EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2475

Nõukogu määrus (EL) 2022/2475, 16. detsember 2022, millega muudetakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

ST/15779/2022/INIT

ELT L 322I, 16.12.2022, p. 315–317 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2475/oj

16.12.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 322/315


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2022/2475,

16. detsember 2022,

millega muudetakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 17. märtsi 2014 otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühist ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) nr 269/2014 (2) jõustatakse otsuses 2014/145/ÜVJP sätestatud piiravad meetmed.

(2)

Nõukogu võttis 16. detsembril 2022. aastal vastu otsuse (ÜVJP) 2022/2479, (3) millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP. Otsusega (ÜVJP) 2022/2479 kehtestati uus tähtpäev erandile, millega lubatakse võõrandamist konkreetse loetellu kantud üksuse poolt. See uus tähtpäev ei muuda tagasiulatavalt kehtivaks määrusega (EL) nr 269/2014 kehtestatud vajalikele nõuetele mitte vastavaid võõrandamisi, nagu näiteks ilma loata võõrandamine, mis toimus pärast üksuse loetellu kandmist. Otsusega (ÜVJP) 2022/2479 laiendati ka erandit, mis puudutab varade külmutamisest ning keeldu teha rahalised vahendid ja majandusressursseid kättesaadavaks kahele äsja loetellu kantud üksustele, et võimaldada lõpetada nende üksustega varem sõlmitud tehingud, lepingud või muud kokkulepped. Kolmandate riikide toiduga kindlustatuse probleemide edasiseks lahendamiseks kehtestati otsusega (ÜVJP) 2022/2479 uus erand, mis võimaldab vabastada teatavate isikute külmutatud varad ning teha neile kättesaadavaks rahalised vahendid ja majandusressursid, kui neil oli enne loetellu kandmist märkimisväärne roll põllumajandustoodete ja toiduainete, sealhulgas nisu ja väetiste rahvusvahelises kaubanduses.

Kõrvalehoidmise vältimiseks usaldatakse selliste toimingute lubamine riikide pädevatele asutustele. Seda tehes peaksid nad tegema tihedat koostööd komisjoniga, et tagada ühetaoline rakendamine kogu liidus. Riikide pädevad asutused võivad lähtuda ÜRO ja Maailma Toiduprogrammi prioriteetidest, millega võideldakse toiduga kindlustamatuse vastu kogu maailmas. See erand ei piira liidu poolt Venemaa ja teiste riikide suhtes kehtestatud muude piiravate meetmete kohaldamist ega liikmesriikide vastavaid riikliku julgeolekuga seotud muresid.

(3)

Selleks et tagada varade külmutamist käsitlevate sätete ühetaoline kohaldamine, on asjakohane selgitada, et liikmesriikide ja komisjoni vaheline teabevahetus hõlmab teavet mis tahes lubade kohta, mis on antud määruses (EL) nr 269/2014 sätestatud erandite alusel.

(4)

Samuti on asjakohane selgitada, et liikmesriikide kogutud ja hiljem komisjoniga vahetatud teavet võib kasutada üksnes sel eesmärgil, milleks see saadi või esitati. Peale selle on asjakohane selgitada, et komisjon peab kasutama teavet, mis on talle edastatud, või mille ta on saanud vastavalt määrusele (EL) nr 269/2014, ainult sel otstarbel, milleks see edastati või saadi. Lisaks on varade külmutamist käsitlevate sätete ühetaolise kohaldamise tagamiseks asjakohane täpsustada mitmes sättes liikmesriikidele ja komisjonile edastatud ja nende poolt saadud teabe kasutamise piire.

(5)

Need muudatused kuuluvad aluslepingu kohaldamisalasse ja seepärast on nende rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõik liikmesriigid kohaldavad neid ühetaoliselt.

