EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2478

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/2478, 16. detsember 2022, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

ST/15382/2022/INIT

ELT L 322I, 16.12.2022, p. 614–686 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2478/oj

16.12.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 322/614


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2022/2478,

16. detsember 2022,

millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 31. juulil 2014 vastu otsuse 2014/512/ÜVJP (1).

(2)

Liit toetab endiselt vankumatult Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust.

(3)

Euroopa Ülemkogu mõistis oma 20.–21. oktoobri 2022. aasta järeldustes kõige karmimalt hukka Venemaa valimatud raketi- ja droonirünnakud tsiviilisikute ja tsiviilobjektide ning -taristu vastu Kiievis ja mujal Ukrainas. Tuletades meelde 30. septembri 2022. aasta avaldust ning kooskõlas ÜRO Peaassamblee 12. oktoobri 2022. aasta resolutsiooniga, kordas Euroopa Ülemkogu samuti, et ta mõistab ühehäälselt hukka Ukraina Donetski, Hersoni, Luhanski ja Zaporižžja oblasti ebaseadusliku annekteerimise Venemaa poolt ning on kindlalt selle vastu ning, nagu ka Krimmi ja Sevastopoli puhul, ei tunnusta liit kunagi seda ebaseaduslikku annekteerimist. Euroopa Ülemkogu märkis, et Venemaa ühepoolsed otsused rikuvad tahtlikult ÜRO põhikirja ja on ilmselgelt vastuolus reeglitel põhineva rahvusvahelise korraga ning et liit on valmis karmistama oma piiravaid meetmeid Venemaa vastu.

(4)

Võttes arvesse olukorra tõsidust, on asjakohane kehtestada uued piiravad meetmed.

(5)

Eelkõige on asjakohane lisada teatavad kanded otsuse 2014/512/ÜVJP IV lisas toodud juriidiliste isikute, asutuste või üksuste loetellu, st nende üksuste loetellu, kelle suhtes kehtestatakse rangemad ekspordipiirangud kahesuguse kasutusega kaupadele ja tehnoloogiale ning sellistele kaupadele ja tehnoloogiale, mis võivad aidata kaasa Venemaa kaitse- ja julgeolekusektori tehnoloogilisele arengule. Pidades silmas konkreetset ohtu, et teatavad kaubad või tehnoloogia suunatakse Krimmist või Sevastopolist ümber Venemaa Föderatsiooni, on ka asjakohane lisada sellesse lõppkasutajate loetellu teatavad Venemaa kontrolli all olevad üksused, mis on asutatud Krimmis või Sevastopolis. See ei mõjuta asjaolu, et liit ei tunnusta Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa Föderatsiooni poolt ning mõistab selle jätkuvalt karmilt hukka.

(6)

Samuti on asjakohane lisada Venemaa piirkondlik arengupank selliste Venemaa omandis või kontrolli all olevate üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse tehingukeeldu.

(7)

Peale selle on asjakohane keelata liidu kodanikel tegutseda ühegi Venemaal asutatud ja Venemaa riiklikus omandis või kontrolli all oleva juriidilise isiku, üksuse või asutuse juhtorgani liikmena. Samuti on asjakohane näha pädevatele asutustele ette võimalus anda oma kodanikele luba tegutseda sellistel ametikohtadel olemasolevates ühisettevõtetes või sarnastes õiguslikes üksustes ning Venemaal asutatud ELi tütarettevõtjates ning kui sellisel ametikohal tegutsemine on vajalik elutähtsa energiavarustuse tagamiseks või kui juriidiline isik, üksus või asutus on seotud kolmandast riigist pärit nafta transiidiga läbi Venemaa ning sellisel ametikohal tegutsemine on mõeldud toiminguteks, mis ei ole muul viisil keelatud.

(8)

Lisaks on asjakohane laiendada kehtivat keeldu osutada Venemaa Föderatsioonile ning Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele ja asutustele teatavaid teenuseid; keelatud on osutada reklaamiteenuseid ning turu-uuringute, avaliku arvamuse küsitluste, toodete katsetamise ja tehnilise kontrolliga seotud teenuseid. Vastavalt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ühtsele tooteklassifikaatorile (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, No 77, CPC prov., 1991) hõlmavad turu-uuringute ja avaliku arvamuse küsitlustega seotud teenused turu-uuringuteenuseid ja avaliku arvamuse küsitluse teenuseid. Tehnilise katsetamise ja analüüsimise teenused hõlmavad koostise ja puhtuse testimise ja kontrolli teenuseid, füüsikaliste omaduste katsetamise ja analüüsimise teenuseid, integreeritud mehaaniliste ja elektrisüsteemide testimise ja kontrolli teenuseid, tehnilise kontrolli teenuseid ning muid tehnilise katsetamise ja analüüsimise teenuseid. Venemaale eksporditavate kaupadega seotud tehnilise abi osutamine on jätkuvalt lubatud, tingimusel et sellise tehnilise abi osutamise ajal ei ole nende kaupade müük, tarnimine või eksport käesoleva otsuse alusel keelatud. Reklaamiteenused hõlmavad reklaamipinna või reklaamiaja müüki ja rentimist, reklaami kavandamist, teostamist ja paigaldamist ning muid reklaamiteenuseid.

(9)

Peale selle on asjakohane laiendada Venemaa energiasektoris tehtavate uute investeeringute suhtes kehtivat keeldu, keelates lisaks uued investeeringud Venemaa kaevandussektorisse, välja arvatud teatavate kriitilise tähtsusega toorainetega seotud mäetööstustegevus.

(10)

Venemaa Föderatsioon on korraldanud süstemaatilise rahvusvahelise meediaga manipuleerimise ja faktide moonutamise kampaania, et tõhustada oma naaberriikide, liidu ja selle liikmesriikide destabiliseerimise strateegiat. Eelkõige on korduvalt ja järjepidevalt sattunud tema propaganda ohvriks Euroopa erakonnad, eriti valimiste ajal, samuti kodanikuühiskond, varjupaigataotlejad, Venemaa rahvusvähemused, soovähemused ning demokraatlike institutsioonide toimimine liidus ja selle liikmesriikides.

