EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0432

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2023/432, 25. veebruar 2023, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

ST/6339/2023/INIT

OJ L 59I , 25.2.2023, p. 437–582 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/432/oj

25.2.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 59/437


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2023/432,

25. veebruar 2023,

millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu otsuse 2014/145/ÜVJP (1).

(2)

Liit toetab endiselt vankumatult Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust.

(3)

Euroopa Ülemkogu kordas oma 9. veebruari 2023. aasta järeldustes, et ta mõistab resoluutselt hukka Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja, mis on ilmne Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja rikkumine. Samuti kinnitas Euroopa Ülemkogu, et on valmis oma Venemaa-vastaseid piiravaid meetmeid veelgi karmistama.

(4)

Olukorra tõsidust arvesse võttes leiab nõukogu, et otsuse 2014/145/ÜVJP lisas esitatud nende isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuleks lisada 87 isikut ja 34 üksust, kes vastutavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse eest.

(5)

On samuti asjakohane laiendada kolmele äsja loetellu kantud pangale juba loetellu kantud pankade suhtes kohaldatavat erandit vara külmutamisest ning rahaliste vahendite ja majandusressursside kättesaadavaks tegemise keelust ning võimaldada organisatsiooni „Jewish Claims Conference“ maksete töötlemist ühe kaudu neist.

(6)

On samuti asjakohane anda luba teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks või kättesaadavaks tegemiseks, mis on vajalikud väärtpaberite võõrandamiseks või üleandmiseks liidus asuva üksuse poolt, mis on või on olnud konkreetse loetellu kantud üksuse kontrolli all. Lisaks on asjakohane anda luba teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks või kättesaadavaks tegemiseks, mis on vajalikud loetellu kantud üksusega sõlmitud tehingute, lepingute või muude kokkulepete lõpetamiseks, ning pikendada kolme kuu võrra sellise erandi tähtaega, mis võimaldab loetellu kantud füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele kuuluva liidus asuva juriidilise isiku, üksuse või asutuse müüki ja omandiõiguse üleandmist.

(7)

Teatavate meetmete rakendamiseks on vaja täiendavaid liidu meetmeid.

(8)

Otsust 2014/145/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2014/145/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 10 punktis a asendatakse kuupäev „28. veebruariks 2023“ kuupäevaga „31. maiks 2023“;

b)

lõikes 17 asendatakse viide „lisa jaos „Üksused“ kannetes 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126 ja 127 loetletud üksustele“ viitega „lisa jao „Üksused“ kannetes 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199 ja 200 loetletud üksustele“;

c)

lisatakse järgmised lõiked:

„21.   Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad liikmesriikide pädevad asutused tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, anda loa vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid, mis kuuluvad lisa jao „Üksused“ kannetes 198, 199 ja 200 loetletud üksustele, või teha teatavad rahalised vahendid või majandusressursid nimetatud üksustele kättesaadavaks, olles eelnevalt kindlaks teinud, et need rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud selleks, et lõpetada hiljemalt 26. augustiks 2023 tehingud, lepingud või muud kokkulepped, sealhulgas korrespondentpangandussuhted, mis on sõlmitud nimetatud üksustega enne 25. veebruari 2023, või seoses lisa jao „Üksused” kandes 198 loetletud üksusega, anda organisatsioonile „Jewish Claims Conference“ loa teha tehinguid rahaliste vahendite väljamaksmiseks Venemaa Föderatsioonis asuvatele makse saajatele hiljemalt 26. novembriks 2023, sõltumata sellest, millal tehingud, lepingud või muud kokkulepped sõlmiti. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva lõike alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.

22.   Erandina lõikest 1 võivad liikmesriikide pädevad asutused tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, anda loa vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid, mis on lisa jao „Üksused“ kandes 101 loetletud üksuse valduses, või teha teatavad rahalised vahendid või majandusressursid nimetatud üksusele kättesaadavaks, olles eelnevalt kindlaks teinud, et:

a)

asjaomased rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud väärtpaberite võõrandamiseks või üleandmiseks liidus asuva üksuse poolt, mis on või on olnud lisa jao „Üksused“ kandes 82 loetletud üksuse kontrolli all;

b)

võõrandamine või üleandmine on lõpule viidud 24. juuliks 2023 ning

c)

võõrandamine või üleandmine toimub lisa jao „Üksused“ kandes 101 loetletud üksusega enne 3. juunit 2022 sõlmitud või muul moel selle üksusega seotud tehingute, lepingute või muude kokkulepetele alusel.

23.   Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad liikmesriikide pädevad asutused tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, anda loa vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid, mis on lisa jao „Üksused“ kandes 190 loetletud üksuse valduses, või teha teatavad rahalised vahendid või majandusressursid nimetatud üksusele kättesaadavaks, olles eelnevalt kindlaks teinud, et need rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud selleks, et lõpetada nimetatud üksusega enne 25. veebruari 2023 sõlmitud või muul moel selle üksusega seotud tehingud, lepingud või muud kokkulepped hiljemalt 26. augustiks 2023.“

2)

Otsuse 2014/145/ÜVJP lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 25. veebruar 2023

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ROSWALL


(1)  Nõukogu 17. märtsi 2014. aasta otsus 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (ELT L 78, 17.3.2014, lk 16).


LISA

Otsuse 2014/145/ÜVJP lisas esitatud isikute, üksuste ja asutuste loetellu lisatakse järgmised isikud ja üksused.

 

Isikud

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„1413.

Olga Yevgenyevna BAS

(Ольга Евгеньевна БАС)

Sünniaeg: 27.2.1964

Sünnikoht: Noginsk, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu liige alates 20. detsembrist 2022 ebaseaduslikult annekteeritud nn Luhanski Rahvavabariigi esindajana. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega toetab ta seetõttu sellist tegevust ja poliitikat, mis kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1414.

Konstantin Vladimirovich BASYUK

(Константин Владимирович БАСЮК)

Sünniaeg: 29.5.1966

Sünnikoht: Taldy-Kurgan, endine NSVL (nüüdne Taldykorgan, Kasahstan)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu liige alates 20. detsembrist 2022 ebaseaduslikult annekteeritud Hersoni oblasti esindajana. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega toetab ta seetõttu sellist tegevust ja poliitikat, mis kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1415.

Dmitry Nikolayevich VORONA

teise nimega: Dmytro Mykolayovich VORONA

(vene keeles: Дмитрий Николаевич ВОРОНА)

(ukraina keeles: Дмитро Миколайович ВОРОНА)

Sünniaeg: 24.7.1980

Sünnikoht: Donetsk, endine NSVL (nüüdne Ukraina)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Crimea Development Corporation endine tegevjuht. Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu liige alates 20. detsembrist 2022 ebaseaduslikult annekteeritud Zaporižžja oblasti esindajana. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega toetab ta sellist tegevust ja poliitikat, mis kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1416.

Dariya Sergeevna LANTRATOVA

(Дарья Сергеевна ЛАНТРАТОВА)

Sünniaeg: 20.5.1984

Sünnikoht: Moskva, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Partei Ühtne Venemaa üldnõukogu asesekretär. Venemaa Föderatsiooni Föderatsiooninõukogu liige alates 20. detsembrist 2022 ebaseaduslikult annekteeritud nn Luhanski Rahvavabariigi esindajana. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega toetab ta seetõttu sellist tegevust ja poliitikat, mis kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1417.

Gleb Leonidovich MIKHAILOV

(Глеб Леонидович МИХАЙЛОВ)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Nimetati 29. detsembril 2022 Venemaa Föderatsiooni presidendi Vladimir Putini dekreediga nn Luhanski Rahvavabariigi prokuröriks Venemaa Föderatsiooni prokuratuuri alluvuses. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega toetab ta sellist tegevust ja poliitikat, mis kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1418.

Kirill Nikolaevich OSIPCHUK

(Кирилл Николаевич ОСИПЧУК)

Sünniaeg: 1974

Sünnikoht: Khabarovsk, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Nimetati 29. detsembril 2022 Venemaa Föderatsiooni presidendi Vladimir Putini dekreediga ebaseaduslikult annekteeritud Zaporižžja oblasti prokuröriks Venemaa Föderatsiooni prokuratuuri alluvuses. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega toetab ta sellist tegevust ja poliitikat, mis kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1419.

Andrey Yuryevich PETROV

(Андрей Юрьевич ПЕТРОВ)

Sünniaeg: 16.3.1974

Sünnikoht: Shakhty, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Nimetati 29. detsembril 2022 Venemaa Föderatsiooni presidendi Vladimir Putini dekreediga Hersoni oblasti prokuröriks Venemaa Föderatsiooni prokuratuuri alluvuses. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega toetab ta sellist tegevust ja poliitikat, mis kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1420.

Andrey Alexandrovich SPIVAK

(Андрей Александрович СПИВАК)

Sünniaeg: 14.12.1977

Sünnikoht: Dnepropetrovsk, endine NSVL (nüüdne Dnipro, Ukraina)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Nimetati 29. detsembril 2022 Venemaa Föderatsiooni presidendi Vladimir Putini dekreediga ebaseaduslikult annekteeritud nn Donetski Rahvavabariigi prokuröriks Venemaa Föderatsiooni prokuratuuri alluvuses. Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega toetab ta sellist tegevust ja poliitikat, mis kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1421.

Tatiana Petrovna LARIONOVA

(Татьяна Петровна ЛАРИОНОВА)

Sünniaeg: 2.7.1955

Sünnikoht: Kazan, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Riigiduuma liige, kes hääletas 21. detsembril 2022 lepingusüsteemi käsitleva seaduseelnõu nr 242406-8

poolt, mis andis Venemaa valitsusele õiguse ajutiselt õiguse reguleerida riigihankeid neljal ebaseaduslikult annekteeritud Ukraina territooriumil või oblastis.

Seetõttu toetas ta ja viis ellu tegevust ja poliitikat, mis kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1422.

Oleg Alexeyevich MIKHAILOV

(Олег Алексеевич МИХАЙЛОВ)

Sünniaeg: 6.1.1987

Sünnikoht: Pechora, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas 21. detsembril 2022 lepingusüsteemi käsitleva seaduseelnõu nr 242406-8 poolt, mis andis Venemaa valitsusele õiguse reguleerida riigihankeid neljal ebaseaduslikult annekteeritud Ukraina territooriumil või oblastis.

Seetõttu toetas ta ja viis ellu sellist tegevust ja poliitikat, mis kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1423.

Zelimkhan Alikoevich MUTSOEV

(Зелимхан Аликоевич МУЦОЕВ)

Sünniaeg: 13.10.1959

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas 21. detsembril 2022 lepingusüsteemi käsitleva seaduseelnõu nr 242406-8 poolt, mis andis Venemaa valitsusele õiguse reguleerida riigihankeid neljal ebaseaduslikult annekteeritud Ukraina territooriumil või oblastis.

Seetõttu toetas ta ja viis ellu sellist tegevust ja poliitikat, mis kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1424.

Vladimir Viktorovich PAVLOV

(Владимир Викторович ПАВЛОВ)

Sünniaeg: 1.6.1976

Sünnikoht: Chelyabinsk, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Riigiduuma liige, kes hääletas 21. detsembril 2022 lepingusüsteeme käsitleva seaduseelnõu nr 242406–8 poolt, mis andis Venemaa valitsusele õiguse reguleerida riigihankeid neljal ebaseaduslikult annekteeritud Ukraina territooriumil või oblastis

Seetõttu toetas ta ja viis ellu sellist tegevust ja poliitikat, mis kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1425.

Vladimir Ivanovich BULAVIN

(Владимир Иванович БУЛАВИН)

Sünniaeg: 11.2.1953

Sünnikoht: Ploskim, endine NSVL (nüüdne Stanovoye, Venemaa)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Vladimir Bulavin on Venemaa Föderatsiooni Föderaalse Tolliteenistuse juht ja Venemaa Föderatsiooni Julgeolekunõukogu liige. Föderaalse tolliteenistuse juhina teeb ta järelevalvet jõupingutuste üle, mille eesmärk on tagada paralleelimport Venemaale, et õõnestada kaubandus- ja tollipiiranguid. Samuti on ta andnud loa avada teenindusbüroosid ja teha otsest järelevalvet tollimenetluste üle ebaseaduslikult annekteeritud Donetski, Luhanski, Hersoni ja Zaporižžja territooriumidel ning kehtestada nendel territooriumidel Venemaa tolliseadustiku.

Seetõttu on ta vastutav sellise tegevuse ja poliitika toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1426.

Yevgeny Alexandrovich PRIMAKOV

teise nimega Yevgeny Primakov Jr

teise nimega Yevgeny Sandro

(Евгений Александрович ПРИМАКОВ

teise nimega Евгений Примаков-младший

teise nimega Εвгени Сандро)

Sünniaeg: 29.4.1976

Sünnikoht: Moskva, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Yevgeny Primakov juhib föderaalset täitevorganit Rossotrudnitšestvo (The Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian Cooperation), mis vastutab riiklike teenuste osutamise ja riigivara haldamise eest, et toetada ja arendada rahvusvahelisi suhteid Venemaa Föderatsiooni ja Sõltumatute Riikide Ühenduse liikmesriikide ja teiste välisriikide vahel, samuti rahvusvahelise humanitaarkoostöö valdkonnas.

Rossotrudnitšestvo korraldab aktiivselt rahvusvahelisi üritusi, mille eesmärk on tugevdada avalikkuse laiemat arusaama, et okupeeritud Ukraina territooriumid on Venemaa osa. Organisatsiooni juhina on Yevgeny Primakov selgelt väljendanud toetust Venemaa Ukraina-vastasele agressioonisõjale.

Seetõttu on ta vastutav sellise tegevuse ja poliitika toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1427.

Vladimir Viktorovich SELIN

(Владимир Викторович СЕЛИН)

Sünniaeg: 1.1.1955

Sünnikoht: Voroneži oblast, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Vladimir Selin on Venemaa Föderatsiooni kaitseministeeriumi alluvusse kuuluva tehnilise ja ekspordikontrolli föderaalteenistuse (FSTEK) direktor. FSTEK on föderaalne täitevorgan, mis vastutab infoturbe, sealhulgas sõjalise valdkonna infoturbe kontrolli ja järelevalve eest ning rakendab ekspordikontrolli. Sellel ametikohal on ta vastutav ekspordikontrolli ja sõjalis-tehnilise koostöö valdkonna riikliku poliitika kontrolli ja järelevalve ning väljatöötamise eest, mis teeb ta vastutavaks Venemaa sõjategevuse eest üldiselt.

Seetõttu on ta vastutav sellise tegevuse ja poliitika toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1428.

Alexey Gennadyevich KOMISSAROV

(Алексей Геннадиевич КОМИССАРОВ)

Sünniaeg: 20.10.1969

Sünnikoht: Moskva, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Alexey Komissarov on Ülevenemaalise Rahvarinde peakorteri kaasjuht. Rahvarinne toetab tema kontrolli all ja juhtimisel Venemaa sõda Ukraina vastu, sealhulgas sotsiaalkampaania „Kõik võidu nimel“ (“All for Victory!”) kaudu, muu hulgas kogudes materiaalseid ja rahalisi annetusi, et toetada nn Donetski Rahvavabariigi ja nn Luhanski Rahvavabariigi sõjalisi üksusi.

Seetõttu on ta vastutav sellise tegevuse ja poliitika toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1429.

Leonid Mikhailovich ROSHAL

(Леонид Михайлович РОШАЛЬ)

Sünniaeg: 27.4.1933

Sünnikoht: Livny, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Leonid Roshal on Ülevenemaalise Rahvarinde peakorteri kaasjuht. Rahvarinne toetab tema kontrolli all ja juhtimisel Venemaa sõda Ukraina vastu, sealhulgas sotsiaalkampaania „Kõik võidu nimel“ (“All for Victory!”) kaudu, muu hulgas kogudes materiaalseid ja rahalisi annetusi, et toetada nn Donetski Rahvavabariigi ja nn Luhanski Rahvavabariigi sõjalisi üksusi. Samuti on ta teinud isiklikke avaldusi Ukraina vastu suunatud sõjalise tegevuse toetuseks.

Seetõttu on ta vastutav sellise tegevuse ja poliitika toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1430.

Elena Vladimirovna SHMELEVA

(Елена Владимировна ШМЕЛЕВА)

Sünniaeg: 3.10.1971

Sünnikoht: Leningrad, endine NSVL (nüüdne Peterburi, Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Elena Shmeleva on Ülevenemaalise Rahvarinde peakorteri kaasjuht. Rahvarinne toetab tema juhtimisel Venemaa sõda Ukraina vastu, sealhulgas sotsiaalkampaania „Kõik võidu nimel“ (“All for Victory!”) kaudu, muu hulgas kogudes materiaalseid ja rahalisi annetusi, et toetada nn Donetski Rahvavabariigi ja nn Luhanski Rahvavabariigi sõjalisi üksusi.

Ta on ka haridusfondi „Talent ja edukus“ (“Talent and Success”) juhataja ning Sirius Federal Territory Council (hariduskeskuse Sirius föderaalterritooriumi nõukogu) esimees. Viimati nimetatud ametikohal vastutab ta nn Donetski Rahvavabariigi ametivõimudega peetavate arutelude eest, mille eesmärk on avada Donetski oblastis hariduskeskused.

Seetõttu on ta vastutav sellise tegevuse ja poliitika toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1431.

Mikhail Mikhailovich KUZNETSOV

(Михаил Михайлович КУЗНЕЦОВ)

Sünniaeg: 18.8.1979

Sünnikoht: Moskva, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Seotud üksused: Ülevenemaaline Rahvarinne

Mikhail Kuznetsov on Ülevenemaalise Rahvarinde täitevkomitee juht. Sellel ametikohal vastutab ta kampaania „Kõik võidu nimel“ (“Everything for Victory!”) korraldamise ja läbiviimise eest, eesmärgiga toetada sõjalisi üksusi nn Donetski Rahvavabariigis ja nn Luhanski Rahvavabariigis sõjalisteks operatsioonideks vajalike kaupadega. Ta vastutab otseselt nendes piirkondades võitlejate vahenditega varustamise eest.

Seetõttu on ta vastutav sellise tegevuse ja poliitika toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1432.

Sergei Olegovich GORBUNOV

(Сергей Олегович ГОРБУНОВ)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Seotud üksused: Ülevenemaaline Rahvarinne

Sergei Gorbunov on Ülevenemaalise Rahvarinde täitevkomitee asejuht. Sellel ametikohal vastutab ta kampaania „Kõik võidu nimel“ (“Everything for Victory!”) korraldamise ja läbiviimise eest, eesmärgiga toetada sõjalisi üksusi nn Donetski Rahvavabariigis ja nn Luhanski Rahvavabariigis sõjalisteks operatsioonideks vajalike kaupadega. Ta vastutab otseselt nendes piirkondades võitlejate vahenditega varustamise eest.

Selle ametikoha vastuvõtmisega ja sellel ametikohal tegutsemisega on ta vastutav sellise tegevuse ja poliitika eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, ning toetab sellist tegevust ja poliitikat ja viib seda ellu.

Seetõttu on ta vastutav sellise tegevuse ja poliitika toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1433.

Oleg Aleksandrovich TERLIAKOV

(Олег Александрович ТЕРЛЯКОВ)

Amet: kommunikatsiooni, infotehnoloogia ja massimeedia järelevalvega tegeleva Venemaa föderaalse teenistuse (Roskomnadzor) asejuht

Sünniaeg: 5.3.1979

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Seotud isikud: Andrey Yurievich Lipov

Seotud üksused: Roskomnadzor

Muud identifitseerimisandmed: auaste: major

Oleg Terliakov on kommunikatsiooni, infotehnoloogia ja massimeedia järelevalvega tegeleva Venemaa föderaalse teenistuse (Roskomnadzor) asejuht. Roskomnadzor on Venemaa riigiasutus, mis vastutab kommunikatsiooni, infotehnoloogia ja massimeedia eest. Ta on rakendanud riiklikku tsensuuripoliitikat sõltumatute meediakanalite suhtes.

