EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0430

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/430, 15. märts 2022, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

ST/7128/2022/INIT

ELT L 87I, 15.3.2022, p. 56–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/430/oj

15.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 87/56


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2022/430,

15. märts 2022,

millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 31. juulil 2014 vastu otsuse 2014/512/ÜVJP (1).

(2)

Liit toetab endiselt vankumatult Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust.

(3)

Venemaa Föderatsiooni president kuulutas 24. veebruaril 2022 välja sõjalise operatsiooni Ukrainas ja Venemaa relvajõud alustasid rünnakut Ukraina vastu. See rünnak kujutab endast Ukraina territoriaalse terviklikkuse, suveräänsuse ja sõltumatuse jämedat rikkumist.

(4)

Euroopa Ülemkogu mõistis oma 24. veebruari 2022. aasta järeldustes kõige karmimalt hukka Venemaa Föderatsiooni provotseerimata ja põhjendamatu sõjalise agressiooni Ukraina vastu. Oma ebaseadusliku sõjategevusega rikub Venemaa rängalt rahvusvahelist õigust ja ÜRO põhikirja põhimõtteid ning õõnestab Euroopa ja ülemaailmset julgeolekut ja stabiilsust. Euroopa Ülemkogu kutsus üles kiiresti ette valmistama ja vastu võtma uut isikute vastu suunatud ja majanduslike sanktsioonide paketti.

(5)

Võttes arvesse olukorra tõsidust ja vastuseks Venemaa sõjalisele agressioonile Ukraina vastu, on asjakohane kehtestada täiendavad piiravad meetmed. Eelkõige on asjakohane keelata kõik tehingud teatavate riigi omandis olevate äriühingutega. Samuti on asjakohane keelata osutada Venemaa isikutele ja üksustele krediidireitinguteenuseid ja krediidireitingualase tegevusega seotud tellimisteenuseid. Peale selle on asjakohane kehtestada rangemad ekspordipiirangud kahesuguse kasutusega kaupadele ja tehnoloogiale ning kaupadele ja tehnoloogiale, mis võivad aidata kaasa Venemaa kaitse- ja julgeolekusektori tehnilisele arengule, ning laiendada nende Venemaa kaitsesektori ja tööstusliku baasiga seotud isikute loetelu, kelle suhtes need piirangud kehtestatakse. Samuti on asjakohane keelata uute investeeringute tegemine Venemaa energiasektorisse ning kehtestada üldine piirang seadmete, tehnoloogia ja teenuste eksportimisele Venemaa energiatööstusele, välja arvatud tuumatööstusele ja energiatranspordile järgneva etapi sektorile. Lisaks on asjakohane kehtestada täiendavad kaubanduspiirangud rauale ja terasele ning luksuskaupadele.

(6)

Teatavate meetmete rakendamiseks on vaja täiendavaid liidu meetmeid.

(7)

Otsust 2014/512/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2014/512/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 1aa

1.   Keelatud on otse või kaudselt osaleda tehingutes:

a)

Venemaal asutatud juriidilise isiku, üksuse või asutusega, kes on riigi kontrolli all või kellest üle 50 % kuulub riigi omandisse või kelle puhul on Venemaal, selle valitsusel või Venemaa keskpangal õigus osaleda kasumis või kellel on Venemaa, selle valitsuse või Venemaa keskpangaga muud olulised majandussuhted, ning kes on loetletud X lisas;

b)

väljaspool liitu asutatud juriidilise isiku, üksuse või asutusega, kelle omandiõigusest kuulub otse või kaudselt rohkem kui 50 % X lisas loetletud üksusele, või

c)

juriidilise isiku, üksuse või asutusega, kes tegutseb mõne käesoleva lõike punktis a või b osutatud üksuse nimel või suuniste alusel.

2.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata enne 16. märtsi 2022 sõlmitud lepingute või nende lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes kuni 15. maini 2022.

3.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata

a)

tehingutele, mida on rangelt vaja fossiilkütuste, eelkõige kivisöe, nafta ja maagaasi ning titaani, alumiiniumi, vase, nikli, pallaadiumi ja rauamaagi ostuks, impordiks või transpordiks Venemaalt või läbi Venemaa liitu;

b)

tehingutele, mis on seotud väljaspool Venemaad energiaprojektidega, milles X lisas loetletud juriidilisel isikul, üksusel või asutusel on vähemusosalus“.

2)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 1g

1.   Alates 15. aprillist 2022 on keelatud osutada krediidireitinguteenuseid Venemaa kodanikele ja Venemaal elavatele füüsilistele isikutele ning Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele ja asutustele.

2.   Alates 15. aprillist 2022 on keelatud pakkuda juurdepääsu krediidireitingualase tegevusega seotud tellimusteenustele Venemaa kodanikele ja Venemaal elavatele füüsilistele isikutele ning Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele ja asutustele.