(11)

Ukraina vastase agressiooni õigustamiseks ja toetamiseks on Venemaa Föderatsioon korraldanud pidevat ja kooskõlastatud propagandategevust, mis on suunatud liidu ja naaberriikide kodanikuühiskonnale, moonutades ja manipuleerides tõsiselt fakte.

(12)

Neid propagandameetmeid on rakendatud eri meediakanalite kaudu Venemaa Föderatsiooni juhtkonna pideva otsese või kaudse kontrolli all. Selline tegevus kujutab endast märkimisväärset ja otsest ohtu liidu avalikule korrale ja julgeolekule. Nendel meediakanalitel on oluline ja otsustav roll Ukraina vastu suunatud agressiooni edendamisel ja toetamisel ning Ukraina naaberriikide destabiliseerimisel.

(13)

Võttes arvesse olukorra tõsidust ja vastukaaluks Ukraina olukorda destabiliseerivale Venemaa tegevusele, on vaja kooskõlas põhiõiguste hartas tunnustatud põhiõiguste ja -vabadustega, eriti selle artiklis 11 tunnustatud õigusega sõna- ja teabevabadusele, kehtestada täiendavad piiravad meetmed, et selliste meediakanalite ringhäälingutegevus liidus või selliste meediakanalite liidule suunatud ringhäälingutegevus peatada. Meetmed tuleks jätta kehtima seni, kuni Ukraina-vastane agressioon lõpetatakse ning kuni Venemaa Föderatsioon ja sellega seotud meediakanalid lõpetavad propagandategevuse liidu ja selle liikmesriikide vastu.

(14)

Kooskõlas põhiõiguste hartas tunnustatud põhiõiguste ja -vabadustega, eriti selle artiklites 11, 16 ja 17 tunnustatud sõna- ja teabevabadusega, ettevõtlusvabadusega ja õigusega omandile, ei takista need meetmed nimetatud meediakanalitel ja nende töötajatel viia läbi liidus muid tegevusi kui ringhääling, näiteks uurimistöid ja intervjuusid. Eelkõige ei piira need meetmed kohustust austada õigusi, vabadusi ja põhimõtteid, millele on osutatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 6, sealhulgas põhiõiguste hartat ja liikmesriikide põhiseadusi nende vastavas pädevusvaldkonnas.

(15)

Otsusega 2014/512/ÜVJP kehtestati keeld importida Venemaalt toornaftat kas torujuhtme kaudu või meritsi. Otsusega 2014/512/ÜVJP on sätestatud ka ajutised erandid torujuhtme kaudu toimuva impordi ning Bulgaaria puhul meritsi toimuva impordi kohta. Nende erandite ainus eesmärk oli tagada liikmesriikide jaoks varustuskindlus, jättes neile samal ajal võrdsed võimalused. Seetõttu on asjakohane täpsustada, et sarnaselt liikmesriikidega, kes impordivad Venemaa toornaftat torujuhtme kaudu, ei saa Bulgaaria müüa kõnealuse erandi alusel imporditud Venemaa toornaftast saadud naftatooteid ostjatele, kes asuvad teistes liikmesriikides või kolmandates riikides. Sõiduki või õhusõiduki punkerdamine või tankimine liikmesriigis, kes saab nendest eranditest kasu, ei lange selle keelu alla. Kuigi otsus on koostatud Ukrainaga solidaarsuse vaimus, on siiski asjakohane lubada Ungaril, Slovakkial ja Bulgaarial eksportida Ukrainasse teatavaid rafineeritud naftatooteid, mis on saadud kõnealuste erandite alusel imporditud Venemaa toornaftast, sealhulgas transportides seda vajaduse korral läbi teiste liikmesriikide. Samuti on asjakohane lubada Bulgaarial eksportida kolmandatesse riikidesse ka teatavaid rafineeritud naftasaadusi, mis on saadud Venemaa toornaftast, mida imporditakse kõnealuste erandite alusel. See on vajalik keskkonna- ja ohutusriskide leevendamiseks, kuna selliseid saadusi ei ole võimalik Bulgaarias ohutult ladustada. Aastane eksport ei tohiks ületada selliste saaduste keskmist aastast eksporti viimase viie aasta jooksul.

(16)

On asjakohane täiendavalt selgitada ja muuta Venemaalt pärit või Venemaalt eksporditud terasetoodete impordikeelu erandeid.

(17)

Lisaks on asjakohane kehtestada või laiendada teatavaid erandeid seoses teatavate meetmetega ning teha regulatiivosas teatavaid tehnilisi parandusi.

(18)

Teatavate meetmete rakendamiseks on vaja täiendavaid liidu meetmeid.

(19)

Otsust 2014/512/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2014/512/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Alates 12. aprillist 2022 on liidus registreeritud või tunnustatud kauplemiskohtades keelatud noteerida selliste Venemaal asutatud juriidiliste isikute, üksuste või asutuste vabalt võõrandatavaid väärtpabereid, kellest üle 50 % kuulub riigi omandisse, ja osutada nendega seotud teenuseid, ning alates 29. jaanuarist 2023 on keelatud võtta neid kauplemisele.“

2)

Artiklit 1aa muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse järgmised lõiked:

„1b.   Alates 16. jaanuarist 2023 on keelatud tegutseda järgmiste üksuste juhtorgani liikmena:

a)

Venemaal asutatud juriidiline isik, üksus või asutus, kes on riigi kontrolli all või kellest üle 50 % kuulub riigi omandisse või kelle puhul on Venemaal, selle valitsusel või Venemaa keskpangal õigus osaleda kasumis või kellel on Venemaa, selle valitsuse või Venemaa keskpangaga muud olulised majandussuhted;

b)

Venemaal asutatud juriidiline isik, üksus või asutus, kelle omandiõigusest üle 50 % kuulub otse või kaudselt mõne käesoleva lõike punktis a osutatud üksuse omandisse, või

c)

Venemaal asutatud juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne käesoleva lõike punktis a või b osutatud üksuse nimel või suuniste alusel.