Roskomnadzori asejuhina teeb Oleg Terliakov järelevalvet telekommunikatsioonilubade väljastamise ning telekommunikatsiooni kontrolli ja järelevalve osakondade üle ning vastutab otsuste eest, mille tulemusena on piiratud Venemaa ühiskonna juurdepääsu teabele ja suletud Venemaa sõltumatuid meediakanaleid. Kõnealuse tegevusega loodi tsensuur, mis propageerib Venemaa Ukraina-vastast agressioonisõda ning aitab sellele kaasa ja kiidab selle heaks.

Seetõttu on Oleg Terliakov vastutav sellise tegevuse ja poliitika toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1434.

Vadim Alekseevich SUBOTIN / Vadim Alekseevich SUBBOTIN

(Вадим Алексеевич СУББОТИН)

Amet: kommunikatsiooni, infotehnoloogia ja massimeedia järelevalvega tegeleva Venemaa föderaalse teenistuse (Roskomnadzor) asejuht

Sünniaeg: 29.3.1983

Sünnikoht: Svobodny-18, Amuuri piirkond, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Seotud isikud: Andrey Yurievich Lipov

Seotud üksused: Roskomnadzor

Vadim Subotin on kommunikatsiooni, infotehnoloogia ja massimeedia järelevalvega tegeleva Venemaa föderaalse teenistuse (Roskomnadzor) asejuht. Roskomnadzor on Venemaa riigiasutus, mis vastutab kommunikatsiooni, infotehnoloogia ja massimeedia eest. Ta on rakendanud riiklikku tsensuuripoliitikat sõltumatute meediaväljaannete suhtes.

Roskomnadzori asejuhina teeb Vadim Subotin järelevalvet massikommunikatsiooni sektori litsentsimis-, kontrolli- ja järelevalveosakonna üle ning elektroonilise side valdkonna kontrolli- ja järelevalveosakonna üle. Selles ametis vastutab ta otsuste eest, mille tulemusena on piiratud Venemaa ühiskonna juurdepääsu teabele ja suletud Venemaa sõltumatuid meediakanaleid. Kõnealuse tegevusega loodi tsensuur, mis propageerib Venemaa Ukraina-vastast agressioonisõda ning aitab sellele kaasa ja kiidab selle heaks.

Seetõttu on Vadim Subotin vastutav sellise tegevuse ja poliitika toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1435.

Vasiliy Sergeevich OSMAKOV

(Василий Сергеевич ОСЬМАКОВ)

Amet: tööstus- ja kaubandusministri asetäitja (alates 2016)

Sünniaeg: 8.6.1983

Sünnikoht: Moskva, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Vasiliy Osmakov on alates 2016. aastast tööstus- ja kaubandusministeeriumi aseminister. Tööstus- ja kaubandusministeerium on föderaalne täitevorgan, mis vastutab riikliku poliitika väljatöötamise ja õigusliku reguleerimise eest muu hulgas sõjatööstuskompleksi, kosmosetegevuse ja lennundustehnoloogia arendamise valdkonnas. Ministeerium teeb järelevalvet Venemaa relva- ja kaitsetööstuse üle ning täidab olulist rolli Venemaa Ukraina-vastases agressioonisõjas kasutatava sõjavarustuse hankimisel. Tööstus- ja kaubandusministeeriumi aseministrina on ta vastutav ministeeriumi tegevuse ja meetmete eest, mis kahjustavad ja ohustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, ning ta on füüsiline isik, kes toetab Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust.

25.2.2023

1436.

Oleg Evgenievich BOCHAROV

(Олег Евгеньевич БОЧАРОВ)

Amet: tööstus- ja kaubandusministri asetäitja (alates 2017)

Sünniaeg: 18.6.1968

Sünnikoht: Moskva, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Maksukohustuslase number: 773116543703

Oleg Bocharov on alates 2017. aastast tööstus- ja kaubandusministeeriumi aseminister. Tööstus- ja kaubandusministeerium on föderaalne täitevorgan, mis vastutab riikliku poliitika väljatöötamise ja õigusliku reguleerimise eest muu hulgas sõjatööstuskompleksi, kosmosetegevuse ja lennundustehnoloogia arendamise valdkonnas. Ministeerium teeb järelevalvet Venemaa relva- ja kaitsetööstuse üle ning täidab olulist rolli Venemaa Ukraina-vastases agressioonisõjas kasutatava sõjavarustuse hankimisel. Tööstus- ja kaubandusministeeriumi aseministrina vastutab ta ministeeriumi tegevuse ja meetmete eest, mis kahjustavad ja ohustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, ning ta on füüsiline isik, kes toetab Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust.

25.2.2023

1437.

Kirill Alekseevich LYSOGORSKY

(Кирилл Алексеевич ЛЫСОГОРСКИЙ)

Amet: tööstus- ja kaubandusministri asetäitja (alates 2022)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Kirill Lysogorsky on alates 2022. aasta oktoobrist tööstus- ja kaubandusministeeriumi aseminister. Tööstus- ja kaubandusministeerium on föderaalne täitevorgan, mis vastutab riikliku poliitika väljatöötamise ja õigusliku reguleerimise eest muu hulgas sõjatööstuskompleksi, kosmosetegevuse ja lennundustehnoloogia arendamise valdkonnas. Ministeerium teeb järelevalvet Venemaa relva- ja kaitsetööstuse üle ning täidab olulist rolli Venemaa Ukraina-vastases agressioonisõjas kasutatava sõjavarustuse hankimisel. Tööstus- ja kaubandusministeeriumi aseministrina on ta vastutav ministeeriumi tegevuse ja meetmete eest, mis kahjustavad ja ohustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, ning ta on füüsiline isik, kes toetab Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust.

25.2.2023

1438.

Vasily Viktorovich SHPAK

(Василий Викторович ШПАК)

Amet: tööstus- ja kaubandusministri asetäitja (alates 2021)

Sünniaeg: 8.4.1977

Sünnikoht: Kuibyshev, endine NSVL (nüüdne Samara, Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Isikut tõendavate dokumentide numbrid: Maksukohustuslase number 631908586556

Vasily Shpak on alates 2021. aastast tööstus- ja kaubandusministeeriumi aseminister. Tööstus- ja kaubandusministeerium on föderaalne täitevorgan, mis vastutab riikliku poliitika väljatöötamise ja õigusliku reguleerimise eest muu hulgas sõjatööstuskompleksi, kosmosetegevuse ja lennundustehnoloogia arendamise valdkonnas. Ministeerium teeb järelevalvet Venemaa relva- ja kaitsetööstuse üle ning täidab olulist rolli Venemaa Ukraina-vastases agressioonisõjas kasutatava sõjavarustuse hankimisel. Tööstus- ja kaubandusministeeriumi aseministrina on ta vastutav ministeeriumi tegevuse ja meetmete eest, mis kahjustavad ja ohustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, ning ta on füüsiline isik, kes toetab Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust.

25.2.2023

1439.

Alexey Sergeevich BESPROZVANNYKH

(Алексей Сергеевич БЕСПРОЗВАННЫХ)

Amet: tööstus- ja kaubandusministri asetäitja

Sünniaeg: 23.8.1979

Sünnikoht: Leninogorsk, Kasahhi Nõukogude Sotsialistlik Vabariik, endine NSVL (nüüdne Ridder, Kasahstan)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Maksukohustuslase number: 222408092578

Alexey Besprozvannykh on alates 2017. aastast tööstus- ja kaubandusministeeriumi aseminister. Tööstus- ja kaubandusministeerium on föderaalne täitevorgan, mis vastutab riikliku poliitika väljatöötamise ja õigusliku reguleerimise eest muu hulgas sõjatööstuskompleksi, kosmosetegevuse ja lennundustehnoloogia arendamise valdkonnas. Ministeerium teeb järelevalvet Venemaa relva- ja kaitsetööstuse üle ning täidab olulist rolli Venemaa Ukraina-vastases agressioonisõjas kasutatava sõjavarustuse hankimisel. Tööstus- ja kaubandusministeeriumi aseministrina on Alexey Besprozvannykh vastutav ministeeriumi tegevuse ja meetmete eest, mis kahjustavad ja ohustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, ning ta on füüsiline isik, kes toetab Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust.

25.2.2023

1440.

Ekaterina Gennadievna PRIEZZHEVA

(Екатерина Геннадьевна ПРИЕЗЖЕВА)

Amet: tööstus- ja kaubandusministri asetäitja (alates 2023)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Ekaterina Priezzheva on alates 2023. aastast tööstus- ja kaubandusministeeriumi aseminister. Tööstus- ja kaubandusministeerium on föderaalne täitevorgan, mis vastutab riikliku poliitika väljatöötamise ja õigusliku reguleerimise eest muu hulgas sõjatööstuskompleksi, kosmosetegevuse ja lennundustehnoloogia arendamise valdkonnas. Ministeerium teeb järelevalvet Venemaa relva- ja kaitsetööstuse üle ning täidab olulist rolli Venemaa Ukraina-vastases agressioonisõjas kasutatava sõjavarustuse hankimisel. Tööstus- ja kaubandusministeeriumi aseministrina on Ekaterina Priezzheva vastutav ministeeriumi tegevuse ja meetmete eest, mis kahjustavad ja ohustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, ning ta on füüsiline isik, kes toetab Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust.

25.2.2023

1441.

Albert Anvarovich KARIMOV

(Альберт Анварович КАРИМОВ)

Amet: tööstus- ja kaubandusministri asetäitja (alates 2022)

Sünniaeg: 23.1.1976

Sünnikoht: Kazan, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Aadress: 125039, Moscow, Presnenskaya emb., 10, building 2

Albert Karimov on alates 2022. aastast tööstus- ja kaubandusministeeriumi aseminister. Tööstus- ja kaubandusministeerium on föderaalne täitevorgan, mis vastutab riikliku poliitika väljatöötamise ja õigusliku reguleerimise eest muu hulgas sõjatööstuskompleksi, kosmosetegevuse ja lennundustehnoloogia arendamise valdkonnas. Ministeerium teeb järelevalvet Venemaa relva- ja kaitsetööstuse üle ning täidab olulist rolli Venemaa Ukraina-vastases agressioonisõjas kasutatava sõjavarustuse hankimisel. Tööstus- ja kaubandusministeeriumi aseministrina vastutab ta ministeeriumi tegevuse ja meetmete eest, mis kahjustavad ja ohustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, ning ta on füüsiline isik, kes toetab Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust.

25.2.2023

1442.

Viktor Leonidovich YEVTUKHOV

(Виктор Леонидович ЕВТУХОВ)

Amet: tööstus- ja kaubandusministri asetäitja (alates 2012), tööstus- ja kaubandusministeeriumi riigisekretär (alates 2014)

Sünniaeg: 2.3.1968

Sünnikoht: Leningrad, endine NSVL (nüüdne Peterburi, Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Maksukohustuslase number: 781001361883

Viktor Yevtukhov alates 2012. aastast tööstus- ja kaubandusministeeriumi aseminister. 2014. aastal nimetati ta riigisekretäriks. Tööstus- ja kaubandusministeerium on föderaalne täitevorgan, mis vastutab riikliku poliitika väljatöötamise ja õigusliku reguleerimise eest muu hulgas sõjatööstuskompleksi, kosmosetegevuse ja lennundustehnoloogia arendamise valdkonnas. Ministeerium teeb järelevalvet Venemaa relva- ja kaitsetööstuse üle ning täidab olulist rolli Venemaa Ukraina-vastases agressioonisõjas kasutatava sõjavarustuse hankimisel. Tööstus- ja kaubandusministeeriumi aseministri ja riigisekretärina vastutab ta ministeeriumi tegevuse ja meetmete eest, mis kahjustavad ja ohustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, ning ta on füüsiline isik, kes toetab Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust.

25.2.2023

1443.

Aleksey Aleksandrovich UCHENOV

(Алексей Александрович УЧЕНОВ)

Amet: tööstus- ja kaubandusministri asetäitja (alates 2021)

Sünniaeg: 13.2.1986

Sünnikoht: Moskva, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Aleksey Uchenov on alates 2021. aastast tööstus- ja kaubandusministeeriumi aseminister. Tööstus- ja kaubandusministeerium on föderaalne täitevorgan, mis vastutab riikliku poliitika väljatöötamise ja õigusliku reguleerimise eest muu hulgas sõjatööstuskompleksi, kosmosetegevuse ja lennundustehnoloogia arendamise valdkonnas. Ministeerium teeb järelevalvet Venemaa relva- ja kaitsetööstuse üle ning täidab olulist rolli Venemaa Ukraina-vastases agressioonisõjas kasutatava sõjavarustuse hankimisel. Tööstus- ja kaubandusministeeriumi aseministrina vastutab ta ministeeriumi tegevuse ja meetmete eest, mis kahjustavad ja ohustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, ning ta on füüsiline isik, kes toetab Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust.

25.2.2023

1444.

Mikhail Igorevich IVANOV

(Михаил Игоревич ИВАНОВ)

Amet: tööstus- ja kaubandusministri asetäitja

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Mikhail Ivanov on alates 2020. aastast tööstus- ja kaubandusministeeriumi aseminister. Tööstus- ja kaubandusministeerium on föderaalne täitevorgan, mis vastutab riikliku poliitika väljatöötamise ja õigusliku reguleerimise eest muu hulgas sõjatööstuskompleksi, kosmosetegevuse ja lennundustehnoloogia arendamise valdkonnas. Ministeerium teeb järelevalvet Venemaa relva- ja kaitsetööstuse üle ning täidab olulist rolli Venemaa Ukraina-vastases agressioonisõjas kasutatava sõjavarustuse hankimisel. Tööstus- ja kaubandusministeeriumi aseministrina vastutab ta ministeeriumi tegevuse ja meetmete eest, mis kahjustavad ja ohustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, ning ta on füüsiline isik, kes toetab Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust.

25.2.2023

1445.

Tatyana Alexandrovna ILYUSHNIKOVA

(Татьяна Александровна ИЛЮШНИКОВА)

Amet: Venemaa majandusarengu ministeeriumi aseminister

Sünniaeg: 2.6.1976

Sünnikoht: endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Seotud üksused: Venemaa majandusarengu ministeerium

Tatyana Ilyushnikova on Venemaa majandusarengu ministeeriumi aseminister. Tema ametiaja jooksul on majandusarengu ministeerium osalenud Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustavas ja ohustavas tegevuses, sealhulgas meetmetes, mille eesmärk on uurida annekteeritud Ukraina piirkondade (Herson, Zaporižžja, nn Donetski Rahvavabariik ja nn Luhanski Rahvavabariik) majanduslikku potentsiaali, ning tegevuses, millega toetatakse Venemaa valitsuse sõjamajanduse meetmeid. Tatyana Ilyushnikova on seetõttu vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustava ja ohustava tegevuse eest ning ta on füüsiline isik, kes toetab Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust.

25.2.2023

1446.

Polina Viktorovna KRYUCHKOVA

(Полина Викторовна КРЮЧКОВА)

Amet: Venemaa majandusarengu ministeeriumi aseminister

Sünniaeg: 21.2.1972

Sünnikoht: endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Maksukohustuslase number: 504701121847

Seotud üksused: Venemaa majandusarengu ministeerium

Polina Kryuchkova on Venemaa majandusarengu ministeeriumi aseminister. Tema ametiaja jooksul on majandusarengu ministeerium osalenud Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustavas ja ohustavas tegevuses, sealhulgas meetmetes, mille eesmärk on uurida annekteeritud Ukraina piirkondade (Herson, Zaporižžja, nn Donetski Rahvavabariik ja nn Luhanski Rahvavabariik) majanduslikku potentsiaali, ning tegevustes, millega toetatakse Venemaa valitsuse sõjamajanduse meetmeid. Polina Kryuchkova on seetõttu vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustava ja ohustava tegevuse eest ning ta on füüsiline isik, kes toetab Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust.

25.2.2023

1447.

Vladimir Evgenievich ILYICHEV

(Владимир Евгеньевич ИЛЬИЧЕВ)

Amet: Venemaa majandusarengu ministeeriumi aseminister

Sünniaeg: 28.9.1976

Sünnikoht: endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Seotud üksused: Venemaa majandusarengu ministeerium

Vladimir Ilyichev on Venemaa majandusarengu ministeeriumi aseminister. Tema ametiaja jooksul on majandusarengu ministeerium osalenud Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustavas ja ohustavas tegevuses, sealhulgas meetmetes, mille eesmärk on uurida annekteeritud Ukraina piirkondade (Herson, Zaporižžja, nn Donetski Rahvavabariik ja nn Luhanski Rahvavabariik) majanduslikku potentsiaali, ning tegevuses, millega toetatakse Venemaa valitsuse sõjamajanduse meetmeid. Vladimir Ilyichev on seetõttu vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustava ja ohustava tegevuse eest ning ta on füüsiline isik, kes toetab Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust.

25.2.2023

1448.

Ilya Eduardovich TOROSOV

(Илья Эдуардович ТОРОСОВ)

Amet: Venemaa majandusarengu ministeeriumi aseminister

Sünniaeg: 14.10.1982

Sünnikoht: Moskva, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Seotud üksused: Venemaa majandusarengu ministeerium

Ilya Torosov on Venemaa majandusarengu ministeeriumi aseminister. Tema ametiaja jooksul on majandusarengu ministeerium osalenud Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustavas ja ohustavas tegevuses, sealhulgas meetmetes, mille eesmärk on uurida annekteeritud Ukraina piirkondade (Herson, Zaporižžja, nn Donetski Rahvavabariik ja nn Luhanski Rahvavabariik) majanduslikku potentsiaali, ning tegevustes, millega toetatakse Venemaa valitsuse sõjamajanduse meetmeid. Ilya Torosov on seetõttu vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustava ja ohustava tegevuse eest ning ta on füüsiline isik, kes toetab Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust.

25.2.2023

1449.

Aleksey Igorevich KHERSONTSEV

(Алексей Игоревич ХЕРСОНЦЕВ)

Amet: Venemaa majandusarengu ministeeriumi aseminister

Sünniaeg: 21.8.1980

Sünnikoht: Lesnoy, Sverdlovski oblast, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Maksukohustuslase number: 663004268009

Seotud üksused: Venemaa majandusarengu ministeerium

Aleksey Khersontsev on Venemaa majandusarengu ministeeriumi aseminister. Tema ametiaja jooksul on majandusarengu ministeerium osalenud Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustavas ja ohustavas tegevuses, sealhulgas meetmetes, mille eesmärk on uurida annekteeritud Ukraina piirkondade (Herson, Zaporižžja, nn Donetski Rahvavabariik ja nn Luhanski Rahvavabariik) majanduslikku potentsiaali, ning tegevustes, millega toetatakse Venemaa valitsuse sõjamajanduse meetmeid. Aleksey Khersontsev on seetõttu vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustava ja ohustava tegevuse eest ning ta on füüsiline isik, kes toetab Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust.

25.2.2023

1450.

Sergey Makarovich NAZAROV

(Сергей Макрович НАЗАРОВ)

Amet: Venemaa majandusarengu ministeeriumi aseminister

Sünniaeg: 27.7.1961

Sünnikoht: Kizel, Permi krai, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Maksukohustuslase number: 616402746272

Seotud üksused: Venemaa majandusarengu ministeerium

Sergey Nazarov on Venemaa majandusarengu ministeeriumi aseminister. Tema ametiaja jooksul on majandusarengu ministeerium osalenud Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustavas ja ohustavas tegevuses, sealhulgas meetmetes, mille eesmärk on uurida annekteeritud Ukraina piirkondade (Herson, Zaporižžja, nn Donetski Rahvavabariik ja nn Luhanski Rahvavabariik) majanduslikku potentsiaali, ning tegevuses, millega toetatakse Venemaa valitsuse sõjamajanduse meetmeid. Sergey Nazarov on seetõttu vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustava ja ohustava tegevuse eest ning ta on füüsiline isik, kes toetab Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust.

