EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020AP0189

Euroopa Parlamendi 10. juuli 2020. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse direktiive (EL) 2017/2455 ja (EL) 2019/1995 seoses nende ülevõtmise ja kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu (COM(2020)0198 – C9-0137/2020 – 2020/0082(CNS))

OJ C 371, 15.9.2021, p. 129–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.9.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 371/129


P9_TA(2020)0189

Direktiivide (EL) 2017/2455 ja (EL) 2019/1995 muutmine seoses nende ülevõtmise ja kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu *

Euroopa Parlamendi 10. juuli 2020. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse direktiive (EL) 2017/2455 ja (EL) 2019/1995 seoses nende ülevõtmise ja kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu (COM(2020)0198 – C9-0137/2020 – 2020/0082(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

(2021/C 371/25)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2020)0198),

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C9-0137/2020),

võttes arvesse kodukorra artiklit 82,

võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-0122/2020),

1.

kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.

palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.

palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.

palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3a)

Kuigi COVID-19 puhang tekitab riiklikele ametiasutustele tõsiseid raskusi, ei tohiks seda kasutada ettekäändena, et edasi lükata ühiselt kokkulepitud reeglite rakendamist. Enne puhangut olid mõned liikmesriigid teatanud, et neil tekib uue süsteemi rakendamisel viivitusi. Kui COVID-19 puhanguga seotud otsesed raskused välja arvata, peaks valitsused pingutama uue süsteemi rakendamiseks. Liikmesriigid, kes seisavad silmitsi probleemidega, mis võivad põhjustada viivitusi reeglite täiel määral rakendamisel, peaksid kasutama komisjoni pakutavat tehnilist abi, et tagada e-kaubanduse paketi nõuetekohane ja täielik rakendamine. E-kaubanduse paketi eesmärgid hõlbustada Euroopa VKEde ülemaailmset konkurentsivõimet, leevendada haldussurvet liidu müüjatele ja tagada, et veebiplatvormid aitaksid kaasa õiglasemale käibemaksu kogumise süsteemile, võideldes samal ajal maksupettuste vastu, on kõigi ettevõtjate jaoks võrdsete võimaluste tagamise põhiaspektid, mis on eriti oluline COVID-19 järgse majanduse taastamise kontekstis.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)

Võttes arvesse väljakutseid, millega liikmesriigid COVID-19 kriisi lahendamisel silmitsi seisavad, ja asjaolu, et uued sätted rajanevad põhimõttel, et direktiivide (EL) 2017/2455 ja (EL) 2019/1995 sätete kohaldamise tagamiseks peavad kõik liikmesriigid ajakohastama oma IT-süsteeme, tagades niiviisi teabe kogumise ja edastamise ning maksete tegemise muudetud kordade alusel, on vaja kõnealuste direktiivide ülevõtmise ja kohaldamise kuupäevad kuue kuu võrra edasi lükata. Kuue kuu võrra edasilükkamine on asjakohane, kuna viivitus peaks olema võimalikult lühike, minimeerimaks täiendavat eelarvekahju liikmesriikidele.

(4)

Võttes arvesse uusi väljakutseid, millega liikmesriigid COVID-19 puhangu tagajärjel silmitsi seisavad, ja asjaolu, et uued sätted rajanevad põhimõttel, et direktiivide (EL) 2017/2455 ja (EL) 2019/1995 sätete kohaldamise tagamiseks peavad kõik liikmesriigid ajakohastama oma IT-süsteeme, tagades niiviisi teabe kogumise ja edastamise ning maksete tegemise muudetud kordade alusel, võib olla vaja kõnealuste direktiivide ülevõtmise ja kohaldamise kuupäevad kolme kuu võrra edasi lükata. Edasilükkamine ei ole soovitav, kuna see toob kaasa tulude vähenemise ja käibemaksu alalaekumise suurenemise, pikendades samal ajal ebaausat konkurentsi kolmandate riikide ja liidu müüjate vahel. Siiski võib kolmekuuline edasilükkamine olla asjakohane, kuna see vastab liikumispiirangute perioodile enamikus liikmesriikides. Veelgi pikem edasilükkamine suurendaks käibemaksupettuste ohtu ajal, mil tuleks täiendada riigi rahanduse tuluallikaid, et võidelda pandeemia ning selle majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgedega. Pikem, kuuekuuline viivitus võib viia liikmesriikide tulude vähenemiseni 2,5 –3,5 miljardi euro võrra. COVID-19 puhangu põhjustatud kriisi arvestades on äärmiselt oluline edasist tulude vähenemist vältida.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a

Direktiiv (EL) 2017/2455

Artikkel 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Direktiivi 2006/112/EÜ muudatused, mis jõustuvad 1. juulil 2021

Direktiivi 2006/112/EÜ muudatused, mis jõustuvad 1. aprillil 2021

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b

Direktiiv (EL) 2017/2455

Artikkel 2 – lõik 1 – sissejuhatav lause

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Alates 1. juulist 2021 muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ järgmiselt.

Alates 1. aprillist 2021 muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ järgmiselt.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv (EL) 2017/2455

Artikkel 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Alates 1. juulist 2021 jäetakse välja direktiivi 2009/132/EÜ IV jaotis.

Alates 1. aprillist 2021 jäetakse välja direktiivi 2009/132/EÜ IV jaotis.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a

Direktiiv (EL) 2017/2455

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad 30. juuniks 2021 käesoleva direktiivi artiklite 2 ja 3 järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi artiklite 2 ja 3 järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid 31. märtsiks 2021 . Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b

Direktiiv (EL) 2017/2455

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Nad kohaldavad käesoleva direktiivi artiklite 2 ja 3 järgimiseks vajalikke meetmeid alates 1. juulist 2021 .

Nad kohaldavad käesoleva direktiivi artiklite 2 ja 3 järgimiseks vajalikke meetmeid alates 1. aprillist 2021 .

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – lõige 1

Direktiiv (EL) 2019/1995

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad hiljemalt 30 . juuniks 2021 käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad hiljemalt 31märtsiks 2021 käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – lõik 1

Direktiiv (EL) 2019/1995

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Nad kohaldavad kõnealuseid norme alates 1. juulist 2021 .

Nad kohaldavad kõnealuseid norme alates 1. aprillist 2021 .


Top