Seda keeldu ei kohaldata sellise lõikes 1 osutatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse suhtes, mille puhul kehtib lõige 1a.

1c.   Erandina lõikest 1b võivad pädevad asutused anda loa tegutsemiseks lõikes 1b osutatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse juhtorgani liikmena pärast seda, kui nad on kindlaks teinud, et juriidiline isik, üksus või asutus on:

a)

ühisettevõte või sarnane õiguslik üksus, millega on seotud lõikes 1b osutatud juriidiline isik, üksus või asutus ning mis on liikmesriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse poolt sõlmitud enne 17. detsembrit 2022, või

b)

lõikes 1b osutatud juriidiline isik, üksus või asutus, mis asutati Venemaal enne 17. detsembrit 2022 ja mis on liikmesriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse omandis või ainu- või ühiskontrolli all.

1d.   Erandina lõikest 1b võivad pädevad asutused anda loa tegutsemiseks lõikes 1b osutatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse juhtorgani liikmena pärast seda, kui nad on kindlaks teinud, et see on vajalik elutähtsa energiavarustuse tagamiseks.

1e.   Erandina lõikest 1b võivad pädevad asutused anda loa tegutsemiseks lõikes 1b osutatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse juhtorgani liikmena pärast seda, kui nad on kindlaks teinud, et juriidiline isik, üksus või asutus on seotud kolmandast riigist pärit nafta transiidiga läbi Venemaa ning et sellisel ametikohal tegutsemine on ette nähtud toiminguteks, mis ei ole artiklite 4o ja 4p alusel keelatud.“

;

b)

lisatakse järgmised lõiked:

„2d.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata X lisa C osas loetletud juriidilise isiku, üksuse või asutusega enne 17. detsembrit 2022 sõlmitud lepingute ja nende lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes kuni 18. märtsini 2023.

2e.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata maksetele, mis kuuluvad tasumisele X lisa C osas nimetatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele lepingute kohaselt, mis on täidetud enne 18. märtsi 2023.“

;

c)

lõike 3 punkt d asendatakse järgmisega:

„d)

enne 16. märtsi 2022 sõlmitud tehingutele, sealhulgas müügitehingutele, mis on rangelt vajalikud selleks, et likvideerida hiljemalt 30. juuniks 2023 ühisettevõte või sarnane õiguslik üksus, millega on seotud lõikes 1 osutatud juriidiline isik, üksus või asutus;“;

d)

lisatakse järgmine lõige:

„3a.   Erandina lõikest 1 võivad pädevad asutused tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, anda loa tehinguteks, mis on rangelt vajalikud selleks, et lõikes 1 nimetatud üksused või nende tütarettevõtjad liidus saaksid 30. juuniks 2023 võõrandada oma osa ja loobuda osalemisest liidus asutatud juriidilises isikus, üksuses või asutuses.“

;

e)

lisatakse järgmine lõige:

„5.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõigete 1c, 1d, 1e ja 3a alusel antud lubadest kahe nädala jooksul pärast loa andmist.“

3)

Artikkel 1k asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1k

1.   Keelatud on otse või kaudselt osutada arvepidamis-, audiitor- (sealhulgas kohustuslik audit), raamatupidamisteenuseid või maksunõustamis-, ärinõustamis- või juhtimiskonsultatsiooni- või suhtekorraldusteenuseid:

a)

Venemaa valitsusele või

b)

Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele.

2.   Keelatud on otse või kaudselt osutada arhitekti- ja inseneriteenuseid, õigusabiteenuseid ja IT-alaseid nõustamisteenuseid:

a)

Venemaa valitsusele või

b)

Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele.

2a.   Keelatud on osutada turu-uuringute ja avaliku arvamuse küsitluste teenuseid, tehnilise katsetamise ja analüüsimise teenuseid ning reklaamiteenuseid:

a)

Venemaa valitsusele või

b)

Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele.

3.   Lõiget 1 ei kohaldata selliste teenuste osutamise suhtes, mis on rangelt vajalikud, et lõpetada hiljemalt 5. juuliks 2022 käesoleva artikliga vastuolus olevad lepingud, mis on sõlmitud enne 4. juunit 2022, või selliste lepingute täitmiseks vajalikud lisalepingud.

4.   Lõiget 2 ei kohaldata selliste teenuste osutamise suhtes, mis on rangelt vajalikud, et lõpetada hiljemalt 8. jaanuariks 2023 käesoleva artikliga vastuolus olevad lepingud, mis on sõlmitud enne 7. oktoobrit 2022, või selliste lepingute täitmiseks vajalikud lisalepingud.

4a.   Lõiget 2a ei kohaldata selliste teenuste osutamise suhtes, mis on rangelt vajalikud, et lõpetada hiljemalt 16. jaanuariks 2023 käesoleva artikliga vastuolus olevad lepingud, mis on sõlmitud enne 17. detsembrit 2022, või selliste lepingute täitmiseks vajalikud lisalepingud.

5.   Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata selliste teenuste osutamise suhtes, mis on rangelt vajalikud kaitseõiguse kasutamiseks kohtumenetluses või selleks, et kasutada õigust tõhusale õiguskaitsevahendile.

6.   Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata selliste teenuste osutamise suhtes, mis on rangelt vajalikud liikmesriigis toimuvale kohtu-, haldus- ja vahekohtumenetlusele juurdepääsu tagamiseks ning liikmesriigi kohtu- või vahekohtu otsuse tunnustamiseks või täitmiseks, eeldusel et teenuste osutamine on kooskõlas käesoleva otsuse ja otsuse 2014/145/ÜVJP eesmärkidega.

7.   Lõikeid 1, 2 ja 2a ei kohaldata selliste teenuste osutamise suhtes, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes sellistele Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, mis on liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna riigi, Šveitsi või VII lisas loetletud partnerriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse omandis või ainu- või ühiskontrolli all.