(6)

Määrust (EL) nr 269/2014 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 269/2014 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 6b lõige 2b asendatakse järgmisega:

„2b.   Erandina artiklist 2 võivad liikmesriigi pädevad asutused tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, anda loa vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid või teha teatavad rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks I lisa kandes 108 nimetatud üksusele, olles eelnevalt kindlaks teinud, et sellised rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud selleks, et lõpetada liidus asuvas juriidilises isikus, üksuses või asutuses nimetatud üksusele otseselt või kaudselt kuuluvate omandiõiguste käimasolev müük ja üleandmine 17. juuniks 2023. See uus tähtpäev ei muuda tagasiulatavalt kehtivaks käesoleva määrusega kehtestatud vajalikele nõuetele mitte vastavaid võõrandamisi.“

2)

Artiklisse 6b lisatakse järgmine lõige:

„2c.   Erandina artiklist 2 võivad liikmesriigi pädevad asutused tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, anda loa vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid, mis kuuluvad I lisa jaos „Üksused” kannetes 126 ja 127 loetletud üksustele, või teha teatavad rahalised vahendid või majandusressursid neile üksustele kättesaadavaks, olles eelnevalt kindlaks teinud, et need rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud selleks, et lõpetada hiljemalt 17. juuniks 2023 tehingud, lepingud või muud kokkulepped, sealhulgas korrespondentpangandussuhted, mis on sõlmitud nende üksustega enne 16. detsembrit 2022.“

3)

Artikli 6b lõike 3 punktis a asendatakse kuupäev „31. detsembriks 2022“ kuupäevaga „28. veebruariks 2023“.

4)

Artikli 6e lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Erandina artiklist 2 võivad liikmesriigi pädevad asutused tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, anda loa vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid, mis kuuluvad I lisa kannetes 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126 ja 127 loetletud üksustele, või teha teatavad rahalised vahendid või majandusressursid nendele üksustele kättesaadavaks, olles eelnevalt kindlaks teinud, et need rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud põllumajandustoodete ja toiduainete, sealhulgas nisu ja väetiste ostmiseks, impordiks või veoks.“

5)

Artiklisse 6e lisatakse järgmine lõige:

„1a.   Erandina artiklist 2 võivad liikmesriigi pädevad asutused tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, tuginedes konkreetsele ja juhtumipõhisele hindamisele, anda iga asjaomase tehingu puhul eraldi loa vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid, mis kuuluvad I lisas loetletud füüsilistele isikutele, kellel oli enne loetellu kandmist märkimisväärne roll põllumajandustoodete ja toiduainete, sealhulgas nisu ja väetiste rahvusvahelises kaubanduses, või teha teatavad rahalised vahendid või majandusressursid nendele isikutele kättesaadavaks, olles eelnevalt kindlaks teinud, et need rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud põllumajandustoodete ja toiduainete, sealhulgas nisu ja väetiste müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks kolmandatesse riikidesse, et tegeleda toiduga kindlustatuse küsimusega.“

6)

Artikli 6e lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Selliste toimingute lubamisel teeb asjaomane liikmesriik tihedat koostööd komisjoniga. Ta teavitab teisi liikmesriike kõikidest lõigete 1 ja 1a alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.“

7)

Artiklisse 6e lisatakse järgmine lõige:

„3.   Komisjon edastab nõukogule hiljemalt 17. juuniks 2023 ja seejärel iga kuue kuu järel liikmesriikidelt saadud ja kokku kogutud teabe seoses lõikes 1a osutatud erandiga.“

8)

Artikli 8 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Liikmesriikide pädevad asutused kasutavad teavet, mis on neile edastatud või mille nad on saanud vastavalt käesolevale artiklile, ainult sel otstarbel, milleks see edastati või saadi.“

9)

Artikli 9 lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6.   Liikmesriikide pädevad asutused kasutavad teavet, mis on neile edastatud või mille nad on saanud vastavalt käesolevale artiklile, ainult sel otstarbel, milleks see edastati või saadi.“

10)

Artikli 12 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Komisjon ja liikmesriigid teatavad üksteisele käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ja jagavad omavahel muud nende käsutuses olevat käesoleva määrusega seotud asjakohast teavet, eelkõige teavet:

a)

artikli 2 alusel külmutatud rahaliste vahendite ning käesolevas määruses sätestatud erandite kohta;

b)

rikkumise ja jõustamisega seotud probleemide ning liikmesriikide kohtute tehtud otsuste kohta.“

11)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 16a

Komisjon kasutab teavet, mis on talle edastatud või mille ta on saanud vastavalt käesolevale määrusele, ainult sel otstarbel, milleks see edastati või saadi.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. detsember 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

M. BEK


(1)  ELT L 78, 17.3.2014, lk 16.

(2)  Nõukogu 17. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (ELT L 78, 17.3.2014, lk 6).

(3)  Nõukogu 16. detsembri 2022. aasta otsus (ÜVJP) 2022/2479, millega muudetakse otsus 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 687).


Top