3.   Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata liikmesriigi kodanike suhtes ega füüsiliste isikute suhtes, kellel on liikmesriigis ajutine või alaline elamisluba.“

3)

Artikli 3 lõige 7 asendatakse järgmisega:

„7.   Lõigete 4 ja 5 kohaste loataotluste üle otsustades ei anna pädevad asutused luba, kui neil on piisavalt alust arvata, et:

i)

lõppkasutaja võib olla sõjaline lõppkasutaja või IV lisas loetletud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus või et kaupadel võib olla sõjaline lõppkasutus;

ii)

lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia müük, tarnimine, üleandmine või eksport või nendega seotud tehnilise või rahalise abi andmine on mõeldud lennundus- või kosmosetööstusele, või

iii)

lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia müük, tarnimine, üleandmine või eksport või nendega seotud tehnilise või rahalise abi andmine on mõeldud energiasektorile, välja arvatud juhul, kui selline müük, tarnimine, üleandmine või eksport või seonduv tehniline või rahaline abi on lubatud artikli 4 lõigetes 3–6 osutatud erandite alusel.“

4)

Artikli 3a lõige 7 asendatakse järgmisega:

„7.   Käesoleva artikli lõigete 4 ja 5 kohaste loataotluste üle otsustades ei anna pädevad asutused luba, kui neil on piisavalt alust arvata, et:

i)

lõppkasutaja võib olla sõjaline lõppkasutaja või IV lisas loetletud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus või et kaupadel võib olla sõjaline lõppkasutus;

ii)

lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia müük, tarnimine, üleandmine või eksport või nendega seotud tehnilise või rahalise abi andmine on mõeldud lennundus- või kosmosetööstusele, või

iii)

lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia müük, tarnimine, üleandmine või eksport või nendega seotud tehnilise või rahalise abi andmine on mõeldud energiasektorile, välja arvatud juhul, kui selline müük, tarnimine, üleandmine või eksport või seonduv tehniline või rahaline abi on lubatud artikli 4 lõigetes 3–6 osutatud erandite alusel.“

5)

Artikli 3b lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   IV lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, asutuste või üksuste puhul võivad liikmesriikide pädevad asutused erandina käesoleva otsuse artiklitest 3 ja 3a ning ilma et see piiraks määruse (EL) 2021/821 kohaste loanõuete kohaldamist, lubada kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ning käesoleva otsuse artiklis 3a osutatud kaupade ja tehnoloogia müüki, tarnimist, üleandmist või eksporti või nendega seotud tehnilise või rahalise abi andmist üksnes juhul, kui nad on kindlaks teinud, et:

a)

nimetatud kaubad või tehnoloogia või nendega seotud tehniline või rahaline abi on vajalikud sellise sündmuse kiiresti ärahoidmiseks või leevendamiseks, millel on tõenäoliselt ränk ja märkimisväärne mõju inimeste tervisele ja ohutusele või keskkonnale, või

b)

sellise kauba või tehnoloogia või nendega seotud tehnilise või rahalise abi aluseks on leping, mis on sõlmitud enne 26. veebruari 2022, või sellise lepingu täitmiseks vajalik lisaleping, tingimusel et loataotlus on esitatud enne 1. maid 2022.“

6)

Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

1.   Keelatud on müüa, tarnida, üle anda või eksportida liidust või väljastpoolt liitu pärit teatavaid kaupu ja teatavat tehnoloogiat, mida on võimalik kasutada teatavates uuringu- ja tootmisprojektide kategooriates, otse või kaudselt füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Venemaal või kasutamiseks Venemaal, sealhulgas Venemaa majandusvööndis ja mandrilaval.

Liit võtab vajalikud meetmed, et määrata kindlaks vastavad käesoleva lõikega hõlmatavad tooted.

2.   Keelatud on:

a)

anda otse või kaudselt füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Venemaal või kasutamiseks Venemaal tehnilist abi ning osutada neile vahendus- või muid teenuseid, mis on seotud lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga ning nende kaupade ja tehnoloogia tarnimise, valmistamise, hoolduse ja kasutamisega;

b)

pakkuda otse või kaudselt füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Venemaal või kasutamiseks Venemaal rahastamist või anda neile rahalist abi seoses lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga nende kaupade ja tehnoloogia müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või seonduva tehnilise abi, vahendus- või muude teenuste osutamiseks.