8.   Lõikeid 2 ja 2a ei kohaldata selliste teenuste osutamise suhtes, mis on vajalikud rahvatervisealase hädaolukorra lahendamiseks või sellise sündmuse kiireks ärahoidmiseks või leevendamiseks, millel on tõenäoliselt ränk ja märkimisväärne mõju inimeste tervisele ja ohutusele või keskkonnale, või loodusõnnetustele reageerimiseks.

9.   Lõiget 2 ei kohaldata selliste teenuste osutamise suhtes, mis on vajalikud mittesõjaliseks kasutamiseks ja mittesõjalistele lõppkasutajatele mõeldud tarkvara uuendusteks, mis on lubatud artikli 3 lõike 3 punktis d ja artikli 3a lõike 3 punktis d.

10.   Erandina lõigetest 1, 2 ja 2a võivad pädevad asutused anda loa neis lõigetes osutatud teenuste osutamiseks tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, kui nad on teinud kindlaks, et see on vajalik:

a)

humanitaartegevuseks, näiteks abi kohaletoimetamine või abi kohaletoimetamise hõlbustamine (sealhulgas meditsiinitarbed, toit või humanitaartöötajate transport ja sellega seotud abi), või evakueerimiseks;

b)

kodanikuühiskonna tegevuseks, mis edendab otseselt demokraatiat, inimõigusi või õigusriiki Venemaal;

c)

liidu ja liikmesriikide või partnerriikide diplomaatiliste ja konsulaaresinduste, sealhulgas delegatsioonide, saatkondade ja missioonide, või rahvusvahelisest õigusest tuleneva puutumatusega kaitstud rahvusvaheliste organisatsioonide tegutsemiseks Venemaal;

d)

elutähtsa energiavarustuse tagamiseks liidus ning titaani, alumiiniumi, vase, nikli, pallaadiumi ja rauamaagi ostuks, impordiks või transpordiks liitu;

e)

sellise taristu, riistvara ja tarkvara pideva toimimise tagamiseks, mis on hädavajalikud inimeste tervise ja ohutuse või keskkonna kaitseks;

f)

tsiviilotstarbelise tuumavõimekuse rajamiseks, käitamiseks, hoolduseks, kütusega varustamiseks ja ümbertöötlemiseks ning ohutuse tagamiseks, ning tsiviilotstarbeliste tuumarajatiste valmimiseks vajaliku projekteerimis- ja ehitustöö ning kasutuselevõtmise jätkumiseks, lähtematerjali tarnimiseks, et toota meditsiinilisi radioisotoope, sarnaseid meditsiinilisi rakendusi ja keskkonna kiirgusseireks vajalikku elutähtsat tehnoloogiat, ning tsiviilotstarbeliseks tuumaenergiaalaseks koostööks, eelkõige teadus- ja arendustegevuse valdkonnas, või

g)

selliste elektroonilise side teenuste osutamiseks liidu telekommunikatsioonivõrkude operaatorite poolt, mis on vajalikud elektroonilise side teenuste toimimiseks, säilitamiseks ja turvalisuseks (sealhulgas küberturvalisuseks) Venemaal, Ukrainas, liidus, Venemaa ja liidu vahel ning Ukraina ja liidu vahel, samuti andmekeskusteenuste jaoks liidus.

11.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 10 alusel antud lubadest kahe nädala jooksul pärast loa andmist.“

4)

Artikkel 4a asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4a

1.   Keelatud on:

a)

omandada uut või laiendada olemasolevat osalust juriidilistes isikutes, üksustes või asutustes, kes on asutatud või moodustatud Venemaa või mis tahes muu kolmanda riigi õiguse alusel ja kes tegutsevad Venemaa energiasektoris;

b)

anda uut laenu või krediiti või muul viisil rahalisi vahendeid, sealhulgas omakapitali, kõigile juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, kes on asutatud või moodustatud Venemaa või mis tahes muu kolmanda riigi õiguse alusel ja kes tegutsevad Venemaa energiasektoris, või võimaldada seda tõendatult sellise isiku, üksuse või asutuse rahastamise otstarbel;

c)

asutada uusi ühisettevõtteid juriidiliste isikute, üksuste või asutustega, kes on asutatud või moodustatud Venemaa või mis tahes muu kolmanda riigi õiguse alusel ja kes tegutsevad Venemaa energiasektoris;

d)

pakkuda punktides a, b ja c osutatud tegevusega otseselt seotud investeerimisteenuseid.

2.   Keelatud on:

a)

omandada uut või laiendada olemasolevat osalust juriidilistes isikutes, üksustes või asutustes, kes on asutatud või moodustatud Venemaa või mis tahes muu kolmanda riigi õiguse alusel ja kes tegutsevad Venemaa mäetööstuse sektoris;

b)

anda uut laenu või krediiti või muul viisil rahalisi vahendeid, sealhulgas omakapitali, kõigile juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, kes on asutatud või moodustatud Venemaa või mis tahes muu kolmanda riigi õiguse alusel ja kes tegutsevad Venemaa mäetööstuse sektoris, või võimaldada seda tõendatult sellise isiku, üksuse või asutuse rahastamise otstarbel;

c)

asutada uusi ühisettevõtteid juriidiliste isikute, üksuste või asutustega, kes on asutatud või moodustatud Venemaa või mis tahes muu kolmanda riigi õiguse alusel ja kes tegutsevad Venemaa mäetööstuse sektoris;

d)

pakkuda punktides a, b ja c osutatud tegevusega otseselt seotud investeerimisteenuseid.

3.   Erandina lõikest 1 võivad pädevad asutused tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, anda loa lõikes 1 osutatud tegevuseks, kui nad on teinud kindlaks, et:

a)

see on vajalik liidus elutähtsa energiavarustuse tagamiseks ning maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete transpordiks Venemaalt või läbi Venemaa liitu, väljaarvatud kui see on keelatud artikli 4o või 4p alusel, või

b)

see puudutab eranditult Venemaa energiasektoris tegutsevat juriidilist isikut, üksust või asutust, mis on liikmesriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse omandis.

