EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AR5880

Regioonide Komitee arvamus teemal „Ettepanek: määrus, millega muudetakse jäätmesaadetiste määrust”

OJ C 126, 26.4.2014, p. 42–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.4.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 126/42


Regioonide Komitee arvamus teemal „Ettepanek: määrus, millega muudetakse jäätmesaadetiste määrust”

2014/C 126/11

I   POLIITILISED SOOVITUSED

REGIOONIDE KOMITEE

Üldine taust

1.

usub, et jäätmesaadetised on jäätmeõigusaktide üks kõige olulisemaid valdkondi, kus on vaja tugevamat jõustamist. Mõnes liikmesriigis on jäätmesaadetiste kontroll piisav, ent see ei ole sugugi nii teistes riikides, mistõttu toimub nn sadamavahetus. On selgeid tõendeid Baseli konventsiooni ja jäätmesaadetiste määrusega otse vastuollu minevatest ebaseaduslikest, eelkõige ohtlike jäätmete (nagu elektri- ja elektroonikaseadmete romud) saadetistest väljapoole OECD riike korduskasutamise sildi all ning tavajäätmete ekspordist arengumaadesse, kus need kõrvaldatakse või neid käideldakse keskkonda mitte arvestaval viisil;

2.

märgib, et võrgustiku IMPEL-tfs (1) tehtud ühiskontrollist tuli välja, et 3 454 jäätmesaadetise hulgas tuvastasid 22 liikmesriiki 863 rikkumist, st nõuete rikkumise kogumäär oli 25 %.

3.

rõhutab, et jäätmesaadetiste määruse tõhus täitmine annaks panuse järgmistes aspektides:

majanduslik kasu tänu sellele, et ära jäävad puhastamise ja ümberpaigutamisega seotud kulud;

ringlussevõtu rangete standardite osas võrdsed tingimused Euroopas ja maailmas;

sihtriikides ebaseaduslike jäätmesaadetiste keskkonda viimisest ja nõuetele mittevastavast käitlemisest tulenevate tõsiste keskkonna- ja terviseohtude ärahoidmine;

jäätmete, sh ohtlike jäätmete kvaliteetse sorteerimise ja ringlussevõtu edendamine ELis, aidates saavutada ELi ressursitõhusa algatuse eesmärke ja soodustades majanduskasvu ja töökohtade loomist ELi jäätmekäitlussektoris;

väärtuslike teiseste toorainete ebaseadusliku ekspordi vältimine, sest see on vastuolus ELi toorainete algatuse eesmärkidega;

ELi kogumis-, taaskasutus- ja ringlussevõtu koguseliste eesmärkide (nt elektri- ja elektroonikaseadmete romude, romusõidukite, pakendi- või patareidirektiivides sätestatud eesmärkide) saavutamise tagamine;

4.

peab kasulikuks eelkontrolli jäätmetootjate ja -kogujate juures, et vähendada survet sadamatele;

5.

kutsub üles jäätme- ja ressursikäitlussektori tugevale ja aktiivsele koostööle, sest ebaseaduslike saadetiste piiramine toob kasu ELi käitlusettevõtjatele, kes kasutavad nõuetekohaseid keskkonnakaitse meetodeid;

6.

toob välja esitatud muudatuste kohta tehtud avaliku konsultatsiooni tulemuse, mille kohaselt väljendas 90 % sidusrühmadest toetust ELi jäätmesaadetiste seadusandlikule algatusele;

Jäätmesaadetiste kontrolli kavandamine

7.

väljendab heameelt ettepaneku üle, millega sätestatakse kohustuslikud kontrollikavad ja määratletakse üleeuroopaliselt nende kohustuslik sisu, et edendada regulaarset ja järjepidevat kontrolli kavandamist kõigis liikmesriikides. Nõuetekohane kontrolli kavandamine aitab ametiasutustel parandada oma võimet teostada tõhusat kontrolli;

8.

märgib, et nõuete vähene täitmine ühes liikmesriigis võib viia lisatöö ja -kuluni teises liikmesriigis, mistõttu on ühine huvi töötada välja ühtlustatud kontrollimenetlused, tagada parem koostöö ja andmete jagamine piiriüleselt;

