Maltal:

Dipartiment tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud fil-Ministeru tal-Finanzi u Affarijiet Ekonomiċi,”,

Austriat ja Portugali käsitlevate fraaside vahele lisatakse:

“—

Poolas:

Minister Finansów,”,

Portugali ja Soomet käsitlevate fraaside vahele lisatakse:

“—

Sloveenias:

Ministrstvo za finance,

Slovakkias:

Ministerstvo financií”.

V.   HARIDUS JA KOOLITUS

1.

Nõukogu otsus 1999/382/EÜ, 26. aprill 1999, millega kehtestatakse ühenduse kutseõpet käsitleva tegevusprogrammi Leonardo da Vinci teine etapp.

a)

Artikli 10 pealkiri asendatakse järgmisega:

“EFTA/EMP riikide, assotsieerunud Kesk- ja Ida-Euroopa riikide ja Türgi osalemine”;

b)

Artikli 10 kolmas taane jäetakse välja;

c)

Artikli 10 viimane taane asendatakse järgmisega:

“Türgi, mida rahastatakse lisaassigneeringutest asutamislepingu sätete kohaselt”.

2.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 253/2000/EÜ, 24. jaanuar 2000, millega kehtestatakse ühenduse haridusalase tegevusprogrammi Socrates teine etapp.

a)

Artikli 12 pealkiri asendatakse järgmisega:

“EFTA/EMP riikide, assotsieerunud Kesk- ja Ida-Euroopa riikide ja Türgi osalemine”;

b)

Artikli 12 kolmas taane jäetakse välja;

c)

Artikli 12 viimane taane asendatakse järgmisega:

“Türgi, mida rahastatakse lisaassigneeringutest asutamislepingu sätete kohaselt”.

3.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1031/2000/EÜ, 13. aprill 2000, millega luuakse ühenduse tegevusprogramm “Noored”.

a)

Artikli 11 pealkiri asendatakse järgmisega:

“EFTA/EMP riikide, assotsieerunud Kesk- ja Ida-Euroopa riikide ja Türgi osalemine”;

b)

Artikli 11 kolmas taane jäetakse välja;

c)

Artikli 11 viimane taane asendatakse järgmisega:

“Türgi, mida rahastatakse lisaassigneeringutest asutamislepingu sätete kohaselt”.

4.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 291/2003/EÜ, 6. veebruar 2003, millega pannakse alus Euroopa aastale 2004 “Haridus spordi kaudu”.

a)

Artikli 9 punkt c jäetakse välja;

b)

Artikli 9 punkt d asendatakse järgmisega:

“c)

Türgi, mille osalemist rahastatakse lisaassigneeringutest asutamislepingu sätete kohaselt”.

VI.   KULTUUR JA AUDIOVISUAALPOLIITIKA

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 508/2000/EÜ, 14. veebruar 2000, millega kehtestatakse programm Kultuur 2000.

Artikli 7 esimene lõik asendatakse järgmisega:

“Programm Kultuur 2000 on avatud Euroopa Majanduspiirkonna riikide ning samuti assotsieerunud Kesk- ja Ida-Euroopa riikide osalusele vastavalt tingimustele, mis on sätestatud assotsieerumislepingutes või ühenduse programmides osalemist käsitlevates assotsieerumislepingute lisaprotokollides, mis on nende riikidega sõlmitud või tuleb sõlmida.”.

2.

Nõukogu otsus 2000/821/EÜ, 20. detsember 2000, Euroopa päritoluga audiovisuaalteoste arendamise, levitamise ja nende müügi edendamise soodustamiseks mõeldud programmi rakendamise kohta (MEDIA Plus – arendamine, levitamine ja müügi edendamine) (2001-2005).

Artikli 11 lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2.   Programm on osalemiseks avatud Türgile ja neile EFTA riikidele, mis on Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigid, lähtuvalt täiendavatest assigneeringutest ja vastavalt kõnealuste riikidega kokkulepitavale korrale.”.

3.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 163/2001/EÜ, 19. jaanuar 2001, Euroopa audiovisuaalprogrammide tööstuse kutsetöötajate koolitusprogrammi (MEDIA-koolitus) rakendamise kohta (2001–2005).

Artikli 8 lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2.   Programm on osalemiseks avatud Türgile ja neile EFTA riikidele, mis on Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigid, lähtuvalt täiendavatest assigneeringutest ja vastavalt kõnealuste riikidega kokkulepitavale korrale.”.

VII.   VÄLISSUHTED

1.

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1334/2000, 22. juuni 2000, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrollimiseks.

II lisa 3. osas asendatakse riikide loetelu järgmisega:

 

“Austraalia

 

Kanada

 

Jaapan

 

Uus-Meremaa

 

Norra

 

Šveits

 

Ameerika Ühendriigid”.

2.

Nõukogu määrus (EÜ) nr 152/2002, 21. jaanuar 2002, milles käsitletakse teatavate ESTÜ ja EÜ terasetoodete eksporti endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist Euroopa Ühendusse (topeltkontrolli süsteem) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 190/98.

Artikli 4 järele lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 4a

Käesolevas määruses käsitletud ja enne 1. maid 2004 välja saadetud terasetoodete Tšehhi Vabariigis, Eestis, Küprosel, Lätis, Leedus, Ungaris, Maltal, Poolas, Sloveenias ja Slovakkias vabasse ringlusse lubamisel alates 1. maist 2004 ei nõuta impordidokumenti, tingimusel et kaubad saadeti välja enne 1. maid 2004 ning et esitatud on veokiri või muu ühenduse asutuste poolt sellega samaväärsena käsitletav saatmiskuupäeva tõendav transpordidokument.”.