25.2.2023

1451.

Dmitriy Valer'yevich VOLVACH

(Дмитрий Валерьевич ВОЛЬВАЧ)

Amet: Venemaa majandusarengu ministeeriumi aseminister

Sünniaeg: 8.7.1972

Sünnikoht: Moskva, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Seotud üksused: Venemaa majandusarengu ministeerium

Dmitriy Volvach on Venemaa majandusarengu ministeeriumi aseminister. Tema ametiaja jooksul on majandusarengu ministeerium osalenud Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustavas ja ohustavas tegevuses, sealhulgas meetmetes, mille eesmärk on uurida annekteeritud Ukraina piirkondade (Herson, Zaporižžja, nn Donetski Rahvavabariik ja nn Luhanski Rahvavabariik) majanduslikku potentsiaali, ning tegevuses, millega toetatakse Venemaa valitsuse sõjamajanduse meetmeid. Dmitriy Volvach on seetõttu vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustava ja ohustava tegevuse eest ning ta on füüsiline isik, kes toetab Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust.

25.2.2023

1452.

Dmitriy Sergeevich VAKHRUKOV

(Дмитрий Сергеевич ВАХРУКОВ)

Amet: Venemaa majandusarengu ministeeriumi aseminister

Sünniaeg: 1983

Sünnikoht: endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Seotud üksused: Venemaa majandusarengu ministeerium

Dmitriy Vakhrukov on Venemaa majandusarengu ministeeriumi aseminister. Tema ametiaja jooksul on majandusarengu ministeerium osalenud Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustavas ja ohustavas tegevuses, sealhulgas meetmetes, mille eesmärk on uurida annekteeritud Ukraina piirkondade (Herson, Zaporižžja, nn Donetski Rahvavabariik ja nn Luhanski Rahvavabariik) majanduslikku potentsiaali, ning tegevuses, millega toetatakse Venemaa valitsuse sõjamajanduse meetmeid. Dmitriy Vakhrukov on seetõttu vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustava ja ohustava tegevuse eest ning ta on füüsiline isik, kes toetab Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust.

25.2.2023

1453.

Murat Anatolyevich KEREFOV

(Мурат Анатольевич КЕРЕФОВ)

Amet: Venemaa majandusarengu ministeeriumi aseminister

Sünniaeg: 1978

Sünnikoht: Nalchik, Kabardi-Balkaaria, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Seotud üksused: Venemaa majandusarengu ministeerium

Murat Kerefov on Venemaa majandusarengu ministeeriumi aseminister. Tema ametiaja jooksul on majandusarengu ministeerium osalenud Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustavas ja ohustavas tegevuses, sealhulgas meetmetes, mille eesmärk on uurida annekteeritud Ukraina piirkondade (Herson, Zaporižžja, nn Donetski Rahvavabariik ja nn Luhanski Rahvavabariik) majanduslikku potentsiaali, ning tegevuses, millega toetatakse Venemaa valitsuse sõjamajanduse meetmeid. Murat Kerefov on seetõttu vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustava ja ohustava tegevuse eest ning ta on füüsiline isik, kes toetab Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust.

25.2.2023

1454.

Maxim Andreevich KOLESNIKOV

(Максим Андреевич КОЛЕСНИКОВ)

Amet: Venemaa majandusarengu ministeeriumi aseminister

Sünnikoht: endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Seotud üksused: Venemaa majandusarengu ministeerium

Maxim Kolesnikov on Venemaa majandusarengu ministeeriumi aseminister. Tema ametiaja jooksul on majandusarengu ministeerium osalenud Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustavas ja ohustavas tegevuses, sealhulgas meetmetes, mille eesmärk on uurida annekteeritud Ukraina piirkondade (Herson, Zaporižžja, nn Donetski Rahvavabariik ja nn Luhanski Rahvavabariik) majanduslikku potentsiaali, ning tegevuses, millega toetatakse Venemaa valitsuse sõjamajanduse meetmeid. Maxim Kolesnikov on seetõttu vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust kahjustava ja ohustava tegevuse eest ning ta on füüsiline isik, kes toetab Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust.

25.2.2023

1455.

Alexey Nikolaievich PARIKIN

(Алексей Николаевич ПАРИКИН)

Amet: ebaseaduslikult annekteeritud Sevastopoli linna nn esimene asekuberner, ebaseaduslikult annekteeritud Sevastopoli linna endine „asekuberner“

Sünniaeg: 3.12.1978

Sünnikoht: Makaryev, Kostroma oblast, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Alexey Parikin on Sevastopoli „föderaalse linna“ nn esimene asekuberner. Sellel ametikohal vastutab Alexey Parikin riikliku poliitika rakendamise eest, sealhulgas Sevastopoli „föderaalse linna“ ebaseadusliku tunnustamise eest. Selles ametis ja oma tegevuse kaudu on ta seetõttu vastutav sellise tegevuse ja poliitika toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1456.

Sergey Yurievich TOLMACHEV

(Сергей Юрьевич ТОЛМАЧЕВ)

Amet: ebaseaduslikult annekteeritud „Zaporižžja oblasti“ nn asekuberner

Ebaseaduslikult annekteeritud Sevastopoli linna endine nn asekuberner

Sünniaeg: 1972

Sünnikoht: Krasnojarsk, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Seotud isikud: president Vladimir Putin

Sergey Tolmachev on „Zaporižžja oblasti“ nn asekuberner ja ebaseaduslikult annekteeritud Sevastopoli linna endine asekuberner. Nendel ametikohtadel olles osales Sergey Tolmachev kohalike ja parlamendi „valimiste“ ettevalmistamises ebaseaduslikult annekteeritud Ukraina piirkonnas. Sergey Tolmachev osales ka 2022. aasta septembris Ukraina ebaseaduslikult annekteeritud Zaporižžja oblastis toimunud ebaseaduslike referendumite korraldamises. Nendel ametikohtadel vastutab Sergey Tolmachev riikliku poliitika rakendamise eest, sealhulgas „Zaporižžja oblasti“ ebaseadusliku tunnustamise eest. Selles ametis ja oma tegevuse kaudu on ta seetõttu vastutav sellise tegevuse ja poliitika toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1457.

Vyacheslav Nikolaevich SMIRNOV

(Вячеслав Николаевич СМИРНОВ)

Amet: presidendi administratsiooni riiginõukogu asejuhataja nõunik

Sünniaeg: 10.2.1969

Sünnikoht: endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Seotud isikud: Boris Yakovlevich Rapoport

Vyacheslav Smirnov määrati tegema järelevalvet Ukraina okupeeritud aladel läbiviidavate kohalike valimiste üle ja korraldama hääletamist. Ta töötab ka Venemaa Föderatsiooni riiginõukogu tegevuse toetamise eest vastutavas presidendi administratsiooni direktoraadis, mille ülesanne on tagada Venemaa Föderatsiooni presidendi suhtlemine ekspertorganisatsioonidega ning jälgida ja analüüsida ühiskondlikke protsesse. Direktoraat on tihedalt seotud valimisprotsessidega. Sellel ametikohal vastutab ta Venemaa riikliku poliitika rakendamise eest, sealhulgas Ukraina piirkondade ebaseadusliku integreerimise eest Venemaa riigistruktuuri. Selles ametis ja oma tegevuse kaudu on ta seetõttu vastutav sellise tegevuse ja poliitika toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1458.

Andriy Yuriovych TROFIMOV

teise nimega Andrey Yurievych TROFIMOV

(ukraina keeles:

Андрiй Юрiйович ТРОФIМОB)

(vene keeles:

Андрей Юрьевич ТРОФИМОВ)

Sünniaeg: 14.8.1972

Sünnikoht: Simferopol, Krimm, endine NSVL (nüüdne Ukraina)

Kodakondsus:Ukraina

Sugu: mees

Aadress: 86 Kyivskya St. Apt. 53, Simferopol, Crimea, Ukraine

Maksukohustuslase number: 2652410875

Venemaa valitsus nimetas Andriy Trofimovi Venemaa kontrollitava Zaporižžja oblasti tsiviil-sõjalise administratsiooni asejuhiks. Lisaks on ta Krimmi Ajakirjanike Liidu juht. Nendel ametikohtadel olles aitab Andriy Trofimov tagada Venemaa valitsuse poliitika rakendamist okupeeritud aladel. Seetõttu on ta vastutav sellise tegevuse ja poliitika toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1459.

Pavlo Igorovych FILIPCHUK

teise nimega: Pavlo Igorevich FILIPCHUK

(ukraina keeles:

Павло Iгорович ФIЛIПЧУК)

(vene keeles:

Павел Игоревич ФИЛИПЧУК)

Amet: Kakhovka linna Venemaa poolt ametisse nimetatud juht

Sünniaeg: 5.7.1983

Sünnikoht: Zolochiv, Lvivi oblast, endine NSVL (nüüdne Ukraina)

Kodakondsus: Ukraina

Sugu: mees

Aadress: 128 K. Libknekhta Street, Kherson, Kherson Region, Ukraine;

25 Zolina Street, Kakhovka, Kherson region, Ukraine

Maksukohustuslase number: 3050100254 (Ukraina)

Venemaa valitsus nimetas Pavlo Filipchuki okupeeritud Kakhovka linna juhiks. Sellel ametikohal olles aitab Pavlo Filipchuk tagada Venemaa valitsuse poliitika rakendamist okupeeritud aladel. Seetõttu on ta vastutav sellise tegevuse ja poliitika toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1460.

Alexander Semyonovich SANCHIK

(Александр Семёнович САНЧИК)

Amet: Venemaa sõjaväejuht (kindralleitnant)

35. kombineeritud relvastusega armee komandör

Sünniaeg: 15.10.1966

Sünnikoht: Moskva, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Seotud üksused: Venemaa Föderatsiooni kaitseministeerium

Alexander Sanchik on Venemaa sõjaväejuht ja 35. kombineeritud relvastusega armee komandör. 35. kombineeritud relvastusega armee ründas Ukrainat põhjast. 35. kombineeritud relvastusega armee komandörina vastutab ta oma üksuse tegevuse eest. Seetõttu on Alexander Sanchik vastutav sellise tegevuse toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1461.

Alexander Vladimirovich NOVIKOV

(Александр Владимирович НОВИКОВ)

Amet: Venemaa sõjaväejuht (kindralmajor)

Mehitamata õhusõidukite ehituse ja arendamise direktoraadi juhataja

Sünniaeg: 28.11.1964

Sünnikoht: Meria küla, endine Gruusia NSV (nüüdne Gruusia)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Seotud üksused: Venemaa Föderatsiooni kaitseministeerium

Alexander Novikov on Venemaa sõjaväejuht ning mehitamata õhusõidukite ehituse ja arendamise direktoraadi juhataja. Venemaa relvajõud kasutavad Ukrainas sõjaliste ja tsiviilsihtmärkide vastu suurel määral mehitamata õhusõidukeid. Mehitamata õhusõidukite ehitamise ja arendamise direktoraadi juhatajana vastutab Alexander Novikov Venemaa relvajõududes kasutatavate mehitamata õhusõidukite arendamise eest. Seetõttu on Alexander Novikov vastutav sellise tegevuse toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1462.

Alexey Vyacheslavovich AVDEEV

(Алексей Вячеславович АВДЕЕВ)

Amet: Venemaa sõjaväejuht (kindralmajor)

Vislenskaya Red Banner Order of Suvorov and Kutuzov 3. motolaskurdiviisi komandör

Sünniaeg: 22.3.1976

Sünnikoht: Kursk, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Seotud üksused: Venemaa armee

Alexey Avdeev on Venemaa sõjaväejuht ning Vislenskaya Red Banner Order of Suvorov and Kutuzov 3. motolaskurdiviisi komandör. 3. motolaskurdiviis siirdi Ukraina territooriumile, kus Venemaa armee pani toime hirmutegusid tsiviilisikute vastu. 3. motolaskurdiviisi komandörina vastutab ta oma üksuse tegevuse eest. Seetõttu on Alexey Avdeev vastutav sellise tegevuse toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1463.

Evgeny Nikolaevich ZHURAVLEV

(Евгений Николаевич ЖУРАВЛЕВ)

Amet: Venemaa sõjaväejuht (kindralmajor)

Lääne sõjaväeringkonna tankiarmee kaardiväe 4. tankidiviisi (Kantemirovskaya) komandör

Sünniaeg: 20.3.1978

Sünnikoht: Habarovski krai, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Seotud üksused: Venemaa Föderatsiooni kaitseministeerium

Evgeny Zhuravlev on Venemaa sõjaväejuht, Lääne sõjaväeringkonna tankiarmee kaardiväe 4. tankidiviisi (Kantemirovskaya) komandör. Kaardiväe 4. tankidiviis (Kantemirovskaya) osales Ukraina-vastases agressioonisõjas. Kaardiväe 4. tankidiviisi (Kantemirovskaya) komandörina vastutab ta selle üksuse tegevuse eest. Seetõttu on Evgeny Zhuravlev vastutav sellise tegevuse toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1464.

Georgy Ivanovich SHUVAEV

(Георгий Иванович ШУВАЕВ)

Amet: Venemaa sõjaväejuht (kolonel)

Venemaa relvajõudude Lääne sõjaväeringkonna 1. tankiarmee (sõjaline üksus 73621) raketi- ja suurtükiväe juht

Sünniaeg: 6.5.1969

Sünnikoht: Stary Oskol, Belgorodi oblast, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Seotud üksused: Venemaa Föderatsiooni kaitseministeerium

Georgy Shuvaev on Venemaa sõjaväejuht ning Venemaa relvajõudude Lääne sõjaväeringkonna 1. tankiarmee (sõjaline üksus 73621) raketi- ja suurtükiväe juht. 1. tankiarmee (sõjaline üksus 73621) raketi- ja suurtükivägi osales Ukraina-vastases agressioonisõjas. Venemaa relvajõudude Lääne sõjaväeringkonna 1. tankiarmee (sõjaline üksus 73621) raketi- ja suurtükiväe juhina vastutab ta selle üksuse tegevuse eest. Seetõttu on Georgy Shuvaev vastutav sellise tegevuse toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1465.

Mikhail Mikhailovich MATVEEVSKY

(Михаил Михайлович МАТВЕЕВСКИЙ)

Amet: Venemaa sõjaväejuht (kindralleitnant)

Venemaa Föderatsiooni maavägede raketi- ja suurtükiväe juht

Sünniaeg: 1.1.1963

Sünnikoht: Kobylski küla, Kichmengo-Gorodetsi piirkond, Vologda oblast, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Seotud üksused: Venemaa Föderatsiooni kaitseministeerium

Mikhail Matveevsky on Venemaa sõjaväejuht ning Venemaa Föderatsiooni maavägede raketi- ja suurtükiväe juht. Venemaa armee kasutas Ukraina-vastases agressioonisõjas ulatuslikult rakette sõjaliste ja tsiviilsihtmärkide vastu. Venemaa Föderatsiooni maavägede raketi- ja suurtükiväe juhina on ta vastutav Ukraina pommitamise eest. Seetõttu on Mikhail Matveevsky vastutav sellise tegevuse toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1466.

Mikhail Stepanovich ZUSKO

(Михаил Степанович ЗУСЬКО)

Amet: Venemaa sõjaväejuht (kindralleitnant)

Lääne rühmituse staabiülem

Endine Lõuna sõjaväeringkonna 58. kombineeritud relvastusega armee komandör

Sünniaeg: 24.5.1972

Sünnikoht: Vetly, Volyni oblast, endine Ukraina NSV (nüüdne Ukraina)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Seotud üksused: Venemaa Föderatsiooni kaitseministeerium

Mikhail Zusko on Venemaa sõjaväejuht, Venemaa vägede Lääne rühmituse staabiülem. Lääne rühmitus osaleb Venemaa Ukraina-vastases agressioonisõjas. Venemaa vägede Lääne rühmituse staabiülemana vastutab ta selle üksuse tegevuse eest. Seetõttu on Mikhail Zusko vastutav sellise tegevuse toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1467.

Mikhail Yuryevich TEPLINSKIY

(Михаил Юрьевич ТЕПЛИНСКИЙ)

Amet: Venemaa sõjaväejuht (kindralkolonel)

Venemaa Föderatsiooni relvajõudude õhudessantväe komandör

Sünniaeg: 9.1.1969

Sünnikoht: Mospino, Donetski oblast, endine Ukraina NSV (nüüdne Ukraina)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Seotud üksused: Venemaa Föderatsiooni kaitseministeerium

Mikhail Teplinskiy on Venemaa sõjaväejuht ning Venemaa Föderatsiooni relvajõudude õhudessantväe komandör. Venemaa Föderatsiooni relvajõudude õhudessantväed osalesid Ukraina-vastases agressioonisõjas ja viibisid Butša elanike tulistamise asukohas. Venemaa Föderatsiooni relvajõudude õhudessantväe komandörina vastutab ta selle üksuse tegevuse eest. Seetõttu on Mikhail Teplinskiy vastutav sellise tegevuse toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1468.

Nikolay Mikhailovich PARSHIN

(Николай Михайлович ПАРШИН)

Amet: Venemaa sõjaväejuht (kindralleitnant)

Venemaa Föderatsiooni kaitseministeeriumi raketi- ja suurtükiväe peadirektoraadi juhataja

Sünniaeg: 20.12.1962

Sünnikoht: Mordovskoye-Kolomasovo küla, endine Mordva ANSV (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Seotud üksused: Venemaa Föderatsiooni kaitseministeerium

Nikolay Parshin on Venemaa sõjaväejuht ning Venemaa Föderatsiooni kaitseministeeriumi raketi- ja suurtükiväe peadirektoraadi juhataja. Venemaa armee kasutas Ukraina-vastases agressioonisõjas sageli rakette sõjaliste ja tsiviilsihtmärkide vastu. Venemaa Föderatsiooni kaitseministeeriumi raketi- ja suurtükiväe peadirektoraadi juhatajana on ta vastutav Ukraina pommitamise eest. Seetõttu on Nikolay Parshin vastutav sellise tegevuse toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1469.

Oleg Yurievich TSOKOV

(Олег Юрьевич ЦОКОВ)

Amet: Venemaa sõjaväejuht (kindralmajor)

Venemaa Föderatsiooni relvajõudude 20. kombineeritud relvastusega armee 144. motolaskurdiviisi komandör

Sünniaeg: 23.9.1971

Sünnikoht: endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Seotud üksused: Venemaa Föderatsiooni kaitseministeerium

Oleg Tsokov on Venemaa sõjaväejuht ning Venemaa Föderatsiooni relvajõudude 20. kombineeritud relvastusega armee 144. motolaskurdiviisi komandör. Venemaa Föderatsiooni relvajõudude 20. kombineeritud relvastusega armee 144. motolaskurdiviis osales Ukraina-vastases agressioonisõjas. Venemaa Föderatsiooni relvajõudude 20. kombineeritud relvastusega armee 144. motolaskurdiviisi komandörina vastutab ta selle üksuse tegevuse eest. Seetõttu on Oleg Tsokov vastutav sellise tegevuse toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1470.

Ramil Rakhmatulovich IBATULLIN

(Рамиль Рахматуллович ИБАТУЛЛИН)

Amet: Venemaa sõjaväejuht (kindralmajor)

Kaardiväe 90. tankidiviisi komandör

Sünniaeg: 22.10.1976

Sünnikoht: Bagishevo, Apastovo rajoon, Tatarstan, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Seotud üksused: Venemaa Föderatsiooni kaitseministeerium

Ramil Ibatullin on Venemaa sõjaväejuht ning kaardiväe 90. tankidiviisi komandör. Kaardiväe 90. tankidiviis osales Ukraina-vastases agressioonisõjas. Kaardiväe 90. tankidiviisi komandörina vastutab ta selle üksuse tegevuse eest. Seetõttu on Ramil Ibatullin vastutav sellise tegevuse toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1471.