9.

tuletab meelde, et kontrollikavad on keskkonnaõiguse rakendamise ja jõustamise Euroopa Liidu võrgustiku (IMPEL) jäätmesaadetiste kontrolli suuniste (2) üks põhielement, ent hoiatab, et kontrolli kavandamisele eraldatava personali tõttu ei tohiks väheneda kontrolli teostav personal;

10.

toetab ettepanekut, et kontrollikavad peaksid hõlmama asjaomase liikmesriigi kogu geograafilist ala, ent soovitab sõnastust täiendada, et seda oleks võimalik teha piirkondlikult;

11.

kutsub lisama kavadesse mõõdetavad eesmärgid kooskõlas olemasolevate heade tavadega, et otsuste langetajad saaksid tulemusi hinnata;

12.

väljendab suurt toetust sättele, mille kohaselt sisaldavad kontrollikavad mõjuhinnangut konkreetsete jäätmevoogude ja ebaseaduslike saadetiste allikate kohta, kasutades politseiametite kinnitatud luureandmeid. Komitee kutsub pädevaid ametiasutusi üles kohaldama seejuures IMPELi soovitusi, et piiratud kontrolliressursside kasutust paremini prioriseerida;

13.

leiab, et vastavalt IMPELi soovitustele peaks kontrollikavadesse kuuluma ka veetransport;

14.

kutsub komisjoni üles võtma kasutusele tollikoodide ja jäätmekoodide teisendamistabeli, et tolliasutuste kasutatavate rahvusvaheliste tariifikoodide alusel saaks valida suure riskiga saadetised, mida on tarvis kontrollida;

Kontrollikavade avaldamine

15.

jagab nõukogu (3) muret, et kontrollikavade avaldamine võib tuua kasu ebaseaduslike jäätmesaadetistega seotud isikutele. Seetõttu tuleks komitee arvates avaldada kontrollikavade strateegiline, mitte tegevuslik aspekt;

16.

tunnistab, et kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on kohustus tagada oma kodanikele, et nende juurde korduskasutuseks, ringlussevõtuks, taaskasutuseks või kõrvaldamiseks toodud materjale käideldakse viisil, mis arvestab keskkonna ja inimtervisega. Kodanike aktiivset koostööd ringlussevõtu ja jäätmesüsteemidega mõjutab negatiivselt teadlikkus ebaseaduslike jäätmesaadetiste keskkonnale ohtlikust käitlusest;

17.

kutsub seetõttu üles avaldama aastaaruannet teostatud kontrollide, nende tulemuste ja kehtestatud karistuste kohta;

Tõendamiskohustuse ümberpööramine

18.

kiidab heaks ettepaneku nõuda saatjalt tõendust, et väidetavalt korduskasutuseks eksporditav artikkel on täielikult toimiv. See kehtib elektri- ja elektroonikaseadmete (mitte elektri- ja elektroonikaseadmete romude) ning sõidukite (mitte romusõidukite) kohta. Tõendamiskohustuse ümberpööramine peaks aitama kontrolliasutustel avastada ebaseaduslikult eksporditavad mittetoimivad artiklid, st jäätmed, mis muidu võidakse saata nõuetele mittevastavaks ringlussevõetuks või käitluseks väljapoole ELi. Sellised artiklid tuleks käidelda ELi käitluskohtades, et vältida väärtuslike toorainete kaotust ja kaitsta keskkonda ja inimtervist kolmandates riikides;

19.

tervitab ettepanekut, et ebaseaduslikkuses kahtlustatavate taaskasutuseks määratud saadetiste puhul võib pädev asutus nõuda saatjalt tõendit sihtriigi taaskasutuskohas kohaldatavate jäätmekäitlusmeetodite, tehnoloogia ja standardite kohta. Samuti leiab komitee, et see tuleks kehtestada kõigile asjaomastele saadetistele, millele kohaldatakse jäätmesaadetiste määrust, ning et avaldada tuleks kõigi ringlussevõetavate artiklite lõppsihtkoht, et suurendada läbipaistvust ja avalikkuse usaldust jäätme- ja ressursiahela vastu;