4.   Asjaomane liikmesriik teavitab või asjaomased liikmesriigid teavitavad teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 3 alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.

5.   Lõikes 2 sätestatud keeldu ei kohaldata sellise mäetööstustegevuse suhtes, mille puhul toob suurimat tulu või mille peamine eesmärk on teatavate materjalide tootmine. Liit võtab vajalikud meetmed, et määrata kindlaks vastavad käesoleva lõikega hõlmatavad tooted.“

5)

Artiklit 4d muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse järgmine lõige:

„5b.   Määruse (EL) nr 833/2014 XI lisa C osas loetletud kaupade puhul ei kohaldata lõigetes 1 ja 4 sätestatud keelde enne 17. detsembrit 2022 sõlmitud lepingute ja nende lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes kuni 16. jaanuarini 2023.“

;

b)

lisatakse järgmised lõiked:

„6b.   Erandina lõikest 4 võivad pädevad asutused tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, anda loa lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia kasutamisega seotud tehnilise abi andmiseks, kui nad on teinud kindlaks, et sellise tehnilise abi andmine on vajalik satelliitide kokkupõrke või soovimatu atmosfääri sisenemise ärahoidmiseks.

6c.   Erandina lõigetest 1 ja 4 võivad pädevad asutused tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, anda loa määruse (EL) nr 833/2014 XI lisa B osas loetletud, CN-koodide 8517 71 00, 8517 79 00 ja 9026 00 00 alla kuuluvate kaupade müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks ja ekspordiks ning seonduva tehnilise abi, vahendusteenuste, rahastamise või rahalise abi pakkumiseks, kui nad on teinud kindlaks, et see on vajalik meditsiinilisel või farmatseutilisel eesmärgil või humanitaartegevuseks, näiteks abi (sealhulgas meditsiinitarbed, toit) kohaletoimetamine või selle kohaletoimetamise hõlbustamine või humanitaartöötajate transport ja sellega seotud abi, või evakueerimiseks.

Tehes otsust loa andmise kohta meditsiinilisel või farmatseutilisel eesmärgil või humanitaartegevuseks kooskõlas käesoleva lõikega, ei anna liikmesriigi pädev asutus ekspordiluba füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal, kui tal on piisavalt põhjust arvata, et kaupadel võib olla sõjaline lõppkasutus.“

6)

Artikli 4ha lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6.   Asjaomased liikmesriigid teavitavad teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõigete 5, 5a ja 5b alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.“

7)

Artiklit 4i muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 punkt d asendatakse järgmisega:

„d)

alates 30. septembrist 2023 otse või kaudselt importida või osta määruse (EL) nr 833/2014 XVII lisas loetletud raua- ja terasetooteid, mida on töödeldud kolmandas riigis ja mis sisaldavad Venemaalt pärit raua- ja terasetooteid, mis on loetletud määruse (EL) nr 833/2014 XVII lisas; määruse (EL) nr 833/2014 XVII lisas loetletud toodete suhtes, mida on töödeldud kolmandas riigis ja mis sisaldavad Venemaalt pärit CN-koodi 7207 11 või 7207 12 10 või 7224 90 alla kuuluvaid terasetooteid, kohaldatakse seda keeldu alates 1. aprillist 2024 CN-koodi 7207 11 alla kuuluvate toodete suhtes ja alates 1. oktoobrist 2024 CN-koodide 7207 12 10 ja 7224 90 alla kuuluvate toodete suhtes;“;

b)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Määruse (EL) nr 833/2014 XVII lisa B osas loetletud kaupade puhul, mida ei ole loetletud nimetatud lisa A osas, piiramata lõike 4 kohaldamist, ei kohaldata lõikes 1 sätestatud keelde enne 7. oktoobrit 2022 sõlmitud lepingute ja nende lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes kuni 8. jaanuarini 2023. Seda sätet ei kohaldata CN-koodide 7207 11, 7207 12 10 ja 7224 90 alla kuuluvate kaupade suhtes, mille suhtes kohaldatakse lõikeid 4, 5 ja 5a.“

;

c)

lisatakse järgmine lõige:

„5a.   Lõikes 1 sätestatud keelde ei kohaldata CN-koodi 7224 90 alla kuuluvate kaupade järgmiste koguste impordi, ostmise, transpordi või nendega seotud tehnilise või rahalise abi suhtes:

a)

147 007 tonni ajavahemikul 17. detsembrist 2022 kuni 31. detsembrini 2023;

b)

110 255 tonni ajavahemikul 1. jaanuarist 2024 kuni 30. septembrini 2024.“;

d)

lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6.   Lõigetes 4, 5 ja 5a sätestatud impordimahu kvoote haldavad komisjon ja liikmesriigid vastavalt komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 (*1) artiklites 49–54 sätestatud tariifikvootide haldamise süsteemile.

(*1)  Komisjoni 24. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558).“"

8)

Artiklit 4k muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 3b asendatakse järgmisega:

„3b.   Määruse (EL) nr 833/2014 XXI lisa B osas loetletud kaupade puhul ei kohaldata lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde enne 7. oktoobrit 2022 sõlmitud lepingute ja nende lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes kuni 8. jaanuarini 2023.