Sergey Viktorovich KARAKAEV

(Сергей Викторович КАРАКАЕВ)

Amet: Venemaa sõjaväejuht (kindralkolonel)

Strateegiliste raketivägede komandör

Sünniaeg: 4.6.1961

Sünnikoht: Ivano-Slyusarevka küla, Krasnodari territoorium, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Seotud üksused: Venemaa Föderatsiooni kaitseministeerium

Sergei Karakaev on Venemaa sõjaväejuht ning Venemaa Föderatsiooni strateegiliste raketivägede komandör. Venemaa lahinguotstarbelised raketid kahjustavad tsiviiltaristut, eelkõige elektri- ja veevarustust, üle terve Ukraina. Strateegiliste raketivägede komandörina on ta vastutav Ukraina tsiviiltaristu strateegilise pommitamise eest. Seetõttu on Sergey Karakaev vastutav sellise tegevuse toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1472.

Lenara Khakimovna IVANOVA

(Ленара Хакимовна ИВАНОВА)

Amet: Baškortostani Vabariigi valitsuse asepeaminister ning Baškortostani Vabariigi perekonna-, töö- ja sotsiaalkaitseminister

Kodakondsus: Venemaa

Sünniaeg: 31.12.1969

Sünnikoht: Neftekamsk, endine Baškiiri ANSV, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Sugu: naine

Lenara Ivanova on Baškortostani Vabariigi valitsuse asepeaminister ning Baškortostani Vabariigi perekonna-, töö- ja sotsiaalkaitseminister. Neil ametikohtadel on ta olnud vastutav Ukraina laste ebaseadusliku väljasaatmise eest Venemaa Föderatsiooni. Pärast Ukraina-vastase agressioonisõja alustamist on Venemaa saatnud paljud Ukraina tsiviilisikud välja Venemaa okupeeritud aladele või Venemaa enda territooriumile, sageli takistades nende tsiviilisikute ohutut läbipääsu okupeerimata Ukraina osadesse. Lenara Ivanova on üks võtmeisikutest seoses Ukraina laste sunniviisilise väljasaatmisega Venemaale ja nende lapsendamisega Venemaa peredesse. Lenara Ivanova tegevus rikub Ukraina laste õigusi ning Ukraina õigust ja halduskorda.

Seetõttu on Lenara Ivanova vastutav sellise tegevuse ja poliitika elluviimise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1473.

Vyacheslav Vyacheslavovich DUKHIN

teise nimega: Vyacheslav Duhin

(Вячеслав Вячеславович ДУХИН)

Amet: Moskva oblasti duuma asejuht

Kodakondsus: Venemaa

Sünniaeg: 30.6.1980

Sünnikoht: Moskva, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Sugu: mees

Vyacheslav Dukhin on Moskva oblasti duuma asejuht. Sellel ametikohal aitab Vyacheslav Dukhin otseselt kaasa Ukraina laste ebaseaduslikule väljasaatmisele ja lapsendamisele. Ta aitab kaasa Ukraina laste ebaseaduslikule lapsendamisele tema piirkonnas elavatesse perekondadesse ning on püüdnud korraldada seda, et ebaseaduslikult väljasaadetud Ukraina lastele antaks Venemaa kodakondsus. Vyacheslav Dukhini tegevus on osa Venemaa Föderatsiooni laiemast strateegiast, mille eesmärk on Ukraina kodanike ebaseaduslik väljasaatmine. Pärast Ukraina-vastase agressioonisõja alustamist on Venemaa saatnud paljud Ukraina tsiviilisikud välja Venemaa okupeeritud aladele või Venemaa enda territooriumile, takistades sageli nende tsiviilisikute ohutut läbipääsu okupeerimata Ukraina osadesse. Vyacheslav Dukhin on üks võtmeisikutest seoses Ukraina laste sunniviisilise Venemaale ümberasustamisega ja nende lapsendamisega Venemaa peredesse. Vyacheslav Dukhini tegevus rikub Ukraina laste õigusi ning Ukraina õigust ja halduskorda.

Seetõttu on Vyacheslav Dukhin vastutav sellise tegevuse ja poliitika elluviimise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1474.

Tatiana Nikolaevna MOSKALKOVA

(Татьяна Николаевна МОСКАЛЬКОВА)

Amet: Venemaa Föderatsiooni inimõiguste volinik

Kodakondsus: Venemaa

Sünniaeg: 30.5.1955

Sünnikoht: Vitebsk, endine Valgevene NSV (nüüdne Valgevene)

Sugu: naine

Arvatav asukoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon

Tatiana Moskalkova on Venemaa Föderatsiooni inimõiguste volinik. Sellel ametikohal tegutseb ta valitsuse olulise partnerina, levitades aktiivselt ametlikke narratiive, mis eitavad seda, et Venemaa rakendab Ukraina elanikkonna suhtes filtreerimist ja väljasaatmist. Usaldusväärsete allikate kinnitusel on filtreerimislaagrid osa Venemaa laiahaardelisest katsest kasutada Ukraina elanikkonna filtreerimist Ukraina vastupanuliikumise mahasurumise ja ülejäänud elanikkonna lojaalsusele sundimise vahendina. Venemaa filtreerimisoperatsioonide raames on Venemaa relvajõud ja nende esindajad küsitlenud, kinni pidanud ja sunniviisiliselt välja saatnud 900 000 – 1,6 miljonit Ukraina kodanikku, sealhulgas tuhandeid lapsi.

Tatiana Moskalkova on oma mitmesugustes avalikes avaldustes pidevalt eitanud Ukraina kodanike väljasaatmist, levitades Venemaa Föderatsiooni valitsuse nimel ja huvides aktiivselt desinformatsiooni.

Seetõttu on Tatiana Moskalkova vastutav sellise tegevuse ja poliitika elluviimise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1475.

Viktoria Vyacheslavovna YAKIMOVA

(Виктория Вячеславовна ЯКИМОВА

Amet: fondi „Gulfstream“ nõukogu esimees ja Venemaa nn heategevusaktsioonile „Into the Hands of Children“ kaasaaitaja

Kodakondsus: Venemaa

Sünnikoht: Rovenky, Ukraina

Sugu: naine

Seotud üksused: Gulfstream Foundation

Viktoria Yakimova on üks peamisi Venemaa nn humanitaarmissioonile „Into the Hands of Children“ kaasaaitajaid. Venemaa laste õiguste komisjoni juhitava aktsiooniga „Into the Hands of Children“ on Venemaa ametivõimud püüdnud Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja ajal „humanitaarabi“ osutamise varjus Ukraina lapsi ebaseaduslikult välja saata ja lapsendamisele anda. Viktoria Yakimova on erinevatel avalikel esinemistel kinnitanud, et ta osaleb aktiivselt aktsioonis „Into the Hands of Children“. Ta astub korrapäraselt üles selle nn humanitaarmissiooni peamise pressiesindajana. Pärast Ukraina-vastase agressioonisõja alustamist on Venemaa saatnud paljud Ukraina tsiviilisikud välja Venemaa okupeeritud aladele või Venemaa enda territooriumile, sageli takistades nende tsiviilisikute ohutut läbipääsu okupeerimata Ukraina osadesse. Viktoria Yakimova on üks võtmeisikutest seoses Ukraina laste sunniviisilise Venemaale ümberasustamisega ja nende lapsendamisega Venemaa perekondade poolt. Viktoria Yakimova tegevus rikub Ukraina laste õigusi ning Ukraina õigust ja halduskorda.

Seetõttu on Viktoria Yakimova vastutav sellise tegevuse ja poliitika elluviimise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.“

25.2.2023

1476.

Hayk Arsenovich GASPARYAN

teise nimega Ayk Arsenovich GASPARYAN

teise nimega „Abrek“

(Айк Арсенович ГАСПАРЯН)

Sünniaeg: 20.7.1991

Kodakondsus: Armeenia

Sugu: mees

Amet: Wagneri Groupi rünnakuvägede komandör Soledari lahingu ajal Ukrainas

Hayk Gasparyan (tuntud kui „Abrek“) on Wagneri Groupi rünnakuvägede komandör Ukrainas. Ta oli 2023. aasta jaanuaris Ukraina Donetski oblastis Soledari lahingu ajal vägede komandör ning Venemaa Föderatsiooni president andis talle 31. detsembril 2022 ordeni lahinguväljal üles näidatud vapruse eest tänu tema osalemisele Ukrainas toimuvas sõjategevuses. Oma ametikohal vastutab ta otseselt Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja raames toimuvate operatsioonide koordineerimise ja kavandamise eest. Ta on seetõttu vastutav sellise tegevuse ja poliitika eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, ning toetab sellist tegevust ja poliitikat ja viib seda ellu.

25.2.2023

1477.

Anton Olegovich ELIZAROV

teise nimega YELIZAROV

(Антон Олегович ЕЛИЗАРОВ)

Sünniaeg: 1981

Sünnikoht: Rostovi oblast, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Amet: Wagner Groupi sõjakomandör

Anton Elizarov, koodnimega „Lotus“, on Wagner Groupi sõjakomandör, kes vastutab Ukraina linna Soledari hõivamise eest 2023. aasta jaanuaris. Oma ametikohal vastutab ta operatsioonide koordineerimise ja kavandamise ning palgasõdurite siirmise eest. Ta osaleb aktiivselt Venemaa Ukraina-vastases agressioonisõjas. Ta on seetõttu vastutav sellise tegevuse ja poliitika eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust, ning toetab sellist tegevust ja poliitikat ja viib seda ellu.

25.2.2023

1478.

Alexandr Semenovich BROD

(Александр Семёнович БРОД)

Amet: kodanikuühiskonna ja inimõiguste arengu eest vastutava presidendinõukogu liige

Ülevenemaalise avalik-õigusliku organisatsiooni „Advokaadid inimõiguste ja inimväärse elu eest“ koordineerimisnõukogu esimees

Sünniaeg: 19.8.1969

Sünnikoht: Kuibyshev, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Alexandr Brod on Venemaa advokaat ja Kremlile lojaalne inimõiguste kaitsja. Ta on kodanikuühiskonna ja inimõiguste eest vastutava presidendinõukogu liige. Alates Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja algusest on ta õigustanud Venemaa sissetungi ning levitanud Venemaa propagandat ja desinformatsiooni sõja kohta. Ta on eitanud Venemaa Föderatsiooni relvajõudude vastutust Butšas toime pandud sõjakuritegude eest, süüdistades veresauna toimepanemises valelikult Ukraina vägesid. Samuti levitas ta desinformatsiooni natsikuritegude kohta, mida Ukraina valitsus oma rahva vastu olevat väidetavalt toime pannud.

Seetõttu on ta vastutav sellise tegevuse ja poliitika toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

 

 

Seotud isikud: president Vladimir Putin

Seotud üksused: kodanikuühiskonna ja inimõiguste arengu eest vastutav presidendinõukogu

Ülevenemaaline avalik-õiguslik organisatsioon „Advokaadid inimõiguste ja inimväärse elu eest“

 

 

1479.

Valery Aleksandrovich FADEYEV

(Валерий Алексаандрович ФАДЕЕВ)

Amet: ajakirjanik, Venemaa Föderatsiooni ühiskondliku koja endine sekretär, kodanikuühiskonna ja inimõiguste eest vastutava presidendinõukogu ametisolev esimees

Sünniaeg: 10.10.1960

Sünnikoht: Taškent, endine Usbeki NSV (nüüdne Usbekistan)

Kodakondsus: Venemaa

Valery Fadeyev on kodanikuühiskonna ja inimõiguste eest vastutava presidendinõukogu esimees. Ta aitas allutada seda organit järgima Venemaa Föderatsiooni valitsuse poliitilist liini seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse. Ta on Vladimir Putini nõunik.

Alates Venemaa-Ukraina vastase agressioonisõja algusest on ta õigustanud Venemaa sissetungi ning levitanud Venemaa sõjaalast desinformatsiooni ja propagandat. Ta toetas Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa Föderatsiooni poolt 2014. aastal ning ebaseaduslikke referendumeid Ukraina ajutiselt okupeeritud aladel 2022. aastal.

Seetõttu on ta vastutav sellise tegevuse ja poliitika toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

 

 

Sugu: mees

Seotud isikud: president Vladimir Putin

Seotud üksused: kodanikuühiskonna ja inimõiguste arengu eest vastutav presidendinõukogu

 

 

1480.

Igor Stanislavovich ASHMANOV

(Игорь Станислáвович АШМÁНОВ)

Amet: kodanikuühiskonna ja inimõiguste eest vastutava presidendinõukogu liige, infotehnoloogiaekspert, Ashmanov & Partnersi tegevjuht, Kribrumi president

Sünniaeg: 9.1.1962

Sünnikoht: Moskva, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Igor Ashmanov on Venemaa infotehnoloogiaekspert ja ettevõtja. Ta on kodanikuühiskonna ja inimõiguste eest vastutava presidendinõukogu liige. 2018. aasta presidendikampaania ajal oli ta ametisoleva kandidaadi Vladimir Putini usaldusisik.

Alates Venemaa-Ukraina vastase agressioonisõja algusest on ta õigustanud Venemaa sissetungi ning levitanud Venemaa propagandat ja desinformatsiooni sõja kohta. Ta toetas sõjatsensuuri tugevdamist Venemaa Föderatsioonis.

Seetõttu on ta vastutav sellise tegevuse ja poliitika toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

 

 

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Seotud isikud: Valery Fadeyev

Seotud üksused: kodanikuühiskonna ja inimõiguste eest vastutav presidendinõukogu

Ashmanov & Partners, Kribrum

 

 

1481.

Kirill Valeryevich VYSHINSKY

(vene keeles: Кирилл Валериевич ВЫШИНСКИЙ;

(ukraina keeles: Кирило Валерiйович ВИШИНСЬКИЙ)

Amet: presidendi kodanikuühiskonna ja inimõiguste nõukogu liige, meediakontserni Rossiya Segodnya tegevdirektor

Sünniaeg: 19.2.1967

Sünnikoht: Dnipro, endine Ukraina NSV (nüüdne Ukraina)

Kodakondsus: Venemaa, Ukraina

Sugu: mees

Seotud isikud: Valery Fadeyev

Kirill Vyshinsky on Venemaa propagandist. Ta on Venemaa valitsusega seotud meediakontserni Rossija Segodnya tegevdirektor; kontserni rahastatakse Venemaa Föderatsiooni föderaalsest eelarvest. Enda alluvusse kuuluva meediakanali Sputnik kaudu on Rossiya Segodnya levitanud Kremli-meelset propagandat ja desinformatsiooni ning on toetanud Venemaa-Ukraina vastast agressioonisõda. Kirill Vyshinsky on samuti presidendi kodanikuühiskonna ja inimõiguste nõukogu liige.

Seetõttu on ta vastutav sellise tegevuse ja poliitika toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1482.

Alexandr Igorevich KOTS

(Алексáндр Игоревич КОЦ)

Amet: presidendi kodanikuühiskonna ja inimõiguste nõukogu liige, Ukrainas läbiviidava „sõjalise erioperatsiooni“ (sõja) töörühma liige, Komsomolskaya Pravda erikorrespondent

Sünniaeg: 3.11. 1978

Sünnikoht: Sahhalini oblast, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Alexandr Kots on Kremli-meelse tabloidi Komsomolskaya Pravda erikorrespondent. Ta on presidendi kodanikuühiskonna ja inimõiguste nõukogu ning selle juures tegutseva Ukrainas läbiviidava „sõjalise erioperatsiooni“ (sõja) töörühma liige.

Ta on toetanud Venemaa Ukraina-vastast agressioonisõda. Ta on levitanud Venemaa sõjaalast desinformatsiooni ja propagandat sõja ja ebaseaduslike rahvahääletuste kohta ajutiselt okupeeritud Ukraina aladel. Ta on kutsunud Venemaad üles korraldama rünnakuid Ukraina tsiviiltaristu vastu, pööramata tähelepanu sellele, kuidas see mõjutaks riigi tsiviilelanikkonda.

Seetõttu on ta vastutav sellise tegevuse ja poliitika toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

 

 

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Seotud isikud: Valery Fadeyev

Seotud üksused: presidendi kodanikuühiskonna ja inimõiguste nõukogu

Komsomolskaya Pravda

 

 

1483.

Marina Magomednebiyevna AKHMEDOVA

(Марина Магомеднебиевна АХМЕДОВА)

Amet: kirjanik ja ajakirjanik,

Regnumi internetiväljaande toimetaja,

ajakirja Russkiy Reporter peatoimetaja asetäitja,

presidendi kodanikuühiskonna ja inimõiguste nõukogu liige

Marina Akhmedova on Venemaa kirjanik. Ta on presidendi kodanikuühiskonna ja inimõiguste nõukogu ning selle juures tegutseva Ukrainas läbiviidava „sõjalise erioperatsiooni“ (sõja) töörühma liige.

Alates Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja algusest on ta toetanud Venemaa sissetungi ning levitanud Venemaa propagandat ja desinformatsiooni sõja kohta.

Seetõttu on ta vastutav sellise tegevuse ja poliitika toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

 

 

Sünniaeg: 11.2.1977

Sünnikoht: Tomsk, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Seotud üksused: presidendi kodanikuühiskonna ja inimõiguste nõukogu

Regnum

 

 

1484.

Maxim Adolfovich ZAMSHEV

(Максим Адольфович ЗАМШЕВ)

Amet: presidendi kodanikuühiskonna ja inimõiguste nõukogu liige

Literaturnaya Gazeta peatoimetaja, Venemaa Kirjanike Liidu Moskva haru juhatuse aseesimees, Venemaa Ajakirjanike Liidu liige

Maxim Zamshev on Venemaa kirjanik. Ta on presidendi kodanikuühiskonna ja inimõiguste nõukogu liige. Ta on samuti Literaturnaya Gazeta peatoimetaja. Alates Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja algusest on ta toetanud Venemaa sissetungi ning levitanud Venemaa propagandat ja desinformatsiooni sõja kohta.

Seetõttu on ta vastutav sellise tegevuse ja poliitika toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

 

 

Sünniaeg: 27.4.1972

Sünnikoht: Moskva, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Seotud isikud: Valery Fadeyev

Seotud üksused: presidendi kodanikuühiskonna ja inimõiguste nõukogu, ülevenemaaline riiklik organisatsioon Venemaa Kirjanike Liit, Literaturnaya Gazeta

 

 

1485.

Nikolai Fyodorovich IVANOV

(Николáй Фёдорович ИВАНÓВ)

Amet: presidendi kodanikuühiskonna ja inimõiguste nõukogu liige, ülevenemaalise riikliku organisatsiooni Venemaa Kirjanike Liit juhatuse esimees

Sünniaeg: 8.6.1956

Sünnikoht: Strachovo, Brjanski oblast, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Nikolai Ivanov on Venemaa kirjanik ja propagandist. Ta on presidendi kodanikuühiskonna ja inimõiguste nõukogu liige. Ta on samuti Venemaa Kirjanike Liidu juhatuse esimees.

Alates Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja algusest on ta toetanud Venemaa tegevust ning levitanud Venemaa propagandat ja desinformatsiooni sõja kohta. Ta kasutas avalikult sõjalist sümbolit „Z“, mida on kasutatud Venemaa propagandas, et propageerida Venemaa Ukraina-vastast agressioonisõda.

Seetõttu on ta vastutav sellise tegevuse ja poliitika toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

 

 

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Seotud isikud: Valery Fadeyev

Seotud üksused: presidendi kodanikuühiskonna ja inimõiguste nõukogu, ülevenemaaline riiklik organisatsioon Venemaa Kirjanike Liit

 

 

1486.