3.   Lõigetes 1 ja 2 sätestatud piiranguid ei kohaldata selliste kaupade ja tehnoloogia müügi, tarnimise, üleandmise või ekspordi või tehnilise või rahalise abi andmise suhtes, mida on vaja

a)

fossiilkütuste, eelkõige kivisöe, nafta ja maagaasi transpordiks Venemaalt või läbi Venemaa liitu või

b)

sellise sündmuse kiireks ärahoidmiseks või leevendamiseks, millel on tõenäoliselt ränk ja märkimisväärne mõju inimeste tervisele ja ohutusele või keskkonnale.

4.   Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde ei kohaldata enne 16. märtsi 2022 sõlmitud lepingutest ja nende lepingute täitmiseks vajalikest lisalepingutest tulenevate kohustuste täitmise suhtes kuni 17. septembrini 2022, tingimusel et pädevat asutust on teavitatud vähemalt viis tööpäeva ette.

5.   Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde ei kohaldata kindlustuse või edasikindlustuse pakkumise suhtes juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, mis on liikmesriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud seoses nende tegevusega väljaspool Venemaa energiasektorit.

6.   Erandina lõigetest 1 ja 2 võib pädev asutus tingimustel, mida ta peab asjakohaseks, anda loa müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks ning tehnilise või rahalise abi andmiseks, kui ta on teinud kindlaks, et

a)

see on vajalik liidus elutähtsa energiavarustuse tagamiseks või

b)

see on mõeldud kasutamiseks eranditult üksustele, mis on liikmesriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse omandis või ainu- või ühiskontrolli all.

7.   Asjaomane liikmesriik teavitab või asjaomased liikmesriigid teavitavad teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 6 alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.“

7)

Artikkel 4a asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4a

1.   Keelatud on:

a)

omandada uut või laiendada olemasolevat osalust juriidilistes isikutes, üksustes või asutustes, kes on asutatud või moodustatud Venemaa või mis tahes muu kolmanda riigi õiguse alusel ja kes tegutsevad Venemaa energiasektoris;

b)

anda uut laenu või krediiti või muul viisil rahalisi vahendeid, sealhulgas omakapitali, kõigile juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, kes on asutatud või moodustatud Venemaa või mis tahes muu kolmanda riigi õiguse alusel ja kes tegutsevad Venemaa energiasektoris, või võimaldada seda tõendatult sellise isiku, üksuse või asutuse rahastamise otstarbel;

c)

asutada uusi ühisettevõtteid juriidiliste isikute, üksuste või asutustega, kes on asutatud või moodustatud Venemaa või mis tahes muu kolmanda riigi õiguse alusel ja kes tegutsevad Venemaa energiasektoris;

d)

pakkuda punktides a, b ja c osutatud tegevusega otseselt seotud investeerimisteenuseid.

2.   Erandina lõikest 1 võib pädev asutus tingimustel, mida ta peab asjakohaseks, anda loa lõikes 1 osutatud tegevuseks, kui ta on teinud kindlaks, et

a)

see on vajalik liidus elutähtsa energiavarustuse tagamiseks ning fossiilkütuste, eelkõige kivisöe, nafta ja maagaasi transpordiks Venemaalt või läbi Venemaa liitu või

b)

see puudutab eranditult Venemaa energiasektoris tegutsevat juriidilist isikut, üksust või asutust, mis on liikmesriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse omandis.

3.   Asjaomane liikmesriik teavitab või asjaomased liikmesriigid teavitavad teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 2 alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.“

8)

Artikli 4f lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Ühtse Euroopa taeva lennuliikluse korraldamise võrgu funktsioonide rakendamise eest vastutav võrgustiku haldaja toetab komisjoni ja liikmesriike artikli 4e rakendamise ja järgimise tagamisel. Võrgustiku haldaja lükkab eelkõige tagasi kõik õhusõiduki käitajate esitatud lennuplaanid, mis viitavad kavatsusele viia liidu territooriumi kohal läbi tegevust, mis kujutab endast käesoleva otsuse rikkumist, nii et piloodil ei ole lubatud lennata.“

9)

Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 4i

1.   Keelatud on:

a)

otse või kaudselt importida liitu raua- ja terasetooteid, kui need on:

i)

pärit Venemaalt või

ii)

eksporditud Venemaalt;

b)

otse või kaudselt osta raua- ja terasetooteid, mis asuvad Venemaal või on pärit Venemaalt;

c)

transportida raua- ja terasetooteid, kui need on pärit Venemaalt või kui neid eksporditakse Venemaalt mõnda teise riiki;

d)

pakkuda otse või kaudselt tehnilist abi, vahendusteenuseid, rahastamist või rahalist abi, sealhulgas tuletisinstrumente, samuti kindlustust ja edasikindlustust, mis on seotud punktides a, b ja c sätestatud keeldudega.

Liit võtab vajalikud meetmed, et määrata kindlaks vastavad käesoleva lõikega hõlmatavad tooted.