See säte ei kehti CN-koodi 2905 11 alla kuuluvate kaupade kohta, mis on loetletud määruse (EL) nr 833/2014 XXI lisa B osas ja mille suhtes kohaldatakse lõiget 3ba.“

;

b)

lisatakse järgmine lõige:

„3ba.   Määruse (EL) nr 833/2014 XXI lisa B osas loetletud, CN-koodi 2905 11 alla kuuluvate kaupade puhul ei kohaldata lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde enne 7. oktoobrit 2022 sõlmitud lepingute ja nende lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes kuni 18. juunini 2023.“

9)

Artiklit 4m muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Määruse (EL) nr 833/2014 XXIII lisa A osas loetletud kaupade puhul ei kohaldata lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde enne 9. aprilli 2022 sõlmitud lepingute ja nende lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes kuni 10. juulini 2022.“

;

b)

lõige 3a asendatakse järgmisega:

„3a.   Määruse (EL) nr 833/2014 XXIII lisa A osas loetletud, CN-koodide 2701, 2702, 2703 ja 2704 alla kuuluvate kaupade puhul ei kohaldata lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde enne 7. oktoobrit 2022 sõlmitud lepingute ja nende lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes kuni 8. jaanuarini 2023.“

;

c)

lisatakse järgmine lõige:

„3b.   Määruse (EL) nr 833/2014 XXIII lisa B osas loetletud kaupade puhul ei kohaldata lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde enne 17. detsembrit 2022 sõlmitud lepingute ja nende lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes kuni 16. jaanuarini 2023.“

;

d)

lisatakse järgmine lõige:

„4a.   Liikmesriikide pädevad asutused võivad anda tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, loa müüa, tarnida, üle anda või eksportida CN-koodide 8417 20, 8419 81 80 and 8438 10 10 alla kuuluvaid kaupu või osutada nendega seotud tehnilist või rahalist abi, olles eelnevalt kindlaks teinud, et sellised kaubad või nendega seotud tehnilise või rahalise abi osutamine on vajalik füüsilistele isikutele isiklikuks kodumajapidamises kasutamiseks.“

;

e)

lõige 5a asendatakse järgmisega:

„5a.   Tehes otsust loa andmise kohta kooskõlas lõigetega 4a ja 5, ei anna pädevad asutused ekspordiluba füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal, kui neil on piisavalt põhjust arvata, et kaupadel võib olla sõjaline lõppkasutus.“

10)

Artiklit 4o muudetakse järgmiselt:

a)

lõikesse 7 lisatakse järgmised lõigud:

„Alates 5. veebruarist 2023 on keelatud Bulgaaria pädeva asutuse poolt lõike 5 kohaselt antud erandi alusel imporditud toornaftast saadud ja CN-koodi 2710 alla kuuluvaid naftatooteid üle anda või transportida teistesse liikmesriikidesse või kolmandatesse riikidesse või müüa selliseid naftatooteid teistes liikmesriikides või kolmandates riikides asuvatele ostjatele.

Erandina teises lõigus sätestatud keelust võib Bulgaaria pädev asutus anda tingimustel, mida ta peab asjakohaseks, loa lõike 5 alusel imporditud toornaftast saadud teatavate naftatoodete müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks ja ekspordiks Ukrainasse, kui ta on teinud kindlaks, et:

a)

tooted on ette nähtud kasutamiseks üksnes Ukrainas;

b)

kõnealuse müügi, tarnimise, üleandmise või ekspordi eesmärk ei ole kõrvale hoida teises lõigus sätestatud keeldudest.

Erandina teises lõigus sätestatud keelust võivad Bulgaaria pädevad asutused anda tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, loa lõike 5 alusel imporditud toornaftast saadud teatavate naftatoodete müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks mis tahes kolmandasse riiki määruse (EL) nr 833/2014 XXXII lisas osutatud ekspordimahu kvootide piires, kui nad on teinud kindlaks, et:

a)

neid tooteid ei ole võimalik Bulgaarias keskkonna- ja ohutusriskide tõttu ladustada;

b)

kõnealuse müügi, tarnimise, üleandmise või ekspordi eesmärk ei ole kõrvale hoida teises lõigus sätestatud keeldudest.

Bulgaaria teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest kolmanda ja neljanda lõigu alusel antud lubadest kahe nädala jooksul pärast loa andmist.

Liit võtab vajalikud meetmed, et määrata kindlaks vastavad kolmandas ja neljandas lõigus sätestatud eranditega hõlmatavad tooted.“;

b)

lõikesse 8 lisatakse järgmised lõigud:

„Alates 5. veebruarist 2023 võivad Ungari ja Slovakkia pädevad asutused erandina käesoleva lõike kolmandas lõigus sätestatud keeldudest anda tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, loa lõike 3 punkti d alusel imporditud toornaftast saadud teatavate naftatoodete müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks ja ekspordiks Ukrainasse, kui nad on teinud kindlaks, et:

a)

tooted on ette nähtud kasutamiseks üksnes Ukrainas;

b)

kõnealuse müügi, tarnimise, üleandmise või ekspordi eesmärk ei ole kõrvale hoida kolmandas lõigus sätestatud keeldudest.

Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva lõike alusel antud lubadest kahe nädala jooksul pärast loa andmist.

Liit võtab vajalikud meetmed, et määrata kindlaks vastavad viiendas lõigus sätestatud erandiga hõlmatavad tooted.“

11)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 4r

1.   Erandina artiklitest 3, 3a, 4, 4c, 4d, 4g, 4j ja 4m võivad pädevad asutused anda loa määruse (EL) nr 833/2014 II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX ja XXIII lisas ning määruse (EL) 2021/821 I lisas loetletud kaupade ja tehnoloogia müügiks, tarnimiseks või üleandmiseks kuni 30. septembrini 2023, kui selline müük, tarnimine või üleandmine on rangelt vajalik Venemaal asuva vara võõrandamiseks või Venemaal äritegevuse lõpetamiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

kaubad ja tehnoloogia kuuluvad liikmesriigi kodanikule või liikmesriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidilisele isikule, üksusele või asutusele või Venemaal asutatud juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, mis on liikmesriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse omandis või ainu- või ühiskontrolli all, ning

b)

pädeval asutusel, kes loataotluste üle otsustab, ei ole põhjust arvata, et kauba lõppkasutaja võib olla sõjaline lõppkasutaja või et kaupadel võib olla sõjaline lõppkasutus Venemaal, ning

c)

asjaomased kaubad ja tehnoloogia asusid füüsiliselt Venemaal, enne kui nende suhtes jõustus artiklis 3, 3a, 4, 4c, 4d, 4g, 4j või 4m sätestatud keeld.