Yulia Alexandrovna BELEKHOVA

(Юлия Александровна БЕЛЕХОВА)

Amet: presidendi kodanikuühiskonna ja inimõiguste nõukogu liige, Ukrainas läbiviidava „sõjalise erioperatsiooni“ (sõda) töörühma juht, Putini-meelse poliitilise koalitsiooni Venemaa Rahvarinde Moskva piirkondliku haru juht

Yulia Belekhova on presidendi kodanikuühiskonna ja inimõiguste nõukogu liige ning nimetatud nõukogu juures tegutseva Ukrainas läbiviidava „sõjalise erioperatsiooni“ (sõja) töörühma juht. Samuti on ta Putini-meelse Venemaa Rahvarinde Moskva piirkondliku haru juht. Ta toetas Venemaa Ukraina-vastast agressioonisõda ja osales sõja toetuseks korraldatud propagandaüritustel.

Seetõttu on ta vastutav sellise tegevuse ja poliitika toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

 

 

Sünniaeg: 10.11.1982

Sünnikoht: Noginsk, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: naine

Seotud üksused: presidendi kodanikuühiskonna ja inimõiguste nõukogu

 

 

1487.

Vyacheslav Oleksandrovych BOGUSLAYEV

(Вячеслáв Алексáндрович БОГУСЛÁЕВ)

Amet: JSC MOTOR SICH peadirektor,

Ukraina parlamendi endine liige

Sünniaeg: 28.10.1938

Sünnikoht: Oral/Uralsk, endine NSVL (nüüdne Kasahstan)

Kodakondsus: Ukraina, Venemaa

Sugu: mees

Vyacheslav Boguslayev on Venemeelse piirkonnapartei endine Ukraina saadik ja Ukraina lennukimootorite tootja, äriühingu JSC MOTOR SICH üks peamisi aktsionäre. Ta vastutab mootorite tarnimise eest Venemaa sõjaväele, et toota ja parandada lahingukoptereid (Mi-8, Mi24, Mi28 ja Ka-52), mida on ulatuslikult kasutatud Ukraina konflikti ajal, eriti sõja alguses. Olenemata konfliktist jätkas ta sõjavarustuse tarnimist Venemaa vägedele. Seetõttu on ta vastutav sellise tegevuse ja poliitika toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1488.

Abualfazl NAZERI

(ابو الفضل نظری)

Amet: Paravar Pars Company juhatuse aseesimees

Sünniaeg: 14.9.1969

Sünnikoht: Shahryar, Iraan

Kodakondsus: Iraan

Sugu: mees

Isikut tõendava dokumendi number: 4910857826 (Iraan)

Seotud üksused: Paravar Pars Company

Abualfazl Nazeri on Paravar Pars Company juhatuse aseesimees. Nimetatud ettevõte on tootnud mehitamata õhusõidukeid islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) õhu- ja kosmosejõudude (IRGC AF) jaoks ning on katsetanud mehitamata õhusõidukeid IRGC mereväe jaoks. Eelkõige osales Paravar Pars Company IRGC AF välja töötatud Iraani mehitamata õhusõiduki Shahed-171 teadus-, arendus- ja tootmistegevuses. Venemaa Föderatsioon kasutab Iraanis toodetud mehitamata õhusõidukeid Shahed-171 Ukraina-vastases agressioonisõjas. Selles ametis on ta vastutav sellise tegevuse ja poliitika toetamise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1489.

Abulghasem VALAGOHAR

(Abolghasem VALAGOHAR,

Abualqassem VALAGOHAR)

Amet: Paravar Pars Company juhatuse liige

Sünniaeg: 5.8.1969

Sünnikoht: Behbahan, Iraan

Kodakondsus: Iraan

Sugu: mees

Isikut tõendava dokumendi number: 1860747957 (Iraan)

Seotud üksused: Paravar Pars Company

Abulghasem Valagohar on Paravar Pars Company juhatuse liige. Nimetatud ettevõte on tootnud mehitamata õhusõidukeid islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) õhu- ja kosmosejõudude (IRGC AF) jaoks ning on katsetanud mehitamata õhusõidukeid IRGC mereväe jaoks. Eelkõige osales Paravar Pars Company IRGC AF välja töötatud Iraani mehitamata õhusõiduki Shahed-171 teadus-, arendus- ja tootmistegevuses. Venemaa Föderatsioon kasutab Iraanis toodetud mehitamata õhusõidukeid Shahed-171 Ukraina-vastases agressioonisõjas. Selles ametis on ta vastutav sellise tegevuse ja poliitika toetamise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1490.

Hossein SHAMSABADI

Amet: Paravar Pars Company tegevdirektor ja tegevjuht

Sünniaeg: 4.6.1974

Sünnikoht: Teheran, Iraan

Kodakondsus: Iraan

Sugu: mees

Isikut tõendava dokumendi number: 2181176574 (Iraan)

Seotud üksused: Paravar Pars Company

Hossein Shamsabadi on Paravar Pars Company tegevdirektor. Nimetatud ettevõte on tootnud mehitamata õhusõidukeid islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) õhu- ja kosmosejõudude (IRGC AF) jaoks ning on katsetanud mehitamata õhusõidukeid IRGC mereväe jaoks. Eelkõige osales Paravar Pars Company IRGC AF välja töötatud Iraani mehitamata õhusõiduki Shahed-171 teadus-, arendus- ja tootmistegevuses. Venemaa Föderatsioon kasutab Iraanis toodetud mehitamata õhusõidukeid Shahed-171 Ukraina-vastases agressioonisõjas. Selles ametis on ta vastutav sellise tegevuse ja poliitika toetamise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1491.

Ghassem DAMAVANDIAN

(قاسم دماوندیان)

Amet: Qods Aviation Industries juhatuse liige

Sünniaeg: 2.5.1968

Sünnikoht: Teheran, Iraan

Kodakondsus: Iraan

Sugu: mees

Isikut tõendava dokumendi number: 0052944492 (Iraan)

Seotud üksused: Qods Aviation industries

Ghassem Damavandian on Qods Aviation Industry (QAI) tegevjuht ja tegevdirektor. Nimetatud üksus müüb Venemaale Mohajer-6 droone, et neid saaks kasutada Venemaa Ukraina-vastases agressioonisõjas. Selles ametis on ta vastutav sellise tegevuse ja poliitika toetamise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1492.

Kirill Alekseevich KLEIMENOV

(Кирилл Алексеевич КЛЕЙМЕНОВ)

Amet: telekanali Channel One (Pervyi Kanal) asepeadirektor, teabeprogrammide direktoraadi direktor ja juhatuse liige

Sünniaeg: 20.9.1972

Sünnikoht: Moskva, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Seotud isikud: Konstantin Ernst, Venemaa telekanali Channel One tegevjuht

Kirill Kleimenov on telekanali Channel One (Pervyi Kanal) asepeadirektor, teabeprogrammide direktoraadi direktor ja juhatuse liige. Nimetatud kanal on üks peamisi Venemaa Föderatsiooni alalise otsese kontrolli all olevaid Vene telekanaleid. Pervyi Kanal võimendab ja toetab oma propagandategevuse kaudu Venemaa ametivõimude poliitikat. Ukraina-vastase agressioonisõja ajal on Pervyi Kanal olnud üks aktiivsemaid ja olulisemaid vahendeid Kremli narratiivi levitamisel, toetades sõda agressiivsete kommentaaridega ja õõnestades Ukraina territoriaalset terviklikkust ning toetades Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist ja Venemaa Ukraina-vastast agressioonisõda.

25.2.2023

 

 

Seotud üksused: Channel One (Pervyi Kanal)

19 Akademika Korolyova Street Moscow 127427

Venemaa Föderatsioon

Muud identifitseerimisandmed: Telekanali Channel One (Pervyi Kanal) uudistesaate “Новости“ endine saatejuht; Venemaa Föderatsiooni valitsuse massimeedia auhindade andmise nõukogu liige

Telekanali asepeadirektorina ja teabeprogrammide direktoraadi direktorina mõjutab Kirill Kleimenov otseselt Pervyi Kanali sisu ja seda, mil viisil telekenalis esitatakse teavet Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja ja Venemaa valitsuse võetud meetmete kohta.

Seetõttu toetab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ja ohustavat tegevust ja poliitikat.

 

1493.

Alexander Zavenovich

AKOPOV

(Александр Завенович АКОПОВ)

Amet: meediagrupi „National Media Group“ tegevjuhi asetäitja

Sünniaeg: 22.11.1957

Sünnikoht: Moskva, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Seotud isikud: BALANOVA Svetlana Evgenievna

БАЛАНОВА Светлана Евгеньевна

Meediagrupi „NATIONAL MEDIA GROUP“ tegevjuht

Alexander Akopov on meediagrupi National Media Group (NMG) tegevjuhi asetäitja. Tegemist on suure meediaettevõttega, mis kontrollib meediaväljaandeid, mis levitavad aktiivselt Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõjaga seotud propagandat ja desinformatsiooni. Ta on NMG juhi Svetlana Balanova asetäitja.

National Media Group on 28 meediaettevõtte asutaja Venemaal, sealhulgas Channel One, Channel 5, REN TV ja STS, 78.ru jt, üleriigiline ajaleht Izvestia ja Delovoy Peterburg. Lisaks NMG tegevjuhi asetäitja ametile on Alexander Akopov ka ühe NMG peamise telekanali STS tegevjuht.

25.2.2023

 

 

Loetellu kantud 16.12.2022 nõukogu otsuse 2014/145/ÜVJP alusel

KABAYEVA Alina Maratovna

КАБАЕВА Алина Маратовна

Amet: riikliku Meediakontserni CJSC juhatuse esinaine

Loetellu kantud 28.2.2022 nõukogu otsuse 2014/145/ÜVJP alusel

Seotud üksused:

National Media Group

Registreerimisnumber: 1087746152207

Maksukohustuslase number: 7704676655

NMG ühe tegevjuhina on Alexander Akopov vastutav sellise tegevuse ja poliitika toetamise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust. Lisaks on ta seotud Svetlana Balanovaga.

 

 

 

Aadress: 119034, Moscow, Prechistenskaya embankment, 13, building 1, Russia

Loetellu kantud 16.12.2022 nõukogu otsuse 2014/145/ÜVJP alusel

Gas Industry Insurance Company SOGAZ – REN TV vähemusomanik

Registreerimisnumber: 1027739820921

Maksukohustuslase number: 7736035485

Aadress: 107078, Moscow, Academician Sakharova Ave., 10, Russia

Loetellu kantud 28.2.2022 nõukogu otsuse 2014/145/ÜVJP alusel

 

 

1494.

Evgeniy Vladimirovich BEKASOV

(Евгений Владимирович БЕКАСОВ)

Amet: telekanali Rossiya 24 peatoimetaja

Sünniaeg: 14.10.1980

Sünnikoht: Kaliningrad, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Seotud isikud: Oleg Borisovich DOBRODEEV / Олег Борисович ДОБРОДЕЕВ, VGTRK peadirektor

Loetellu kantud 8.4.2022 nõukogu otsuse 2014/145/ÜVJP alusel

Evgenyi Bekasov on Venemaa Föderatsiooni omandis ja kontrolli all oleva meediaettevõtte VGTRK (All-Russian State Television and Radio Broadcasting Company) alla kuuluva Venemaa olulise telekanali Rossiya 24 peatoimetaja. Rossija 24 võimendab ja toetab oma propagandategevuse kaudu Venemaa ametivõimude poliitikat. Ukraina-vastase agressioonisõja ajal on Rossija 24 olnud üks aktiivsemaid ja olulisemaid vahendeid Kremli narratiivi levitamisel, toetades sõda agressiivsete kommentaaridega ja õõnestades Ukraina territoriaalset terviklikkust ning toetades Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist ja Venemaa Ukraina-vastast agressioonisõda.

Rossija 24 peatoimetajana mõjutab ta otseselt seda, kuidas meediakanal annab teavet Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja ja Venemaa valitsuse võetud meetmete kohta. Seetõttu toetab ta Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ja ohustavat tegevust ja poliitikat.

25.2.2023

 

 

Andrey Olegovich KONDRASHOV / Андрей Олегович КОНДРАШОВ, VGTRK esimene asepeadirektor

Seotud üksused: Всероссийская госудáрственная телевизиóнная и радиовещáтельная компáния (ВГТРК)

 

 

 

 

All-Russia Television and Radio Broadcasting Company (VGTRK)Registreerimisnumber: 1027700310076

Aadress: 125373, Moscow, Pokhodnyy Proyezd 3-2, Russia

125373, Москва город, Походный проезд, домовладение 3, стр.2, Pоссия

Loetellu kantud 16.12.2022 nõukogu otsuse 2014/145/ÜVJP alusel

 

 

1495.

Milosh Eduardovich WAGNER

(Милош Эдуардович ВАГНЕР)

Amet: kommunikatsiooni, infotehnoloogia ja massimeedia järelevalvega tegeleva Venemaa föderaalse teenistuse (Roskomnadzor) asejuht

Sünniaeg: 14.10.1979

Sünnikoht: Ukhta, Komi Vabariik, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Seotud isikud: Andrey Yurievich Lipov

Seotud üksused: Roskomnadzor

Milosh Wagner on kommunikatsiooni, infotehnoloogia ja massimeedia järelevalvega tegeleva Venemaa föderaalse teenistuse (Roskomnadzor) asejuht. Roskomnadzor on Venemaa riigiasutus, mis vastutab kommunikatsiooni, infotehnoloogia ja massimeedia eest. Ta on rakendanud riiklikku tsensuuripoliitikat sõltumatute meediakanalite suhtes.

Roskomnadzori asejuhina juhib Milosh Wagner isikuandmete kaitse osakonda ja õigusabi osakonda. Ta on vastutav otsuste eest, mis on viinud Venemaa ühiskonna teabele juurdepääsu piiramiseni, Venemaa internetikasutajate jälgimiseni ja sõltumatute Venemaa meediakanalite sulgemiseni. Nende meetmetega luuakse tsenseeritud inforuum, mis propageerib Venemaa Ukraina-vastast agressioonisõda, aitab sellele kaasa ja kiidab selle heaks.

Seetõttu on Milosh Wagner vastutav sellise tegevuse ja poliitika toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1496.

Vladimir Viktorovich LOGUNOV

(Владимир Викторович ЛОГУНОВ)

Amet: kommunikatsiooni, infotehnoloogia ja massimeedia järelevalvega tegeleva Venemaa föderaalse teenistuse (Roskomnadzor) asejuht

Sünniaeg: 1.11.1982

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Seotud isikud: Andrey Yurievich Lipov

Seotud üksused: Roskomnadzor

Muud identifitseerimisandmed: Venemaa Föderatsiooni riiginõuniku kohusetäitja, 2. klass

Vladimir Logunov on kommunikatsiooni, infotehnoloogia ja massimeedia järelevalvega tegeleva Venemaa föderaalse teenistuse (Roskomnadzor) asejuht. Roskomnadzor on Venemaa riigiasutus, mis vastutab kommunikatsiooni, infotehnoloogia ja massimeedia eest. Ta on rakendanud riiklikku tsensuuripoliitikat sõltumatute meediakanalite suhtes.

Roskomnadzori asejuhina teeb Vladimir Logunov järelevalvet rahandus-, haldus- ja logistikaosakondade üle ning tal on Roskomnadzori toimimises oluline roll. Ta on toetanud seadust, mis käsitleb välismaiste üksuste tegevust interneti telekommunikatsioonivõrgus Venemaa Föderatsiooni territooriumil ning mis on suurendanud riigi tsensorite haaret internetiettevõtete üle. Ta on vastutav otsuste eest, mille tulemusena on piiratud Venemaa ühiskonna juurdepääsu teabele. Selle tegevusega luuakse tsenseeritud teaberuum, mis propageerib Venemaa Ukraina-vastast agressioonisõda ning aitab sellele kaasa ja kiidab selle heaks.

25.2.2023

 

 

 

Seetõttu on Vladimir Logunov vastutav sellise tegevuse või poliitika toetamise või elluviimise eest, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

 

1497.

Yakov Iosifovich KAZAKOV

Teise nimega: Yaakov KEDMI Yasha KAZAKOV

(Яков Иосифович КАЗАКOВ)

Amet: endine poliitik, diplomaat, poliitika kommentaator, regulaarne osaleja riigitelevisiooni ja Kremli-meelsetes vestlussaadetes

Sünniaeg: 5.3.1947

Sünnikoht: Moskva, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Iisrael

Sugu: mees

Yakov Kedmi (Kazakov) on poliitika kommentaator ning regulaarne osaleja riigitelevisiooni ja Kremli-meelsetes propagandasaadetes. Tema sõnavõtud Ukraina kohta on kooskõlas Venemaa ametnike ja propagandistide kõige vastuolulisemate väidetega. Yakov Kedmi (Kazakov) on kritiseerinud Ukrainat ning süüdistanud Ukraina juhtkonda natsismis ja sõjalises ohus Donetski ja Luhanski nn rahvavabariikidele ja Venemaale. Ta on õigustanud Venemaa Ukraina-vastast agressioonisõda, väites, et see oli vältimatu. Yakov Kedmi (Kazakov) on teatanud, et Venemaa peab Ukraina territooriume oma kontrolli all hoidma, ning seadnud kahtluse alla Ukraina omariikluse. Ta on väitnud, et kõik Ukraina kontrolli alla jäävad Ukraina territooriumi osad on ohuks Venemaale, kuna nendest saavad sõjaväebaasid, mida kasutatakse Venemaa vastu. Ta ei ole välistanud võimalust, et Venemaa armee okupeerib terve Ukraina, hävitab kogu Ukraina sõjaväe ning likvideerib täielikult Ukraina praeguse juhtkonna.

25.2.2023

 

 

 

Seetõttu on Yakov Kedmi (Kazakov) vastutav sellise tegevuse ja poliitika toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

 

1498.

Sergey Yervandovich KURGINYAN

(Сергей Ервандович КУРГИНЯН)

Amet: Venemaa poliitik, politoloog, Venemaa liikumise „Суть времени“ („Aja olemus“, „Essence of Time“) asutaja ja juht

Sünniaeg: 14.11.1949

Sünnikoht: Moskva, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Sergey Kurginyan on Venemaa poliitik, politoloog, Venemaa liikumise „Суть времени“ („Aja olemus“, „Essence of Time“) asutaja ja juht. Sergey Kurginyan osaleb regulaarselt Kremli-meelsetes propagandasaadetes, sealhulgas riigitelevisiooni kanali Russia-1 saates „Õhtu Vladimir Solovyoviga“. Tema avalikud sõnavõtud vastavad Venemaa ametnike ja propagandistide retoorikale. Sergey Kurginyan seab süstemaatiliselt kahtluse alla Ukraina territoriaalse terviklikkuse ning on üles kutsunud Ukraina okupeerimisele ja denatsifitseerimisele Venemaa poolt. Ta on avalikult väljendanud toetust Venemaa libareferendumitele, mille eesmärk on liita Ukraina suveräänsed territooriumid Venemaa koosseisu.

Seetõttu on Sergey Kurginyan vastutav sellise tegevuse ja poliitika toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023

1499.