2.   Lõikes 1 sätestatud keelde ei kohaldata enne 16. märtsi 2022 sõlmitud lepingute või nende lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes kuni 17. juunini 2022.

Artikkel 4j

1.   Keelatud on müüa, tarnida, üle anda või eksportida luksuskaupu otse või kaudselt füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Venemaal või kasutamiseks Venemaal.

2.   Lõikes 1 osutatud keeldu kohaldatakse luksuskaupade suhtes, kui nende väärtus ületab 300 eurot kaubaartikli kohta.

3.   Lõikes 1 osutatud keeldu ei kohaldata kaupade suhtes, mis on ette nähtud kasutamiseks liikmesriikide või partnerriikide Venemaal asuvate diplomaatiliste või konsulaaresinduste või rahvusvahelisest õigusest tuleneva puutumatusega kaitstud rahvusvaheliste organisatsioonide ametlikel eesmärkidel või nende töötajate isiklikuks vajaduseks.

4.   Liit võtab vajalikud meetmed, et määrata kindlaks asjakohased käesoleva artikliga hõlmatavad tooted.“

10)

Artikli 7 lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX või X lisas loetletud või artikli 1 lõike 1 punktis b või c, artikli 1 lõike 2 punktis b või c, artikli 1 lõike 3 punktis c või d, artikli 1 lõike 4 punktis b või c, artikli 1a punktis a, b või c, artikli 1aa punktis b või c, artiklis 1e või artiklis 1g osutatud juriidilised isikud, üksused või asutused.“

11)

Lisasid muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 15. märts 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Nõukogu 31. juuli 2014. aasta otsus 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 229, 31.7.2014, lk 13).


LISA

1)   

Otsuse 2014/512/ÜVJP IV lisasse lisatakse järgmised kanded:

 

„Amur Shipbuilding Factory PJSC

 

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

 

AO Kronshtadt

 

Avant Space LLC

 

Baikal Electronics

 

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

 

Central Research and Development Institute Tsiklon

 

Crocus Nano Electronics

 

Dalzavod Ship-Repair Center;

 

Elara

 

Electronic Computing and Information Systems

 

ELPROM

 

Engineering Center Ltd.

 

Forss Technology Ltd.

 

Integral SPB

 

JSC Element

 

JSC Pella-Mash

 

JSC Shipyard Vympel

 

Kranark LLC

 

Lev Anatoljevitš Jeršov

 

LLC Center

 

MCST Lebedev

 

Miass Machine-Building Factory

 

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

 

MPI VOLNA

 

N. A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

 

Nerpa Shipyard

 

NM-Tekh

 

Novorossiysk Shipyard JSC

 

NPO Electronic Systems

 

NPP Istok

 

NTC Metrotek

 

OAO GosNIIkhimanalit

 

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

 

OJSC TSRY

 

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

 

OOO Planar

 

OOO Sertal

 

Photon Pro LLC

 

PJSC Zvezda

 

Production Association Strela

 

Radioavtomatika

 

Research Center Module

 

Robin Trade Limited

 

R. Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

 

Rubin Sever Design Bureau

 

Russian Space Systems

 

Rybinsk Shipyard Engineering

 

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

 

Scientific-Research Institute of Electronics

 

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

 

Scientific Research Institute NII Submikron

 

Sergei IONOV

 

Serniya Engineering

 

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

 

Ship Maintenance Center Zvezdochka

 

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

 

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

 

State Scientific Center AO GNTs RF-FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

 

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

 

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

 

UAB Pella-Fjord

 

United Shipbuilding Corporation JSC „35th Shipyard“

 

United Shipbuilding Corporation JSC „Astrakhan Shipyard“

 

United Shipbuilding Corporation JSC „Aysberg Central Design Bureau“

 

United Shipbuilding Corporation JSC „Baltic Shipbuilding Factory“

 

United Shipbuilding Corporation JSC „Krasnoye Sormovo Plant OJSC“

 

United Shipbuilding Corporation JSC „SC „Zvyozdochka“

 

United Shipbuilding Corporation „Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar“

 

United Shipbuilding Corporation „Scientific Research Design Technological Bureau Onega“

 

United Shipbuilding Corporation „Sredne-Nevsky Shipyard“

 

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

 

Urals Project Design Bureau Detal

 

Vega Pilot Plant

 

Vertikal LLC

 

Vladislav Vladimirovitš Fjodorenko

 

VTK Ltd

 

Yaroslavl Shipbuilding Factory

 

ZAO Elmiks-VS

 

ZAO Sparta

 

ZAO Svyaz Inzhiniring“.

2)   

Otsusesse 2014/512/ÜVJP lisatakse järgmine X lisa:

„X LISA

ARTIKLIS 1aa OSUTATUD RIIGI OMANDIS OLEVATE ÄRIÜHINGUTE LOETELU

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

“.

Top