2.   Erandina artiklitest 4i ja 4k võivad pädevad asutused anda loa määruse (EL) nr 833/2014 XVII ja XXI lisas loetletud kaupade impordiks või üleandmiseks kuni 30. septembrini 2023, kui selline import või üleandmine on rangelt vajalik Venemaal asuva vara võõrandamiseks või Venemaal äritegevuse lõpetamiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

kaubad kuuluvad liikmesriigi kodanikule või liikmesriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidilisele isikule, üksusele või asutusele või Venemaal asutatud juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, mis on liikmesriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse omandis või ainu- või ühiskontrolli all, ning

b)

asjaomased kaubad asusid füüsiliselt Venemaal, enne kui nende suhtes jõustusid artiklites 4i ja 4k sätestatud keelud.

3.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõigete 1 ja 2 alusel antud lubadest kahe nädala jooksul pärast loa andmist.“

12)

Lisasid muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Punkti 12 kohaldatakse ühe või mitme käesoleva otsuse lisa punktis 2 nimetatud üksuse suhtes alates 1. veebruarist 2023 ning tingimusel, et nõukogu teeb pärast asjaomaste juhtumite analüüsimist ühehäälselt sellekohase otsuse.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 16. detsember 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

M. BEK


(1)  Nõukogu 31. juuli 2014. aasta otsus 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 229, 31.7.2014, lk 13).


LISA

1)

Otsuse 2014/512/ÜVJP IV lisa asendatakse järgmisega:

„IV LISA

Artikli 3 lõikes 7, artikli 3a lõikes 7 ja artikli 3b lõikes 1 osutatud juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

Admiralty Shipyard JSC

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (Aleksandrovi teadusuuringute tehnoloogiainstituut)

Argut OOO

Communication Center of the Ministry of Defense (kaitseministeeriumi kommunikatsioonikeskus)

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis (föderaalne teadusuuringute keskus „Boreskov Institute of Catalysis“)

Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia (Venemaa presidendi administratsiooni föderaalne riigieelarveline ettevõte)

Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia (erilennuüksus „Rossija“, Venemaa presidendi administratsiooni föderaalne riigieelarveline ettevõte)

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA) (Dukhovi Automaatikauuringute Instituut, föderaalne unitaarettevõte)

Foreign Intelligence Service (SVR) (Välisluureteenistus (SVR))

Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs (siseministeeriumi Nižni Novgorodi piirkonna peadirektoraadi kohtuekspertiisi keskus)

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center) (Rahvusvaheline kvantoptika ja kvanttehnoloogia keskus (Vene kvanttehnoloogia keskus))

Irkut Corporation

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding Yard)

JSC Rocket and Space Centre – Progress

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

Kazan Helicopter Plant PJSC

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

Ministry of Defence RF (Venemaa Föderatsiooni Kaitseministeerium)

Moscow Institute of Physics and Technology (Moskva füüsika- ja tehnoloogiainstituut)

NPO High Precision Systems JSC

NPO Splav JSC

OPK Oboronprom

PJSC Beriev Aircraft Company

PJSC Irkut Corporation

PJSC Kazan Helicopters

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company

Promtech-Dubna, JSC

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

Rapart Services LLC

Rosoboronexport OJSC (ROE)

Rostec (Russian Technologies State Corporation) (Rostec (Venemaa riiklik tehnoloogiaettevõte))

Rostekh – Azimuth

Russian Aircraft Corporation MiG

Russian Helicopters JSC

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

Sukhoi Aviation JSC

Sukhoi Civil Aircraft

Tactical Missiles Corporation JSC

Tupolev JSC

UEC-Saturn

United Aircraft Corporation

JSC AeroKompozit

United Engine Corporation

UEC-Aviadvigatel JSC

United Instrument Manufacturing Corporation

United Shipbuilding Corporation

JSC PO Sevmash

Krasnoye Sormovo Shipyard (Krasnoje Sormovo laevatehas)

Severnaya Shipyard (Severnaja laevatehas)

Shipyard Yantar (laevatehas „Jantar“)

UralVagonZavod

Baikal Electronics

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

Central Research and Development Institute Tsiklon

Crocus Nano Electronics

Dalzavod Ship-Repair Center

Elara

Electronic Computing and Information Systems

ELPROM

Engineering Center Ltd.

Forss Technology Ltd.

Integral SPB

JSC Element

JSC Pella-Mash

JSC Shipyard Vympel

Kranark LLC

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

LLC Center

MCST Lebedev

Miass Machine-Building Factory

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

MPI VOLNA

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

Nerpa Shipyard

NM-Tekh

Novorossiysk Shipyard JSC

NPO Electronic Systems

NPP Istok

NTC Metrotek

OAO GosNIIkhimanalit

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

OJSC TSRY

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

OOO Planar

OOO Sertal

Photon Pro LLC

PJSC Zvezda

Amur Shipbuilding Factory PJSC

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

AO Kronshtadt

Avant Space LLC

Production Association Strela

Radioavtomatika

Research Center Module

Robin Trade Limited

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

Rubin Sever Design Bureau

Russian Space Systems

Rybinsk Shipyard Engineering

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

Scientific-Research Institute of Electronics

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

Scientific Research Institute NII Submikron

Sergey IONOV

Serniya Engineering

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

Ship Maintenance Center Zvezdochka

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

UAB Pella-Fjord

United Shipbuilding Corporation JSC „35th Shipyard“

United Shipbuilding Corporation JSC „Astrakhan Shipyard“

United Shipbuilding Corporation JSC „Aysberg Central Design Bureau“

United Shipbuilding Corporation JSC „Baltic Shipbuilding Factory“

United Shipbuilding Corporation JSC „Krasnoye Sormovo Plant OJSC“

United Shipbuilding Corporation JSC SC „Zvyozdochka“

United Shipbuilding Corporation „Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar“