Vitaliy Tovievich TRETYAKOV

(Виталий Товиевич ТРЕТЬЯКОВ)

Amet: Venemaa ajakirjanik ja politoloog, M. V. Lomonossovi nimelise Moskva Riikliku Ülikooli alla kuuluva televisiooni kõrgkooli dekaan

Sünniaeg: 2.1.1953

Sünnikoht: Moskva, endine NSVL (nüüdne Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Vitaliy Tretyakov on Venemaa ajakirjanik ja politoloog, M. V. Lomonossovi nimelise Moskva Riikliku Ülikooli alla kuuluva televisiooni kõrgkooli dekaan. Vitaliy Tretyakov osaleb regulaarselt Kremli-meelsetes propagandasaadetes, sealhulgas riigitelevisiooni kanali Russia-1 saates „Õhtu Vladimir Solovyoviga“. Tema avalikud sõnavõtud vastavad Venemaa ametnike ja propagandistide retoorikale. Vitaliy Tretyakov õigustab pidevalt Venemaa Ukraina-vastast agressioonisõda ning kutsub üles Ukraina valitsuse hävitamisele, seab kahtluse alla Ukraina omariikluse, pooldab kindlalt Venemaa lõplikku võitu ilma igasuguste kompromissideta ning avaldab arvamust, et kogu Ukraina territoorium tuleb okupeerida. Ta on esitanud süüdistusi, et Ukraina provotseerib Venemaad tuumarelvi kasutama.

Seetõttu on Vitaliy Tretyakov vastutav sellise tegevuse ja poliitika toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

25.2.2023“

 

Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

„175.

All-Russia People’s Front (ONF)

(vene keeles: Общероссийский народный фронт)

Aadress: 40th Building, Mosfilmovskaya Street, Moscow, Russia, 119285

Üksuse liik: Venemaa Föderatsiooni ühiskondlik organisatsioon

Registreerimise kuupäev: 6.9.2013

Registreerimiskoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon

Registreerimisnumber: 1137799016695

Peamine tegevuskoht: Venemaa

All-Russia People’s Front (Ülevenemaaline Rahvarinne, ONF) on sotsiaalne liikumine, mis loodi ühiskondlik-poliitiliste organisatsioonide koalitsioonina 2011. aasta mais Venemaa tollase peaministri Vladimir Putini ettepanekul, kes on jätkuvalt selle eestvedaja. ONFi eesmärk on erakonna Ühtne Venemaa ja paljude Venemaa valitsusväliste organisatsioonide vaheliste ametlike liitude loomine. Seoses Venemaa sõjaga Ukraina vastu korraldab ONF ühiskondlikku kampaaniat „All for Victory!“, millega kogutakse füüsilisi ja rahalisi annetusi, et toetada nn Donetski Rahvavabariigi ja nn Luhanski Rahvavabariigi sõjalisi üksusi.

25.2.2023

 

 

 

ONF on kaubamärgi „Z“ õiguste omanik; sümbolit „Z“ kasutatakse toetuse avaldamiseks Venemaa Föderatsiooni peetavale Ukraina-vastasele agressioonisõjale ja riigi relvajõududele. ONFi liikmed on olnud vastutavad mitme avaliku ürituse korraldamise eest, millega avaldati toetust Venemaa Ukraina-vastasele agressioonisõjale ning kus sümbolit „Z“ laialdaselt kasutati.

Seetõttu on ONF vastutav sellise tegevuse ja poliitika toetamise ja elluviimise eest, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

 

176.

National Wealth Fund of the Russian Federation

(vene keeles: Фонд национального благосостояния Российской Федерации)

Aadress: st. Ilyinka, 9 building 1, 109097, Moscow, Russia

Üksuse liik: Venemaa Föderatsiooni fond

Registreerimise kuupäev: 1.10.2010

Registreerimiskoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon

Maksukohustuslase number: 7710168360

Registreerimisnumber: 1037739085636

Peamine tegevuskoht: Venemaa

National Wealth Fund of the Russian Federation (Venemaa Föderatsiooni riiklik investeerimisfond) on valitsuse kontrolli all olev reservfond. Rahandusministeeriumi andmetel oli fondil 13,6 triljonit rubla, mis moodustab 10,2 % Venemaa poolt algselt 2022. aastaks prognoositud sisemajanduse koguproduktist.

Riiklikku investeerimisfondi on Ukraina-vastase agressioonisõja ajal kasutatud Venemaa föderaaleelarve puudujäägi katmiseks ning Venemaa valitsus valmistub katma kõnealusest reservfondist saadavate vahenditega 2023. ja 2024. aasta eelarvepuudujääke.

Seetõttu on National Wealth Fund vastutav rahalise toetuse andmise eest Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavale Venemaa Föderatsiooni valitsusele.

25.2.2023

 

 

Seotud üksused: Mikhail Vladimirovich MISHUSTIN

VTB Bank

Sberbank

 

 

177.

Avrora JSC

(teise nimega Avrora; teise nimega Aurora; teise nimega Concern Avrora Scientific and Production Association Joint Stock Company; teise nimega AO “Kontsern“ NPO „Avrora“)

(vene keeles: Акционерное Общество „Концерн“ Научно-Производственное Объединение „Аврора“)

Registreerimiskoht: Venemaa Föderatsioon (194021, Saint Petersburg, ul. Karbysheva, 15)

Registreerimise kuupäev: 27.2.2009

Registreerimisnumber: 7802463197 (maksukohustuslase number)

Peamine tegevuskoht: Venemaa Föderatsioon

Seotud üksused ja isikud:

Konstantin Yurevich Shilov (peadirektor)

JSC „NRK-R.O.S.T.“ (asutaja)

JSC „KMP“ (asutaja)

Avrora JSC on Venemaa merekaitsesektori juhtiv ettevõte. Ettevõttel Avrora JSC on Venemaa tööstus- ja kaubandusministeeriumi litsents relvade ja sõjalise varustuse väljatöötamiseks ning Vene riigile kuuluvalt tuumaenergiaettevõttelt (Rosatom) saadud litsents „töö tegemiseks tuumaenergia kaitseotstarbelise kasutuse alal, sealhulgas tuumarelvade ja tuumaelektrijaamade arendamise alal sõjalisel otstarbel“. Avrora JSC on kõige tuntum oma tegevuse poolest Venemaa Föderatsiooni mereväe pealvee- ja allveelaevade automaatjuhtimissüsteemide arendamise, tootmise ja tarnimise valdkonnas. Täpsemalt töötab Avrora JSC välja, toodab ja tarnib Venemaa mereväe allvee- ja pealveelaevade pardaseadmete automaatkontrollisüsteeme ning tagab nende hoolduse ja toimimise garantiiajal.

Seetõttu toetab Avrora JSC materiaalselt Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust ja saab selle tegevusest kasu.

25.2.2023

178.

Battery Company Rigel JSC

(teise nimega Rigel; teise nimega Joint Stock Company Battery Company „Rigel“)

(vene keeles: Акционерное Общество Аккумуляторная Компания „Ригель““)

Registreerimiskoht: Professora Popova st., 38, Saint Petersburg 197376, Venemaa

Registreerimise kuupäev: 28.10.2002

Registreerimisnumber: 9728042468 (maksukohustuslase number)

Peamine tegevuskoht: Venemaa Föderatsioon

Battery Company Rigel JSC toodab nikkelmetallhüdriid- ja hõbetsinkakusid ning on Venemaa mereväge varustanud rohkem kui 15 aastat. See ettevõte kirjeldab end kui juhtivat liitiumioonakude ning autonoomsete ja katkematu toite süsteemide ning side ja transpordi sektori jaoks vajalike akude ja muu varustuse arendajat ning varustab Venemaa mereväge ja Venemaa kaitseministeeriumi liitiumpatareidega kogu arendus-, tootmis- ja tarnetsükli ulatuses.

Seetõttu toetab Battery Company Rigel JSC materiaalselt Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust ja saab selle tegevusest kasu.

25.2.2023

 

 

Seotud üksused ja isikud:

Iuliia Vladimirovna Shishova (asutaja)

Evgeniy Nikolaevich Vlasov (peadirektor)

Igor Kozlov (esimees)

OOO Alianstreid (haldusorganisatsioon)

OOO Bykovogaz (üksuse Rigel JSC asutatud üksus)

 

 

179.

Design Bureau Ametist JSC

(teise nimega АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО „АМЕТИСТ““; teise nimega AO „KB “AMETIST““)

Registreerimiskoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon (125373, Moscow, Pokhodniy Proezd, Domovladenie 3, str. 2)

Registreerimise kuupäev: 17.12.2008

Registreerimisnumber: 7723691017 (maksukohustuslase number)

Peamine tegevuskoht: Venemaa Föderatsioon

Seotud üksused ja isikud:

Evgeny Vasilievich Chabanov (peadirektor)

Design Bureau Ametist JSC on Venemaa Föderatsiooni mereväe suurtükisüsteemide juhtiv arendaja. Venemaa kaitseministeerium kirjeldab Design Bureau Ametisti kui „peamist projekteerimisettevõtet, mis tegeleb Venemaa Föderatsiooni mereväe jaoks väljatöötatud pardalaskemoonakomplekside, radarisüsteemide ja optilis-elektrooniliste tulejuhtimissüsteemide ning rannikukaitsesuurtükkidega“. Eelkõige arendab ja toodab Design Bureau Ametist relvasüsteeme, mida kasutatakse aktiivselt Venemaa Ukraina-vastases agressioonisõjas. Design Bureau Ametist töötas välja raketisüsteemi OSA-M, mida on kasutatud mitmetel Venemaa sõjalaevadel, sealhulgas Venemaa lahingulaeval Moskva, mis oli otseselt seotud Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõjaga.

Seetõttu toetab Design Bureau Ametist materiaalselt sellist tegevust, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust. Lisaks on Design Bureau Ametist üksus, mis toetab materiaalselt Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust ja saab selle tegevusest kasu.

25.2.2023

180.

Dubnensky Machine-Building Plant JSC

(teise nimega Dubna Machine-Building Plant;

teise nimega Dubninsky machine-building plant;

teise nimega Dubna Engineering Plant;

teise nimega Joint-stock company „Dubnensky machine-building plant” named after N.P. Fedorov“; teise nimega Aktsionernoye obshchestvo „Dubnenskiy mashinostroitel’nyy zavod“ imeni N.P.Fodorova)

Registreerimiskoht: Venemaa Föderatsioon (141983, Moscow region, Dubna, Zhukovsky Str. 2, building 1)

Registreerimise kuupäev: 26.2.2004

Registreerimisnumber: 5010030050 (maksukohustuslase number)

Peamine tegevuskoht: Venemaa Föderatsioon

Seotud üksused ja isikud:

Aleksey Leonidovich Belykh (peadirektor)

Dubnensky Machine-Building Plant JSC on Venemaa sõjatööstuskompleksi aktiivselt toetav üksus. Ettevõte arendab Venemaa relvajõudude jaoks Orioni luure- ja ründedroone ning meredroone. Ettevõtte Dubnensky Machine-Building Plant JSC toodetud droonid on varustatud juhitavate rakettidega. Neid droone kasutavad Venemaa relvajõud oma Ukraina-vastases agressioonisõjas. Kinnitatud andmetel on ajavahemikul 2022. aasta veebruarist aprillini Ukrainas toime pandud kuus surmavate tagajärgedega rünnakut Venemaa päritolu Orioni droonidega, mis on toodetud ettevõttes Dubnensky Machine-Building Plant JSC.

Seetõttu toetab Dubnensky Machine-Building Plant JSC materiaalselt sellist tegevust, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust. Lisaks on Dubnensky Machine-Building Plant JSC üksus, mis toetab materiaalselt Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust ja saab selle tegevusest kasu.

25.2.2023

 

(vene keeles: Акционерное общество „Дубненский машиностроительный завод“ имени Н.П.Фёдорова;

teise nimega Дубненский машиностроительный завод; teise nimega АО ДМЗ ИМ. Н.П. ФЕДОРОВА)

 

 

 

181.

Elektropribor JSC

(teise nimega Elektropribor;

teise nimega State Research Center of the Russian Federation Concern CSRI Elektropribor, JSC;

teise nimega Aktsionernoe Obshchestvo „Kontsern „Tsentralnyi Nauchno-Issledovatelskii Institut „Elektropribor“““)

(vene keeles:

Акционерное Общество „Концерн „Центральный Научно-Исследовательский Институт „Электроприбор“““)

Registreerimiskoht: Venemaa Föderatsioon (197046, Saint Petersburg, ul. Malaia Posadskaia, 30)

Registreerimise kuupäev: 26.2.2009

Registreerimisnumber: 7813438763 (maksukohustuslase number)

Peamine tegevuskoht: Venemaa Föderatsioon

Seotud üksused ja isikud:

Aleksandr Viacheslavovich Sokolov (peadirektor)

JSC „NRK-R.O.S.T.“ (asutaja)

JSC „KMP“ (asutaja)

JSC „TSNII „DELFIN““ (üksuse Elektropribor JSC asutatud üksus)

Elektropribor JSC on Venemaa merekaitsetööstuse juhtiv ettevõte. Elektropribor JSC töötab välja ja toodab allveelaevade jaoks mõeldud ülitäpse navigeerimise, güroskoopia, gravimeetria ja optilis-elektroonilisi süsteeme, samuti meresidesüsteeme. Ettevõttel Elektropribor JSC on aktiivne Venemaa tööstusministeeriumi litsents relvade, laskemoona ja sõjalise varustuse väljatöötamiseks. Eelkõige toodab Elektropribor JSC Venemaa Föderatsiooni mereväe lahingulaevade navigatsioonisüsteeme. Ettevõte kirjeldab ennast kui üksust, mis „tagab Venemaa mereväe allveelaevastiku operatsioonide suure tõhususe“.

Seetõttu toetab Elektropribor JSC materiaalselt sellist tegevust, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust. Lisaks on Elektropribor JSC üksus, mis toetab materiaalselt Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust ja saab selle tegevusest kasu.

25.2.2023

182.

Morinformsystem Agat JSC

(teise nimega Morinsis-agat; teise nimega Aktsionernoe Obshchestvo Kontsern „Morinformsistema – Agat“)

(vene keeles: Акционерное Общество „Концерн „Моринформсистема – Агат““; teise nimega Моринсис – Агат)

Registreerimiskoht: Venemaa Föderatsioon (105275, Moscow, sh. Entuziastov, 29)

Registreerimise kuupäev: 6.2.2006

Registreerimisnumber: 7720544208 (maksukohustuslase number)

Peamine tegevuskoht: Venemaa Föderatsioon

Seotud üksused ja isikud:

Mikhail Iurevich Khramov (peadirektor)

JSC „KMP“ (asutaja)

JSC „NRK-R.O.S.T.“ (registripidaja)

Morinformsystem Agat JSC on Venemaa laevaehitustööstuse juhtiv ettevõte. Ettevõte on spetsialiseerunud lahinguteabe- ja juhtimissüsteemide ning integreeritud süsteemide, mereväe integreeritud juhtimissüsteemide, merelt lastavate tiibrakettide ja ballistiliste rakettide tulejuhtimissüsteemide, laevarakettide ja rannikukaitse rakettide ja radarisüsteemide ning sonarisüsteemide väljatöötamisele, tootmisele ja hooldamisele. Seda on kirjeldatud kui Venemaa laevaehitustööstuse katusorganisatsiooni, mis on spetsialiseerunud valdkondadele, nagu infosüsteemid ja -tehnoloogiad, mereandmetöötlusseadmete süsteemiinseneeria, raadioelektrooniliste seadmete elektromagnetiline ühilduvus, demagnetiseerimissüsteemid, merelt lastavate tiibrakettide ja ballistiliste rakettide tulejuhtimissüsteemid, lahinguteabe- ja juhtimissüsteemid ning pealvee- ja allveelaevade integreeritud juhtimissüsteemid. Selles ametis on Morinformsystem Agat JSC oluline Venemaa merevägedele Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja ajal materiaalset toetust andev üksus.

25.2.2023

 

 

Tütarettevõtted:

JSC AKIN

OJSC Zavod Elektropribor

JSC KB Amethyst

JSC Comet

JSC NPP Salyut

JSC PO Binom

JSC Central Research Institute Kurs

JSC Plant Topaz

JSC Izumrud

JSC KGFI

JSC Morinsis-Agat-KIP

FSPC JSC NPO Mars

JSC NPF Meridian

AO Typhoon

Seetõttu toetab Morinformsystem Agat JSC materiaalselt sellist tegevust, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust. Lisaks on Morinformsystem Agat JSC üksus, mis toetab materiaalselt Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust ja saab selle tegevusest kasu.

183.

Zelenodolsk Design Bureau JSC

(vene keeles: AO Зеленодольский завод имени А. М. Горького)

Registreerimiskoht: Zelenodolsk, Tatarstani Vabariik, Venemaa Föderatsioon (422540, Republic of Tatarstan, r-n Zelenodolskii, Zelenodolsk, ul. Lenina, 41A)

Registreerimise kuupäev: 27.5.2008

Registreerimisnumber: 1648024290 (maksukohustuslase number)

Peamine tegevuskoht: Venemaa Föderatsioon

Seotud üksused ja isikud:

Alexander Nikolaevich FILIPOV (peadirektor)

OOO „CHEREPOVETSKOE PKB“ (asutaja)

Zelenodolsk Design Bureau JSC on Venemaa sõjatööstuskompleksi juhtiv laevaehitusettevõte. Zelenodolsk Design Bureau JSC on projekteerinud Venemaa relvajõududele vähemalt 17 erinevat sõjalaeva ning ettevõttel on eriteadmised allveelaevatõrje võimega lahingulaevade, sõjaväepatrull-laevade ning luurelaevade ehitamise valdkonnas. Mitmed ettevõtte Zelenodolsk Design Bureau JSC projekteeritud sõjalaevad, mis on varustatud tiibrakettidega Kalibr, on osalenud Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja ajal Ukraina vastu suunatud pommirünnakutes. Lisaks allkirjastas Zelenodolsk Design Bureau JSC Venemaa relvajõududega 2022. aasta septembris lepingu kahe uue luurelaeva projekteerimiseks Venemaa Föderatsiooni mereväe jaoks.

Seetõttu toetab Zelenodolsk Design Bureau JSC materiaalselt sellist tegevust, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust. Lisaks on Design Bureau Ametist üksus, mis toetab materiaalselt Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust ja saab selle tegevusest kasu.

25.2.2023

184.

Avtodor

(teise nimega State Unitary Enterprise of the Donetsk People’s Republic „Avtodor“)

(vene keeles: Государственное Унитарное Предприятие Донецкой Народной Республики „Автодор“)

Registreerimiskoht: Ukraina (283001, Donetsk, Komsomolsky prospect, 6a)

Registreerimise kuupäev: 4.9.2015

Registreerimisnumber: 9303014834 (maksukohustuslase number)

Peamine tegevuskoht: Ukraina

Seotud üksused ja isikud:

Artur Rasikhovich Dobrorez (juriidilise isiku juhataja)

Avtodor on ehitusettevõtja, mis allub nn Donetski Rahvavabariigi „transpordiministeeriumi“„teede osakonnale“. Pärast seda, kui Venemaa alustas Ukraina-vastast agressioonisõda, on Avtodor Venemaa okupatsioonivägede nimel aktiivselt tegelenud strateegilise taristu, nagu sillad ja teed, taastamisega. Venemaa okupatsioonijõud on Avtodori volitanud rajama teeühendusi Ukraina okupeeritud piirkondade vahel ning asendama okupeeritud aladel Ukraina liiklusmärgid venekeelsete liiklusmärkidega. Avtodori töö on osa laiemast strateegiast, mida Venemaa Föderatsioon järgib koostöös nn Donetski Rahvavabariigi okupatsioonivägedega ja mille eesmärk on edendada taristuprojektide kaudu Venemaa agressioonisõda.

Seetõttu toetab Avtodor materiaalselt sellist tegevust, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust. Lisaks on Avtodor üksus, mis teeb tehinguid Ukraina Donbassi piirkonna separatistlike rühmitustega.

25.2.2023

185.