Elektrooniline andmevahetus

20.

toetab jäätmesaadetiste puhul elektroonilise andmevahetuse arendamist, sest see võib tagada turvalise andmebaasi saadetiste e-deklaratsioonidest, mis sisaldavad teavet saatja, transportija, kauplejate ja materjali lõppsihtkoha kohta. Komitee rõhutab, et selle ettevalmistamisel on vaja ulatuslikku konsultatsiooni kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja teiste sidusrühmadega;

21.

leiab, et selline andmepank peaks olema kättesaadav kõigile asjaomastele avaliku sektori asutustele (keskkonnainspektsioon, tolliamet, politsei) ning sisaldama kontrollide tulemusi, et aidata asutusi oma kontrollide suunamisel;

22.

märgib, et juba neli riiki kasutavad jäätmetest teavitamisel elektroonilist andmevahetust, (4) mille kohaldamine kogu ELis aitaks ettevõtetel hinnangute kohaselt hoida halduskoormuse pealt kokku üle 40 miljoni euro aastas (5). Halduskoormust käsitlev kõrgetasemeline töörühm on kutsunud üles võtma selle kasutusele kõigis liikmesriikides;

Muud küsimused

23.

kinnitab taas, et lisaks jäätmesaadetiste määruse muutmisele on oluline täiendav meede võrgustiku IMPEL tugevdamine, tagades sellele piisava pikaajalise rahalise toetuse, et suurendada võrgustiku vastastikuste eksperdihinnangute süstemaatilist kasutust ja tegevust heade tavade määratlemisel ja tutvustamisel, laiendades seda edasi kohalikule ja piirkondlikule tasandile (6);

24.

kordab oma ülekutset Euroopa Komisjonile viia sisse ELi üldine keskkonnakontrolli ja -järelevalve õigusraamistik, sh määrates kontrollipädevuse Euroopa Komisjonile, et toetada kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi ELi keskkonnaõigusaktide rakendamisel, vähendada teistsugusest või puuduvast kontrollirežiimist tingitud ebaausat konkurentsi ja tagada võrdsus kohtumenetluses (7);

Subsidiaarsus, proportsionaalsus ja parem õiguslik reguleerimine

25.

meenutab, et keskkonnapoliitika on valdkond, kus pädevus on jaotatud ELi ja liikmesriikide vahel, mistõttu kehtib subsidiaarsuse põhimõte;

26.

märgib, et jäätmesaadetised on rahvusvahelised. See tähendab, et kui liikmesriikides ei rakendata ega jõustata õigusakte samamoodi, siis ei saa tekkida võrdsed tingimused ega ole võimalik juhtida inimtervise ja keskkonnariske. Seetõttu leiab komitee, et vaja on tegutsemist ELi tasandil;

27.

rõhutab, et komisjoni delegeeritud aktide kaudu elektroonilise andmevahetuse sisseviimisel tuleb täiel määral arvesse võtta kohalike ja piirkondlike omavalitsuste pädevusele avalduvat mõju. Seetõttu tuleb enne ühegi delegeeritud akti esitamist konsulteerida otse kohalike ja piirkondlike omavalitsuste või nende esindajatega.

II   MUUDATUSETTEPANEKUD

Muudatusettepanek 1

COM(2013) 516 final, artikli 1 lõige 2 – määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 26 uus lõige 5

Motivatsioon

Asjakohaseid konsultatsioone tuleb teostada ka pädevate kohalike ja piirkondlike omavalitsuste eksperditasandil. On olemas tollideklaratsioonide ühtne liides ja meretranspordi ühtne liides. Teave peab olema kättesaadav kõigile vajalikele osalejatele, st politseile, tolliametile, inspektsioonidele ja sadamaasutustele.