United Shipbuilding Corporation „Scientific Research Design Technological Bureau Onega“

United Shipbuilding Corporation „Sredne-Nevsky Shipyard“

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

Urals Project Design Bureau Detal

Vega Pilot Plant

Vertikal LLC

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

VTK Ltd

Yaroslavl Shipbuilding Factory

ZAO Elmiks-VS

ZAO Sparta

ZAO Svyaz Inzhiniring

46th TSNII Central Scientific Research Institute

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics

Institute of Theoretical and Experimental Physics

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

Optron, JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC

Scientific Production Enterprise „Radiosviaz“

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio- Components

Scientific-Production Enterprise „Kant“

Scientific-Production Enterprise „Svyaz“

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

Scientific-Production Enterprise Volna

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

Scientific-Research Institute „Argon“

Scientific-Research Institute and Factory Platan

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Salute“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „State Machine Building Design Bureau „Vympel“ By Name I.I.Toropov“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „URALELEMENT“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Plant Dagdiesel“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company „Research Center for Automated Design“

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant „Molot“

Tactical Missile Company, PJSC MBDB „ISKRA“

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, „Central Design Bureau of Automation“

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP „Region“

Tactical Missile Corporation, AO TMKB „Soyuz“

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern „MPO – Gidropribor“

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company „KRASNY GIDROPRESS“

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau „Detal“

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) „October“

United Shipbuilding Corporation „Production Association Northern Machine Building Enterprise“

United Shipbuilding Corporation „5th Shipyard“

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz (Kahesuguse kasutusega tehnoloogia föderaalne keskus (FTsDT) „Sojuz“)

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz (Turajevi-nimeline masinaehituse projekteerimisbüroo „Sojuz“)

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Žukovski-nimeline Aerohüdrodünaamika Keskinstituut (TsAGI))

Rosatomflot

Lyulki Experimental-Design Bureau

Lyulki Science and Technology Center

AO Aviaagregat

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI) (Aerohüdrodünaamika Keskinstituut (TsAGI))

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus)

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov Central Institute of Aviation Motors (CIAM)

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute)

Federal State Unitary Enterprise „State Scientific-Research Institute for Aviation Systems“ (GosNIIAS)

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ)

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ)

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ)

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ)

Joint Stock Company 766 UPTK

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ)

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont)

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov)

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara)

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev)

JSC NII Steel

Joint Stock Company Remdizel

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka)

Joint Stock Company STAR

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash)

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion)

Lytkarino Machine-Building Plant

Moscow Aviation Institute (Moskva lennundusinstituut)

Moscow Institute of Thermal Technology (Moskva termaaltehnoloogia instituut)

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ)

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ)

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ)

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ)

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ)

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ)

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP)

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO)

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat)

Salute Gas Turbine Research and Production Center

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint)

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA)

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA)

Software Research Institute

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant)

Tula Arms Plant (Tula relvatehas)

Russian Institute of Radio Navigation and Time

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart)

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN)

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI)

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI)

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP)

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS)

UEC-Perm Engines, JSC

Ural Works of Civil Aviation, JSC

Central Design Bureau for Marine Engineering „Rubin“, JSC

„Aeropribor-Voskhod“, JSC

Aerospace Equipment Corporation, JSC

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC

Aerospace Systems Design Bureau, JSC

Afanasyev Technomac, JSC

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC

Joint Stock Company Eleron

AO Rubin

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant

Branch of PAO II – Aviastar

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP)

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau

Joint Stok Company Microtechnology

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering

Joint Stock Company Radiopribor

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN

Joint Stock Company Rychag

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal

Public Joint Stock Company Techpribor

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant

V.V. Tarasov Avia Avtomatika

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences

Irkutsk Aviation Plant (Irkutski lennundustehas)

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai

Joint Stock Company Head Special Design Bureau Prozhektor

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek

Joint Stock Company SPMDB Malachite

Joint Stock Company Votkinsky Zavod

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation

NPP Start

OAO Radiofizika

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company

Radio Technical Institute named after A. L. Mints

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics

Shvabe JSC

Special Technological Center LLC

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45

Strategic Control Posts Corporation

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC

Voentelecom JSC

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS)

Ak Bars Holding

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences

Systems of Biological Synthesis LLC

Borisfen, JSC

Barnaul cartridge plant, JSC

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC

Bryansk Automobile Plant, JSC

Burevestnik Central Research Institute, JSC

Research Institute of Space Instrumentation, JSC

Arsenal Machine-building plant, OJSC

Central Design Bureau of Automatics, JSC

Zelenodolsk Design Bureau, JSC

Zavod Elecon, JSC

VMP „Avitec“, JSC

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design

Tulatochmash, JSC

PJSC „I.S. Brook“ INEUM

SPE „Krasnoznamenets“, JSC

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC

SPA „Impuls“, JSC

RusBITech

ROTOR 43

Rostov optical and mechanical plant, PJSC

RATEP, JSC

PLAZ

OKB „Technika“

Ocean Chips

Nudelman Precision Engineering Design Bureau

Angstrem JSC

NPCAP

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (alias: SIBFIRE), Новосибирский Патронный Завод

Novator DB

NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC

NII Stali JSC

Nevskoe Design Bureau, JSC

Neva Electronica JSC

ENICS

The JSC Makeyev Design Bureau

KURGANPRIBOR, JSC“.

2)

Otsuse 2014/512/ÜVJP IX lisasse lisatakse järgmised üksused:

 

„NTV/NTV Mir

 

Rossija 1

 

REN TV

 

Pervõi Kanal“.

3)

Otsuse 2014/512/ÜVJP X lisa asendatakse järgmisega:

„X LISA

Artiklis 1AA osutatud juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu

A OSA

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

B OSA

RUSSIAN MARITIME REGISTER of SHIPPING (RMRS)

C OSA

VENEMAA REGIONAALARENGUPANK“.


Top