Nizhneangarsktransstroy

(teise nimega OOO „NATS“)

(vene keeles: Общество С Ограниченной Ответственностью „Нижнеангарсктрансстрой“; teise nimega ООО НАТС)

Registreerimiskoht: Venemaa Föderatsioon (Moscow, Proezd-12 Maryina Roshcha, d. 9, str. 1)

Registreerimise kuupäev: 21.6.2012

Registreerimisnumber: 7717727466 (maksukohustuslase number)

Peamine tegevuskoht: Ukraina, Venemaa Föderatsioon

Seotud üksused ja isikud:

Vsevolod Valeryevich Sokolov (peadirektor ja asutaja)

Nizhneangarsktransstroy on Moskvas asuv ehitusettevõte, mis on spetsialiseerunud teede ja kiirteede remondile. Eelkõige on Venemaa okupatsiooniväed tellinud ettevõttelt Nizhneangarsktransstroy selle silla taastamise, mis ühendab Venemaa Föderatsiooni territooriumi ja okupeeritud Ukraina Krimmi poolsaart ning sai 8. oktoobril 2022 plahvatuses kahjustada. Nizhneangarsktransstroy tehtud remonditööde strateegiline tähtsus Venemaa sõjategevuse jaoks on eriti suur. Kertši väina sild toimib Venemaa Föderatsiooni ja Ukraina okupeeritud territooriumi vahelise maakoridorina ning juurdepääs sellele mõjutab otseselt Venemaa võimet pidada sõda Lõuna-Ukrainas.

Seetõttu toetab Nizhneangarsktransstroy materiaalselt sellist tegevust, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust. Lisaks on Nizhneangarsktransstroy üksus, mis toetab materiaalselt Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust ja saab selle tegevusest kasu.

25.2.2023

186.

Nn Donetski Rahvavabariigi eriolukordade ministeerium (Ministry of Emergency Situations of the so-called “Donetsk People’s Republic”)

(teise nimega Ministerstvo Po Delam Grazhdanskoy Oborony, Chrezvychaynym Situatsiyam I Likvidatsii Posledstviy Stikhiynykh Bedstviy Donetskoy; teise nimega MCHS DNR)

(vene keeles: Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики; teise nimega МЧС ДНР)

Registreerimiskoht: Ukraina (283048, Donetsk, st. Shchorsa, 60)

Registreerimise kuupäev: 9.10.2014

Registreerimisnumber: 9303011960 (maksukohustuslase number)

Peamine tegevuskoht: Ukraina, Venemaa Föderatsioon

Seotud üksused ja isikud:

Alexey Alexandrovich Kostrubitsky – kõnealuse juriidilise isiku juht ja „minister“

Nn Donetski Rahvavabariigi eriolukordade ministeerium on 2014. aastal Ukraina Donetski oblastis Venemaad toetavate okupatsioonijõudude poolt asutatud üksus. Nn Donetski Rahvavabariigi eriolukordade ministeerium on sellest alates tegutsenud isehakanud „Donetski Rahvavabariigi“ tunnustamata valitsusüksusena. Ministeeriumi personal oli otseselt seotud Ukraina tsiviilelanike sunnitud „filtratsiooniga“ Ukraina Donetski oblasti mitmes paigas.

Donetski oblasti elanikele suunatud ja nn Donetski Rahvavabariigi eriolukordade ministeeriumi organiseeritud Venemaa filtratsioonisüsteemi eesmärk on suruda maha Ukraina vastupanu ning sundida ülejäänud elanikkonda lojaalsusele, registreerides, kuulates üle ja mõnel juhul hoides tähtajatult kinni inimesi, kes on väidetavalt „lojaalsed“ Ukraina valitsusele.

25.2.2023

 

 

 

Seetõttu toetab nn Donetski Rahvavabariigi eriolukordade ministeerium materiaalselt Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ja ohustavat tegevust. Lisaks on nn Donetski Rahvavabariigi eriolukordade ministeerium üksus, mis toetab materiaalselt Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust.

 

187.

Kaluga-based Instrument-Making Plant Typhoon JSC

(teise nimega Typhoon; teise nimega Tyfun; teise nimega Research and production enterprise “Kaluga instrument-making plant „Tyfun““)

(vene keeles: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “КАЛУЖСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД „ТАЙФУН“; teise nimega АО „Тайфун“)

Registreerimiskoht: Venemaa Föderatsioon (248600, Kaluga, Voskresenskiy per, 28)

Registreerimise kuupäev: 10.7.2002

Registreerimisnumber: 4026005699 (maksukohustuslase number)

Peamine tegevuskoht: Venemaa Föderatsioon

Seotud üksused ja isikud:

Andrey Alekseevich Petrakov, peadirektor

Typhoon JSC on Venemaa sõjatööstuskompleksi üks juhtivaid ettevõtteid, mis arendab, toodab ja tarnib relvasüsteeme, mida Venemaa relvajõud kasutavad aktiivselt Ukraina-vastases agressioonisõjas. Näiteks rannikukaitse raketisüsteemi BAL-E, mille Typhoon JSC töötas välja Venemaa kaitseministeeriumi jaoks, kasutasid Venemaa relvajõud 2022. aasta juunis tiibrakettide väljatulistamiseks Ukraina maismaasihtmärkide vastu Odessa oblastis. Lisaks on Venemaa relvajõud alates Venemaa täiemahulise Ukraina-vastase agressioonisõja algusest kasutanud Typhoon JSC välja töötatud ranniku taktikalist raketisüsteemi Rubezh-ME rakettide väljatulistamiseks Krimmi poolsaarelt.

Seetõttu toetab Typhoon JSC materiaalselt Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ja ohustavat tegevust. Lisaks on Typhoon JSC üksus, mis toetab materiaalselt Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust ja saab selle tegevusest kasu.

25.2.2023

188.

Russian National Reinsurance Company JSC

(teise nimega RNRC; teise nimega RNPK; teise nimega Rossiyskaya Natsional’naya Perestrakhovochnaya Kompaniya)

(vene keeles: Россивоская РаРионалая Ререстраловоная коРания; teise nimega РНПК)

Registreerimiskoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon

Registreerimise kuupäev: 3.8.2016

Registreerimisnumber: 7706440687 (maksukohustuslase number)

Peamine tegevuskoht: Venemaa Föderatsioon

Muu teave:

Russian National Reinsurance Company JSC on Bank of Russia tütarettevõtja

Russian National Reinsurance Company (RNRC) on Venemaa riigi kontrolli all olev aktsiaselts ja Bank of Russia tütarettevõtja. Praegu toimib RNRC Venemaa nafta eksportimise eest vastutavate Venemaa laevade, sealhulgas Sovcomfloti laevastiku peamise edasikindlustusandjana pärast seda, kui Lääne kindlustusandjad kaotasid Venemaa laevaomanike kindlustuskaitse pärast Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja tõttu Ukrainasse kehtestatud Lääne sanktsioone. Oluline on märkida, et RNRC pakutav edasikindlustusteenus on võimaldanud Venemaa valitsusel ümber suunata ja leevendada Lääne sanktsioonide mõju oma naftakaubandusele, mis on Venemaa Föderatsiooni valitsuse jaoks oluline tuluallikas.

Alates Venemaa Ukraina-vastasest agressioonisõjast on Bank of Russia suurendanud oma tütarettevõtja RNRC lubatud kapitali 71 miljardilt rublalt 300 miljardile rublale. Mitmed muud allikad, sealhulgas need, milles viidatakse Venemaa valitsusametnikele, kinnitavad, et RNRC on edasi kindlustanud Venemaa lipu all sõitvaid naftat vedavaid kaubalaevu, mille puhul Lääne ettevõtjad on kindlustusest keeldunud.

25.2.2023

 

 

 

Seetõttu on Russian National Reinsurance Company üksus, mis toetab materiaalselt ja rahaliselt Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust ja saab selle tegevusest kasu. Lisaks on Russian National Reinsurance Company üksus, mis on seotud majandussektoritega, mis on Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse jaoks oluliseks tuluallikaks.

 

189.

Joint Stock Company „Scientific and Production Association „Impuls““ (JSC „SPA „Impuls““) (JSC „SPA „Impulse““)

(vene keeles: Акционерное общество „Научно-производственное объединение „Импульс““ (АО „НПО „Импульс““)

Aadress: 195299, Russian Federation, St. Petersburg, Kirishskaya St., 2A

Üksuse liik: aktsiaselts

Registreerimiskoht: Venemaa Föderatsioon

Registreerimise kuupäev: 9.2.2012

Registreerimisnumber: 1127847076202

Peamine tegevuskoht: Venemaa Föderatsioon

Joint Stock Company „Scientific and Production Association „Impuls““ töötab välja ja rakendab Venemaa Föderatsiooni kaitseministeeriumi strateegiliste raketivägede jaoks automatiseeritud kontrollisüsteeme. Samuti tagab ta Venemaa Föderatsiooni relvajõdudele oma toodete kogu olelusringi rakendamise. Üksus kuulub ettevõtte „Rostec“ valdusühingu „Roselektronika“ automatiseeritud kontrollisüsteemide üksuse alla. Üksus on Venemaa Föderatsiooni, sealhulgas Venemaa sõjatööstuskompleksi jaoks strateegilise tähtsusega. Joint Stock Company „Scientific and Production Association „Impuls““ toodab ja tarnib sõjalisi tooteid, mida Venemaa relvajõud kasutavad Ukraina-vastases agressioonisõjas. Seetõttu on Joint Stock Company „Scientific and Production Association „Impuls““ vastutav Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse toetamise eest ja saab selle tegevusest kasu. Lisaks on aktsiaselts „Scientific and production association „Impuls““ vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava tegevuse materiaalse toetamise eest.

25.2.2023

190.

Limited Liability Company „Commercial Vehicles – GAZ Group“

(teise nimega Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostiu „Kommercheskiye avtomobili – Gruppa GAZ“)

(vene keeles: Общество С ограниченной ответственностью „Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ“)

Aadress: 603004, Nizhegorodskaya oblast’, gorod Nizhniy Novgorod, pr-kt Il’icha, d.5, Russian Federation

Üksuse liik: piiratud vastutusega äriühing

Registreerimiskoht: Nizhžni Novgorod, Venemaa Föderatsioon

Registreerimise kuupäev: 18.11.2004

Registreerimisnumber: 1045207058687

Peamine tegevuskoht: Venemaa Föderatsioon

Limited Liability Company „Commercial Vehicles – GAZ Group“ on Venemaa suurim tarbesõidukite tootja. Ettevõtja tooteportfell hõlmab väikesi ja keskmise suurusega tarbesõidukeid, busse, mootoreid ja rohkem kui 500 tüüpi erisõidukeid. Limited Liability Company „Commercial Vehicles – GAZ Group“ tarnib Venemaa relvajõududele toodetud sõidukeid GAZ, mida kasutatakse Ukraina-vastases agressioonisõjas.

Limited Liability Company „Commercial Vehicles – GAZ Group“on seetõttu vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava ja ohustava tegevuse materiaalse toetamise eest.

25.2.2023

191.

Limited Liability Company United Machine-Building Group

 

(teise nimega LLC „OMG“)

(vene keeles: Общество с ограниченной ответственностью „Объединенная машиностроительная группа“; teise nimega ООО „ОМГ“)

Aadress: Moscow, Rochdelskaya str., 15, bld. 8, Russian Federation

Üksuse liik: piiratud vastutusega äriühing

Registreerimiskoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon

Registreerimise kuupäev: 15.11.2018

Registreerimisnumber: 1187746941106

Peamine tegevuskoht: Venemaa Föderatsioon

Limited Liability Company United Machine-Building Group on Venemaa tööstusvaldusettevõtja, mis tegutseb laialdaselt jõuseadmete, neljarattaveoga veokite ja liikurteehöövlite turgudel.

Ta omandas mõnede Venemaa relvajõududele soomustatud veoautode peamiste tarnijate vara. Limited Liability Company United Machine-Building Group tarnib Venemaa relvajõududele toodetud veokeid ja muid sõidukeid, mida kasutatakse Ukraina-vastases agressioonisõjas.

Limited Liability Company United Machine-Building Group on seetõttu vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava tegevuse materiaalse toetamise eest.

Limited Liability Company United Machine-Building Group saab samuti riigi toetusmeetmeid põllumajandusmasinate tootmiseks, mistõttu saab ta kasu Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse tegevusest.

25.2.2023

192.

JSC „State Space Research and Production Center named after M.V. Khrunichev“

(teise nimega Khrunichev State Research and Production Space Center; teise nimega The Khrunichev Space Center; teise nimega Khrunichev GKNPTS, JSC)

(vene keeles: АО „Государственный Космический Научно-Производственный Центр Имени М.В. Хруничева“; teise nimega Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева; teise nimega Космический центр имени Хруничева; teise nimega ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, АО)

Aadress: 18, Novozavodskaya St., 121087 Moscow, Russian Federation

Üksuse liik: aktsiaselts

Registreerimiskoht: Moskva, Venemaa Föderatsioon

Registreerimise kuupäev: 17.11.2017

Registreerimisnumber: 5177746220361

Peamine tegevuskoht: Venemaa Föderatsioon

Muu teave: INN: 7730239877, KPP: 773001001, OKPO: 20239393

JSC „State Space Research and Production Center named after M.V. Khurnichev“ on osa riiklikust ettevõttest „Roscosmos“ ning on Venemaa raketi- ja kosmosetööstuse juhtiv ettevõte. Ta on võimsate kanderakettide „Proton-M“, kanderakettide „Angara“ ja kergklassi kanderakettide „Rokot“ arendaja ja seeriatootja. Kaitseministeeriumi sõjaväeosakond tellib Angara rakette sõjaväesatelliitide orbiidile saatmiseks. „Roscosmos“ edastab Ukraina satelliidifotod Venemaa kaitseministeeriumile, pakkudes Venemaa sõjaväele teavet ja luuretuge. JSC „State Space Research and Production Center named after M.V. Khurnichev“ toodab ja tarnib tooteid, mida Venemaa relvajõud kasutavad Venemaa Ukraina-vastases agressioonisõjas. Seetõttu on JSC „State Space Research and Production Center named after M.V. Khurnichev“ vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava ja ohustava tegevuse materiaalse toetamise eest.

25.2.2023

193.

Patriot Media Group

(vene keeles: Медиагруппа „Патриот“)

Aadress: 197374, St. Petersburg, Prospect Primorsky, 78, building 1, Russian Federation

Telefon: +7 (981) 722 50 09

Veebisait: https://mediapatriot.ru

E-post: media@mediapatriot.ru

Seotud isikud:

Nikolay Stolyarchuk – (Patriot Media Groupi koordineerimisnõukogu esimees)

Yevgeny Prigozhin (Patriot Media Groupi nõukogu juht)

Patriot Media Group on Venemaa meediaorganisatsioon, mille nõukogu juht on Yevgeny Prigozhin. See levitab valitsusmeelset propagandat ja desinformatsiooni Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja kohta. Patriot Media Group määratleb käimasolevat sõda kui „Venemaa maade tagasinõudmist Ukraina neonatsidelt“ ja väidab, et NATO kavandab vahetut rünnakut Venemaa Föderatsiooni vastu.

Seetõttu toetab Patriot Media Group materiaalselt Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ja ohustavat tegevust ja poliitikat.

25.2.2023

 

 

Seotud üksused:

Patriot Media Groupi kuuluvad muu hulgas:

Federalnoye Agentsvo Novostey (RIA FAN)

Ekonomika Segodnya

Narodnye Novosti

Polityka Segodnya

Slovo i Delo

Zhurnalistskaya Pravda

PolitExpert

iReactor

NewInform

PolitRossiya

Nevskiye Novosti

 

 

194.

JSC State Machine Building Design Bureau „Raduga“

(vene keeles: Акционерное общество „Государственное машиностроительное конструкторское бюро „РАДУГА“ имени А.Я. Березняка)

Aadress: 2a, Zhukovsky St., Dubna, Moscow region, 141980, Russian Federation

Telefon: +7 (495) 777-07-30

Faks: +7 (495) 777-07-36

E-post: raduga@dubna.ru

Veebisait: https://ktrv.ru/about/structure/raduga.html#

Seotud isikud: peadirektor – Boris Viktorovich Obnosov

Seotud üksused: JSC Tactical Missiles Corporation

JSC State Machine Building Design Bureau „Raduga“ on Venemaa rakettide arendaja ja tootja. Ta tarnib relvi Venemaa Föderatsiooni relvajõududele.

Ta tootis Kh-101 õhust väljatulistatavaid tiibrakette, mida Venemaa Föderatsiooni relvajõud kasutasid Venemaa Ukraina-vastases agressioonisõjas. Kh-101 rakette kasutati Venemaa õhurünnakutes Ukraina tsiviiltaristu vastu.

Seetõttu on JSC State Machine Building Design Bureau „Raduga“ vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava ja ohustava tegevuse materiaalse toetamise eest. Lisaks toetab JSC State Machine Building Design Bureau „Raduga“ materiaalselt Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust ja saab selle tegevusest kasu.

25.2.2023

195.

Federal State Unitary Enterprise Rossiya Segodnya International Information Agency

(vene keeles: Федеральное государственное унитарное предприятие „Международное информационное агентство „Россия сегодня“)

Aadress: 4 Zubovsky Boulevard, 119021 Moscow, Russian Federation

Telefon: +7 (495) 645-66-01

Faks: +7 (495) 637-45-45

Veebisait: https://rossiyasegodnya.com/

E-post: office@ria.ru

Seotud isikud:

Dmitry Kiselev – peadirektor

Margarita Simonyan – peatoimetaja

Rossiya Segodnya on Venemaa valitsusega seotud meediagrupp. Seda rahastatakse Venemaa Föderatsiooni föderaaleelarvest. Endale alluva meediakanali Sputnik kaudu levitab ta valitsusmeelset propagandat ja desinformatsiooni Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja kohta, määratledes Ukrainat natsirežiimina ja levitades valeteavet Ukraina biorelvaprogrammi kohta. Lisaks levitab Rossiya Segodnya teavet selle kohta, et lääneriigid vastutavad oma sanktsioonide kaudu Aafrika toidukriisi eest.

Seetõttu toetab Rossiya Segodnya materiaalselt Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ja ohustavat tegevust. Lisaks toetab ta Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust ja saab selle tegevusest kasu.

25.2.2023

 

 

Seotud üksused:

Sputnik

RIA Novosti

RIA.RU

PRIME

InoSMI

TOK/KOT

Baltnews

Ukraina.ru

Social Navigator

Arctic.ru

Sputnik Radio

 

 

196.

Special Technology Center Ltd.

(teise nimega STC, Ltd)

(vene keeles: Специальный Технологический Центр - ООО „СТЦ“)

Aadress: 195220, St. Petersburg, Piskarevsky prospect, 150, building 5

195220, St. Petersburg, st. Gzhatskaya, 21, letter B, office 53

Venemaa Föderatsioon

Telefon: 8 (812) 244-33-13

Faks: 8 (812) 535-77-00, 8 (812) 535-58-16

E-post: office@stc-spb.ru

Veebisait: https://www.stc-spb.ru/contacts/

Special Technology Center Ltd. on Venemaa tehnoloogia- ja kaitsetööstusettevõte. Ta tarnib relvi Venemaa Föderatsiooni relvajõududele.

Ta tootis mehitamata õhusõidukeid Orlan-10, mida Venemaa Föderatsiooni relvajõud kasutavad Venemaa Ukraina-vastases agressioonisõjas.

Seetõttu on Special Technology Center Ltd.vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava ja ohustava tegevuse materiaalse toetamise eest. Lisaks toetab ta materiaalselt Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust ja saab selle tegevusest kasu.

25.2.2023

197.