3.

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1499/2002, 20. juuni 2002, teatavate terasetoodete ekspordi kohta Rumeeniast ühendusse ajavahemikul 1. juulist31. detsembrini 2002 (topeltkontrolli süsteem).

a)

Artikli 4 järele lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 4a

Käesolevas määruses käsitletud ja enne 1. maid 2004 välja saadetud terasetoodete Tšehhi Vabariigis, Eestis, Küprosel, Lätis, Leedus, Ungaris, Maltal, Poolas, Sloveenias ja Slovakkias vabasse ringlusse lubamisel alates 1. maist 2004 ei nõuta impordidokumenti, tingimusel et kaubad saadeti välja enne 1. maid 2004 ning et esitatud on veokiri või muu ühenduse asutuste poolt sellega samaväärsena käsitletav saatmiskuupäeva tõendav transpordidokument.”;

b)

IV lisa pealkiri asendatakse järgmisega:

c)

IV lisa Belgiat ja Taanit käsitlevate lõikude vahele lisatakse järgmised lõigud:

“ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Fax + 420-22422 2133”,

Saksamaad ja Kreekat käsitlevate lõikude vahele lisatakse:

“EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Eesti

Fax +372 6 313 660”,

Itaaliat ja Luksemburgi käsitlevate lõikude vahele lisatakse:

“KΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Fax +357 22 375 120

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV – 1519 Rīga

Fax +371 7280882

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax +370 5 262 3974”,

Luksemburgi ja Madalmaid käsitlevate lõikude vahele lisatakse:

“MAGYARORSZÁG

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest II

Fax +36-1-336-7302

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299”,

Austriat ja Portugali käsitlevate lõikude vahele lisatakse:

“POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22”,

Portugali ja Soomet käsitlevate lõikude vahele lisatakse:

“SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

Fax +386 (0)1 478 3611

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovensko

Fax +421-2 4342 3919”.

4.

Nõukogu otsus 2003/893/EÜ, 15. detsember 2003, teatavate terasetoodetega kauplemise kohta Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahel.

Artikli 2 järele lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 2a

Käesolevas otsuses käsitletud ja enne 1. maid 2004 välja saadetud terasetoodete Tšehhi Vabariigis, Eestis, Küprosel, Lätis, Leedus, Ungaris, Maltal, Poolas, Sloveenias ja Slovakkias vabasse ringlusse lubamisel alates 1. maist 2004 on vajalik impordiluba, isegi juhul kui terasetooted saadeti välja enne kõnealust kuupäeva. Kui terasetooted saadeti ühte kõnealustest liikmesriikidest enne 1. maid 2004, antakse impordiluba automaatselt ilma koguseliste piiranguteta veokirja või muu ühenduse litsenseerimisasutuste poolt sellega samaväärsena käsitletava saatmiskuupäeva tõendava transpordidokumendi esitamisel ja pärast litsentside haldamise eest vastutavalt komisjoni üksuselt (SIGL) heakskiidu saamist. Kui terasetooted saadetakse ühte kõnealustest liikmesriikidest 1. mail 2004 või pärast seda kuupäeva, kehtivad neile käesolevas otsuses määratletud koguselisi piirmäärasid reguleerivad erieeskirjad.”.

5.

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1500/2003, 18. veebruar 2003, Venemaa Föderatsioonist Euroopa Ühendusse teatavate terasetoodete ekspordi suhtes kohaldatava koguseliste piirmääradeta topeltkontrolli süsteemi haldamise kohta.

a)

Artikli 4 järele lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 4a

Käesolevas määruses käsitletud ja enne 1. maid 2004 välja saadetud terasetoodete Tšehhi Vabariigis, Eestis, Küprosel, Lätis, Leedus, Ungaris, Maltal, Poolas, Sloveenias ja Slovakkias vabasse ringlusse lubamisel alates 1. maist 2004 ei nõuta impordidokumenti, tingimusel et kaubad saadeti välja enne 1. maid 2004 ning et esitatud on veokiri või muu ühenduse asutuste poolt sellega samaväärsena käsitletav saatmiskuupäeva tõendav transpordidokument.”;

b)

IV liite pealkiri asendatakse järgmisega:

c)

IV liite alapealkiri asendatakse järgmisega:

d)

IV liite Belgiat ja Taanit käsitlevate lõikude vahele lisatakse järgmised lõigud:

“ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Fax + 420 22422 1561”,

Saksamaad ja Kreekat käsitlevate lõikude vahele lisatakse:

“EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Eesti

Fax +372 6 313 660”,

Itaaliat ja Luksemburgi käsitlevate lõikude vahele lisatakse:

“KΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Fax +357 22 375 120

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

Rīga

LV – 1519

Fax +371 7280882

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax +3705 262 3974”,

Luksemburgi ja Madalmaid käsitlevate lõikude vahele lisatakse:

“MAGYARORSZÁG

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest II

Fax +36-1-336-7302

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299”,

Austriat ja Portugali käsitlevate lõikude vahele lisatakse:

“POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22”,

Portugali ja Soomet käsitlevate lõikude vahele lisatakse:

“SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

Fax +386 (0)1 478 3611

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovensko

Fax +421-2 4342 3919”.


Top