Muudatusettepanek 2

COM(2013) 516 final, artikli 1 lõike 3 punkt b – määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 50 lisatav lõige 2a

Komisjoni ettepaneku tekst

Regioonide Komitee muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et nende pädevad asutused kehtestavad kontrollikavad, mille eesmärk on kontrollida vastavust käesolevale määrusele. Kavad hõlmavad asjaomase liikmesriigi kogu geograafilist ala ja neid kohaldatakse kõigi lõike 2 kohaselt korraldatud jäätmesaadetiste kontrollide suhtes, sh käitluskohtade ja ettevõtjate, maantee- ja raudteetranspordi ning sadamasaadetiste kontrollimine. Need kavad hõlmavad järgmist:

Liikmesriigid tagavad, et nende pädevad asutused kehtestavad kontrollikavad, mille eesmärk on kontrollida vastavust käesolevale määrusele. Kavad hõlmavad asjaomase liikmesriigi kogu geograafilist ala asjaomastel tasanditel, tagades kavade koordineerimise, kui sätestatud on mitu kontrollikava, ja neid kohaldatakse kõigi lõike 2 kohaselt korraldatud jäätmesaadetiste kontrollide suhtes, sh käitluskohtade ja ettevõtjate, maantee- ja raudteetranspordi ning sadamasaadetiste kontrollimine. Need kavad hõlmavad järgmist:

(a)

jäätmesaadetiste kontrolli strateegia ja eesmärgid, viidates vajalikele inim-, finants- ja muudele ressurssidele;

(a)

jäätmesaadetiste kontrolli strateegia ja eesmärgid koos mõõdetavate sihtidega, viidates vajalikele inim-, finants- ja muudele ressurssidele;

(b)

mõjuhinnang konkreetsete jäätmevoogude ja ebaseaduslike saadetiste allikate kohta, võttes arvesse luureandmeid, mis pärinevad nt politseiuuringutest või kriminaaltegevuse analüüsimisest;

(b)

mõjuhinnang konkreetsete jäätmevoogude ja ebaseaduslike saadetiste allikate kohta, võttes arvesse luureandmeid, mis pärinevad nt politseiuuringutest või kriminaaltegevuse analüüsimisest;

(c)

prioriteedid ja nende valimise kirjeldus, võttes arvesse strateegiaid, eesmärke ja riskihindamist;

(c)

prioriteedid ja nende valimise kirjeldus, võttes arvesse strateegiaid, eesmärke ja riskihindamist;

(d)

teave jäätmehoidlate, maantee- ja raudteetranspordi ning sadamasaadetiste suhtes kavandatud kontrollide arvu ja tüübi kohta;

(d)

teave jäätmehoidlate, maantee-, õhu-, vee- ja raudteetranspordi ning sadamasaadetiste suhtes kavandatud kontrollide arvu ja tüübi kohta tulenevalt riskihindamisest ja prioriteetidest;

(e)

ülesannete määramine kõigile jäätmesaadetiste kontrolliga seotud asutustele;

(e)

ülesannete määramine kõigile jäätmesaadetiste kontrolliga seotud asutustele;

(f)

koostöövormid kontrolliga seotud asutuste vahel ning

(f)

tõhusa ja toimiva koostöö vormid kontrolliga seotud asutuste vahel; ning

(g)

kontrollijate koolitusvajadus jäätmekäitluse ja jäätmesaadetistega seotud tehniliste ja õiguslike küsimuste alal ning korrapäraste koolituskavade pakkumine.

(g)

kontrollijate koolitusvajadus jäätmekäitluse ja jäätmesaadetistega seotud tehniliste ja õiguslike küsimuste alal ning korrapäraste koolituskavade pakkumine;

 

(h)

teabevahetus- ja vastavuse edendamise strateegia, et kaasata määruste sihtrühmad ja üldsus ning

(i)

teave selle kohta, kuidas määruste sihtrühmad ja üldsus saavad määratud asutusele edastada teavet rikkumiste kohta.

Kavad vaadatakse üle ja vajaduse korral ajakohastatakse vähemalt üks kord aastas. Ülevaatamise käigus hinnatakse, mil määral on kavade eesmärgid ja muud elemendid rakendatud.

Kavad vaadatakse üle ja vajaduse korral ajakohastatakse vähemalt üks kord aastas. Ülevaatamise käigus hinnatakse, mil määral on kavade eesmärgid ja muud elemendid rakendatud.

Pädev asutus teeb kavad avalikkusele kättesaadavaks kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiiviga 2003/4/EÜ keskkonnateabele avaliku juurdepääsu kohta (8).