JSC Ural Civil Aviation Factory

(teise nimega JSC Urals Works of Civil Aviation; teise nimega „UZGA AO“; teise nimega Ural Civil Aviation Plant

(vene keeles: АО „Уральский завод гражданской авиации“; teise nimega АО „УЗГА“)

Aadress: 2G Bakhchivandzhi S, Ekaterinburg 620025, Russian Federation

Telefon: +7 (343) 295-51-51

Faks: +7 (343) 205-81-81

E-post: PRESSA@UWCA.RU

Veebisait: https://www.uwca.ru/en/

Seotud üksused: Venemaa Föderatsiooni kaitseministeerium

JSC Ural Civil Aviation Factory on Venemaa õhusõidukitootja ning hooldus-, remondi- ja kapitaalremondiettevõte. Ta tarnib relvi Venemaa Föderatsiooni relvajõududele.

Ta toodab mehitamata õhusõidukeid Forpost, mida Venemaa Föderatsiooni relvajõud kasutavad Venemaa Ukraina-vastases agressioonisõjas.

Seetõttu on JSC Ural Civil Aviation Factory vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava ja ohustava tegevuse materiaalse toetamise eest. Lisaks toetab ta materiaalselt Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust ja saab selle tegevusest kasu.

25.2.2023

198.

Alfa-Bank JSC

(vene keeles: Альфа-Банк)

Aadress: 11 Mashi Poryvayevoy str. Moscow, 107078, Russian Federation

Üksuse liik: aktsiaselts

Registreerimiskoht: 27 Kalanchevskaya str. Moscow, 107078, Russian Federation

Registreerimise kuupäev: 26.07.2022

Registreerimisnumber: 1027700067328

Peamine tegevuskoht: Venemaa Föderatsioon

Seotud isikud:

Petr Aven,

German Khan, Mikhail Fridman

Alfa-Bank JSC on Venemaa Föderatsiooni suurim erapank. Venemaa Keskpank on lisanud Alfa-Banki süsteemselt oluliste krediidiasutuste loetellu. Alfa-Bank tegutseb pangandussektoris, mis on Venemaa Föderatsiooni finantssüsteemi põhikomponent. Seetõttu on Alfa-Bank seotud majandussektoriga, mis on Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse jaoks oluline tuluallikas.

25.2.2023

 

 

Seotud üksused:

Alfa Capital Markets LTD (Küpros)

Alfa-Direct (Venemaa)

Alfa-Forex LLC (Venemaa)

Alfa-Lizing OOO (Venemaa)

Amsterdam Trade Bank NV (Madalmaad)

Subsidiary Bank Alfa-Bank JSC (Kasahstan)

ABH Holdings

Muu teave: finantssektor, pangandus

 

 

199.

Public joint-stock company Rosbank

(vene keeles: Публичное акционерное общество Росбанк)

Aadress: 9 ul. Bolshaya Yakimanka, Moscow, 119180, Russian Federation

Üksuse liik: riiklik piiratud vastutusega äriühing

Registreerimiskoht: 107078, Moscow, Masha Poryvaeva str., 34, Russian Federation

Registreerimise kuupäev: 2.3.1993

Registreerimisnumber: OGRN: 1027739460737

INN: 7730060164

Peamine tegevuskoht: Venemaa Föderatsioon

Rosbank on üks Venemaa suurimaid finantsstruktuure ja üks riigi suurimaid laenuandjaid. Central Bank of Russia on lisanud selle riigi süsteemselt oluliste krediidiasutuste loetellu. Tema koguvara oli 2020. aasta seisuga 1 363  miljardit rubla ja puhaskasum 15,5 miljardit rubla.

Rosbank omandati Venemaa valitsuselt kasu saamise raames. Rosbank tegutseb Venemaa finantsteenuste sektoris, mis on Venemaa valitsuse jaoks strateegilise tähtsusega sektor. Pangandussektori arvele langeb ligikaudu 87 % Venemaa finantssektori koguvaradest. Venemaal on pankade koguvara suhe SKPsse ligikaudu 90 %. Seetõttu on Rosbank seotud majandussektoritega, mis on Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse jaoks oluliseks tuluallikaks.

25.2.2023

200.

Tinkoff Bank JSC

(vene keeles: АО „Тинькофф банк“)

Aadress/Postiaadress: Moscow, 127994, st. Khutorskaya 2nd, 38A, building 26; PO Box 23, Moscow, 102001, Russian Federation

Üksuse liik: aktsiaselts

Registreerimiskoht: 127287, st. Khutorskaya 2nd, 38A, Moscow, Russian Federation

Tinkoff Bank on üks kolmest Venemaa suurimast pangast aktiivsete klientide arvu poolest. Tal on juhtiv positsioon finantstehnoloogia valdkonnas ning Venemaa keskpank on lisanud Tinkoff Banki süsteemselt oluliste krediidiasutuste loetellu. Tinkoff Bank tegutseb pangandussektoris, mis on Venemaa Föderatsiooni finantssüsteemi põhikomponent.

Ta on koos Venemaa valitsusega rakendanud programme ettevõtluse rahastamiseks ja toetamiseks Venemaal. Tinkoff Bank toetab oma kliente Venemaa Föderatsioonis toimuva mobilisatsiooni raames.

Seetõttu on Tinkoff Bank seotud majandussektoritega, mis on Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse jaoks oluliseks tuluallikaks.

25.2.2023

 

 

Registreerimise kuupäev: 28.11.2002

Registreerimisnumber: 1027739642281

Peamine tegevuskoht: Venemaa Föderatsioon

Seotud isikud:

Vladimir Potanin (aktsionär)

Seotud üksused: TCS Group Holding PLC – aktsionär

 

 

201.

LLC Lipetsk Mechanical Plant

(OOO Липецкий механический завод)

Aadress: 398006, Lipetsk, st. Krasnozavodskaya, 1, Russian Federation

Telefon: +7 (4742) 90-72-40

E-post: priemnaya@lmz48.ru

Veebisait: https://www.lmz48.ru

Seotud üksused: Kalashnikov

Lipetsk Mechanical Plant on Venemaa sõjatööstusettevõte. Ta tarnib relvi Venemaa Föderatsiooni relvajõududele. Ta tootis iseliikuvaid rööbasšassiisid S-300V4 pind-õhk-tüüpi rakettide süsteemidele, mida Venemaa Föderatsiooni relvajõud kasutasid Venemaa agressioonisõjas Ukraina vastu.

Seetõttu on Lipetsk Mechanical Plant vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava ja ohustava tegevuse materiaalse toetamise eest. Lisaks toetab ettevõte materiaalselt Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavat Venemaa Föderatsiooni valitsust ja saab selle tegevusest kasu.

25.2.2023

202.

Public Joint Stock Company „Scientific and Production Association „Almaz“ named after Academician A.A. Raspletin“

PJSC NPO Almaz

(Публичное Акционерное Общество "Научно-Производственное Объединение "Алмаз" имени Академика А.А.Расплетина"

ПАО "НПО "Алмаз"

Aadress: 125190, Moscow, Leningradsky ave., 80 k 16, Russian Federation

Üksuse liik: aktsiaselts

Registreerimiskoht: Venemaa Föderatsioon

Registreerimise kuupäev: 12.8.2002

Registreerimisnumber: 1027700118984

Peamine tegevuskoht: Venemaa Föderatsioon

Täiendav teave:

INN 7712040285,

KPP 774301001

Public Joint Stock Company „Scientific and Production Association „Almaz“ named after Academician A.A. Raspletin“ on osa Vene riigi omandis olevast õhuruumikaitse kontsernist „Almaz-Antey“ ning toodab riiklikele õhukaitsevägedele pind-õhk-tüüpi rakettide süsteeme. Ettevõte tegeleb mobiilsete pind-õhk-tüüpi rakettide rühma S-300 süsteemide arendamise ja moderniseerimisega. Venemaa kasutab S-300 pind-õhk-tüüpi rakette maismaasihtmärkide ründamiseks Ukrainas. „Scientific and Production Association „Almaz“ named after Academician A.A. Raspletin“ toodab ja tarnib tooteid, mida Venemaa relvajõud kasutavad Venemaa agressioonisõjas Ukraina vastu.

Seetõttu on „Scientific and Production Association „Almaz“ named after Academician A.A. Raspletin“ vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava ja ohustava tegevuse materiaalse toetamise eest.

25.2.2023

203.

PJSC „Krasnogorsk Plant named after S.A. Zvereva“ (KMZ „Zenit“)

(ПАО Красногорский завод им. С.А. Зверева ((КМЗ „Зенит“))

Aadress: 143403, Moscow region, Krasnogorsk, st. River, 8, Russian Federation

Üksuse liik: eraettevõte

Registreerimiskoht: Venemaa Föderatsiooni keskföderaalringkond

Registreerimise kuupäev: 29.12.1999

Registreerimisnumber: 1025002882850

Peamine tegevuskoht: Venemaa Föderatsioon

Seotud isikud: Direktor Alexander Novikov

Seotud üksused: emaettevõtja: Shvabe (Rostec)

PJSC „Krasnogorsk Plant named after S.A. Zvereva“ on Venemaa ettevõte, mis kuulub kaitsetööstusega tegeleva ettevõtte Rostec alla kuuluvale aktsiaseltsile JSC Shvabe. Ta toodab sõjatehnoloogiat, sõjalist varustust ja muid sõjalisi seadmeid. PJSC „Krasnogorsk Plant named after S.A. Zvereva“ pakub toodetud optoelektroonilisi seadmeid, mida Venemaa sõjavägi kasutab Ukraina-vastases agressioonisõjas.

Seetõttu on PJSC „Krasnogorsk Plant named after S.A. Zvereva“ vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava ja ohustava tegevuse materiaalse toetamise eest.

25.2.2023

204.

Joint Stock Company „Shvabe“

JSC „Shvabe“

(Акционерное общество „ШВАБЕ“

АО „ШВАБЕ“)

Aadress:

129366, Moscow, Prospekt Mira, 176, Russian Federation

(vene keeles: 129366, Москва Город, Пр-Кт Мира, Д. 176)

Üksuse liik: aktsiaselts

Registreerimiskoht: Jekaterinburg, Venemaa Föderatsioon

Registreerimise kuupäev: 5.4.2010

Registreerimisnumber: 1107746256727

Peamine tegevuskoht: Venemaa Föderatsioon

Rostecile kuuluv valdusettevõte JSC Shvabe (Shvabe) on spetsialiseerunud optiliste ja lasersüsteemide ja -kompleksidega seotud teadusuuringutele ja nende masstootmisele. Shvabe ühendab mitmeid Venemaa tööstusettevõtteid ja teadusasutusi, moodustades riigi optikasektori selgroo. Shvabe teeb Venemaa riikliku julgeoleku jaoks tipptasemel optoelektroonilise ja lasertehnoloogia väljatöötamise kogu tsüklit. Shvabe toodab ja arendab ka optoelektroonilisi ja lasersüsteeme Venemaa Föderatsiooni relvajõududele.

JSC Shvabe tarnib Venemaa relvajõududele toodetud optilisi ja lasersüsteeme, mida kasutatakse Ukraina-vastases agressioonisõjas. JSC Shvabe on seetõttu vastutav Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava ja ohustava tegevuse ja poliitika materiaalse toetamise eest.

25.2.2023

205.

AO Plasma

Teise nimega: AKTCIONERNOE OBSHESTVO „NAUCHNO-ISSLEDOVATELSKIJ INSTITUT GAZORAZRYADNIH PRIBOROV „PLAZMA““

(АО „Плазма“ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ПРИБОРОВ „ПЛАЗМА““)

Aadress: 390023, Tsiolkovsky st, 24, Ryazan, Russian Federation

Üksuse liik: riigiettevõte

Registreerimiskoht: Venemaa Föderatsioon

Registreerimise kuupäev: 16.10.2002

Registreerimisnumber: Maksukohustuslase number (INN): 6230005886

Peamine tegevuskoht: Venemaa Föderatsioon

Seotud isikud: Juht: Sergej Vladimirovich Maksimov

AO Plasma on riigile kuuluv ettevõte ning suurim plasmaelektroonikatoodete arendaja ja tootja Venemaal, sealhulgas gaasilaserid ja nendel põhinevad süsteemid, info kuvamise vahendid (plasmapaneelid ja nendel põhinevad monitorid ning muud seadmed), gaaslahendusega lülitusseadmed ja tööstuskeraamika. AO Plasma toodab ka vaakumtihedaid metallkeraamilisi üksusi ning toodet Passive Antenna Device, mida kasutab GLONASS Global Navigation sattelite System. GLONASS on Venemaa satelliitnavigatsioonisüsteem, mis on mõeldud operatiivse navigatsiooni ja ajaga seotud toe pakkumiseks piiramatule arvule maismaa-, mere-, õhu- ja kosmosepõhistele kasutajatele. GLONASS-süsteem on aidanud Venemaa relvajõududel korraldada Venemaa Ukraina-vastases agressioonisõjas täpseid rünnakuid taktikaliste rakettidega (nt taktikalised raketid Iskander).

Seetõttu toetab AO Plasma materiaalselt Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustavat ja ohustavat tegevust.

25.2.2023

 

 

Seotud üksused:

AO „VOLGAR“

OAO „FOTONIKA-NV“

OOO „PEKON“

SP ZAO NPK „ORION-PLAZMA“

ZAO „PLAZMA-SOFO“

OAO „RUSELEKTRONIKA-NV“

 

 

 

 

Muu teave:

KPP: 623001001

OKPO: 07626955

OGRN: 1026201102850

OKFS: 61 – riigiettevõtete omandiõigus

OKOGU: 4100304 – riigiettevõte „Russian Technologies“ kõrgtehnoloogiliste toodete arendamise, tootmise ja eksportimise edendamiseks ( State Corporation „Russian Technologies“)

OKOPF: 12247 - Open joint-stock companies OKTMO: 61701000001

FSFR: 04700-A

OKATO: 61401375 – Ryazanskaya area, citya oblastnogo znacheniya Ryazanskoj area, Ryazan, Oktyabrskij

 

 

206.

Atomflot

(teise nimega: ФГУП Атомфлот; teise nimega: Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Атомного Флота; teise nimega: FSUE Atomflot; teise nimega: Rosatomflot)

Registreerimiskoht: Murmansk, Venemaa Föderatsioon (Murmanski oblast, Murmansk, ter. Murmansk-17, 1)

Registreerimise kuupäev: 6.12.2002

Registreerimisnumber: 5192110268 (maksukohustuslase number)

Peamine tegevuskoht: Venemaa Föderatsioon

Atomflot on Venemaa äriühing, mis haldab Venemaa jäämurdjate laevastikku. Atomfloti hallatav jäämurdjate laevastik on ette nähtud spetsiaalselt Venemaa meretranspordiga seotud eesmärkide saavutamiseks Põhja-mereteel, mis on Arktika kaudu kulgev lühim ühendustee Euroopa ja Aasia vahel. Põhja-meretee on kerkinud esile kui uus strateegiline võimalus Venemaa ulatuslike nafta- ja gaasivarude kasutuselevõtuks ja nendelt raha teenimiseks Arktikas, mistõttu on see Venemaa Föderatsiooni valitsuse jaoks oluline tuluallikas. Kuna nafta- ja gaasieksport liigub pärast Venemaa Ukraina-vastast agressioonisõda ja sellele järgnenud Lääne sanktsioonide tõttu Euroopast Aasiasse, on Venemaa jäämurdjate laevastik riigi Arktika süsivesinikustrateegia jaoks keskse tähtsusega. Venemaa kasutab Atomfloti aatomijäämurdjate laevastikku nafta- ja gaasitankerite saatimiseks palju pikemat ja keerulisemat mereteed pidi Jamali ja Gydani poolsaarelt Aasiasse, selle asemel, et kasutada palju lühemat ja jäävabamat laevatamisteed Euroopasse.

25.2.2023

 

 

 

Seetõttu on Atomflot üksus, kes annab materiaalset või rahalist toetust Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavale Venemaa Föderatsiooni valitsusele või saab selle tegevusest kasu. Lisaks on Atomflot üksus, kes on seotud majandussektoritega, mis on suur sissetulekuallikas Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutava Venemaa Föderatsiooni valitsuse jaoks.

 

207.

195 Repair Plant of Rocket and Artillery Weapons

(teise nimega: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „195 РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД РАКЕТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ“; teise nimega: АО 195 РЗ РАВ; teise nimega: OPEN JOINT STOCK COMPANY „195 REPAIR PLANTS RACKET-ARTILLERY ARMS“)

Registreerimiskoht: Venemaa Föderatsioon (183032, Murmanski oblast, Murmansk, Zavodskaya Ulitsa, dom 7)

Registreerimise kuupäev: 24.4.2009

Registreerimisnumber: 5110002377 (maksukohustuslase number)

Peamine tegevuskoht: Venemaa Föderatsioon

Seotud üksused ja isikud:

Natalya Ivanovna Kondratskaya, peadirektor

Emaettevõtja:

JSC „Remvooruzhenie“

„195 Repair Plant of Rocket and Artillery Weapons“ on Venemaa sõjatööstusettevõte, mis parandab ja hooldab sõjalisi tooteid, mida Venemaa relvajõud kasutasid Venemaa Ukraina-vastases agressioonisõjas. Ettevõttel on Venemaa valitsuse antud litsentsid relvade ja sõjavarustuse arendamiseks ja parandamiseks ning ettevõte pakub enda sõnul Venemaa Föderatsiooni mereväe „laevadele remondi- ja hooldusteenuseid“.

Seetõttu toetab „195 Repair Plant of Rocket and Artillery Weapons“ materiaalselt sellist tegevust, mis kahjustab ja ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust. Lisaks annab „195 Repair Plant of Rocket and Artillery Weapons“ materiaalset toetust Krimmi annekteerimise ja Ukraina destabiliseerimise eest vastutavale Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja saab selle tegevusest kasu.

25.2.2023

208.

SUN Ship Management (D) Ltd.

Registreerimiskoht: Dubai, Araabia Ühendemiraadid (Unit OT 17-32, Level 17, Central Park Offices, Dubai International Financial Centre, Dubai, PO Box 507065, United Arab Emirates)

Registreerimise kuupäev: 2.8.2012

Registreerimisnumber: 1244

Peamine tegevuskoht: Araabia Ühendemiraadid, Venemaa Föderatsioon, Euroopa Liit

SUN Ship Management (D) Ltd., varem SCF Management Services (Dubai) Ltd., on Dubais asuv laevandusettevõtja, mis on Venemaa suurima laevandusettevõtja PAO Sovcomflot (SCF Group) osa ja spetsialiseerunud vedelgaasi, toornafta ja naftatoodete transpordile ning avamere energiatootmise teenindamisele. SUN Ship Management (D) Ltd. juhib ja käitab sajast nafta-, veeldatud maagaasi- ja keemiaotstarbelisest laevast koosnevat laevastikku, mille kandevõime on üle 150,000 tonni.

Alates Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja algusest on SUN Ship Management (D) Ltd. tegutsenud ühe peamise laevandusettevõtjana, kes juhib ja käitab Vene nafta merevedu. Oluline on see, et Venemaa riikliku laevandusettevõtja PAO Sovcomfloti osana on Venemaa Föderatsioon SUN Ship Management (D) Ltd. teenuste lõplik saaja. Sellised teenused on Venemaa Föderatsiooni valitsuse jaoks oluline tuluallikas ja nende osatähtsus Venemaa energiatuludest on üle 70 %, võimaldades seega Kremlil rahastada oma Ukraina vastast agressioonisõda.

25.2.2023“

 

 

Seotud üksused ja isikud:

PAO Sovcomflot (emaettevõtja)

Vladimir Oskirko (direktor)

Salah Ibrahim Sayed Sharaf (direktor)

Alexey Khaidukov (direktor)

Alexander Verbo (direktor)

Andrey Kontsenebin (direktor)

SCF Overseas Holding Limited

Seetõttu on SUN Ship Management (D) Ltd. üksus, mis annab materiaalset ja rahalist toetust Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja saab selle tegevusest kasu. Lisaks on SUN Ship Management (D) Ltd. üksus, mis on seotud majandussektoriga, mis on Venemaa Föderatsiooni valitsuse jaoks oluline tuluallikas.

 


Top