Pädev asutus teeb kavade strateegilise ülevaate avalikkusele püsivalt, sh elektrooniliselt kättesaadavaks kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiiviga 2003/4/EÜ keskkonnateabele avaliku juurdepääsu kohta (9).

Liikmesriigid tagavad, et käesolevas artiklis viidatud kavade kohaselt teostatud kontrollide tulemus, asjaomaste ametiasutuste võetud kontrollijärgsed parandusmeetmed, ebaseaduslike saadetistega seotud ettevõtjate nimed ja teave kehtestatud karistuste kohta on üldsusele püsivalt, sh elektrooniliselt kättesaadavad.

Motivatsioon

Mõnes liikmesriigis vastutab iga piirkond oma kontrollikava väljatöötamise eest, mistõttu tuleks neid kavasid koordineerida, et hõlmataks kogu geograafiline ala. Mõõdetavate sihtide lisamine oleks kooskõlas liikmesriikide praeguste heade tavadega ja aitaks tagada, et otsuste langetajad saaksid hinnata kontrollikava tõhusust. Lisada tuleb ka vee- ja õhutransport, sest ka seda kasutatakse jäätmete transportimiseks. Jäätmesaadetiste määruste nõuete täitmise tagamisel on roll nii jäätme- ja ressursitööstusel kui ka üldsusel ning neil peaks olema võimalus edastada üldsuse huvides asjaomasele asutusele teavet rikkumiste kohta, ilma et nad peaksid kartma ahistamist või tagakiusamist. Eraldi tuleks välja tuua see, et kontrollide arv ja tüüp peab tulenema riskihindamisest ja prioriteetidest, nagu viidatud punktides b ja c. Kontrollide tulemuste avaldamine on vajalik, et näidata määruse elluviimist ja säilitada avalikkuse usaldus jäätmekäitluse vastu. Avaldada tuleks ainult kontrollikavade strateegiline ülevaade, sest üksikasjalikum teave võib tuua kasu neile, kes üritavad saadetiste kontrollist kõrvale hoida.

Muudatusettepanek 3

Määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 50 lõige 5

Komisjoni ettepaneku tekst

Regioonide Komitee muudatusettepanek

Komisjon ei esita ettepanekut määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 50 lõike 5 praeguse sõnastuse muutmiseks.

Ettepanek määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 50 lõike 5 praeguse sõnastuse muutmiseks:

Ebaseaduslike saadetiste ennetamiseks ja avastamiseks teevad liikmesriigid kahe- või ja mitmepoolset koostööd. Nad vahetavad teavet jäätmesaadetiste kohta ja jagavad teadmisi jõustamismeetmete alal. Sel eesmärgil loob komisjon ühise platvormi, mis hõlmab kõiki liikmesriike.

Motivatsioon

Praegune koostöö on vabatahtlik ja selles ei osale teatud olulised liikmesriigid. Ebaseaduslike piiriüleste saadetiste vastu saab võidelda ainult juhul, kui kõik liikmesriigid töötavad koos, mistõttu tuleks luua ühine platvorm.

Brüssel, 30. jaanuar 2014

Regioonide Komitee president

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  Keskkonnaõiguse rakendamise ja jõustamise Euroopa Liidu võrgustiku (IMPEL) riikidevaheliste jäätmesaadetiste klaster (tfs).

(2)  IMPEL, Doing the right thing for waste shipment inspections, 2012.

(3)  Keskkonna nõukogu, 14. oktoober 2013.

(4)  Euroopa andmevahetus jäätmetest teavitamiseks (European Date Interchange for waste notification, EUDIN).

(5)  Euroopa Komisjoni halduskoormuse küsimust käsitlev sõltumatute huvirühmade kõrgetasemeline töörühm: „Kõrgetasemeline töörühma arvamus: halduskoormuse vähendamine, keskkonna prioriteetne valdkond”, 2009.

(6)  CdR1119/2012 fin.

(7)  CdR 593/2013 fin, CdR 1119/2012 fin, CdR164/2010 fin.

(8)  ELT L 41, 14.2.2003, lk 26.

(9)  ELT L 41, 14.2.2003, lk 26.


Top